Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Rewitalizacja Gminy

środa, 01 marca 2017

Gminny Program Rewitalizacji - konsultacje społeczne


Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Myślenice na lata 2014 - 2020"

ZARZĄDZENIE OA.0050.40.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 01 marca 2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
na podstawie art. 6 ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1777)
 zarządza


przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu
"Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Myślenice na lata 2014-2020"

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Myślenice na lata 2014-2020".
Konsultacje społeczne mają na celu zebranie wniosków i uwag dotyczących projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Myślenice na lata 2014-2020" oraz wypracowanie kierunków rozwoju Gminy Myślenice.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 01 marca 2017 r. do dnia 30 marca 2017 r.

W konsultacjach mogą uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice

    - Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez mieszkańców opinii i uwag do projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Myślenice na lata 2014-2020" na czytelnie wypełnionym formularzu konsultacji.

    - Nieprzedstawienie opinii i uwag w terminie do 30 marca 2017 r. oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Projekt "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Myślenice na lata 2014-2020" będący przedmiotem konsultacji oraz formularz konsultacji dostępne będą:
1. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pod adresem www.myslenice.pl
2. w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.malopolska.pl/umigmyslenice
3. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice ul. Rynek 8/9, w Wydziale Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji, pok. 18.

 Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:

1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji*, w formie warsztatów/zebrania, umożliwiającymi omówienie i ocenę propozycji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Myślenice na lata 2014-2020, a także wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu.
Spotkanie obędzie się dn. 16 marca 2017r. o 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy sala konferencyjna nr 13.
2. Zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Uwagi, propozycje i opinie można zgłaszać w terminie do 30 marca 2017r. do godz. 15:30:

1. w formie elektronicznej na adres: promocja@myslenice.pl
2. w formie  papierowej za pośrednictwem formularza, który następnie należy złożyć
3. w Wydziale Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, pok. 18.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

    - zgłoszone na formularzu konsultacji anonimowo;

    - przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkania z przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice* Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:
1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6. organy władzy publicznej;
7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.


Załączniki:
Formularz konsultacji
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2014 - 2020