Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Wydarzenia

sobota, 25 kwietnia 2020

Konkurs literacki - Piszę do Ciebie Ojcze Święty

Miejska Biblioteka Publiczna oraz Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zapraszają do udziału w konkursie na najpiękniejszy list napisany do papieża Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin. Konkurs literacki - „Piszę do Ciebie Ojcze Święty”. Prace można składać do 25 kwietnia 2020 r.

REGULAMIN KONKURSU:
 
§ 1. Postanowienia Ogólne
 

Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach działając pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice ogłasza Konkurs „Piszę do Ciebie Ojcze Święty”
Zasady konkursu definiuje niniejszy Regulamin.
 
§ 2 Cel konkursu
 
1. Upamiętnienie papieża Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin.
2. Integracja społeczności lokalnej.
3. Rozwijanie wrażliwości językowej.
4. Promocja lokalnych talentów literackich.
 
 
§ 3 Warunki konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy mieszkańcy miasta i gminy Myślenice
2. Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nagradzana.
3. Organizator nie wprowadza jakichkolwiek, innych ograniczeń, w tym wiekowych


§ 4 Zgłaszanie prac do konkursu
 
1. W terminie do dnia 25 kwietnia 2020 r. do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice) należy dostarczyć pracę konkursową.
 
2. Forma pracy:
 • utwór literacki w formie listu
 • prace powinny być dostarczone jako czytelny rękopis lub wydruk komputerowy (interlinia 1,5, czcionka 12). W obu przypadkach obowiązuje maksymalnie 1 strona A4.
 • zapakowane w kopertę oznaczoną nazwą konkursu i godłem, wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym (załącznik 1) i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku (załącznik 2)
3.  Prace nieczytelne, z błędami, nie będą oceniane.
4. Dane identyfikujące pracę należy umieścić w formularzu zgłoszeniowym.
5. Pracę należy oznakować tzw. godłem, które należy także umieścić w formularzu zgłoszeniowym.
6. Zgłoszona praca, która nie spełnia wymogów określonych w regulaminie, nie będzie oceniana.
7. Nadesłana korespondencja nie podlega zwrotowi.
8. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.
9. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać:
 • autor pracy
 • rodzic lub opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich
 
§ 5 Zasady oceniania prac
 1. Oceniając pracę jury konkursowe będzie zwracać szczególną uwagę na:
 • związek z tematem konkursu
 • formę literacką
 • walory językowe;
 • oryginalność prezentowanej treści.
 
§ 6 Nagrody
 1. Przewidziane są nagrody I, II i III stopnia oraz ewentualne wyróżnienia specjalne, które pozostają w gestii konkursowego jury.
 2. Jury może odstąpić od przyznania nagrody głównej lub wyróżnień.

§ 7 Terminy
 1. Termin składania prac: do dnia 25 kwietnia 2020 r.
 2. O wynikach laureaci i wyróżnieni zostaną powiadomieni do 1 maja 2020 r.
 3. Ogłoszenie laureatów i wyróżnionych osób nastąpi dnia 20 maja 2020 r.
 
§ 8 Informacje dodatkowe
 1. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka
 2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
§ 9 Ochrona danych osobowych

Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych  jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka z siedzibą w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice. Administratorzy przetwarzają dane w celu realizacji konkursu i jego promocji. Ponadto, informujemy, że:
1. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
 1. art. 6 ust. 1 lit. a) – w sytuacji kiedy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) – kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f) – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
 1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł, e-mail: iod@myslenice.pl
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wykonywania kopii danych osobowych.
 3. Usunięcie  Pani/Pana danych osobowy w zakresie wymaganym przepisami prawa jest niemożliwe.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale określone Regulaminem konkursu. Brak podania danych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.
 7. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany natomiast Administratorzy nie przewiduje profilowania przetwarzanych danych osobowych.

Do pobrania:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2