Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Kultura

piątek, 28 grudnia 2018

EKS: konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania pn "FERIE 2019"

EKS.524.10.2018                                                                                                                                      Myślenice, 21.12.2018 r.

OGŁOSZENIE

            Na podstawie art. 5 ust. 4  i art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej  w Myślenicach Nr 16/IV/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie: „Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślenice na rok 2019”, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice:

ogłasza otwarty konkurs ofert
na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „FERIE 2019”

I. Rodzaj zadania:

1. Niniejszy konkurs obejmuje zadania mające na celu organizację działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślenice na rok 2019, zgodnie z priorytetem zapisanym w Programie współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Zlecanie realizacji w/w zadania następuje w formie wspierania.

II. Wysokość dotacji na realizację zadania:

1. Wysokość przewidywanej dotacji na realizację zadania w roku 2019 wynosi 50.000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Maksymalna wysokość dotacji dla jednego podmiotu nie może być wyższa niż 2.000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty, których celem statutowym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie: pomocy społecznej (art. 4 ust 1, pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), ochrony i promocji zdrowia (pkt 6), oświaty i wychowania (pkt 14), a także wypoczynku dzieci i młodzieży (pkt 15) oraz kultury i sztuki (pkt 16), upowszechniania kultury fizycznej (pkt 17), turystyki i krajoznawstwa (pkt 19), ratownictwa i ochrony ludności (pkt 23) oraz  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (pkt 32).

2. Złożona oferta musi spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz być zgodna ze wzorem określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.  z 2018 r. poz. 2057).

3. Wzór oferty oraz wzór umowy i sprawozdania, a także dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu UMiG w Myślenicach, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, pok. 43 oraz na stronach internetowych Gminy Myślenice: www.myslenice.pl/BIP.

4. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

5. Złożone oferty rozpatruje powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Komisja Konkursowa według określonych kryteriów.

6. Zarekomendowaną przez Komisję Konkursową ofertę zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice. Pozytywna decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice jest podstawą do przekazania wybranemu podmiotowi dotacji w drodze umowy, której wzór stanowi załącznik do cytowanego Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty). Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takiej sytuacji oferent zobowiązany jest dokonać korekty kosztorysu.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Celem otwartego konkursu jest dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży pochodzących                   z terenu miasta i gminy Myślenice w okresie ferii zimowych w roku 2019.

2. Dofinansowanie dotyczy:

a) organizacji wypoczynku w formie „wyjazdowej” - kolonii lub obozu,  przy czym maksymalne dofinansowanie do jednego uczestnika nie może być wyższe niż 90% całkowitych kosztów jednostkowych pobytu uczestnika (w ofercie należy podać koszt jednostkowy pobytu);

- do złożonej oferty podmiot ubiegający się o dotację na formy „wyjazdowe” musi dołączyć listę uczestników według poniższego wzoru, zaopiniowaną przez pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły (jeśli w placówce nie ma pedagoga) do której uczęszczają uczestnicy, ewentualnie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

lp

Imię i nazwisko

wiek

uczestnika

adres

zamieszkania

szkoła

do której uczęszcza

wpłata uczestnika

wysokość dotacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) organizacji wypoczynku „w miejscu zamieszkania”, które powinny być organizowane jako działania kulturalno - społeczne i/lub sportowe, które mają na celu promocję zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu oraz w formie pozaszkolnych (środowiskowych) programów profilaktycznych.

V. Termin składania ofert:

1. Oferty należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2019 roku, do godz. 15.30.

2. Do oferty podmioty zobowiązane są dołączyć kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1. Złożone oferty rozpatruje powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Komisja Konkursowa według określonych kryteriów:

Kryterium

Max. liczba punktów

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową.

5

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego.

5

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizowała zadanie.

5

Udział środków własnych podmiotu lub pozyskanych przez organizację z innych źródeł na realizację zadania.

5

Uwzględnienie wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków.

5

Doświadczenie w realizacji zadań tego typu lub innych we współpracy z administracją publiczną, biorąc pod uwagę rzetelność terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

5

Łączna maksymalna ilość punktów:

30

3. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich członków zespołu opiniującego stanowi „ocenę oferty”.

4. Oferty, które otrzymały kolejno najwyższą liczbę punktów będą zarekomendowane do udzielenia dotacji, przy czym oferty, które otrzymały ocenę poniżej 15 punktów nie podlegają dofinansowaniu.

5. Po dokonaniu oceny i zatwierdzeniu wyników konkursu przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń UMiG Myślenice i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

VII. Informacja o realizacji zadania tego samego rodzaju w roku 2017 i 2018:

Rok

Łączna kwota

w zł.

Org. pozarządowe

Podmioty art. 3

ust. 3.

Jednostki organizacyjne

2017

35.522

35.522

0

0

2018

42.925

42.925

0

0

 

- Ogłoszenie
- Oferta na realizację zadania
- Załącznik - wzór sprawozdania