Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 30 kwietnia 2020

Ogłoszenie o konkursie pn. "Wakacje 2020"

Myślenice, dnia 27 kwietnia 2020 r.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Znak sprawy EKS.524.1.2.2020

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

 

Na podstawie art. 11, ust. 1, pkt) 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 144/XIX/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie: „Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślenice na rok 2020”, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice:

ogłasza otwarty konkurs ofert

na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „WAKACJE 2020”

 

I. Rodzaj zadania:

 

1. Niniejszy konkurs obejmuje zadania mające na celu organizację działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2020 roku, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2020, zgodnie z priorytetem zapisanym w Programie współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

 

2. Zlecanie realizacji w/w zadania następuje w formie wspierania. Wymagany udział finansowy organizacji pozarządowej składającej ofertę wynosi minimum 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

 

3. Uczestnikami wypoczynku mogą być dzieci i młodzież szkolna do 19 roku życia (w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia) zamieszkała na stałe na terenie Gminy Myślenice.

 

II. Wysokość dotacji na realizację zadania:

 

1. Wysokość przewidywanej dotacji na realizację zadania w roku 2020 wynosi 161.000,00 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100 groszy).

 

2. Maksymalna wysokość dotacji dla jednej organizacji pozarządowej organizującej wypoczynek w miejscu zamieszkania w formie półkolonii nie może być wyższa niż 7.000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100 groszy).

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty, których celem statutowym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie: pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ratownictwa i ochrony ludności, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

2. Złożona oferta musi spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz być zgodna ze wzorem określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), opatrzona pieczęciami im podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

 

3. Wzór oferty i sprawozdania, a także dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu UMiG w Myślenicach, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, pok. 43 oraz na stronach internetowych Gminy Myślenice: www.myslenice.pl. oraz BIP Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

 

4. Do oferty podmioty zobowiązane są dołączyć kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

 

5. Oferty sporządzone wadliwie, nieprawidłowo podpisane lub złożone bez wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane ze względów formalnych. Uwaga: Oferty, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych będą odrzucone bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia.

 

6. Złożone oferty rozpatruje powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Komisja Konkursowa według określonych kryteriów (Rozdział VI pkt. 2).

 

7. Zarekomendowaną przez Komisję Konkursową ofertę zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice. Pozytywna decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice jest podstawą do przekazania wybranemu podmiotowi dotacji w drodze umowy, której wzór stanowi załącznik do cytowanego Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty). Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takiej sytuacji oferent zobowiązany jest dokonać aktualizacji kosztorysu i/lub aktualizacji harmonogramu realizacji zadania jeśli dotyczy. Oferent może także zrezygnować z dokonania aktualizacji kosztorysu i/lub aktualizacji harmonogramu realizacji zadania i tym samym wycofać ofertę z konkursu.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

 

1. Celem otwartego konkursu jest dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rodzin biednych z terenu Miasta i Gminy Myślenice w okresie wakacji 2020 roku.

Zgodnie z treścią Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 144/XIX/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie: „Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślenice na rok 2020”, oraz na podstawie ustawy o pomocy społecznej ustalono, że uprawnionymi do uzyskania dotacji są dzieci i młodzież: dotknięte sieroctwem (półsieroctwem) lub przebywające w rodzinach zastępczych, z rodzin niepełnych, wielodzietnych, niepełnosprawne, z rodzin w których występuje alkoholizm lub narkomania, przemoc, z rodzin dotkniętych zdarzeniami losowymi czy sytuacją kryzysową, z rodzin ofiar klęsk żywiołowych, z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

2. Każda organizacja pozarządowa może ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie jednego zadania, tj. może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

 

3. Wyodrębniona dokumentacja finansowo - księgowa i ewidencja księgowa zadania publicznego winna być prowadzona zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

 

4. Dokumentacja finansowo-księgowa związana z realizacją zadania, dotycząca zarówno dotacji jak i innych środków finansowych winna być opisana zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 

5. Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatku mogą być wyłącznie faktury lub inne dowody księgowe opisane w następujący sposób:

1) opatrzone na odwrocie pieczątką z adresem siedziby beneficjenta dotacji,

2) sporządzonym w sposób trwały opisem zawierającym informacje:

a) nazwę zadania i numer umowy,

b) w jakiej wysokości i z jakich środków została pokryta wydatkowana kwota,

c) jakie było przeznaczenie zakupionego towaru, usługi lub innego rodzaju opłacone należności,

informacje te winny być podpisane przez osobę odpowiedzialną za rozliczenia finansowo – księgowe beneficjenta.

 

6. Jeżeli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20 %.

 

7. Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 1, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

 

8. Organizacja pozarządowa realizująca zadanie zobowiązana jest do stosowania ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w sytuacji gromadzenia danych osobowych związanych z konkursem.

 

9. Mając na uwadze ograniczenia związane z pandemią przygotowanie i podpisanie umów oraz realizacja zadania będzie możliwa po ustaniu zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

 

V. Termin składania ofert

 

Oferty należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 czerwca 2020 roku.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 

1. Oferty zostaną otwarte i rozpatrzone w terminie do 14 dni.

 

2. Złożone oferty rozpatruje powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Komisja Konkursowa według określonych kryteriów:

 

1) Ocena formalna polegać będzie na sprawdzeniu czy:

a) oferta została złożona przez podmiot uprawniony,

b) oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

c) zadanie mieści się w działalności statutowej oferenta i jest zgodne z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu o konkursie,

d) termin realizacji zadania wpisany do oferty jest zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie,

e) oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty,

f) oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub statutu,

g) oferta zawiera wymagane załączniki,

h) w ofercie przedstawiono szczegółowy plan finansowy (kosztorys) zadania, spójny z rzeczowym harmonogramem) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalno – rachunkowym,

i) oferent wskazał jako jedno ze źródeł finansowania wkładu własnego – opłaty od adresatów zadania, pomimo, że organizacja (wg stanu, odpisu z KRS-u, innego równoważnego dokumentu) nie prowadzi działalności odpłatnej.

2) W sytuacji niespełnienia w/w wymogów oferta zostanie odrzucona za względów formalnych.

 

3) Kryteria merytoryczne stosowane przy wyborze ofert:

a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową,

b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego,

c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizowała zadanie,

d) planowany udział środków własnych podmiotu lub pozyskanych przez organizację z innych źródeł na realizację zadania,

e) planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

f) doświadczenie w realizacji zadań tego typu lub innych we współpracy z administracją publiczną, biorąc pod uwagę m.in. rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

4) Kryteria merytoryczne oceniane są w skali od 1 do 5 pkt.

 

3. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich członków zespołu opiniującego stanowi „ocenę oferty”.

 

4. Oferty, które otrzymały kolejno najwyższą liczbę punktów będą zarekomendowane do udzielenia dotacji, przy czym wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferenta do otrzymania dotacji wynosi 50% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania.

 

5. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 

6. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji jest ostateczna i nie stosuje się trybu odwołania.

7. Wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości w BIP Gminy Myślenice, na stronie internetowej Gminy Myślenice, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz w Gazecie Myślenickiej.

 

8. Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice z siedzibą w Myślenicach przy ul. Rynek 8/9, e-mail: info@myslenice.pl zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach.

Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach realizujący powierzone zadania. Dane mogą być przekazywane innych organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.

Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (t.j. Dz. U z 2011 r., Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

 

VII. Informacja o wysokości środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach dotacji na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju:

1. W roku 2019 przekazano środki w wysokości 129.000,00 zł.

2. W roku 2018 przekazano środki w wysokości 128.580,00 zł.