Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Oświata

środa, 04 marca 2020

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
- Szkoły Podstawowej Nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach ul. Zdrojowa 16a.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 oraz z 2019 r. poz. 1661 ).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać informacje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 oraz z 2019 r. poz. 1634).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora (proszę wymienić placówkę)” w terminie do 19 marca 2020 r. do godz. 14.00 w sali obsługi klienta, stanowisko 1d, Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice lub listownie na wskazany wyżej adres (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach).

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (z elektronicznymi kopiami dokumentów wymaganych jako załącznik do oferty).

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.