Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Inicjatywa Lokalna

poniedziałek, 15 stycznia 2018

Inicjatywa Lokalna Myślenice 2018 nabór wniosków do 26 stycznia

Już od 15 I (poniedziałek) rusza nabór wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej Myślenice 2018.

Pierwszy tegoroczny nabór wniosków trwać będzie od 15 stycznia do 26 stycznia, pula środków w nim przewidziana wynosi 50 000 PLN

Inicjatywa lokalna to forma współpracy Miasta i Gminy Myślenice z Mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej

Na co można złożyć wniosek?

- Wnioski można składać w zakresie:
- Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Działalności charytatywnej
- Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
- Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
- Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Promocji i organizacji wolontariatu,
- Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
- Turystyki i krajoznawstwa
- Ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
- Porządku i bezpieczeństwa publicznego

Wnioski można składać na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice lub przesyłką na adres Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice. Dopuszcza się możliwość przesłania skanu wniosku w wersji elektronicznej na adres info@myslenice.pl . W przypadku wysyłania wniosków pocztą lub w formie elektronicznej decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.
 

- regulamin konkursu
 

- wzór wniosku
 

- kryteria oceny wniosku
 

- lista poparcia
 

- wzór sprawozdania
 

- zarządzenie w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
 

- zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. wspierania inicjatyw lokalnych