LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


„PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MYŚLENICE NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWĄ DO 2032”

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myślenice, jest dokumentem strategicznym, obejmującym swoim zakresem obszar terytorialny gminy Myślenice. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza.

Opracowanie planu jest zgodne z polityką Polski i wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r. Ponadto, pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z poźn. zm.).

Dokument jest kontynuacją obowiązującego w gminie do 2020 roku Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myślenice (PGN) - UCHWAŁA NR 160/XXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2016 r.   Jego celem jest określenie aktualnych działań i uwarunkowań, służących redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i CO2, redukcji zużycia energii końcowej, a także weryfikacji założonych pierwotnie planów.

W dokumencie tym skupiono się na istotnych zmianach w stosunku do poprzedniej wersji dokumentu dotyczących stanu obecnego w świetle obowiązujących przepisów prawa, aktualnych wytycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, charakterystyki gminy oraz  aspektach finansowo-organizacyjnych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, składa się z trzech głównych części:

  • Inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla i pozostałych zanieczyszczeń powietrza, która opiera się na danych dotyczących zużycia paliw i energii na terenie gminy (paliw opałowych, paliw transportowych, energii elektrycznej) w roku bazowym, roku kontrolnym 2020 oraz roku 2024,
  • Raportu z realizacji zadań w latach 2015 – 2020 wyznaczonych do realizacji w pierwotnej wersji Planu,
  • Planu działań na lata 2021-2024 przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej gminy oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych pozostałych zanieczyszczeń powietrza ze  wskazaniem źródeł ich finansowania.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Myślenice jest niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 oraz dalszej. Dokument otwiera drogę do finansowania inwestycji obejmujących m.in. termomodernizacje budynków, instalacje OZE, zwiększenie efektywności energetycznej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Myślenice na lata 2021-2024 z perspektywą do 2032 r.

 
Gospodarka Niskoemisyjna dla Gminy Myślenice

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Myślenice

Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Myślenice

Realizacja zadań wyznaczonych w Planie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w związku z czym postanowiono o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co zostało uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie (pismo znak: OO.410.1.19.2015.MZi z dnia 20 maja 2015 r.). Ponadto uzyskano również opinię znak: NS.9022.10.63.2015 z dnia 20 maja 2015 r. Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który uznał, że nie jest wymagane przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W ramach prowadzonej procedury ogłasza się konsultacje społeczne, które będą trwały w dniach od 29.07.2015 r. do 19.08.2015 r. W podanym terminie można zapoznać się z projektem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Myślenice.


Projekt Planu wraz z formularzem konsultacji, dostępny jest poniżej oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice w Wydziale Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji. Dokumenty są do wglądu w czasie pracy Urzędu, tj. w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Formularz konsultacyjny należy przekazywać:
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej: promocja@myslenice.pl,
- osobiście w siedzibie Urzędu (w czasie pracy Urzędu, w Wydziale Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji),
- w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice,
- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu (w czasie pracy Urzędu, w Wydziale Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji).

Jednocześnie informuję, że w dniu 12 sierpnia 2015 r. odbędzie się spotkanie konsultacyjne, na które zapraszam wszystkich mieszkańców gminy. Wykonawca Planu przedstawi jego treść i odpowie na wszystkie pytania. Będzie można również zgłaszać uwagi i wnioski do zapisów dokumentu. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu, sala nr 13 w godzinach 10.00-13.00.

Uwagi i wnioski z datą wpływu po dniu 19 sierpnia 2015 r. nie będą uwzględniane. Nieprzedstawienie uwag w terminie oznacza rezygnację z prawa ich wyrażenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MYŚLENICE (projekt) do pobrania

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH do pobrania