Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 20 maja 2020

Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm

Finansowanie dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw opiera się na nieoprocentowanych subwencjach finansowych. Po spełnieniu określonych kryteriów, w tym utrzymaniu działalności i zatrudnienia, po dwunastu miesiącach do 75 proc. wartości subwencji może podlegać umorzeniu.

Kto może złożyć wniosek

O udział w Programie mogą ubiegać się Beneficjenci będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność do nabywania praw i obowiązków we własnym imieniu, wykonujący działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, w każdym przypadku pod warunkiem posiadania przez Beneficjenta statusu Mikroprzedsiębiorcy lub MŚP.

Jakie trzeba spełnić kryteria

W Programie może wziąć udział wyłącznie Beneficjent, który łącznie spełnia poniższe kryteria:

 • odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 • prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • nie zalegał z płatnościami podatków na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia Wniosku;
 • nie zalegał z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia Wniosku;
 • nie prowadzi działalności w zakresie:
 1. produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka;
 2. działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe;
 3. obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych:
 • wobec którego, na dzień składania wniosku:

- nie otwarto likwidacji,
- postępowania upadłościowego,
- postępowania restrukturyzacyjnego,
- w odniesieniu do którego są spełnione następujące przesłanki:

 1. Beneficjent posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 2. działalność gospodarcza Beneficjenta została zarejestrowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 3. Główny Beneficjent Rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w Raju Podatkowym.

Na co można przeznaczyć środki

Środki z Subwencji Finansowej mogą zostać przeznaczone przez Beneficjenta wyłącznie na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym wynagrodzeń Pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże z wyłączeniem przeznaczenia tych środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu;
 • przedterminową spłatę kredytów, z zastrzeżeniem, że na ten cel może być przeznaczone maksymalnie 25% kwoty Subwencji Finansowej.

Jak złożyć wniosek

Za realizację programu odpowiada PFR. Jednak bezpośrednią obsługą wniosków o udzielenie dofinansowania zajmują się banki poprzez systemy bankowości elektronicznej. O wsparcie można się więc ubiegać wyłącznie poprzez system bankowości elektronicznej banku przedsiębiorcy biorącego udział w programie. Wniosek składa się na udostępnionym przez bank formularzu.

W których bankach złożyć wniosek

Alior Bank, Bank BPS oraz zrzeszone i współpracujące Banki Spółdzielcze, Bank Millennium, Bank Pekao, Bank Pocztowy, BNP Paribas Bank Polska, BOŚ Bank, Citi Handlowy, Credit Agricole, Getin Noble Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, mBank, Nest Bank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska, SGB-Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB i współpracujące banki spółdzielcze. Można również sprawdzić swój Bank czy nie przestąpił do programu.

Szczegółowe informacje na stronie: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html