Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Oświata

piątek, 13 grudnia 2019

EKS: konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Prowadzenie Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu Miasta i Gminy Myślenice Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” w roku 2020”

Myślenice, dnia 12 grudnia 2019 r.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Znak sprawy EKS.524.15.2019

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 132/XVIII/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice:

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:
Prowadzenie Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu Miasta i Gminy
Myślenice Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” w roku 2020”

I. Rodzaj zadania:

1. Niniejszy konkurs obejmuje zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego polegające na prowadzeniu działalności artystycznej i organizacyjnej Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu Miasta i Gminy Myślenice Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”, co jest zgodne z priorytetem zapisanym w Programie współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.
2. Zlecanie realizacji w/w zadania następuje w fo
rmie wsparcia.

II. Wysokość dotacji na realizację zadania:

Wysokość przewidywanej dotacji na realizację zadania w roku 2020 wynosi 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty, których celem statutowym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego (art. 4 ust 1, pkt 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
2. Złożona oferta musi spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz być zgodna ze wzorem określonym rozporządzeniem Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

3. Wzór oferty oraz wzór umowy i sprawozdania, a także dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu UMiG w Myślenicach, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, pok. 43 oraz na stronach internetowych Gminy Myślenice:
www.myslenice.pl (BIP).

4. Do oferty podmioty zobowiązane są dołączyć kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
5. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
6. Złożone oferty rozpatruje powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Komisja Konkursowa według określonych kryteriów.
7. Zarekomendowaną przez Komisję Konkursową ofertę zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice. Pozytywna decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice jest podstawą do przekazania wybranemu podmiotowi dotacji w drodze umowy, której wzór stanowi załącznik do cytowanego
Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty). Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takiej sytuacji oferent zobowiązany jest dokonać aktualizacji kosztorysu i/lub aktualizacji harmonogramu realizacji zadania jeśli dotyczy.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

Celem otwartego konkursu jest dofinansowanie działań ze sfery kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, skierowanych szczególnie do dzieci i młodzieży oraz rodzimej kultury i sztuki amatorskiej poprzez wsparcie prowadzenia działalności artystycznej i organizacyjnej Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu Miasta i Gminy Myślenice Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” w 2020 roku.

V. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 stycznia 2020 roku, do godz. 15.30.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni.
2. Złożone oferty rozpatruje powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Komisja Konkursowa według określonych kryteriów:

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich członków zespołu opiniującego stanowi „ocenę oferty”.
4. Oferty, które otrzymały kolejno najwyższą liczbę punktów będą zarekomendowane do udzielenia dotacji, przy czym oferty, które otrzymały ocenę poniżej 15 punktów nie podlegają dofinansowaniu.

5. Po dokonaniu oceny i zatwierdzeniu wyników konkursu przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń UMiG Myślenice i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

VII. Informacja o realizacji zadania tego samego rodzaju w roku 2018 i 2019:

 

 

 

- OGŁOSZENIE
- WZÓR OFERTY
- WZÓR SPRAWOZDANIA