Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

 

Nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
informuje

o wynikach I publicznych przetargach ustnych nieograniczonych z dnia 20.11.2018r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Myślenice położonych
w Myślenicach obręb 2, oznaczonych jako działki nr 982/5, 982/6, 982/8, 982/9, 982/10, 982/12, 984/7, 984/8, 984/9, 984/11 objętych księgą wieczystą nr KR1Y/00089000/8.

    W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 15 listopada 2018r. nie zostało wniesione wadium i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na nieruchomości położone w Myślenicach obręb 2:

o godz. 9.00 dla działki nr 982/5 o pow. 0,0996 ha, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 383 000,00 zł, wadium 38 000,00 zł, 
o godz. 10.00 dla działki nr 982/6 o pow. 0,0489 ha, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 180 000,00 zł, wadium 18 000,00 zł, 
o godz. 11.00 dla działki nr 982/8 o pow. 0,0595 ha i nr 984/7 o pow. 0,0389 ha, plan miejscowy MN, KDD), cena wywoławcza 350 000,00 zł, wadium 35 000,00 zł, 
o godz. 12.00 dla działki nr 982/9 o pow. 0,0501 ha i nr 984/8 o pow. 0,0506 ha, plan miejscowy MN, KDD), cena wywoławcza 348 000,00 zł, wadium 34 800,00 zł, 
o godz. 13.00 dla działki nr 982/10 o pow. 0,0585 ha i nr 984/9 o pow. 0,0420 ha, plan miejscowy MN, KDD), cena wywoławcza 301 000,00 zł, wadium 30 100,00 zł, 
o godz. 14.00 dla działki nr 982/12 o pow. 0,0418 ha i nr 984/11 o pow. 0,0380 ha, plan miejscowy MN, KDD), cena wywoławcza 223 000,00 zł, wadium 22 300,00 zł, 

Cena wywoławcza i wadium zawiera 23% podatku VAT.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 17.10.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 712/15 o pow. 200m² położonej w Myślenicach na stoku Góry Plebańskiej, z przeznaczeniem na prowadzenie upraw rolnych.

W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 982/5, 982/6, 982/8, 982/9, 982/10, 982/12, 984/7, 984/8, 984/9, 984/11 położonych w Myślenicach obręb 2, zakończyły się wynikiem negatywnym.

Myślenice, dnia 20.11.2018r.


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,  położonej w Myślenicach obręb 2, oznaczonej jako działka nr 982/12 i nr 984/11

Nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych nr 982/12 i nr 984/11, działki przylegają do siebie tworząc funkcjonalną całość o łącznej powierzchni 0,0798 ha, dla których założona jest księga wieczysta nr KR1Y/00024309/1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w większości dla tego obszaru - MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) i niewielka część – KDD (tereny dróg publicznych klasy dojazdowej - D).
Nieruchomość położona jest przy ul. R. Traugutta w Myślenicach obr. 2, w odległości ok. 650m od centrum, w terenie atrakcyjnym widokowo. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią niezabudowane działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną i usługową, w dalszej kolejności zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Dojazd stromą drogą o nawierzchni z płyt betonowych, biegnącą po działce nr 1022, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych, a następnie ok. 180m projektowaną, aktualnie nieurządzoną drogą biegnącą po działkach ewidencyjnych nr 982\2, 984\6, 987\2, 984\10 oraz 982\11, stanowiących własność Gminy Myślenice.
Nieruchomość posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 26-27m x 30m. Teren nachylony w kierunku północnym, w całości zadrzewiony i zakrzewiony. Brak trwałych elementów zagospodarowania terenu. Brak mediów na działce, wszystkie sieci infrastruktury technicznej przebiegają w zasięgu do 100m.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 listopada 2018r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:
cena wywoławcza 223 000,00 zł, wadium 22 300,00 zł, (cena wywoławcza i wadium zawiera podatek VAT).
Wadium należy wnieść najpóźniej do 15 listopada 2018r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg Myślenice obr. 2 działka nr 982/12 i nr 984/11” (jeśli chęć zakupu dotyczy kilku działek należy wykonać kilka przelewów) na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Myślenicach obręb 2, oznaczonej jako działka nr 982/10 i nr 984/9

Nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych nr 982/10 i nr 984/9, działki przylegają do siebie tworząc funkcjonalną całość o łącznej powierzchni 0,1005 ha, dla których założona jest księga wieczysta nr KR1Y/00024309/1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w większości dla tego obszaru - MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) i niewielka część – KDD (tereny dróg publicznych klasy dojazdowej - D).
Nieruchomość położona jest przy ul. R. Traugutta w Myślenicach obr. 2, w odległości ok. 600m od centrum, w terenie atrakcyjnym widokowo. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i przemysłowo-usługowa oraz niezabudowane działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną oraz usługową. Dojazd stromą drogą o nawierzchni z płyt betonowych, biegnącą po działce nr 1022, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych, a następnie ok. 140m nieurządzoną, projektowaną, drogą biegnącą po działkach ewidencyjnych nr 982\2, 984\6, 987\2 stanowiących własność Gminy Myślenice.
Nieruchomość posiada kształt zbliżony do trapezu prostokątnego o podstawach ok. 18-19m i 44-45m oraz wysokości ok. 25-26m. Teren nachylony w kierunku północnym. Teren nieruchomości w całości mocno zadrzewiony i zakrzewiony. Brak trwałych elementów zagospodarowania terenu. Brak mediów na działce, wszystkie sieci infrastruktury technicznej biegną wzdłuż drogi, w zasięgu do 60m z możliwością przyłączenia.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 listopada 2018r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:
cena wywoławcza 301 000,00 zł, wadium 30 100,00 zł, (cena wywoławcza i wadium zawiera podatek VAT).
Wadium należy wnieść najpóźniej do 15 listopada 2018r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg Myślenice obr. 2 działka nr 982/10 i nr 984/9” (jeśli chęć zakupu dotyczy kilku działek należy wykonać kilka przelewów) na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,  położonej w Myślenicach obręb 2, oznaczonej jako działka nr 982/9 i nr 984/8

Nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych nr 982/9 i nr 984/8, działki przylegają do siebie tworząc funkcjonalną całość o łącznej powierzchni 0,1007 ha, dla których założona jest księga wieczysta nr KR1Y/00024309/1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w większości dla tego obszaru - MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) i niewielka część – KDD (tereny dróg publicznych klasy dojazdowej - D).
Nieruchomość położona jest przy ul. R. Traugutta w Myślenicach obr. 2, w odległości ok. 500m od centrum miasta, niemal na szczycie wzniesienia, w terenie atrakcyjnym widokowo. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz niezabudowane działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną, a w dalszej kolejności usługową. Dojazd stromą drogą o nawierzchni z płyt betonowych, biegnącą po działce nr 1022, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych, a następnie ok. 100m nieurządzoną, projektowaną, drogą biegnącą po działce ewidencyjnej nr 982\2, 984\6, 987\2 stanowiącej własność Gminy Myślenice.
Nieruchomość posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach około 38x25m. Teren o niewielkim, pomijanym stopniu nachylenia. Teren niezagospodarowany, porośnięty nieurządzoną zielenią niską. Brak mediów na działce, wszystkie sieci infrastruktury technicznej biegną wzdłuż drogi, w zasięgu do 40m z możliwością przyłączenia.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 listopada 2018r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:
cena wywoławcza 348 000,00 zł, wadium 34 800,00 zł, (cena wywoławcza i wadium zawiera podatek VAT).
Wadium należy wnieść najpóźniej do 15 listopada 2018r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg Myślenice obr. 2 działka nr 982/9 i nr 984/8” (jeśli chęć zakupu dotyczy kilku działek należy wykonać kilka przelewów) na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Myślenicach obręb 2, oznaczonej jako działka nr 982/8 i nr 984/7

Nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych nr 982/8 i nr 984/7, działki przylegają do siebie tworząc funkcjonalną całość o łącznej powierzchni 0,0984 ha, dla których założona jest księga wieczysta nr KR1Y/00024309/1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w większości dla tego obszaru - MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) i niewielka część – KDD (tereny dróg publicznych klasy dojazdowej - D).
Nieruchomość położona jest przy ul. R. Traugutta w Myślenicach obr. 2, w odległości ok. 500m od centrum miasta, niemal na szczycie wzniesienia, w terenie atrakcyjnym widokowo. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz niezabudowane działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną, a w dalszej kolejności usługową. Dojazd stromą drogą o nawierzchni z płyt betonowych, biegnącą po działce nr 1022, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych, a następnie ok. 50m nieurządzoną, projektowaną, drogą biegnącą po działce ewidencyjnej nr 982\2 stanowiącej własność Gminy Myślenice.
Nieruchomość posiada kształt zbliżony do trapezu prostokątnego o podstawach długości około 20m i 49m oraz wysokości około 26m. Działki nachylone w kierunku południowym. Teren niezagospodarowany, porośnięty nieurządzoną zielenią niską. Brak mediów na działce, wszystkie sieci infrastruktury technicznej biegną wzdłuż drogi, w zasięgu do 40m z możliwością przyłączenia.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 listopada 2018r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:
cena wywoławcza 350 000,00 zł, wadium 35 000,00 zł, (cena wywoławcza i wadium zawiera podatek VAT).
Wadium należy wnieść najpóźniej do 15 listopada 2018r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg Myślenice obr. 2 działka nr 982/8 i nr 984/7” (jeśli chęć zakupu dotyczy kilku działek należy wykonać kilka przelewów) na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,  położonej w Myślenicach obręb 2, oznaczonej jako działka nr 982/6

Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 982/6 o pow. 0,0489 ha, dla której założona jest księga wieczysta nr KR1Y/00024309/1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru - MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).
Nieruchomość położona jest przy ul. R. Traugutta w Myślenicach obr. 2, w odległości ok. 500m od centrum miasta, niemal na szczycie wzniesienia, w terenie atrakcyjnym widokowo. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz niezabudowane działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną, a w dalszej kolejności usługową. Dojazd stromą drogą o nawierzchni z płyt betonowych, biegnącą po działce nr 1022, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych oraz po działce ewidencyjnej nr 982\2 stanowiącej własność Gminy Myślenice.
Nieruchomość posiada częściowo nieregularny kształt o długości około 23-28m oraz szerokości około 15-24m. Działka nachylona w kierunku południowym. Teren niezagospodarowany, porośnięty nieurządzoną zielenią niską. Uzbrojenie terenu: wzdłuż północnej granicy przebiega sieć gazowa, pozostałe media w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z możliwością przyłączenia.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 listopada 2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:
cena wywoławcza 180 000,00 zł, wadium 18 000,00 zł, (cena wywoławcza i wadium zawiera podatek VAT).
Wadium należy wnieść najpóźniej do 15 listopada 2018r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg Myślenice obr. 2 działka nr 982/6” (jeśli chęć zakupu dotyczy kilku działek należy wykonać kilka przelewów) na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn. 
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Myślenicach obręb 2, oznaczonej jako działka nr 982/5

Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 982/5 o pow. 0,0855 ha, dla której założona jest księga wieczysta nr KR1Y/00024309/1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru - MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

Nieruchomość położona jest przy ul. R. Traugutta w Myślenicach obr. 2, w odległości ok. 450m od centrum miasta, niemal na szczycie wzniesienia, w terenie atrakcyjnym widokowo. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz niezabudowane działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną, a w dalszej kolejności usługową. Dojazd stromą drogą o nawierzchni z płyt betonowych, biegnącą po działce nr 1022, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych oraz po działce ewidencyjnej nr 982\2 stanowiącej własność Gminy Myślenice.

Nieruchomość posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta o długości około 32-33m oraz szerokości około 27-28m. Działka lekko nachylona w kierunku południowym. Teren niezagospodarowany, porośnięty nieurządzoną zielenią niską. Brak mediów na działce, wszystkie sieci infrastruktury technicznej na działkach sąsiednich, z możliwością przyłączenia.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 listopada 2018r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:
cena wywoławcza 383 000,00 zł, wadium 38 300,00 zł, (cena wywoławcza i wadium zawiera podatek VAT).
Wadium należy wnieść najpóźniej do 15 listopada 2018r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg Myślenice obr. 2 działka nr 982/5” (jeśli chęć zakupu dotyczy kilku działek należy wykonać kilka przelewów) na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
informuje,
iż w dniu 04.10.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 1644/1 o pow. 50m² położonej w Myślenicach obręb 1, z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy oraz część działki o nr 709/2 o pow. 300 m2 w Myślenicach obręb 3 na stoku Góry Plebańskiej z przeznaczeniem pod uprawy rolne.


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
informuje
o wynikach II publicznych przetargach ustnych nieograniczonych z dnia 4.10.2018r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Myślenice położonychw Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/22, 882/28, 882/29, 882/30, 882/31, 882/32, 882/33, 882/34, 882/35

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 25 września 2018r. nie zostało wniesione wadium i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na nieruchomości położone w Trzemeśni:
o godz. 8.00 dla działki nr 882/28 o pow. 0,0810 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 66 206,00 zł, wadium 6 600,00 zł,
o godz. 9.00 dla działki nr 882/29 o pow. 0,0801 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy 88MN1, 89MN1, 90MN1), cena wywoławcza 68 666,00 zł, wadium 6 800,00 zł,
o godz. 10.00 dla działki nr 882/30 o pow. 0,0802 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 66 206,00 zł, wadium 6 600,00 zł,
o godz. 11.00 dla działki nr 882/31 o pow. 0,0810 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 66 206,00 zł, wadium 6 600,00 zł,
o godz. 12.00 dla działki nr 882/32 o pow. 0,0835 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 68 666,00 zł, wadium 6 800,00 zł,
o godz. 13.00 dla działki nr 882/33 o pow. 0,0842 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 68 666,00 zł, wadium 6 800,00 zł,
o godz. 14.00 dla działki nr 882/34 o pow. 0,4064 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN, ZR), cena wywoławcza 255 872,00 zł, wadium 25 600,00 zł,
o godz. 15.00 dla działki nr 882/35 o pow. 0,0866 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 71 126,00 zł, wadium 7 100,00 zł,

Cena wywoławcza i wadium zawiera 23% podatku VAT.
W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że II publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 882/9, 882/22, 882/28, 882/29, 882/30, 882/31, 882/32, 882/33, 882/34, 882/35 położonych w Trzemeśni, zakończyły się wynikiem negatywnym.


 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
informuje
o wynikach II publicznych przetargach ustnych nieograniczonych z dnia 3.10.2018r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Myślenice położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/18, 882/19, 882/20, 882/21, 882/22, 882/24, 882/25, 882/27

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 25 września 2018r. nie zostało wniesione wadium i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na nieruchomości położone w Trzemeśni:
o godz. 8.00 dla działki nr 882/18 o pow. 0,0206 ha i nr 882/23 o pow. 0,0774 ha, (KR1Y/00024309/1, KR1Y/00084568/2, plan miejscowy KDW, MN), cena wywoławcza 76 415,00 zł, wadium 7 600,00 zł,
o godz. 9.00 dla działki nr 882/19 o pow. 0,0838 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 72 356,00 zł, wadium 7 200,00 zł,
o godz. 10.00 dla działki nr 882/20 o pow. 0,0851 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 73 586,00 zł, wadium 7 300,00 zł,
o godz. 11.00 dla działki nr 882/21 o pow. 0,0203 ha i nr 882/26 o pow. 0,0728 ha, (KR1Y/00024309/1, KR1Y/00084568/2, plan miejscowy KDW, MN), cena wywoławcza 72 602,00 zł, wadium 7 300,00 zł,
o godz. 12.00 dla działki nr 882/24 o pow. 0,0950 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 78 506,00 zł, wadium 7 800,00 zł,
o godz. 13.00 dla działki nr 882/25 o pow. 0,1084 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 88 346,00 zł, wadium 8 800,00 zł,
o godz. 14.00 dla działki nr 882/27 o pow. 0,0810 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 66 206,00 zł, wadium 6 600,00 zł. .

