Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Inicjatywa Lokalna

piątek, 16 sierpnia 2019

Inicjatywa Lokalna 2019 - drugi nabór od 26 sierpnia!

Od poniedziałku (26 sierpnia) rusza drugi nabór wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej Myślenice 2019. Wnioski na wsparcie społecznych inicjatyw będzie można zgłaszać do 6 września, a przewidziana w nim pula środków wynosi 30 000 PLN.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy Miasta i Gminy Myślenice z Mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.

Wnioski można składać w zakresie:
- Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Działalności charytatywnej
- Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
- Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Promocji i organizacji wolontariatu
- Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
- Turystyki i krajoznawstwa
- Ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
- Porządku i bezpieczeństwa publicznego

Jak złożyć wniosek?
Wniosek  może złożyć grupa mieszkańców (min. dwie osoby) lub organizacja pozarządowa. Do wniosku należy dołączyć listę poparcia podpisaną przez min. 20 mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice.

Tak przygotowane dokumenty należy złożyć na dzienniku podawczym (sala obsługi klienta) w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice lub przesyłką na adres Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice. Dopuszcza się możliwość przesyłania skanu wniosku w wersji elektronicznej na adres info@myslenice.pl W przypadku wysyłania wniosków pocztą lub w formie elektronicznej decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.
Wzór wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami znajduje się poniżej.

Jeden wnioskodawca może złożyć tytko jeden wniosek w danym naborze.

Następnie wnioski są weryfikowane pod kątem formalnym oraz merytorycznym przez specjalnie powołaną w tym celu komisję. Lista przedsięwzięć, które będą dofinansowane w ramach programu zostanie opublikowana po zakończeniu weryfikacji na stronie internetowej miasta www.myslenice.pl 

Na jakich zasadach działa inicjatywa lokalna?

To forma współpracy Miasta i Gminy Myślenice z Mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Składający wniosek muszą wykazać tzw. „wkład własny”, który rozumiany jest przez:
- pracę społeczną (np. organizacja imprezy)
- świadczenie pieniężne
- świadczenie rzeczowe (np. użyczenie sprzętu, pomieszczenia)

Z kolei wsparcie Gminy Myślenice w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może mieć charakter: 
- rzeczowy (np. ufundowanie nagród, poczęstunku)
- organizacyjny (koordynacja projektu, przygotowanie umowy)
- finansowy

Po zrealizowaniu zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – Myślenice 2019, wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia w określonym w umowie terminie sprawozdania z wykonanego przedsięwzięcia

Regulamin konkursu
Wzór wniosku
Kryteria oceny wniosku
Lista poparcia
Wzór sprawozdania