LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Gospodarka Niskoemisyjna dla Gminy Myślenice

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Myślenice

Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Myślenice

Realizacja zadań wyznaczonych w Planie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w związku z czym postanowiono o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co zostało uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie (pismo znak: OO.410.1.19.2015.MZi z dnia 20 maja 2015 r.). Ponadto uzyskano również opinię znak: NS.9022.10.63.2015 z dnia 20 maja 2015 r. Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który uznał, że nie jest wymagane przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W ramach prowadzonej procedury ogłasza się konsultacje społeczne, które będą trwały w dniach od 29.07.2015 r. do 19.08.2015 r. W podanym terminie można zapoznać się z projektem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Myślenice.


Projekt Planu wraz z formularzem konsultacji, dostępny jest poniżej oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice w Wydziale Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji. Dokumenty są do wglądu w czasie pracy Urzędu, tj. w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Formularz konsultacyjny należy przekazywać:
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej: promocja@myslenice.pl,
- osobiście w siedzibie Urzędu (w czasie pracy Urzędu, w Wydziale Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji),
- w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice,
- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu (w czasie pracy Urzędu, w Wydziale Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji).

Jednocześnie informuję, że w dniu 12 sierpnia 2015 r. odbędzie się spotkanie konsultacyjne, na które zapraszam wszystkich mieszkańców gminy. Wykonawca Planu przedstawi jego treść i odpowie na wszystkie pytania. Będzie można również zgłaszać uwagi i wnioski do zapisów dokumentu. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu, sala nr 13 w godzinach 10.00-13.00.

Uwagi i wnioski z datą wpływu po dniu 19 sierpnia 2015 r. nie będą uwzględniane. Nieprzedstawienie uwag w terminie oznacza rezygnację z prawa ich wyrażenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MYŚLENICE (projekt) do pobrania

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH do pobrania