Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Plany zagospodarowania przestrzennego
 Łęki - część graficzna
Łęki - część opisowa
Bulina - część graficzna
Bulina - część opisowa
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki


Obszar dla osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego w Myślenicach
część graficzna 2002
część opisowa 2002
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego
część graficzna 2011
część opisowa 2011
 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wykładane do publicznego wglądu


Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Osieczany w jej granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 września 2019r. do 17 października 2019r.

w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice; Rynek 8/9) w godzinach urzędowania. Projekt planu wraz z prognozą będzie udostępniony na stronie internetowej: www.myslenice.pl

Przedmiotem ponownego wyłożenia są:

1. Ustalenia zawarte w części tekstowej projektu planu;
2. Części rysunku projektu planu, oznaczone granicami na ponownie wyłożonym rysunku planu, które obejmują tereny zmian wprowadzonych do rysunku projektu w wyniku rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 12 września 2019r.  w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu w procedurze pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu.
3. Skorygowana w zakresie wprowadzonych zmian Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona do projektu w/w planu obejmująca część tekstową i graficzną.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 15.10.2019r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, początek o godz. 10.00

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2019r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Prognoza oddziaływania na środowisko
Projekt planu
Rysunek planu
Rysunek prognozy