Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 22 czerwca 2020

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych w gminie Myślenice w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych na terenie Gminy Myślenice.

Spis odbędzie się w dniach 1 września do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące wymagania:

1. być osobą pełnoletnią,
2. zamieszkiwać na terenie Gminy Myślenice,
3. posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ważne informacje dla składających oferty:

Zapoznanie się z procedurą naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r. (w załączeniu)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

  • imienia i nazwiska
  • adresu zamieszkania
  • nr telefonu,
  • adresu e-mail

2) oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej, osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach Rynek 8/9, 32-400 Myślenice (sala obsługi klienta) lub pocztą na adres Urzędu (liczy się data wpływu przesyłki do Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020".

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje na temat spisu można uzyskać na stronach internetowych https://spisrolny.gov.pl i https://stat.gov.pl oraz ustawie o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 12 63-92-300 w. 336 lub 332.

Do pobrania:
  1. Zgłoszenie
  2. Oświadczenie
  3. Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.
  4. Klauzula RODO