Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 08 października 2018

Transmisja z LIII- ciej Sesji Rady Miejskiej

W Gminie Myślenice wprowadzono system e-sesja, dzięki czemu radni podczas sesji Rady Miejskiej głosują za pomocą tabletów, a wszelkie materiały otrzymują drogą elektroniczną. System daje także możliwość obejrzenia i analizy obrad radnych w internecie. Poniżej transmisja na żywo z dzisiejszych obrad rady.

 

Porządek obrad
LIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 8 października 2018 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z LII-giej sesji RM
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. Śródmieście – Bukówka”
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice dla działek 526/11 i części     524/1 działka drogowa, obr.3
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Zarabie-Hotel”
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice w rejonie ulicy Sienkiewicza związanym z rozwojem gospodarczym
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice w gminie Myślenice
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Myślenice
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
11. Interpelacje i wnioski radnych
12. P r z e r w a.
13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych
14. Komunikaty
15. Wolne wnioski
16. Zakończenie