LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Ważne inwestycje


CZYSTA WODA DLA KRAKOWA UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ

Gminie Myślenice udało się pozyskać jedną z największych unijnych dotacji w Małopolsce pochodzącą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponad 112 milionów z europejskiej kasy wpłynie na poprawę infrastruktury wodno kanalizacyjnej w Gminie Myślenice. W skali samorządu Myślenic, to wydarzenie bez precedensu! Żadna z gmin powiatu myślenickiego nie otrzymała, aż tak wysokiego wsparcia.
To historyczna chwila, która zmieni życie wielu mieszkańców Gminy Myślenice. Podpisanie umowy na dofinansowanie dla myślenickiego projektu odbyło się w piątek, 7 kwietnia 2010 roku. Gmina pozyskała ponad 112 mln złotych na realizację projektu "Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Myślenice" Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz budowę oczyszczalni ścieków. Kompleksowa budowa sieci kanalizacyjnej pozwoli na odprowadzenie ścieków od ponad 13,5 tys. mieszkańców. Inwestycja zakończy się w 2013 roku. Przypomnijmy, że pierwsza koncepcja projektu pojawiła się już w 2003 roku w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków, do którego wprowadzono zapisy dotyczące polityki ściekowej w Gminie Myślenice. Od tego czasu trwały wszystkie niezbędne prace dokumentacyjne i organizacyjne. Prowadzono konsultacje społeczne, a pracownicy urzędu uczestniczyli w zebraniach wiejskich informując mieszkańców o nowych zamierzeniach.

- Sieć kanalizacyjna biegnie przede wszystkim po terenach prywatnych, z każdym z mieszkańców uzgadnialiśmy szczegółowo jej przebieg - mówi Maciej Ostrowski, burmistrz Myślenic. Słowa uznania i aprobaty dla działań Gminy Myślenice wyraziła Aleksandra Malarz, dyrektor w Ministerstwie Środowiska, która chwaliła politykę w zakresie ochrony środowiska i związaną z tym budowę kanalizacji sanitarnej, wodociągu i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Myślenice.

Długość sieci kanalizacyjnej: wybudowana - 300,8 km, przebudowana - 1,7 km
Długość sieci wodociągowej:  wybudowana - 124,13 km, przebudowana - 15,75 km

Oczyszczalnia ścieków w Krzyszkowicach: 2100 m3/d
Stacja uzdatniania wody w Myślenicach

Wartość projektu brutto: 315 862 080,14 PLN
Odzyskiwanie VAT: 57 501 641,04 PLN
Koszty kwalifikowane projekt: 245 666 254,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 65,87 %

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 161 830 009,57 PLN


PROGRAM REWITALIZACJI ZARABIA

Nowy, atrakcyjny i ciekawy architektonicznie park, nowoczesne obiekty sportowe: korty tenisowe, skate park czy wreszcie pełnowymiarowe boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z oświetleniem, to efekt realizacji Programu Rewitalizacji Myślenickiego Zarabia. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zdecydował o podziale środków w ramach Programu Rewitalizacji. Z 250 milionów złotych na odnowę 37 małopolskich miast Myślenice zgarnęły 8 mln 300 tys. zł.
Do walki o unijną kasę stanęło ponad 200 projektów z całej Małopolski. W trakcie oceny eksperci zakwalifikowali do drugiego etapu dwa projekty z Myślenic - Rewitalizację Rynku i Zarabia. Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował ograniczyć ilość dofinansowanych projektów i zgodnie z listą rankingową pieniądze trafiły do Myślenic tylko na projekt Rewitalizacji Zarabia.
- Projekt Rewitalizacji Zarabia znalazł się na wysokim 8 miejscu w rankingu. To bardzo dobra pozycja. Rynek uplasował się na 23 miejscu. Liczymy, że ten projekt z listy rezerwowej wskoczy na te wykonawczą - ocenia Maciej Ostrowski, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.
Projekt Rewitalizacji Zarabia zakłada przede wszystkim refundację poniesionych już kosztów związanych m.in. z budową Centrum Sportu i Rekreacji "Zarabie Sport" Oprócz dofinansowania przyznanego przez Województwo Małopolskie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 8 mln. 300 tys. zł Gmina Myślenice otrzymała także wsparcie z Ministerstwa Sportu w wysokości 1 mln zł na budowę krytej strzelnicy sportowej, co w sumie daje ponad 9 mln. złotych dofinansowania zewnętrznego.
- Gmina Myślenice, jako jeden z nielicznych samorządów w Powiecie Myślenickim, z każdej z tych inwestycji odzyskuje VAT. Dzięki temu w gminnej kasie zostanie dodatkowe 2,5 mln złotych. Z prostego rachunku wynika, że do tego potężnego projektu dołożymy zaledwie 2 mln złotych.
Istotnym elementem całego Programu Rewitalizacji - oprócz budowy Centrum Sportu i Rekreacji, jest rekultywacja parku miejskiego na Zarabiu. To jedno z najważniejszych miejsc na Zarabiu zyska nowy klimat i niepowtarzalny charakter. Miasto rozważa wprowadzenie wielu nowych ciekawych elementów małej architektury czy zieleni parkowej.
- Zdecydowana większość inwestycji wpisanych do programu Rewitalizacji Zarabia została już zrealizowana, albo jest w trakcie realizacji. Zwrot poniesionych kosztów pozwoli nam m.in. na realizację inwestycji związanej z budową nowego gmachu biblioteki miejskiej. Wyjątek stanowi jedynie park miejski, gdzie prace dopiero się zaczną - kończy Maciej Ostrowski. Całkowity koszt projektu (realizacja 10 zadań)  wyniesie 14 mln 413 zł.

10 zadań Programu Rewitalizacji Zarabia:

1. Zadaszenie trybuny KS Dalin,
2. Budowa salki do sportów walki (judo, zapasy, itp.),
3. Budowa zaplecza szatniowo - administracyjnego dla KS Dalin,
4. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem,
5. Rekultywacja bocznego boiska treningowego KS Dalin,
6. Budowa strzelnicy sportowej,
7. Budowa skate parku,
8. Modernizacja kortów tenisowych,
9. Remont kładki wiszącej w parku miejskim,
10. Rewitalizacja parku miejskiego.

Całkowita wartość projektu - 14 237 592,00  PLN
Koszty kwalifikowane projektu - 11 675 429,82 PLN
Koszty niekwalifikowane projektu - podatek VAT ( do odzyskania) -  2 562 163,08 PLN
Wysokość dotacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: 8 172 800,87 PLN
Wysokość dotacji Ministra Sportu: 1 000 000 PLN


ROZBUDOWA I ROZWÓJ STREFY PRZEMYSŁOWEJ

Gmina Myślenice otrzymała dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na utworzenie parku przemysłowo - technologicznego w Myślenicach (Dolne Przedmieście) w wysokości 3 700 094,90 zł. Wniosek Myślenic znalazł się wśród 3 dofinansowanych projektów z całej Małopolski w ramach schematu 4.3. A Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha.  Oprócz Myślenic pieniądze trafiły do Suchej Beskidzkiej oraz Brzeska.
- Udało nam się uzyskać bardzo dobre warunki dofinansowania. Właściwie otrzymaliśmy najwięcej pieniędzy z całej trójki dofinansowanych projektów - mówi Maciej Ostrowski, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.
Całkowita wartość projektu utworzenia parku przemysłowo - technologicznego w Myślenicach oszacowano na kwotę 6 052 062,30 zł.
Finansowanie całego zadania w przeważającej części będzie polegać na refundacji poniesionych już kosztów. Strefa aktywności gospodarczej została wyposażona w niezbędna infrastrukturę, tak by jej oferta była korzystna dla potencjalnych inwestorów. Teraz dzięki dofinansowaniu uda się odzyskać część kosztów poniesionych na jej utworzenie, a pieniądze wrócą do budżetu Gminy Myślenice.
- Środki europejskie dają bardzo dużą szansę rozwoju. Umiejętne ich pozyskiwanie, rozliczanie i w rezultacie wykorzystanie, to ogromne możliwości dla Gminy Myślenice. Kiedy decydowaliśmy o rozbudowie strefy przemysłowej na Dolnym Przedmieściu wiedzieliśmy, że to konieczne by stworzyć dodatkowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Nie oczekiwaliśmy dofinansowania, ale kiedy nadarzyła się okazja, to przygotowaliśmy stosowny wniosek, tak by odzyskać cześć kosztów - wyjaśnia Maciej Ostrowski.

Całkowita wartość projektu - 6 052 062,30  PLN
Koszty kwalifikowane projektu - 4 625 118,63 PLN
Koszty niekwalifikowane projektu - podatek VAT ( do odzyskania) -  1 426 943,67 PLN
Wysokość dotacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: 3 700 094,9 PLN

Zadania wykonane w ramach projektu:
1. Przebudowa kolidujących elementów sieci elektroenergetycznej wraz z dokumentacją
2. Budowa drogi do strefy przemysłowej wzdłuż potoku Bysinka w Myślenicach
3. Rozbudowa drogi w strefie przemysłowej na odcinku od boiska K.S. "Orzeł" do ulicy Burmistrza Marka wraz z kanalizacją deszczową i separatorem w Myślenicach, obręb 1
W ramach projektu powstała strefa przemysłowa o wielkości 17 ha, w pełni uzbrojona. Cały teren został objęty statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Projekt zrealizowano w latach 2007 - 2009  W 2010 roku Gmina Myślenice otrzymała dofinansowanie na realizację niniejszego projektu w formie tzw. refundacji środków, co oznacza, że pieniądze wydatkowane na ten projekt z budżetu miasta w latach 2007-2009 wrócą do naszego budżetu.