Cena wywoławcza i wadium zawiera 23% podatku VAT.
W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że II publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 882/9, 882/18, 882/19, 882/20, 882/21, 882/22, 882/24, 882/25, 882/27 położonych w Trzemeśni, zakończyły się wynikiem negatywnym.


 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
informuje
o wynikach II publicznych przetargach ustnych nieograniczonych z dnia 2.10.2018r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Myślenice położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/10, 882/11, 882/12, 882/13, 882/14, 882/15, 882/16, 882/17, 882/22

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 25 września 2018r. nie zostało wniesione wadium i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na nieruchomości położone w Trzemeśni:
o godz. 8.00 dla działki nr 882/10 o pow. 0,0854 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 77 276,00 zł, wadium 7 500,00 zł,
o godz. 9.00 dla działki nr 882/11 o pow. 0,0855 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 73 586,00 zł, wadium 7 400,00 zł,
o godz. 10.00 dla działki nr 882/12 o pow. 0,0855 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 73 586,00 zł, wadium 7 400,00 zł,
o godz. 11.00 dla działki nr 882/13 o pow. 0,1484 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, ZR, ZL), cena wywoławcza 104 336,00 zł, wadium 10 400,00 zł,
o godz. 12.00 dla działki nr 882/14 o pow. 0,1042 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, ZR, ZL), cena wywoławcza 74 816,00 zł, wadium 7 500,00 zł,
o godz. 13.00 dla działki nr 882/15 o pow. 0,1041 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, ZR, ZL), cena wywoławcza 74 816,00 zł, wadium 7 500,00 zł,
o godz. 14.00 dla działki nr 882/16 o pow. 0,0802 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 72 356,00 zł, wadium 7 200,00 zł,
o godz. 15.00 dla działki nr 882/17 o pow. 0,0844 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 76 046,00 zł, wadium 7 600,00 zł.

Cena wywoławcza i wadium zawiera 23% podatku VAT.
W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że II publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 882/9, 882/10, 882/11, 882/12, 882/13, 882/14, 882/15, 882/16, 882/17, 882/22 położonych w Trzemeśni, zakończyły się wynikiem negatywnym.


Nasz znak: GNR.6840.4.2018

Myślenice, 2.10.2018r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr OA.0050.209.2018 z dnia 28.09.2018 roku przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 1, oznaczoną jako działki nr 1729/4 o powierzchni 0,0315 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00046743/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 28.09.2018r. do 19.10.2018r. (21 dni).

Zarządzenie
Załącznik nr 1


Nasz znak: MI.GNR.6840.9.2017

Myślenice, 2.10.2018r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr OA.0050.210.2018 z dnia 1.10.2018 roku przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową położoną w Jaworniku, oznaczoną jako działka nr 1370/19 o pow. 0,0235 ha objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00089105/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 1.10.2018r. do 22.10.2018r. (21 dni).

Zarządzenie
Załącznik nr 1


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 24.09.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 710/2 o pow. 300m² położonej w obr. 3 miasta Myślenice na stoku Góry Plebańskiej,
z przeznaczeniem pod
uprawy rolne


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 19.09.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 1693 o pow. 300m² położonej w Jasienicy, z przeznaczeniem na składowania sprzętu gospodarskiego i opału.


„Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 10.09.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony: działki o nr ewidencyjnym 705/8 o pow. 0,022 ha części działki 712/15 o pow. 0,025 ha oraz część działki o nr  ewidencyjnym 712/15 o pow. 0,025 ha  położonych w obr. 3 miasta Myślenice, z przeznaczeniem pod uprawy rolne” 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OA.0050.185.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 28.08.2018r. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 28.08.2018r. do 18.09.2018r. (21 dni). Wykaz obejmuje samodzielny lokal mieszkaniowy nr 10 w budynku nr 14 na osiedlu 1000-lecia w Myślenicach wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w działce nr 659/11 obręb 3 miasta Myślenice.

