LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Sport

wtorek, 23 marca 2021

Ogłoszenie o dodatkowym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Myślenice -  DODATKOWY NABÓR OFERT.

Myślenice, dnia 23 marca 2021 r.

Wydział Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury
PWS.524.31.2021

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r. Poz. 1057 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr 254/XIX/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.” ogłaszam: otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Myślenice - dodatkowy nabór ofert

Szczegółowe regulacje dotyczące przyznawania dotacji ww. konkursie stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. W dodatkowym naborze mogą wziąć udział tylko i wyłącznie kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe oraz organizacje pozarządowe, które nie uczestniczyły w konkursie nr EKS.524.2.36.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z 3 grudnia 2020 r. Kluby i stowarzyszenia sportowe, które nie uzyskały dofinansowania w ramach poprzedniego rozstrzygnięcia (negatywna ocena lub odrzucenie z przyczyn formalnych), mogą ponownie przystąpić do konkursu w ramach dodatkowego naboru wniosków. 

Termin składania ofert drogą elektroniczną upływa z dniem 12 kwietnia 2021 r.

Wzór Oferty realizacji zadania publicznego, wzór Sprawozdania oraz wzór Umowy stanowią odpowiednio załączniki do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, tablicy ogłoszeń i systemie Witkac.pl.

                                                            

 

 

Załącznik Nr 1
do ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 23 marca 2021 r.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
NA TERENIE GMINY MYŚLENICE
 - dodatkowy nabór -

Uwaga: Na dodatkowy nabór mogą być składane wnioski, które nie były rozpatrywane w ramach naboru wniosków do konkursu ogłoszonego w dniu 3 grudnia 2020 r. Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice nr EKS.524.2.36.2020.

I. Rodzaj zadania publicznego:

Niniejszy konkurs obejmuje zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – art. 4 ust. 1 pkt. 17)

1. Celem konkursu jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Myślenice poprzez:

a) Organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

b) Udział w zawodach sportowych.

c) Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób dorosłych.

d) Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Myślenice o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, otwartych dla mieszkańców.

e) Organizacja aktywności i ćwiczeń ruchowych dla osób starszych, a także osób niepełnosprawnych.

II. Wysokość środków publicznych na realizację zadań oraz formy zlecania ich realizacji.

1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2021 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Myślenice wynosi 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Zlecenie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 nastąpi w formie wsparcia zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. Oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych mogą być składane przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem że ich cele statutowe zgodne są z dziedziną, w której zadania będą realizowane.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takiej sytuacji oferent zobowiązany jest dokonać aktualizacji kosztorysu i/lub aktualizacji harmonogramu realizacji zadania w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.

3. Finansowy wkład własny określony we wniosku może zostać proporcjonalnie obniżony w przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana.

  1. . Decyzję dotyczącą wyboru oferty podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej powołanej odrębnym zarządzeniem. Opinia ma charakter doradczy i konsultacyjny.
  2. . Wykaz zadań i podmiotów oraz wysokość dotacji przyznanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w drodze odrębnego ogłoszenia podawany jest do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy głoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice tj. www.myslenice.pl
  3. . Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadania z zakresu statutowej działalności odpłatnej i nieodpłatnej (jeżeli oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego).
  4. . Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
  5. Dotacja będzie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez oferenta, w terminach ustalonych przez strony w umowie.
  6. . W przypadku nieprzestrzegania warunków zawartych w umowie, stwierdzonego na podstawie bieżącej analizy sprawozdań lub na podstawie kontroli realizacji zadania, w szczególności: wydatkowania środków finansowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, dokonywa lania samowolnych lub nieuzasadnionych zmian rzeczowych i finansowych, niegospodarnego i nieoszczędnego wydatkowania kwot dotacji, uzyskiwania dochodów z tytułu realizacji zleconych zadań, zastrzega się prawo do wstrzymania dalszego finansowania zadania oraz wystąpienia o zwrot dotychczas przekazanych środków finansowych wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.
  7. . Podmiot dotowany jest zobowiązany po zakończeniu realizacji zadania do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)

IV. Terminy i warunki realizacji zadania publicznego.

1. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w okresie od 15 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Szczegółowe terminy wykonania zadań określone będą w umowie.

2. Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko te zadania, które realizowane będą na terenie Gminy Myślenice lub na rzecz jej mieszkańców.

3. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

4. W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zmiany rzeczowe i finansowe będą dokonywane podstawie pisemnych aneksów do umów lub samodzielnie – dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów do 20% wzrostu danej pozycji kosztorysowej przy nielimitowanym spadku innej pozycji kosztów.

5. Podmiot, z którym zostanie podpisana umowa o wykonanie zadania publicznego jest obowiązany – pod rygorem rozwiązania umowy – zamieszczać na wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (zaproszenia, komunikaty i ogłoszenia prasowe, regulaminy, plakaty, itp.) informację o tym, żerealizacja ta następuje z udzieleniem przez Gminę Myślenice dotacji an dofinansowanie zadania.

6. Wydatki ponoszone z dotacji na realizację zadania publicznego, są uznawane za kwalifikowane, o ile:

a) zostały poniesione w terminie realizacji zadania określonym w umowie,

b) są niezbędne do realizacji zleconego zadania publicznego i mają bezpośredni związek z celami zadania,

c) są racjonalne – skalkulowane na podstawie cen rynkowych,

d) zostały faktycznie poniesione i prawidłowo udokumentowane, potwierdzone właściwymi dowodami księgowymi oraz zostały prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej,

e) zostały przewidziane w budżecie zadania,

f) wydatki na koszty administracyjne np. obsługę księgową nie przekroczą 5% wnioskowanej kwoty dotacji.

7. Przez pojęcie wydatku finansowego faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym – rozchód środków pieniężnych z kasy lub z rachunku bankowego oferenta. Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument księgowe wraz z dowodami zapłaty.

8. Dopuszcza się dokonywanie zmian w kosztorysie w sposób określony w umowie.

9. Oferent jest zobowiązany do zapewnienia na realizację zadania udziału przynajmniej 10% środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł. Oferent może zapewnić w celu realizacji zadania wkład osobowy.

10. Niedopuszczalne jest przedstawienie w sprawozdaniu faktur i rachunków wystawionych z datą sprzedaży po terminie określonym w umowie i zapłaconych po terminie określonym w umowie.

11. Koszty pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków organizacji i świadczeń wolontariuszy:

a) należy zdefiniować w ofercie rodzaj nieodpłatnie wykonywanej pracy przez wolontariusza np. koordynator, obsługa techniczna, księgowa, trener itd.

b) należy przedstawić w ofercie wycenę wkładu osobowego z podaniem kwot rynkowych za godzinę pracy,

c) w celu udokumentowania wkładu osobowego należy posiadać porozumienia/umowy lub oświadczenia o pracy wolontariackiej zawarte z wolontariuszami lub w przypadku pracy społecznej członków stowarzyszenia – oświadczenia o pracy własnej. Dokumenty, te mogą być kontrolowane w trakcie złożenia sprawozdania.

12. Koszy niekwalifikowane:

a) podatek od towarów i usług, który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy prawa,

b) zakup pojazdów, infrastruktury, nieruchomości,

c) wydatki inwestycyjne, które odnoszą się do zakupu środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia obiektów budowlanych, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (czyli wyższa od 10 000 zł)

d) odsetki od faktur zapłaconych po terminie, zadłużenia,

e) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,

f) działalność gospodarcza oferenta.

 

V. Terminy i warunki realizacji zadania publicznego.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w systemie www.witkac.pl do dnia 12 kwietnia 2021 r., a następnie jej wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice – Sala Obsługi Klienta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2021 r. - wersja papierowa.

