Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

piątek, 09 listopada 2018

Zawiadomienie Starosty Myślenickiego

Starosta Myślenicki zawiadamia, że w związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 r. dniem ustawowo wolnym od pracy przedłuża się do dnia 26 listopada 2018 r. podany w zawiadomieniu z dnia 16 października 2018 r. okres wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Bysina oraz obrębu ewidencyjnego Jasienica, położonych w jednostce ewidencyjnej Myślenice-G.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z:
- rejestru gruntów,
- rejestru budynków,
- rejestru lokali,
- kartotek budynków,
- kartotek lokali,
- mapy ewidencyjnej
opracowana została na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034 ze zm.).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu oraz niezapoznanie się z projektem operatu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Ponadto informuję, że wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.

Wyłożenie odbędzie się w lokalu Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Słowackiego 36 /pok.4, parter/, w terminie od 5 listopada 2018 r. do 26 listopada 2018 r. w godzinach od 7.30 do 15.30

Zawiadomienie Starosty pdf.