Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Informacje

wtorek, 25 lutego 2020

Podsumowanie XXII Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach

W poniedziałek 24 lutego odbyła się XXII Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Głównymi tematami posiedzenia były kwestie związane z oświatą, odwołaniem wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, powołaniem radnego Mirosława Fity na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Myślenicach oraz dotacją dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Myślenice – Śródmieście na zakup wozu bojowego. Ponadto do Rady wpłynęła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Myślenice.

Na wczorajszej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Myślenicach oraz likwidacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Myślenicach, o strukturze organizacyjnej klas I-III oraz likwidacji Szkoły Podstawowej nr 6 w Myślenicach. Projekty uchwał przedstawione radzie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Jest to wynik naszych przeprowadzonych analiz. Tak jak podkreślałem na ostatniej sesji, jest to efekt troski w kierunku dobrego i właściwego rozwoju dzieci i stwarzania im lepszych warunków do nauki. (…) Patrząc też na aspekt ekonomiczny tj. zadłużenie gminy i potrzebę pilnych remontów w pozostałych placówkach oświatowych to trzeba powiedzieć, że nie jest nas stać na utrzymanie tej szkoły – powiedział  burmistrz Jarosław Szlachetka.

W czasie sesji włodarz miasta przytoczył też wyniki badań, które ukazują potrzebę kontaktu z rówieśnikami, właśnie w klasach 1-3. Wiąże się to z potrzebą przynależnością do grupy w klasach mało licznych. W literaturze fachowej klasy mało liczne szacuje się na poziomie 14-19 uczniów. Burmistrz podkreślał, iż biorąc pod uwagę rozwój psychiczny dzieci w klasach 1,4,6-osobowych to taka sytuacja jest dla nich krzywdząca.

Uczniowie z Szkoły Podstawowej na Dolnym Przedmieściu zostaną od 1 września 2020 roku włączeni w strukturę Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach przy ulicy Żeromskiego, natomiast dzieci ze szkoły na Chełmie trafią do Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach przy ulicy Zdrojowej. W budynku Zespołu Placówek Oświatowych na Dolnym Przedmieściu zwiększona zostanie ilość oddziałów przedszkolnych, z jednego do trzech, z podziałem na grupy wiekowe.

Warto przypomnieć, iż roczne utrzymanie Szkoły Podstawowej nr 6 na Chełmie wynosi około 1 milion złotych, z czego 268 tys. zł pokrywa subwencja oświatowa, a ponad 732 tys. zł dopłaca Gmina Myślenice z własnego budżetu. Szkoła Podstawowa nr 5 na Dolnym Przedmieściu w Myślenicach generuje roczny koszt utrzymania na poziomie 526 tys. zł, z czego 275 tys. zł pokrywa ministerialna subwencja oświatowa, a około 250 tys. zł na ten cel wydaje Gmina Myślenice. Roczny koszt edukacji jednego ucznia w Szkole Podstawowej nr 6 na Chełmie wynosi 23 280 zł, a w Szkole Podstawowej nr 5 na Dolnym Przedmieściu to 19 502 zł. Dla porównania koszt edukacji jednego ucznia w Szkole Podstawowej nr 2 wynosi 9 590 zł, a w Szkole Podstawowej nr 4 to 10 860 zł.

Zmiany w prezydium

Ważnym punktem sesji były kwestie związane z wnioskami dotyczącymi zmian w prezydium Rady Miejskiej w Myślenicach. W tajnym głosowaniu, 12 radnych opowiedziało się za odwołaniem z funkcji wiceprzewodniczącej  Grażyny Ambroży, a 9 było przeciw. Następnie dokonano wyboru nowego wiceprzewodniczącego, którym został Mirosław Fita (12 – za, 8 – przeciw, 1 – wstrzymujący się). Nowy członek prezydium w ostatnich wyborach samorządowych startował z listy Prawa i Sprawiedliwości i zdobył 749 głosów.

Serdecznie dziękuję za głosy za i te będące przeciw. Postaram się wypełniać swoje obowiązki w sposób jak najlepszy – skomentował nowy wiceprzewodniczący Mirosław Fita.

Pozostałe uchwały

W czasie sesji podjęto także uchwałę dotyczącą udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Myślenice – Śródmieście na zakup nowego wozu bojowego oraz zasad przyznawania diet sołtysom.

Opinia RIO w sprawie długu

Ponadto do Rady wpłynęła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Myślenice. W dokumencie czytamy m.in.:

Prognoza kwoty długu Gminy Myślenice została sporządzona na lata 2020 – 2038. Obejmuje zatem zakres, w jakim przewiduje się pełną spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych. Najwyższy poziom zadłużenia Gminy Myślenice wystąpi na koniec 2020 roku i wyniesie 132.947.866,01 zł (kolumna 6), co stanowi 54,74% planowanych do pozyskania w tym roku dochodów. Natomiast największe obciążenia budżetu związane ze spłatą zaciągniętych zobowiązań dłużnych (bez odsetek) wystąpią w 2022 roku i wyniosą: 13.488.899,20 zł (…) Zaniechanie podjęcia działań oszczędnościowych spowoduje, że rosnące koszty funkcjonowania jednostek budżetowych oraz instytucji kultury – wymuszą konieczność zaciągania nowych, nieplanowanych aktualnie zobowiązań dłużnych.

Pełna treść dokumentu:  str. 1 / str. 2