Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 25 listopada 2019

Transmisja z XVIII-tej Sesji Rady Miejskiej

Zapraszamy na transmisję z obrad XVIII-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach zaplanowanej na dzień 25 listopada 2019 roku, godz. 15.00.

Transmisja od godziny 15:00 – kliknij tutaj

Porządek obrad XVIII-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 25 listopada 2019 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XV-tej, XVI-tej i XVII-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Osieczany w jej granicach administracyjnych.
5. P r z e r w a.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Myślenice na rok 2020.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Myślenice na rok 2020.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Myślenickiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 104/XVI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego r., poz.7711).
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 46/VIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia miejsc i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach wewnętrznych i parkingach nie objętych Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice ( Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r., poz. 2860).
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice – ul. Szpitalna.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miejsc i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach wewnętrznych i parkingach nie objętych Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice – ul. Armii Krajowej, ul. Leopolda Okulickiego, ul. gen. Stanisława Maczka.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
18. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
19. Komunikaty.
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie.

Transmisja Online oraz archiwum nagrań z sesji: http://myslenice.esesja.pl/