Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Organizacje Pozarządowe

wtorek, 03 marca 2020

Ogłoszenie: konkurs na wybór operatora konkursu na mikrodotacje

Na podstawie art. 11, 13 oraz 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) oraz uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 132/XVIII/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice:

ogłasza otwarty konkurs
na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu
na realizacje w roku 2020 zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki

1. Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu zwanego dalej operatorem, który przeprowadzi konkurs na mikro-dotacje dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, których działalność statutowa mieści się w obszarze zadań publicznych, o których mowa w pkt. 2, do momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji.

2. Obszary zadań do wsparcia mikro-dotacjami to kultura i sztuka poprzez udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy.

3. Mikrodotacje to dotacje w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) przeznaczenie na realizację zadań publicznych wskazanych w pkt. 2.

4. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty na operatora są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, które spełniają następujące warunki:
1) posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie regrantingu,
2) posiadają własną stronę internetową,
3) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Myślenice,
4) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

5. Środki przeznaczone na realizacje zdania w całości muszą zostać przeznaczone przez operatora na mikro-dotacje. Koszty obsługi oraz ewentualne koszty promocji lub wyposażenia są wkładem własnym operatora.

6.   Zadania winny być realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy miasta i gminy Myślenice .

7. Do zadań operatora, wybranego w ramach otwartego konkursu ofert, będzie należało:

1) opracowanie dokumentacji zadania, w tym:
a) Regulaminu konkursu na mikrodotacje wraz z procedurą monitoringu,
b) Regulaminu wyboru członków i prac komisji konkursowej oceniającej złożone oferty na mikrodotacje, z zastrzeżeniem, że w pracach komisji ma brać udział co najmniej jeden przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
c) wzorów dokumentów wykorzystywanych przy realizacji zdania, w tym oferty, umowy i sprawozdania z realizacji mikrodotacji (możliwe jest zastosowanie wzorów z Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

2) przeprowadzenie konkursu na mikrodotacji dla podmiotów uprawnionych, zgodnie z ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję:
a) ogłoszenie konkursu,
b) zebranie ofert w konkursie, ocena i wybór realizatorów projektów,
c) podpisanie umów na realizacje projektów,
d) wypłata mikrodotacji na realizację projektów,
e) monitoring merytoryczno – finansowy realizacji projektów,
f) rozliczenie realizacji projektów.

3) rozliczenie realizacji całości zadania.

4) prowadzenie punktu informacyjno doradczego dla organizacji w zakresie przygotowania ofert w okresie składani ofert oraz dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji.

8. W ramach mikrodotacji dopuszczalny jest każdy rodzaj wkładu własnego (finansowy oraz niefinansowy w postaci wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy).

9. Maksymalna wysokość mikrodotacji dla realizatorów projektu nie może być wyższa niż 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). Wysokość przyznanej mikrodotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku realizator projektu może przyjąć zmniejszenie kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.

10. Realizatorami projektów w ramach zadania mogą być organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy, których działalność statutowa mieści się w obszarze zadań publicznych takich jak: kultura i sztuka, kultura fizyczna i sport.

11. Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku.

12. Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

13. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na operatora zadania na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Myślenice w terminie do dnia 25 marca 2020 roku.

14. Rozpatrzenie i wybór operatora nastąpi w terminie do dnia 08 kwietnia 2020 roku.

15. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania zostaną określone w mowie zawartej pomiędzy Gminą Myślenice, a wyłonionym w konkursie operatorem.

16. Jeżeli dany wydatek finansowany wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20%

17. Operator oraz realizatorzy projektów zobowiązani są do stosowania ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w sytuacji gromadzenia danych osobowych związanych z konkursem.

18. Do oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) należy dołączyć: aktualny odpis z rejestru, statut oraz dokumentację potwierdzającą doświadczenie w zakresie wspierania sektora pozarządowego i prowadzenia programów grantowych. Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, podpisana przez osobę (osoby) statutowo upoważnione przez organizacje do składania oświadczeń woli w jej imieniu ze skutkami o charakterze finansowym tych oświadczeń oraz opatrzona pieczęcią formową organizacji. Dokumenty przedłożone jako kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałem, regulamin przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na mikrodotacje.

19. Oferty opiniuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice, w oparciu o następując kryteria:

1) Ocena formalna polegać będzie na sprawdzeniu czy:
a) oferta została złożona przez podmiot uprawniony,
b) oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
c) zadanie mieści się w działalności statutowej oferenta i jest zgodne z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu o konkursie,
d) termin realizacji zadania wpisany do oferty jest zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie,
e) oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty,
f) oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub statutu,
g) oferta zawiera wymagane załączniki,
h) w ofercie przedstawiono szczegółowy plan finansowy (kosztorys) zadania, spójny z rzeczowym harmonogramem) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalno – rachunkowym,
i) oferent wskazał jako jedno ze źródeł finansowania wkładu własnego – opłaty od adresatów zadania, pomimo, że organizacja (wg stanu, odpisu z KRS-u, innego równoważnego dokumentu) nie prowadzi działalności odpłatnej.

2) W sytuacji niespełnienia wymogów określonych w pkt 17 podpunkt 1 lit. a), b), c), d) oferta zostanie odrzucona za względów formalnych.

3) W przypadku stwierdzenia pozostałych braków formalnych (usuwalnych) oferent zostanie wezwany, na adres e-mail lub telefon podany w ofercie, do ich usunięcia w terminie 3 dni.

4) Kryteria merytoryczne stosowane przy wyborze ofert:
a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową,
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego,
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizowała zadanie,
d) planowany udział środków własnych podmiotu lub pozyskanych przez organizację z innych źródeł na realizację zadania,
e) planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
f) doświadczenie w realizacji zadań tego typu lub innych we współpracy z administracją publiczną, biorąc pod uwagę m.in. rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

5) Kryteria merytoryczne oceniane są w skali od 1 do 5 pkt.

6) Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferenta do otrzymania dotacji wynosi 50% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania.

20. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

21. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji jest ostateczna i nie stosuje się trybu odwołania.

22. Wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości w BIP Gminy Myślenice, stronie internetowej Gminy Myślenice, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz w Gazecie Myślenickiej.

23. Zrealizowane przez Miasto i Gminę Myślenice w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju w wysokości: 10.000 zł.

24. Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice z siedzibą w Myślenicach przy ul. Rynek 8/9, e-mail: info@myslenice.pl zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach.

Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach realizujący powierzone zadania. Dane mogą być przekazywane innych organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.

Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. Z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).