Zarządzenie NR OA.0050.185.2018
Załącznik - wykaz


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr OA.0050.184.2018 z dnia 28.08.2018 roku przeznacza do zamiany nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Myślenice położoną w Porębie, oznaczoną jako działka nr 932/9 o pow. 0,0096 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00071356/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomość gruntową położoną w Porębie oznaczoną jako działka nr 930/1 o pow. 0,0022 ha i nr 931/5 o pow. 0,0082 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00074660/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 28.08.2018r. do 18.09.2018r. (21 dni).

Zarządzenie nr OA.0050.184.2018
Załącznik - wykaz


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.177.2018
Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach
z dnia 20.08.2018 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.2018.994 – tekst jednolity ze zm./, art. 13 ust. 1, art 23 ust. 1, art 25 ust. 1 i 2, art 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2018.121 – tekst jednolity ze zm./ oraz uchwały nr 438/LI/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2014r. w sprawie zwolnienia nieruchomości z obowiązku zbycia w drodze przetargu, uchwały nr 439/LI/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zarządza co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość zabudowaną budynkiem strażnicy położoną w Łękach, oznaczoną jako działka nr 756/3 o pow. 0,09 ha objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00051950/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, natomiast informacja
o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w „Gazecie Myślenickiej” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1


 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice,
położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/22, 882/36, 882/37, 882/38, 882/39, 882/40, 882/41, 882/42

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Trzemeśnia, gmina Myślenice w odległości ok. 650m od centrum miejscowości, ok. 7 km w kierunku południowo-wschodnim od Myślenic i ok. 30km od Krakowa. Lokalizacja ogólna dobra, w miejscu atrakcyjnym krajobrazowo, w obrębie Beskidu Makowskiego, u podnóża góry Kamiennik w paśmie Lubomira i Łysiny. W sąsiedztwie od strony zachodniej znajdują się tereny rekreacyjne i boiska sportowe LKS „Skalnik”, od strony północnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, od strony wschodniej i południowej otwarte tereny rolne i leśne. Dojazd wewnętrzną drogą o nawierzchni asfaltowej, a następnie gruntowej. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 27 lipca 2018r. z wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera również udział 1/30 w działkach drogowych nr 882/9 o pow. 0,1151 ha (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, KDD) i nr 882/22 o pow. 0,0851 ha (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN, KDW). Ceny zawierają podatek VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 5 października 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:
o godz. 8.00 dla działki nr 882/36 o pow. 0,0978 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 78 506,00 zł, wadium 7 800,00 zł,
o godz. 9.00 dla działki nr 882/37 o pow. 0,1021 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 76 046,00 zł, wadium 7 600,00 zł,
o godz. 10.00 dla działki nr 882/38 o pow. 0,0980 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 67 586,00 zł, wadium 7 300,00 zł,
o godz. 11.00 dla działki nr 882/39 o pow. 0,0956 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 72 356,00 zł, wadium 7 200,00 zł,
o godz. 12.00 dla działki nr 882/40 o pow. 0,0928 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 69 896,00 zł, wadium 7 000,00 zł,
o godz. 13.00 dla działki nr 882/41 o pow. 0,0999 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 76 046,00 zł, wadium 7 600,00 zł,
o godz. 14.00 dla działki nr 882/42 o pow. 0,0963 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 73 586,00 zł, wadium 7 400,00 zł.

