Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Kultura

środa, 08 stycznia 2020

Ogłoszenie - 20-lecie powstania Myślenickiego Klubu Seniora

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia oferty Myślenickiego Klubu Seniora na realizację zadania publicznego pn. „20 – lecie powstania klubu”.

Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 132/XVIII/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informuję że do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Myślenickiego Klubu Seniora na realizacje zadania publicznego pn. „20 – lecie powstania klubu”, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń UMiG Myślenice oraz na stronach internetowych Gminy Myślenice na 7 dni. Każdy w terminie 7 dni od daty ogłoszenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Po upływie tego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Gmina Myślenice zawrze umowę o wsparcie realizacji w/w zadania publicznego.

Załączniki:
- Oferta realizacji zadania