Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Informacje

czwartek, 09 listopada 2017

Dla pracodawców - wniosek o dofinansowanie młodocianych pracowników

Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, którzy zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Aby uzyskać zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników należy złożyć w tut. Urzędzie Miasta następujące dokumenty:

A – wniosek (załącznik nr 1) wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2), proszę nie wypełniać części B formularza,

B – dokumenty potwierdzające posiadane, przez osobę uczącą ucznia zawodu, kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

C – umowę o pracę z młodocianym pracownikiem zawartą w celu przygotowania zawodowego. Świadectwa pracy - jeżeli uczeń był przygotowywany do zawodu w więcej niż jednym przedsiębiorstwie,

D – dokument potwierdzający zdanie przez ucznia egzaminu, t.j. dyplom, świadectwo lub zaświadczenie,

E – oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis jeśli takiej nie było (załącznik nr 3), lub oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis (załącznik nr 4).

W/w dokumenty należy złożyć w terminie do 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu.

ZAŁĄCZNIKI:

- Załącznik nr 1 - wniosek

- Załącznik nr 2 - informacja

- Załącznik nr 3 - oświadczenie

- Załącznik nr 4 - oświadczenie

- Zawarcie umowy