Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 06 czerwca 2019

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice uprzejmie informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2007 roku prawo o ustroju sądów powszechnych należy zgłaszać kandydatury ławników na okres zbliżającej się kadencji na lata 2020-2023.

Sąd Okręgowy

  • III Wydział Karny - 2 ławników
  • VI Wydział Karny - 2 ławników
  • XI Wydział Cywilny-Rodzinny - 3 ławników

Sąd Rejonowy w Myślenicach    

  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 3 ławników

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty

  • IV Wydział Pracy - 2 ławników

Pozostałe informacje dotyczące wyboru ławników można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej pod numerem telefonu 63-92-312, 63-92-311, lub 63-92-382 w godzinach od 7.30 do 15.30.
Kandydatury należy składać na sali obsługi klienta na stanowisku nr 1  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 do dnia 30 czerwca 2019 roku do godziny 15.00.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
mgr Jarosław Szlachetka


KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW:

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

  1. prezesi właściwych sądów,
  2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych
  3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników oraz inne wymagane druki można odbierać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice na sali obsługi klienta na stanowisku nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Wypełnione karty zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami można składać na sali obsługi klienta na stanowisku nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy – www.myslenice.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Pliki do pobrania: