Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Sesje Rady

 

Porządek obrad XLIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na  dzień  26  stycznia 2018 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII-ciej.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Myślenice na 2018 rok.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 396/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myślenickiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć na terenie Gminy Myślenice w ramach Inicjatyw Samorządowych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 108/XVI/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2022 dla Gminy Myślenice.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2022 dla Gminy Myślenice.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Myślenice na lata 2018-2020.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Myślenice Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 lutego 2010 roku.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta i gminy Myślenice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Myślenice.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia statutów Sołectw.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
17. Interpelacje i wnioski radnych.
18. P r z e r w a.
19. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
20. Komunikaty.
21. Wolne wnioski.
22. Zakończenie.


Porządek obrad XLIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 29 grudnia 2017 roku, godz. 9.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII-giej
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 – Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2016 roku. 
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie umorzenia raty pożyczki udzielonej przez Gminę Myślenice Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Myślenicach.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.                  
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. P r z e r w a.
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
10. Komunikaty.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie.


Porządek obrad  XLII-giej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na  dzień  15 grudnia  2017 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI-szej sesji RM
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice dla działek: 526/11 i część 524/1 działka drogowa, obr.3
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej  własność Gminy Myślenice, położonej w obrębie 3 miasta Myślenice na toku Góry Plebańskiej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie na czas oznaczony 3 miesięcy, nieruchomości gruntowej stanowiącą własność Gminy Myślenice, położonej w obrębie 2 miasta Myślenice przy ulicy Słowackiego.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 – Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2016 roku. 
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. 
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. P r z e r w a.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Komunikaty.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie.Porządek obrad XLI-szej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach  na  dzień  23 listopada  2017 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XL-tej sesji RM
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Myślenice do Klastra Energii Zielone Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dofinansowania wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach nr 237/XXIX/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach 
Nr 72/XI/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Myślenice. 
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Myślenice na rok 2018.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Myślenice na rok 2018.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Myślenice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej na płycie Rynku w Myślenicach.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony od 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej na płycie Rynku w Myślenicach.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 – Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2016 roku. 
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Myślenice za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach.


18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 w Myślenicach.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 w Myślenicach.
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Bęczarce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. J. Kochanowksiego w Bęczarce.
23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księcia kard. A.S. Sapiehy w Bysinie na ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księcia kard. A.S. Sapiehy w Bysinie.
24.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. S. Wyspiańskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. S. Wyspiańskiego w Borzęcie.
25. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. J. Dunin-Brzezińskiego w Drogini w ośmioletnią Szkołą Podstawową im. J. Dunin-Brzezińskiego.
26. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Głogoczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  im. T. Kościuszki w Głogoczowie.
27. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Prof. K. Lanckorońskiej w Jasienicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Prof. K. Lanckorońskiej w Jasienicy.
28. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Jaworniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Jaworniku.
29. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Osieczanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Obrońców Warszawy w Osieczanach.
30. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. S. Kostki w Krzyszkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. S. Kostki w Krzyszkowicach.
31. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. T. Banachiewicza w Porębie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. T. Banachiewicza w Porębie.
32. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Polance w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. J. Korczaka w Polance.
33. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej  w Trzemeśni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Trzemeśni.
34. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zawadzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zawadzie.
35. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani.
36. Interpelacje i wnioski radnych.
37. P r z e r w a.
38. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
39. Komunikaty.
40. Wolne wnioski.
41. Zakończenie.


Porządek obrad XL-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na  dzień  30 października  2017 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX-tej sesji RM
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 – Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2016 roku. 
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. 
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miast i Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. P r z e r w a.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Komunikaty.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie.


Porządek obrad XXXIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 14 września 2017 roku , godz. 14.00 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII-mej sesji RM
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Myślenice-Wschód”.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia granic administracyjnych miasta Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr 231/XXVIII/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 – Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2016 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myślenicach – Śródmieście.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. P r z e r w a.
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
15. Komunikaty.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie.Porządek obrad XXXVIII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach 
na  dzień  30 czerwca  2017 roku , godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII-mej sesji RM.
4.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Myślenice zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. 
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Myślenicach.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 – Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2016 roku.  
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. 
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. P r z e r w a.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Komunikaty.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie.


Porządek obrad XXXVII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach 
na dzień  14 czerwca  2017 roku, godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI-tej sesji RM.
4.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za rok 2016.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. P r z e r w a.
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
9. Komunikaty.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie.      


Porządek obrad 
XXXVI-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach 
na  dzień  23 maja  2017 roku,  godz. 15.30


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV-tej sesji RM.
4.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2025”. 
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. P r z e r w a.
7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
8. Komunikaty.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie.


Porządek obrad 
XXXV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach 
na  dzień  28 kwietnia  2017 roku , godz. 14.00


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV-tej sesji RM.
4.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Śródmieście – Bukówka”.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2015”.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 10 lat umowy dzierżawy nieruchomości na cel wybudowania i prowadzenie parku linowego.
8. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony 1 (jednego) roku, po uprzedniej umowie zawartej na 2 lata, części działki 628/52 stanowiącej pole biwakowe.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zasad przyznawania diet sołtysom.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały   w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 – Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2016 roku. 
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. 
13. Interpelacje i wnioski radnych.
14. P r z e r w a.
15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
16. Komunikaty.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie.


Porządek obrad 
XXXIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach 
na  dzień  31  marca  2017 roku, godz. 15.00


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII-ciej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. „Zarabie część zachodnia”.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2017 roku.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody / nie wyrażenia zgody  na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2017.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 – Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku. 
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach.
11. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej za rok 2016.
12. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Myślenicach za rok 2016.
13. Interpelacje i wnioski radnych.
14. P r z e r w a.
15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
16. Komunikaty.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie.


