Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Rewitalizacja Gminy

wtorek, 21 lutego 2017

Gminny Program Rewitalizacji - konsultacje społeczne

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicachw sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
na podstawie art. 7 w związku z art. 6 ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1777)
 zaprasza
do udziału w konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 01 marca 2017 r. do dnia 30 marca 2017 r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu wraz z deklaracją stanowiącą załącznik nr 1 dostępne będą:
     1. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pod adresem www.myslenice.pl
     2. w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.malopolska.pl/umigmyslenice
     3. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice ul. Rynek 8/9, w Wydziale Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji, pok. 18.

 Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:
1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji*, w formie warsztatów/zebrania, w trakcie którego omówiony zostanie m.in. projekt uchwały w sprawie powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu.
Spotkanie obędzie się dn. 16 marca 2017r. o 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy sala konferencyjna nr 13.
2. Uwag i opinii do regulaminu zgłaszanych w wersji papierowej i elektronicznej w terminie do 30 marca 2017r. do godz. 15:30:
     1. w formie elektronicznej na adres: promocja@myslenice.pl
     2. w formie  papierowej należy złożyć w Wydziale Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, pok. 18.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice



* Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:


1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6. organy władzy publicznej;
7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Załącznik:
Projekt uchwały