Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Rewitalizacja Gminy

środa, 01 marca 2017

EKS: ogłoszenie

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 28.02.2017 r. w sprawie: ogłoszenia oferty Myślenickiej Akademii Talentów na realizację zadania publicznego pn. „Z nauką za pan brat”.

Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 211/XXVII/2016 z dnia 25 października 2016  roku w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, informuję że do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Myślenickiej Akademii Talentów - na realizacje zadania publicznego pn.  „Z nauką za pan brat”, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.


    Oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń UMiG Myślenice oraz na stronach internetowych Gminy Myślenice na 7 dni. Każdy w terminie 7 dni od daty ogłoszenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Po upływie tego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Gmina Myślenice zawrze umowę o wsparcie realizacji w/w zadania publicznego.

Ogłoszenie.pdf