Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

piątek, 07 grudnia 2018

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 450 ze zm.), Uchwały Nr 513/LIV/2018 Rady Miejskiej z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ
W 2019 ROKU
ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

I. Adresaci konkursu

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, prowadzących działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Myślenice, niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz których statutowa działalność jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

II. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację

Na realizację w/w zadania w 2019 r. przeznaczono z budżetu Gminy kwotę
850.000 zł
(słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy zł).

III. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty i zlecenie podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych miasta i gminy Myślenice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu odpowiadający celom „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku”.

Każdy zgłoszony w niniejszym konkursie projekt powinien służyć realizacji, co najmniej jednego z niżej wymienionych celów publicznych:

a) poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Myślenice,
b) zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Myślenice do działalności sportowej,
c) pobudzaniu kreatywności i wpływowi na rozwój sportu na terenie Gminy Myślenice,
d) kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Myślenice poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.

Cele będą realizowane poprzez zlecanie następujących rodzajów zadań:

a) realizacja programów szkolenia sportowego,
b) zakup sprzętu sportowego,
c) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych,
d) wynagrodzenie kadry szkoleniowej, jeżeli wpłynie to – w ramach realizacji projektu objętego ofertą – na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej,
e) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, 
f) organizację lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych przez myślenickie (miasto i gmina) kluby i stowarzyszenia sportowe,
g) organizację aktywności i ćwiczeń ruchowych.

IV. Terminy realizacji zadania

15.01.2019 – 31.12.2019

z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania poszczególnych projektów określone zostaną w zawartych umowach.\

V. Zasady przyznania dotacji

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie wypełnionego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w ROZPORZĄDZENIU PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz. 2057). Obowiązują STARE DRUKI!!! (takie same jak w roku 2018)
2. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
3. Deklarowany udział środków finansowych własnych oferenta lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego musi wynosić nie mniej niż 10% planowanych całkowitych kosztów realizacji zadania. Nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków (zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
4. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Dofinansowanie nastąpi w trybie wspierania realizacji zadań publicznych.
6. W przypadku, gdy oferent otrzymał dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, wraz z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu dokonuje uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania, przy zachowaniu podstawowych celów merytorycznych zadania oraz deklarowaną kwotę środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł (min. 10%). Uzgodnienia przyjmują formę załącznika do do umowy tj. zaktualizowanego harmonogramu, kosztorysu realizacji zadania publicznego.
7. Korektę oferty tj. zaktualizowany opis, zaktualizowany harmonogram kosztorys realizacji zadania publicznego należy złożyć w terminie do 45 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.
8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
10. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu, nie przysługuje odwołanie.

VI. Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 28 grudnia 2018 r. o godzinie 15.30

VII. Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Myślenice – osobiście, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 32-400 Myślenice. Za datę przedłożenia wniosku uznaje się dzień i godzinę jego wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

VIII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na odpowiednim formularzu w terminie jak wyżej.
2. Oferty złożone na niewłaściwych formularzach będą odrzucone.
3. Złożone oferty są rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza. Propozycje są przedstawiane Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.
4. Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym na podstawie niżej wskazanych kryteriów:

Kryterium

Max liczb. punktów

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządowa.

5

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego.

5

Ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których organizacja będzie realizowała zadanie.

5

Udział środków własnych podmiotu lub pozyskanych przez organizacje z innych źródeł na realizację zadania.

5

Doświadczenie w realizacji zadań tego typu lub innych we współpracy z administracją publiczną, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

5

Uwzględnienie wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

5

Łączna maksymalna liczba punktów.

30

Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich członków Zespołu opiniującego stanowi „ocenę oferty”.

       1) Oferty które otrzymały ocenę poniżej 15 pkt       - nie podlegają dofinansowaniu.

       2) Oferty które otrzymały 15-20 pkt                       - otrzymują zmniejszoną dotację.

       3) Oferty które otrzymały powyżej 20 pkt               - otrzymują dotację w pełnej wysokości.

5. Decyzję o wyborze ofert i przyznaniu dotacji podejmuje ostatecznie Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice w terminie do 11 stycznia 2019 r. w formie ogłoszenia.

6. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie wywieszone na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gminy w Myślenicach Rynek 8/9, na stronie BIP, a także na stronie internetowej Miasta i Gminy Myślenice (www.myslenice.pl)

IX. Warunki realizacji zadania publicznego

1. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą – podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie.

2. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wzór umowy określa  ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz. 2057)

3. Zleceniobiorcy zobowiązani są do:

a) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

b) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie.

4. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność i jakość realizacji zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Podaje się do publicznej wiadomości, że z budżetu Miasta i Gminy Myślenice na wsparcie zadań

w zakresie kultury fizycznej i sportu w ramach otwartego konkursu ofert

w 2017 roku wydatkowano : 777.595 zł
w 2018 roku wydatkowano : 800.000 zł

X. Informacje dodatkowe

Obowiązujące formularze ofert i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.myslenice.pl, na stronie internetowej www.myslenice.pl, w siedzibie Wydziału Edukacji Kultury i Sportu UMiG Myślenice ul. Rynek 8/9 pok. 47

ZAŁĄCZNIKI: 

- Treść ogłoszenia
- Oferta konkursowa
- Korekta oferty
- Sprawozdanie z realizacji zadania