Wadium należy wnieść najpóźniej do 25 września 2018r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg Trzemeśnia numer działki ….. „ (jeśli chęć zakupu dotyczy kilku działek należy wykonać kilka przelewów) na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki II przetargu ustnego nieograniczonego
Załacznik nr 1 do warunków przetargu
Załacznik nr 2 do warunków przetargu

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice,
położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/22, 882/28, 882/29, 882/30, 882/31, 882/32, 882/33, 882/34, 882/35

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Trzemeśnia, gmina Myślenice w odległości ok. 650m od centrum miejscowości, ok. 7 km w kierunku południowo-wschodnim od Myślenic i ok. 30km od Krakowa. Lokalizacja ogólna dobra, w miejscu atrakcyjnym krajobrazowo, w obrębie Beskidu Makowskiego, u podnóża góry Kamiennik w paśmie Lubomira i Łysiny. W sąsiedztwie od strony zachodniej znajdują się tereny rekreacyjne i boiska sportowe LKS „Skalnik”, od strony północnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, od strony wschodniej i południowej otwarte tereny rolne i leśne. Dojazd wewnętrzną drogą o nawierzchni asfaltowej, a następnie gruntowej. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 26 lipca 2018r. z wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera również udział 1/30 w działkach drogowych nr 882/9 o pow. 0,1151 ha (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, KDD) i nr 882/22 o pow. 0,0851 ha (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN, KDW). Ceny zawierają podatek VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 4 października 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:
o godz. 8.00 dla działki nr 882/28 o pow. 0,0810 ha
, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 66 206,00 zł, wadium 6 600,00 zł,
o godz. 9.00 dla działki nr 882/29 o pow. 0,0801 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy 88MN1, 89MN1, 90MN1), cena wywoławcza 68 666,00 zł, wadium 6 800,00 zł,
o godz. 10.00 dla działki nr 882/30 o pow. 0,0802 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 66 206,00 zł, wadium 6 600,00 zł,
o godz. 11.00 dla działki nr 882/31 o pow. 0,0810 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 66 206,00 zł, wadium 6 600,00 zł,
o godz. 12.00 dla działki nr 882/32 o pow. 0,0835 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 68 666,00 zł, wadium 6 800,00 zł,
o godz. 13.00 dla działki nr 882/33 o pow. 0,0842 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 68 666,00 zł, wadium 6 800,00 zł,
o godz. 14.00 dla działki nr 882/34 o pow. 0,4064 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN, ZR), cena wywoławcza 255 872,00 zł, wadium 25 600,00 zł,
o godz. 15.00 dla działki nr 882/35 o pow. 0,0866 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 71 126,00 zł, wadium 7 100,00 zł,

Wadium należy wnieść najpóźniej do 25 września 2018r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg Trzemeśnia numer działki ….. „ (jeśli chęć zakupu dotyczy kilku działek należy wykonać kilka przelewów) na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki II przetargu ustnego nieograniczonego
Załącznik nr 1 do warunków przetargu
Załacznik nr 2 do warunków przetargu


 

Burmistrz MIasta i Gminy Myślenice
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice,
położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/18, 882/19, 882/20, 882/21, 882/22, 882/23, 882/24, 882/25, 882/26, 882/27

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Trzemeśnia, gmina Myślenice w odległości około 650m od centrum miejscowości, ok. 7 km w kierunku południowo-wschodnim od Myślenic i około 30 km od Krakowa. Lokalizacja ogólna dobra, w miejscu atrakcyjnym krajobrazowo, w obrębie Beskidu Makowskiego, u podnóża góry Kamiennik w paśmie Lubomira i Łysiny. W sąsiedztwie od strony zachodniej znajdują się tereny rekreacyjne i boiska sportowe LKS „Skalnik”, od strony północnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, od strony wschodniej i południowej otwarte tereny rolne i leśne. Dojazd wewnętrzną drogą o nawierzchni asfaltowej, a następnie gruntowej. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 25 lipca 2018r. z wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera również udział 1/30 w działkach drogowych nr 882/9 o pow. 0,1151 ha (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, KDD) i nr 882/22 o pow. 0,0851 ha (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN, KDW). Ceny zawierają podatek VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 3 października 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:
o godz. 8.00 dla działki nr 882/18 o pow. 0,0206 ha i nr 882/23 o pow. 0,0774 ha, (KR1Y/00024309/1, KR1Y/00084568/2, plan miejscowy KDW, MN), cena wywoławcza 76 415,00 zł, wadium 7 600,00 zł,
o godz. 9.00 dla działki nr 882/19 o pow. 0,0838 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 72 356,00 zł, wadium 7 200,00 zł,
o godz. 10.00 dla działki nr 882/20 o pow. 0,0851 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 73 586,00 zł, wadium 7 300,00 zł,
o godz. 11.00 dla działki nr 882/21 o pow. 0,0203 ha i nr 882/26 o pow. 0,0728 ha, (KR1Y/00024309/1, KR1Y/00084568/2, plan miejscowy KDW, MN), cena wywoławcza 72 602,00 zł, wadium 7 300,00 zł,
o godz. 12.00 dla działki nr 882/24 o pow. 0,0950 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 78 506,00 zł, wadium 7 800,00 zł,
o godz. 13.00 dla działki nr 882/25 o pow. 0,1084 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 88 346,00 zł, wadium 8 800,00 zł,
o godz. 14.00 dla działki nr 882/27 o pow. 0,0810 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 66 206,00 zł, wadium 6 600,00 zł.