BUDOWA PLACÓW ZABAW W LOKALNEJ STREFIE CZASU WOLNEGO

Projekt został zrealizowany w miejscowościach, które zdecydowały się na współpracę przy tworzeniu Planów Rozwoju Miejscowości W 13 sołectwach Gminy Myślenice powstały nowoczesne place zabaw. W Bęczarce, Borzęcie, Jasienicy, Krzyszkowicach, Osieczanach, Polance, Zasani, Zawadzie, Drogini, Bysinie, Głogoczowie, Porębie i Trzemeśni.
W miejscach tych zamontowano urządzenia dla najmłodszych mieszkańców tych miejscowości. Budowa została współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, do którego przystąpiła Gmina Myślenice.
- Place powstają w ramach programu budowy placów zabaw w lokalnych strefach czasu wolnego. Place wyposażone  są w nowoczesny i bezpieczny sprzęt do gier i zabaw. Miejsca te są ogólnie dostępne dla wszystkich najmłodszych mieszkańców - wyjaśnia Maciej Ostrowski.

Koszt całkowity projektu: 569 307,96 PLN
Koszt całkowity projektu: 569 307,96 PLN
Koszty kwalifikowane projektu: 466 645,87 PLN
VAT - jako koszt niekwalifikowalny projektu - 102 662,09
Wysokość  dotacji 349 984 PLN


BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W TRZEMESNI

Od października 2010 r. uczniowie z Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Trzemeśni, mogą korzystać z nowej sali gimnastycznej. Jej budowa znacznie wpłynie na poprawę warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej do zaplecza sportowego. Nieodpłatnie z obiektu będą mogli korzystać również wychowankowie szkół podstawowych należących do obwodu gimnazjum (Trzemeśnia, Poręba, Zasań).
Przy sali powstało boisko do piłki siatkowej ze sztucznej nawierzchni, miasteczko komunikacyjne, które będzie służyło do nauki jazdy rowerem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Trzemeśni oraz pobliskich szkół / Zasań, Poręba/. Dzięki temu gimnazjaliści będą mogli zdawać egzamin na kartę motorowerową, nauczyciele - organizować dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, co z pewnością wpłynie na urozmaicenie czasu wolnego podopiecznych. Z sali będą mogli korzystać również wszyscy, którzy zechcą podnieść swoją sprawność fizyczną.
Projekt obejmuje salę gimnastyczną o wymiarach 12m x 24m, zaplecze socjalne - z szatnią dla chłopców i dla dziewcząt wraz z węzłami sanitarnymi o łącznej powierzchni 140 m2. Sala wyposażona została w najnowszy sprzęt sportowy i przystosowana dla osób niepełnosprawnych (pochylnia wjazdowa, węzeł sanitarny dostosowany dla osób niepełnosprawnych). Faktycznie poniesione koszty to 1 732 215,99 PLN. Wykonawca zwrócił  300 000 zł w ramach kary z powodu nieterminowego ukończenia prac. Na budowę sali gimnastycznej Gmina Myślenice otrzymała dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości: 1 312 869 65, co stanowi 70% całej inwestycji.


BUDOWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Budowa nowego gmachu Biblioteki Publicznej, to wielkie wydarzenie w historii Myślenickiego samorządu. Po raz pierwszy powstaje w Myślenicach budynek wyłącznie z myślą o bibliotece. To rzecz niecodzienna. Dlaczego? Bo ogólnopolski trend wskazuje raczej na ich zamykanie a nie budowę. 
Biblioteka powstała w Myślenicach już w 1945 roku po publicznej zbiórce książek efektem, której było uzbieranych 300 egzemplarzy. To dało początek Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach. Dziś, biblioteka liczy niemałe zbiory bo ponad 40 tysięcy książek zarówno tradycyjnych drukowanych, jak i multimedialnych i elektronicznych. Siedziba biblioteki od 32 lat mieści się w jednej z kamienic przy Rynku. Mała powierzchnia ( 250 m.kw.), coraz większa liczba czytelników ( ponad 6 tyś.), a także powiększające się zbiory wymagają rozbudowy tej jedynej w powiecie biblioteki miejskiej.
Zajmowana obecnie powierzchnia jest niewystarczająca. Regały ciasno ułożone w magazynie czytelni, a w wypożyczalni brak możliwości dostawienia nowych półek, to dzisiejszy obraz placówki. Na parterze nowego budynku będzie zlokalizowana m.in. wypożyczalnia książek dla dorosłych o powierzchni bliskiej 140 m kw, wypożyczalnia książek dla dzieci i młodzieżowa czytelnia (70 m kw) i czytelnia czasopism (95 m kw). Z kolei na pierwszym piętrze znajdować się ma czytelnia naukowa wraz z magazynem (170 m kw), pomieszczenie do odsłuchu audio, a także sala konferencyjna i pomieszczenia biurowe. W piwnicach natomiast zaplanowane są magazyny dubletów.  Nowa biblioteka będzie przystosowana do możliwości osób niepełnosprawnych. Bibliotek będzie uwzględniać potrzeby wszystkich grup wiekowych.