Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Informacje

środa, 29 stycznia 2020

Sesja budżetowa już za nami!

W poniedziałek 27 stycznia odbyła się XXI Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. W czasie obrad podjęto uchwałę budżetową na rok 2020 oraz uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Oprócz kwestii finansowych ważnym punktem obrad były kwestie związane z likwidacją Szkoły Podstawowej nr 5 i 6 w Myślenicach oraz wyrażeniem zgody na zawarcie porozumienia i dofinansowanie przedsięwzięcia bezkolizyjnego skrzyżowania w Krzyszkowicach.

Jeżeli chodzi o dochody Gminy Myślenice to  ustalono je na poziomie ponad 242 milionów złotych, a wydatki opiewać będą na kwotę przeszło 241 milionów złotych. Na spłatę zobowiązań z gminnego budżetu w bieżącym roku przeznaczona zostanie kwota prawie 13 milionów złotych.

Budżet Gminy Myślenice na 2020 rok pomimo, że jest on rekordowy i wynosi 242.876.960,74 zł. jest jednym z najtrudniejszych w ostatnich 10 latach. Na pewno nie jest to budżet marzeń.  Pierwsza i najważniejsza sprawa, która rzutuje  na sytuację naszej gminy jeszcze przez wiele lat jest kwestia zadłużenia ogromnego. Nieodpowiedzialna polityka finansowa mojego poprzednika w zakresie zaciągania zobowiązań, była prowadzona w gminie Myślenice przez lata. Na dzień dzisiejszy dług jakim obciążony jest nasz budżet to ok. 135 mln zł. Dług ten ciągnie się za nami z poprzednich kadencji i rujnuje finanse samorządu i możliwości inwestycyjne. To zadłużenie wynika głównie z realizacji projektu „Czysta woda dla Krakowa" i związane jest z brakiem dotrzymania założeń przyjętych w analizie finansowej projektu – powiedział Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

W czasie sesji skarbnik Gminy Anita Kurdziel wyjaśniła, że suma zadłużenia na 31 grudnia 2019 r. z tytułu pożyczki i dwóch kredytów na realizację programu „Czysta woda dla Krakowa” to kwota ponad 91 mln złotych, co stanowi blisko 68% zadłużenia.

Tylko w tym roku przyjdzie nam spłacić kolejne raty kredytów w wysokości prawie 13 mln zł., gdzie tylko obsługa tego zadłużenia będzie nas kosztować kolejne ok 4,4 mln zł. Obraz sytuacji finansowej po poprzedniej kadencji i 2018 roku dla gminy Myślenice przedstawiony jest dość dobitnie w informacji RIO w Krakowie zaprezentowanej na ostatnim forum wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Małopolski. Myślenice w zestawieniu gmin miejsko-wiejskich na 47 samorządów zajmuje ostatnie 47 miejsce podobnie zresztą jak w zestawieniu gmin wiejskich gmina Raciechowice! I trzeba pamiętać, że to okres kiedy budżet gminy Myślenice zasilały największe wpływy z podatku PIT! 
– dodał burmistrz.

W planie wydatków gminnego budżetu na rok 2020 największą kwotę – ponad 80 mln zł. – zaplanowano na edukację. Natomiast subwencja oświatowa przekazywana z budżetu państwa pokrywa jedynie 39 mln zł. Biorąc pod uwagę wpłaty pochodzące od rodziców oraz dotację na utrzymanie dzieci w przedszkolach, gminne środki i tak stanowią blisko 50% w finansowaniu oświaty, a te otrzymywane z budżetu państwa nie wystarczają nawet na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych, nie mówiąc o pozostałych wydatkach.

  

Pomimo trudnej sytuacji finansowej 42 miliony złotych będzie wydatkowane na tak potrzebne remonty w szkołach, remonty dróg oraz oświetlenie. Warto wspomnieć, że część z budynków oświatowych ma wydane już przez odpowiednie służby nakazy przeprowadzenia określonych napraw kilka lat temu.

Największym wyzwaniem inwestycyjnym mocno ograniczającym inne pewnie i ważniejsze inwestycje dla mieszkańców miasta oraz miejscowości wiejskich jest dokończenie rewitalizacji rynku rozpoczętej w 2018 roku. Patrząc jednak na bilans zysków i strat przerwanie rewitalizacji centrum miasta i sfinansowanie z własnych środków budowy Muzeum Niepodległości oraz prac przy obejściu Sanktuarium MBM, które kosztowały nasz budżet już blisko 14 mln zł., byłoby dużo bardziej niekorzystne. Dlatego podjęliśmy ciężką decyzję o kontynuacji i przystąpieniu do remontu płyty rynku wraz z otoczeniem korzystając z dofinansowania z środków ze europejskich. To zadanie okazuje się dużym wyzwaniem nie tylko inwestycyjnym ale także i finansowym bo postępujące prace wykonawcze coraz bardziej obnażają jak bardzo projekt rewitalizacji rynku jest niedopracowany. To w efekcie generuje dodatkowe koszty związane z wykonaniem robót koniecznych, do których podczas projektowania nie przystąpiono (brak kanalizacji sanitarnej na części zakresu inwestycji, brak projektu oświetlenia rynku oraz oświetlenia ulicznego oświetlenia ul. Bema, Kościuszki czy pl. Kilińskiego). Pytanie tylko czy to było zamierzone działanie? – dodał burmistrz.

Przed podjęciem uchwały budżetowej radni zgłaszali wnioski „intencyjne” dotyczące ich miejscowości, lecz burmistrz tłumaczył, że ze względu na trudną sytuację finansową nie wszystkie będą mogły zostać zrealizowane.

Ostatecznie uchwała budżetowa została podjęta 15 głosami „za” i 6 wstrzymującymi się od głosu.

W czasie obrad, po długiej dyskusji, zostały także podjęte uchwały dot. rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Myślenicach i likwidacji Szkoły Podstawowej nr 5 oraz likwidacji Szkoły Podstawowej nr 6. Burmistrz w czasie wystąpienia podkreślał brak zainteresowania szkołą przez poprzednią władzę oraz motywował decyzję dobrem dzieci. Przykładowo w Szkole Podstawowej Nr 6 na Chełmie występują klasy łączone. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się na korytarzach. Natomiast w miejsce Zespołu Placówek Oświatowych powstaną dodatkowe oddziały przedszkolne, a dzieci będą mogły korzystać z lepszej bazy dydaktycznej np. w Szkole Podstawowej nr 2.

Roczne utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 6 na Chełmie wynosi około 1 milion złotych, z czego 268 tys. zł pokrywa subwencja oświatowa, a ponad 732 tys. zł dopłaca Gmina Myślenice z własnego budżetu. Szkoła Podstawowa Nr 5 na Dolnym Przedmieściu w Myślenicach generuje roczny koszt utrzymania na poziomie 526 tys. zł, z czego 275 tys. zł pokrywa ministerialna subwencja oświatowa, a około 250 tys. zł na ten cel wydaje Gmina Myślenice.

  

Ponadto podjęto także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia i dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia DK7 z drogą powiatową oraz drogą gminną w miejscowości Krzyszkowice. Gmina przeznaczy na ten cel 500 tysięcy złotych.