Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 28 czerwca 2018

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii społecznej zaprasza do udziału w konkursie grantowym!

Podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne mogą uzyskać granty do wysokości 10 000 zł  na uruchomienie / udoskonalenie realizowanej  przez podmiot usługi. Szczegóły poniżej oraz w dokumentach pod  linkiem  http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-krakowski/aktualnosci/article/ii-nabor-wnioskow-o-pr-3/ 

Nabór : 01.08.2018 do 17.08.2018 r.

Fragment regulaminu konkursu 

1. Wsparcie finansowe w formie grantów może zostać przeznaczone przez Grantobiorcę na:

a. Przygotowanie i przetestowanie nowej usługi, w tym zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia (do wartości jednostkowej 10 000,00 zł), zakup usług, zaangażowanie personelu (członków organów, pracowników i osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych) niezbędnych do przygotowania i przetestowania nowej usługi,

b. Wprowadzenie do oferty nowych towarów i/lub usług, w tym zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia (do wartości jednostkowej 10 000,00 zł, zakup usług, zaangażowanie personelu (członków organów, pracowników i osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych) niezbędnych do wprowadzania do oferty nowych towarów i/lub usług,

c. Poszerzanie/zmianę zakresu lub sposobu świadczonych usług/poszerzanie asortymentu sprzedawanych produktów i sposobów ich dystrybucji, w tym zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia (do wartości jednostkowej 10 000,00 zł), zakup usług, zaangażowanie personelu (tj. członków organów, pracowników i osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych) niezbędnych do poszerzania/zmiany zakresu lub sposobu świadczonych usług/poszerzania asortymentu sprzedawanych produktów i sposobów ich dystrybucji,

d. Zakup usług zewnętrznych wspierających rozwój działalności Wnioskodawcy (np. koszty udziału w targach branżowych, szkoleń specjalistycznych, doradztwa itp.),

e. Promocję produktów i/lub usług oferowanych przez Wnioskodawcę,

2. Maksymalna kwota grantu (dofinansowania Inicjatywy) wynosi 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy), nie wliczając w to wartości wkładu własnego.

3. Wsparcie finansowe w formie grantów dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej realizowane jest w formie dofinansowania Inicjatywy