Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Informacje

czwartek, 16 maja 2019

Ogłoszenie: Klub Seniora

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia oferty Myślenickiego Klubu Seniora na realizację zadania publicznego pn. „Senior bliżej kultury”.

Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 513/LIV/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informuję że do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Myślenickiego Klubu Seniora - na realizacje zadania publicznego pn.  „Senior bliżej kultury”, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
    Oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń UMiG Myślenice oraz na stronach internetowych Gminy Myślenice na 7 dni. Każdy w terminie 7 dni od daty ogłoszenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Po upływie tego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Gmina Myślenice zawrze umowę o wsparcie realizacji w/w zadania publicznego. 

Załącznik - oferta