Porządek obrad
XXXIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 9 marca 2017 roku, godz. 15.00


1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXXII-giej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie akceptacji kandydata na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury - Muzeum Niepodległości w Myślenicach.
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. Przerwa.
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Komunikaty.
11. Zakończenie obrad.


Porządek obrad
XXXII-giej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 28 lutego 2017 roku, godz. 15.00


1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXXI-szej sesji RM.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Jawornik związanego z rozwojem gospodarczym Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia w gminie Myślenice.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 - Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. Przerwa.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Komunikaty.
15. Zakończenie obrad.


Porządek obrad
XXXI-szej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  25 stycznia 2017 roku , godz. 15.00


1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXX-tej sesji RM.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych, publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci publicznego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 253/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, po uprzedniej umowie zawartej na 1 rok, części działki 628/10 stanowiącej nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2015-2022."
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta i gminy Myślenice.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. Przerwa.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Komunikaty.
15. Zakończenie obrad.


Porządek obrad
XXX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  30 grudnia 2016 roku, godz. 9.00


1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXIX-tej sesji RM.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016  Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Myślenice na 2017 rok.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2017 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.   
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2017 dotacji celowej dla instytucji kultury - Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie umorzenia raty pożyczki udzielonej przez Gminę Myślenice Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - koło w Myślenicach.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXV/2000 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie: nadania statutu Muzeum Regionalnego "Dom Grecki" w Myślenicach.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Myślenice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice - część II wydzielona na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach nr 199/XXV/2012 z dnia 28 września 2012 roku.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, dla których Gmina Myślenice stanowiła ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały.
16. Interpelacje i wnioski radnych.
17. Przerwa.
18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
19. Wolne wnioski.
20. Komunikaty.
21. Zakończenie obrad.


Porządek obrad
XXIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień 15 grudnia 2016 roku, godz. 15.00


1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXVIII-mej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XXI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 180/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Planu Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 20 lat umowy dzierżawy nieruchomości składającej się z części działki nr ewid. 520/1 o pow. ok. 0,0220 ha, położonej w Polance.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 125/XVIII/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2016 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, zmienionej Uchwałą nr 142/XIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach  z dnia 25 lutego 2016 r. oraz Uchwałą  nr 152/XX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 marca 2016 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
12. Przerwa.
13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Komunikaty.
16. Zakończenie obrad.


Porządek obrad
XXIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  15 grudnia 2016   roku, godz. 15.00


1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXVIII-mej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XXI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 180/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Planu Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 20 lat umowy dzierżawy nieruchomości składającej się z części działki nr ewid. 520/1 o pow. ok. 0,0220 ha, położonej w Polance.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 125/XVIII/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2016 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, zmienionej Uchwałą nr 142/XIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach  z dnia 25 lutego 2016 r. oraz Uchwałą  nr 152/XX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 marca 2016 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
12. Przerwa.
13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Komunikaty.
16. Zakończenie obrad.


Porządek obrad
XXVII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  25 października  2016 roku, godz. 15.00


1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXVI-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Regionalne "Dom Grecki" w Myślenicach.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice - część II wydzielona na podstawie uchwały
Nr 199/XXV/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 września 2012 roku z późniejszymi zmianami.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.  
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. Przerwa.
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Komunikaty.
17. Zakończenie obrad.


Porządek obrad
XXVI-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  30 września 2016 roku, godz. 15.00


1.Otwarcie  obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXV-tej sesji RM.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury -   
   Muzeum Regionalnego "Dom Grecki" w Myślenicach.
5.Interpelacje i wnioski radnych.
6.Przerwa.
7.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
8.Wolne wnioski.
9. Komunikaty.
10. Zakończenie obrad.


Porządek obrad
XXV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  15 września  2016   roku , godz. 14.00


1.Otwarcie  obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z XXIII-ciej i XXIV-tej sesji RM.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zasań w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych.
5.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bęczarka w gminie Myślenice, w jej granicach administracyjnych.
6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie odo obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata umowy dzierżawy nieruchomości położonej na Górze Chełm, na którą składają się działki ewid. nr 1610/2 i 1612/2 obr. 4 miasta Myślenice.
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 58/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach z Żłobek Samorządowy w Myślenicach.
8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Myślenicach.
9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w Mieście i Gminie Myślenice.
10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
12.Interpelacje i wnioski radnych.
13.Przerwa.
14.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
15.Wolne wnioski.
16.Komunikaty.
17.Zakończenie obrad.


Porządek obrad
XXIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 11 sierpnia 2016 roku , godz. 15.00


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016  Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
5.Zakończenie.


Porządek obrad
XXIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 24 czerwca 2016 roku, godz. 14.00


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII-giej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016  Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Głogoczów w jej granicach administracyjnych.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wezwania Pana Leszka Pospischill, do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr 157/XXI/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku Rady Miejskiej w Myślenicach.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Myślenice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zniesienia form ochrony przyrody - pomnika przyrody.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji długości okresu, na jaki powołuje się dyrektorów gminnych instytucji kultury na terenie Gminy Myślenice.
16. Interpelacje i wnioski radnych.
17. P r z e r w a.
18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
19. Wystąpienie Prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusza Tajnera.
20. Komunikaty.
21. Wolne wnioski.
22. Zakończenie.


Porządek obrad
XIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 25 lutego 2016 roku, godz. 14.00


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice część II.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślenice i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w obszarze gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wezwania Państwa Wincentego i Grażyny Szeliga, działających w imieniu własnym, do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr 44/LI/2014 z dnia 29.09.2014 r. Rady Miejskiej w Myślenicach.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Myślenice na lata 2016 ? 2022.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 446/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz określenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
14. Interpelacje i wnioski radnych.
15. P r z e r w a.
16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
17. Komunikaty.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie.