Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Inicjatywa Lokalna

poniedziałek, 20 lutego 2017

Gmina Myślenice wprowadza Inicjatywę Lokalną

Inicjatywa Lokalna z zakresu kultury, sportu i działalności charytatywnej pozwoli Mieszkańcom realizować zadania publiczne wspólnie z samorządem. Mieszkańcy nie tylko wskażą lokalne problemy, ale również będą uczestniczyli w ich rozwiązaniu.
 

W myślenickim magistracie podjęto działania do wprowadzenia Inicjatywy Lokalnej, czyli kolejnego po Budżecie Obywatelskim programu umożliwiającemu bliską współpracę mieszkańców z samorządem. Podstawowa różnica pomiędzy tymi programami polega na tym, że w Budżecie Obywatelskim społeczność tylko składa wniosek z zadaniem do wykonania oraz głosuje na wybraną inwestycję, natomiast wykonanie pozostaje po stronie samorządu.    

W Inicjatywie Lokalnej każda ze stron ma swoje zadanie do wykonania i za nie odpowiada. Samorząd i mieszkańcy pozostają w niemal równoważnych partnerskich relacjach.

W ramach tego programu mieszkańcy mogą działać samodzielnie, ale także poprzez lokalnych liderów, czy organizacje pozarządowe, składające wniosek o wspólną realizację danego zadania. Inicjatywa Lokalna może dotyczyć zadań publicznych, które samorząd ma do realizacji, ale także nowatorskich pomysłów zainicjowanych samorządowi przez społeczeństwo.

Realizacja zadania w formie inicjatywy lokalnej to w praktyce wspólny projekt mieszkańców i samorządu. Ważną kwestią jest pokrywanie kosztów jego realizacji. Podkreślić należy, że w ramach tej formy współpracy nie ma przepływów pieniężnych ze strony samorządu do mieszkańców. Urząd realizując inicjatywę lokalną może zaangażować środki finansowe na dane przedsięwzięcie lub zaangażować zasoby rzeczowe będące w dyspozycji samorządu. Udziałem magistratu może być także angaż osób w realizację wniosku, poprzez włączenie do inicjatywy właściwych pracowników urzędu lub jednostek organizacyjnych podległych samorządowi - takich jak domu kultury, szkoły, ośrodka sportu itp.

Wdrażana w Gminie Myślenice Inicjatywa Lokalna to alternatywa dla konkursów organizowanych przez gminę na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących działań kulturalnych, sportowych oraz charytatywnych. Narzędzie to będzie miało zastosowanie w przypadku, gdy zlecane zadania mają charakter akcyjny i jednorazowy, nie pociągają wysokich kosztów, a lokalne organizacje pozarządowe nie mają wystarczającego potencjału, aby poradzić sobie z wymogami proceduralnymi i nie chcą się profesjonalizować.

Dotychczasowa formuła działania myślenickiego samorządu w zakresie wspierania wyżej wymienionych inicjatyw, z uwagi na ograniczone środki, coraz liczniejsze prośby o wsparcie oraz konieczność wprowadzenia jasnych kryteriów podziału dostępnych funduszy, wyczerpała się i wymaga dostosowania do zmieniającego się otoczenia.

Dlatego też w roku 2017 wprowadzona zostanie procedura konkursowa w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, sportu i turystyki oraz działalności charytatywnej.

Główna zmiana dotychczasowej praktyki współfinansowania zadań polegała będzie na tym, iż nie będą one realizowane w ramach szeroko rozumianej "promocji Gminy Myślenice", a decyzja samorządu każdorazowo będzie oparta na obiektywnych, znanych wszystkim kryteriach oceny, które określi Rada Miejska w uchwale "w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej".


Materiały o Inicjatywie Lokalnej Myślenice 2017


Logo Inicjatywy Lokalnej wykonał Adrian Wygona