Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Inicjatywa Lokalna

środa, 16 sierpnia 2017

Inicjatywa Lokalna - kolejny nabór wniosków już od 25 sierpnia

Gmina Myślenice uruchamia konkurs na inicjatywę lokalną. To forma współpracy Miasta i Gminy Myślenice z Mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Wnioski mogą składać Mieszkańcy bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych. W przypadku grupy nieformalnej pod wnioskiem o inicjatywę wymagane jest poparcie inicjatywy przez minimum 20 Mieszkańców. 

Na co można złożyć wniosek?

- Wnioski można składać w zakresie:
- Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Działalności charytatywnej
- Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
- Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
- Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Promocji i organizacji wolontariatu,
- Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
- Turystyki i krajoznawstwa
- Ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
- Porządku i bezpieczeństwa publicznego 

Kiedy i jak złożyć wniosek 
To już drugi tegoroczny nabór wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej. W jego ramach wnioski można składać w terminie od 25 sierpnia do 6 września 2017 r.
W sumie na wspólną inicjatywę myślenicki samorząd przeznaczy w tym roku 120 tysięcy złotych. 

Wnioski można składać na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice lub przesyłką na adres Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice. Dopuszcza się możliwość przesłania skanu wniosku w wersji elektronicznej na adres info@myslenice.pl . W przypadku wysyłania wniosków pocztą lub w formie elektronicznej decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Uwaga: zgodnie z Zarządzeniem Nr OA.0050.191.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmianie uległ wzór wniosku oraz kryteria oceny. Aktualne wzory znajdują się w poniższym artykule.

- Regulamin konkursu

- Wzór wniosku

Kryteria oceny wniosku

- Zarządzenie ws. zmiany Zarządzenia nr Nr OA.0050.100.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. 

-Wzór sprawozdania


- Zarządzenie ws. powołania Komisji ds. inicjatyw lokalnych

Dodatkowych informacji i pomocy w wypełnianiu wniosków udzielają pracownicy Wydziału Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miasta pod nr tel. 12 639 23 08. 

* Inicjatywa Lokalna 2017 jest przewidziana na projekty realizowane w bieżącym roku.

Inicjatywa Lokalna spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjne połączone z warsztatami – dotyczące naboru wniosków w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w ramach Inicjatywy Lokalnej Myślenice 2017. Spotkanie odbędzie się 29 sierpnia br. (wtorek) o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, sala nr 13.

Podczas spotkania będzie można nie tylko dowiedzieć się więcej o samej Inicjatywie Lokalnej i zasadach naboru wniosków, jeżeli ktoś ma już gotowy pomysł na działanie, warsztaty będą okazją do jego rozwinięcia i uszczegółowienia oraz do uzyskania pomocy w napisaniu wniosku.