Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

wtorek, 27 listopada 2018

EKS: Ogłoszenie - XXVII Turniej im. E. Różanowskiego

Na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) publikujemy uproszczoną ofertę złożoną przez Klub Sportowy „Dalin” z siedzibą w Myślenicach, ul. Zdrojowa 7a na realizację zadania publicznego pt. „XXVII Turniej Piłkarski im. Eugeniusza Różankowskiego”. Ofertę zamieszcza się również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myślenice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. 

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres tut. Urzędu na załączonym formularzu lub drogą elektroniczną na adres: eks@myslenice.pl

Urząd Miasta i Gminy Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice

Po rozpatrzeniu uwag do oferty, niezwłocznie zostanie zawarta umowa realizacji zadania publicznego.  

Do pobrania:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
oferta – KS Dalin
formularz zgłoszenia uwag