Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 08 listopada 2018

Transmisja z LIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach

Transmisja na żywo z Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach zaplanowanej na czwartek 8 listopada o godzinie 15:00.
Porządek obrad LIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień  8 listopada 2018 roku, godz. 15.00

 

1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z LIII-ciej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2019.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myślenice na rok 2019.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 422/LIX/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 20 lat umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obr.3 miasta Myślenice przy ulicy Solidarności.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice z dnia 6 września 2018 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na 2018 rok – Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 roku.  
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. 
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
14. Interpelacje i wnioski radnych.
15. P r z e r w a.
16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
17. Komunikaty.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie.