Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Oświata

poniedziałek, 13 maja 2019

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
- Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Słowackiego w Myślenicach, ul. J. Sobieskiego 1
- Szkoły Podstawowej im. św. S. Kostki w Krzyszkowicach, 32-445 Krzyszkowice 368
- Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani, 32-425 Zasań 91
- Przedszkola Samorządowego w Jaworniku, 32-400 Jawornik 172
- Zespołu Placówek Oświatowych im. Księcia kard. A. S. Sapiehy w Bysinie, 32-400 Bysina 284

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym spełniająca następujące wymagania:

1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2. Ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4. Uzyskała:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6. Ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7. Nie byla prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art, 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9. Nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10. Nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.);

11. W przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z póżn. zm.).

II. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1. Posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2. Posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4. Nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5. Spełnia wymagania określone w ust. I pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

III. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :

1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły lub przedszkola,

2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3. Oświadczenia zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię(imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4. Poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ust. III pkt 2:

świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5. Poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6. Poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.)- w przypadku cudzoziemca,

7. Poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn.zm.),

11. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.,

12. Poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13. Poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. 2018 poz. 967 z późn. zm.), lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora (proszę wymienić placówkę)w terminie do 22 maja 2019 r. do godz. 14.00 w sali obsługi klienta, stanowisko 1d, Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice lub listownie na wskazany wyżej adres (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach).

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (z elektronicznymi kopiami dokumentów wymaganych jako załącznik do oferty).

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice, kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów o których mowa w ust. 3 pkt 4-7 i 12-13., ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach