Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Organizacje Pozarządowe

wtorek, 03 marca 2020

Ogłoszenie: Świadczenie usług pielęgniarskich i rehabilitacyjnych dla osób z Gminy Myślenice

Na podstawie art. 5 ust 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz  Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 132/XVIII/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice:

ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację zadania publicznego pod nazwą:
„Świadczenie usług pielęgniarskich i rehabilitacyjnych dla osób z terenu Miasta i Gminy Myślenice w 2020 roku”

I. Rodzaj zadania

1. Niniejszy konkurs ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty i zlecenie podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizację zadania publicznego w zakresie bezpłatnych usług medycznych (pielęgniarskich i rehabilitacyjnych) świadczonych w gabinetach zabiegowych lub w miejscu zamieszkania pacjenta, dla osób samotnych, starszych, chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących z terenu miasta i gminy Myślenice.

Usługi pielęgniarskie powinny obejmować: bilans wodny, czynności związane z cewnikami, stomią, venflonem, ćwiczenia ruchowe, inhalacje, iniekcje, kontrolę leczenia i leków, lewatywę i wlewkę, masaż klasyczny, obserwację stanu zdrowia - w tym bólu, odessanie, okłady i kompresy, opatrunki ran i odleżyn, opiekę pielęgnacyjną, opiekę w sytuacjach kryzysowych spowodowanych gwałtownym pogorszeniem się stanu zdrowia, pobranie i transport materiałów do badań oraz odebranie ich wyników, płukanie pęcherza moczowego, pomiar podstawowych parametrów życiowych, pomiar poziomu cukru i cholesterolu we krwi, pomiar obrzęków, pomiar saturacji krwi tlenem, porady pielęgniarskie jednorazowe i etapowe tzw. edukacje w zakresie zdrowia i choroby, sprzętów medycznych, instytucji i programów pomocy, w razie potrzeby przewozy pacjentów, stawianie baniek, współpracę z lekarzami pierwszego kontaktu i specjalistami, wywiad środowiskowy, zakup, podanie leków, zaopatrzenie chorego w środki pomocnicze i sprzęt medyczny oraz gospodarstwa domowego, żywienie chorego, inne zabiegi zlecone.

Usługi rehabilitacyjne powinny obejmować: fizykoterapię to jest krioterapię, naświetlania lampą biotron i lampą sollux, laseroterapię, magnetoterapię, działania prądami, działania ultradźwiękami; kinezyterapię to jest ćwiczenia i gimnastykę; masaż klasyczny, także drenaż limfatyczny i terapię manualną.

II. Wysokość dotacji na realizację zadania w 2020 r. wynosi 160.000zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty, których celem statutowym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie: opieka nad osobami starszymi, organizowanie i prowadzenie placówek medycznych i opiekuńczych, rehabilitacja osób niepełnosprawnych.

2. Złożona oferta musi spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku                    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz być zgodna ze wzorem określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

3. Wzór oferty oraz sprawozdania, a także dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym UMiG w Myślenicach, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, pok. 16, na stronie internetowej Miasta i Gminy Myślenice: www.myslenice.pl oraz w BIP Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

4. Do oferty podmioty zobowiązane są dołączyć kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

5. Oferty sporządzone wadliwie, nieprawidłowo podpisane lub złożone bez wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

Uwaga: Oferty, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych będą odrzucane bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia.

6. Złożone oferty rozpatruje powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Komisja Konkursowa według określonych kryteriów (Rozdz. VI pkt. 2).

7. Zarekomendowaną przez Komisję Konkursową ofertę zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice. Pozytywna decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice jest podstawą do przekazania wybranemu podmiotowi dotacji w drodze umowy, której wzór stanowi załącznik do cytowanego Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty). Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takiej sytuacji oferent zobowiązany jest dokonać aktualizacji kosztorysu i/lub aktualizacji harmonogramu realizacji zadania jeśli dotyczy.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

Celem otwartego konkursu jest dofinansowanie działań zwiększających dostępność i usprawnienie podstawowej opieki zdrowotnej i środowiskowej opieki długoterminowej oraz stworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego życia, a chorym i ich rodzinom funkcjonowanie w sytuacji choroby na rok 2020.

V.Terminy składania ofert:

Oferty należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2020 do godz. 15.30.

VI. Termin i tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 7 dni.

2. Złożone oferty rozpatruje powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Komisja Konkursowa według określonych kryteriów:

Kryterium

Max. liczba punktów

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową.

5

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego.

5

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizowała zadanie.

5

Udział środków własnych podmiotu lub pozyskanych przez organizację z innych źródeł na realizację zadania.

5

Uwzględnienie wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków.

5

Doświadczenie w realizacji zadań tego typu lub innych we współpracy                      z administracją publiczną, biorąc pod uwagę rzetelność terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

5

Łączna maksymalna ilość punktów:

30

3. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich członków zespołu opiniującego stanowi „ocenę oferty”.

4. Oferty, które otrzymały kolejno najwyższą liczbę punktów będą zarekomendowane do udzielenia dotacji, przy czym oferty, które otrzymały ocenę poniżej 15 punktów nie podlegają dofinansowaniu.

5. Po dokonaniu oceny i zatwierdzeniu wyników konkursu przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń UMiG Myślenice oraz opublikowane na stronie internetowej Miasta i Gminy Myślenice: www.myslenice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

VII. Informacja o realizacji zadania tego samego rodzaju w roku 2018 i 2019

Rok

Łączna kwota

w zł.

Podmioty

art. 3 ust. 2 i 3.

Jednostki organizacyjne

2019

160.000

160.000

0

2018

160.000

160.000

0

Załączniki:
- Wzór oferty
- Wzór sprawozdania