Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Rewitalizacja Gminy

wtorek, 11 kwietnia 2017

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Myślenice na lata 2016-2025

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016 - 2025 - dokumenty

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
na podstawie art. 6 ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1777)

 ogłasza 

przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu
„Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Myślenice na lata 2016-2025”

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Myślenice na lata 2016-2025”.

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie wniosków i uwag dotyczących projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Myślenice na lata 2016-2025” oraz wypracowanie kierunków rozwoju Gminy Myślenice.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 11 kwietnia 2017 r. do dnia 11 maja 2017 r.

 W konsultacjach mogą uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice

- Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez mieszkańców opinii i uwag do projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Myślenice na lata 2016-2025” na czytelnie wypełnionym formularzu konsultacji.

- Nieprzedstawienie opinii i uwag w terminie do 11 maja 2017 r. oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Myślenice na lata 2016-2025” będący przedmiotem konsultacji oraz formularz konsultacji dostępne od 18 kwietnia:

1. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pod adresem www.myslenice.pl

2. w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.malopolska.pl/umigmyslenice

3. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice ul. Rynek 8/9, w Wydziale Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji, pok. 18.

Projekt "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Myślenice na lata  2016 - 2025".pdf

Formularz konsultacji

 Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:
 

1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji*, w formie warsztatów/zebrania, umożliwiającymi omówienie i ocenę propozycji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Myślenice na lata 2016-2025, a także wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu.

Spotkanie obędzie się dn. 26 kwietnia 2017r. o 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy sala konferencyjna nr 13.

2. Zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Uwagi, propozycje i opinie można zgłaszać w terminie do 11 maja 2017r. do godz. 15:30:

- w formie elektronicznej na adres: promocja@myslenice.pl

- w formie  papierowej za pośrednictwem formularza, który następnie należy złożyć
w Wydziale Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, pok. 18.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

- zgłoszone na formularzu konsultacji anonimowo;

- z datą wpływu przed 11 kwietnia 2017r. i po 11 maja 2017r. po godzinie 15:30;

- przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkania z przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji).


 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice


 

* Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:

1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6. organy władzy publicznej;

7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.