Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Oświata

piątek, 20 grudnia 2019

Ogłoszenie - Organizacja działań i zajęć dla dzieci i młodzieży na terenie wsi w Gminie Myślenice

Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 144/XIX/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie: „Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślenice na rok 2020”, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice:

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie wsi w Gminie Myślenice w okresie styczeń – czerwiec 2020 roku”

I. Rodzaj zadania:

1. Niniejszy konkurs obejmuje zadania mające na celu organizację czasu wolnego dzieciom i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2020, zgodnie z priorytetem zapisanym w Programie współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, w formie pozaszkolnych (środowiskowych) programów profilaktycznych, szczególnie: kół zainteresowań, klubów środowiskowych, ognisk wychowawczych, których zadaniem będzie pomoc dzieciom i młodzieży w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowanie ich czasu wolnego oraz integrowanie środowiska lokalnego.

2. Zlecanie realizacji w/w zadania następuje w formie wspierania.

II. Wysokość dotacji na realizację zadania:

1. Wysokość przewidywanej dotacji na realizację zadania w roku 2020 wynosi 120.000,00 zł. (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Maksymalna wysokość dotacji dla jednego podmiotu nie może być wyższa niż 30.000,00 zł. (słownie:  trzydzieści tysięcy złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty, których celem statutowym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie: pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, oświaty i wychowania, a także wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ratownictwa i ochrony ludności oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Złożona oferta musi spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688z późn. zm.) oraz być zgodna ze wzorem określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), opatrzona pieczęciami im podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu. 

3. Wzór oferty oraz wzór umowy i sprawozdania, a także dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu UMiG w Myślenicach, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, pok. 43 oraz na stronach internetowych Gminy Myślenice: www.myslenice.pl (BIP).

4. Do oferty podmioty zobowiązane są dołączyć kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

5. Oferty sporządzone wadliwie, nieprawidłowo podpisane lub złożone bez wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

Uwaga: Oferty, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych będą odrzucone bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia.

6. Złożone oferty rozpatruje powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Komisja Konkursowa według określonych kryteriów.

7. Zarekomendowaną przez Komisję Konkursową ofertę zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice. Pozytywna decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice jest podstawą do przekazania wybranemu podmiotowi dotacji w drodze umowy, której wzór stanowi załącznik do cytowanego Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty). Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takiej sytuacji oferent zobowiązany jest dokonać aktualizacji kosztorysu i/lub aktualizacji harmonogramu realizacji zadania jeśli dotyczy.

9. Wyodrębniona dokumentacja finansowo - księgowa i ewidencja księgowa zadania publicznego winna być prowadzona zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

10. Dokumentacja finansowo-księgowa związana z realizacją zadania, dotycząca zarówno dotacji jak i innych środków finansowych winna być opisana  zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

11. Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatku mogą być wyłącznie faktury lub inne dowody księgowe opisane w następujący sposób:

1) opatrzone na odwrocie pieczątką z adresem siedziby beneficjenta dotacji,

2) sporządzonym w sposób trwały opisem zawierającym informacje:

a) nazwę zadania i numer umowy,

b) w jakiej wysokości i z jakich środków została pokryta wydatkowana kwota,

c) jakie było przeznaczenie zakupionego towaru, usługi lub innego rodzaju opłacone należności,

informacje te winny być podpisane przez osobę odpowiedzialną za rozliczenia finansowo – księgowe beneficjenta. 

12. Jeżeli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany z dotacji wykazany  w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20 %.

13. Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 1, uważa się za pobranie części dotacji      w nadmiernej wysokości.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Celem otwartego konkursu jest dofinansowanie działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży we wsiach w Gminie Myślenice, organizowanych w formie pozaszkolnych (środowiskowych) programów profilaktycznych, szczególnie: kół zainteresowań, klubów środowiskowych, ognisk wychowawczych, których zadaniem będzie pomoc dzieciom i młodzieży w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowanie ich czasu wolnego oraz integrowanie środowiska lokalnego w 2020 roku.

2. Zlecanie realizacji w/w zadania następuje w formie wspierania. Wymagany udział finansowy podmiotu wynosi minimum 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

V. Termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2020 roku, do godz. 15.00.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1. Złożone oferty rozpatruje powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Komisja Konkursowa według określonych kryteriów:

Kryterium

Max. liczba punktów

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową.

5

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego.

5

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizowała zadanie.

5

Udział środków własnych podmiotu lub pozyskanych przez organizację z innych źródeł na realizację zadania. 

5

Uwzględnienie wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków.

5

Doświadczenie w realizacji zadań tego typu lub innych we współpracy z administracją publiczną, biorąc pod uwagę rzetelność terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

5

Łączna maksymalna ilość punktów:

30

2. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich członków zespołu opiniującego stanowi „ocenę oferty”.

3. Oferty, które otrzymały kolejno najwyższą liczbę punktów będą zarekomendowane do udzielenia dotacji, przy czym oferty, które otrzymały ocenę poniżej 15 punktów nie podlegają dofinansowaniu.

4. Po dokonaniu oceny i zatwierdzeniu wyników konkursu przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń UMiG Myślenice i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

VII. Informacja o realizacji zadania tego samego rodzaju w roku 2018 i 2019:

Rok

Łączna kwota

w zł.

Org. pozarządowe

Podmioty art. 3

ust. 3.

Jednostki organizacyjne

2019

136.259,90

136.259,90

0

0

2018

130.000

130.000

0

0

ZAŁĄCZNIKI:

- Wzór oferty
- Wzór sprawozdania