2. O zachowaniu terminu decydować będzie data wpływu oferty na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. Odpowiedzialność za terminowe złożenie oferty ponosi oferent. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferta powinna być zgodna ze wzorem określonym w

4. Oferty przesłane drogą elektroniczną (e-mail) lub faksem nie będą rozpatrywane.

5. Każda rubryka oferty musi być wypełniona, jeśli pytanie nie dotyczy oferenta lub zadania przedstawionego należy wpisać: „nie dotyczy”

6. Ofertę podpisują osoby reprezentujące oferenta (zgodnie z odpisem KRS lub innego właściwego rejestru), przy podpisach na wersji papierowej należy umieścić pieczęć oferenta.

7. Dodatkowo w przypadku oferentów, którzy nie podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym należy do oferty dołączyć dokument z właściwego rejestru (w systemie Witkac.pl skan tego dokumentu).

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.

1. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w terminie 14 dni kalendarzowych. Złożenie oferty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję konkursową.

2. Ocena formalna polegać będzie na sprawdzeniu czy:

a) oferta została złożona przez podmiot uprawniony,

b) oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

c) zadanie mieści się w działalności statutowej (nieodpłatnej, odpłatnej) oferenta,

d) oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty,

e) oferta została podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z odpisami z właściwego rejestru,

f) w ofercie przedstawiono szczegółowy plan finansowy (kosztorys) zadania, spójny z rzeczowym (harmonogram),

g) oferent nie pobiera świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego, jeśli nie prowadzi działalności odpłatnej w zakresie,w jakim realizowane jest zadanie publiczne.

h) termin realizacji zadania wpisany do oferty mieści się w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.

3. Wstępna ocena formalna złożonych na konkurs ofert będzie dokonywana przez pracownika Wydziału Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

4. W sytuacji niespełnienia wymogów określonych w ust. 2 a), b), d) i h) [braki nieusuwalne] oferent nie będzie wzywany do uzupełnienia braków formalnych. W przypadku stwierdzenia pozostałych wymogów określonych w ust. 2 [braki usuwalne], oferent zostanie wezwany do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni - na adres e-mail lub telefon podany w ofercie.

5. W trakcie oceny formalnej osoby oceniające mogą poprawiać w ofercie oczywiste pomyłki pisarskie oraz oczywiste pomyłki rachunkowe (z uwzględnieniem ich konsekwencji) niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta.

6. Ocenę formalną i merytoryczną dokonuje Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.

7. Ocena merytoryczna polegać będzie na ocenie ofert pod względem:

 

l.p.

Kryterium:

Max. liczba punktów

1.

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową

5

2.

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego.

5

3.

Ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których organizacja będzie realizowała zadanie.

5

4.

Udział środków własnych podmiotu lub pozyskanych przez organizacje z innych źródeł na realizację zadania.

5

5.

Uwzględnienie wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

5

6.

Doświadczenie w realizacji zadań tego typu lub innych we współpracy z administracją publiczną, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

5

 

Łączna maksymalna liczba punktów:

30

8. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich członków Komisji konkursowej stanowi „ocenę oferty”.

9. Wszystkie kryteria oceny merytorycznej będą oceniane przez komisję w skali 0-5. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 50% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania. Oferty, które uzyskały poniżej 15 punktów nie podlegają dofinansowaniu.

10. Po dokonaniu oceny i zatwierdzeniu wyników konkursu przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice ogłoszenie o rozstrzygnięciu niezwłocznie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

VII. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim - zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2020 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Myślenice obejmujące otwarty konkurs ofert oraz tryb pozakonkursowy tzw. małe granty – 929 000 zł.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2019 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Myślenice obejmujące otwarty konkurs ofert oraz tryb pozakonkursowy tzw. małe granty – 908 500 zł.

VIII. Informacje końcowe.

1. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu, nie przysługuje odwołanie.

3. Dodatkowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (Wydział Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury) telefonicznie pod nr 12 6392 308. Informacje dotyczące konkursu dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice w zakładce  https://myslenice.pl/aktualnosci/organizacje-pozarzadowe