Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 06 grudnia 2018

Straż Miejska: akcja zima

Straż Miejska przypomina o zachowaniu zasad bezpieczeństwa i obowiązkach wynikających z przepisów porządkowych podczas zimy.

Obowiązek dbania o stan drogi należy do jego zarządcy zaś o chodniki położone wzdłuż nieruchomości musi zatroszczyć się jej właściciel, czyli wszystkie podmioty władające nieruchomością - współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomością w tym dzierżawcy.  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości. Art. 5 ust. 1 pkt 4 jw ustawy wskazuje, że za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Oznacza to, że jeżeli pomiędzy nieruchomością, a chodnikiem znajduje się np. trawnik, będący własnością gminy, to właściciel nieruchomości będzie zwolniony z obowiązku dbania o chodnik (nie jest wtedy położony „bezpośrednio” przy nieruchomości). Wówczas ten obowiązek spoczywa na zarządcy drogi. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną – wspólnoty mieszkaniowe lub bezpośrednio właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Właściciel nieruchomości nie odpowiada za stan chodnika także w przypadku, kiedy w tym miejscu dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Obowiązek usuwania śniegu przechodzi wtedy na zarząd drogi, który pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania samochodów na takim chodniku. 

Drogi wewnętrzne. Utrzymanie, remont, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi to obowiązki zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga. Gdy nie ma zarządcy, obowiązki te przechodzą na właściciela terenu. Stąd odśnieżaniem i usuwaniem lodu z dróg wewnętrznych zajmują się zarządcy terenów lub ich właściciele. Dotyczy to dróg na terenie osiedli mieszkaniowych i dróg dojazdowych do obiektów.

Odśnieżanie wejść do sklepów, kiosków, punktów usługowych i gastronomicznych spoczywa zwykle na ich właścicielach lub najemcach lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
Na parkingu samochodowym, niezależnie od jego statusu odpowiedzialność za jego uprzątnięcie ze śniegu i lodu ponosi podmiot nim administrujący.
Za niedopełnienie obowiązków strażnik miejski może nałożyć mandat karny w wysokości 100 złotych. W sytuacji nagminnego nieodśnieżania bądź odmowy przyjęcia mandatu, funkcjonariusz sporządzi wniosek o ukaranie do sądu.