Wadium należy wnieść najpóźniej do 25 września 2018r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg Trzemeśnia numer działki ….. „ (jeśli chęć zakupu dotyczy kilku działek należy wykonać kilka przelewów) na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki przetargu II przetargu ustnego nieograniczonego 
Załącznik nr 1 do warunków przetargu
Załącznik nr 2 do warunków przetargu


 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice,
położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/10, 882/11, 882/12, 882/13, 882/14, 882/15, 882/16, 882/17, 882/22

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Trzemeśnia, gmina Myślenice w odległości około 650m od centrum miejscowości, ok. 7 km w kierunku południowo-wschodnim od Myślenic i około 30 km od Krakowa. Lokalizacja ogólna dobra, w miejscu atrakcyjnym krajobrazowo, w obrębie Beskidu Makowskiego, u podnóża góry Kamiennik w paśmie Lubomira i Łysiny. W sąsiedztwie od strony zachodniej znajdują się tereny rekreacyjne i boiska sportowe LKS „Skalnik”, od strony północnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, od strony wschodniej i południowej otwarte tereny rolne i leśne. Dojazd wewnętrzną drogą o nawierzchni asfaltowej, a następnie gruntowej. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24 lipca 2018r. z wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera również udział 1/30 w działkach drogowych nr 882/9 o pow. 0,1151 ha (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, KDD) i nr 882/22 o pow. 0,0851 ha (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN, KDW). Ceny zawierają podatek VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 2 października 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:
o godz. 8.00 dla działki nr 882/10 o pow. 0,0854 ha
, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 77 276,00 zł, wadium 7 500,00 zł,
o godz. 9.00 dla działki nr 882/11 o pow. 0,0855 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 73 586,00 zł, wadium 7 400,00 zł,
o godz. 10.00 dla działki nr 882/12 o pow. 0,0855 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 73 586,00 zł, wadium 7 400,00 zł,
o godz. 11.00 dla działki nr 882/13 o pow. 0,1484 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, ZR, ZL), cena wywoławcza 104 336,00 zł, wadium 10 400,00 zł,
o godz. 12.00 dla działki nr 882/14 o pow. 0,1042 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, ZR, ZL), cena wywoławcza 74 816,00 zł, wadium 7 500,00 zł,
o godz. 13.00 dla działki nr 882/15 o pow. 0,1041 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, ZR, ZL), cena wywoławcza 74 816,00 zł, wadium 7 500,00 zł,
o godz. 14.00 dla działki nr 882/16 o pow. 0,0802 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 72 356,00 zł, wadium 7 200,00 zł,
o godz. 15.00 dla działki nr 882/17 o pow. 0,0844 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 76 046,00 zł, wadium 7 600,00 zł,

Wadium należy wnieść najpóźniej do 25 września 2018r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg Trzemeśnia numer działki ….. „ (jeśli chęć zakupu dotyczy kilku działek należy wykonać kilka przelewów) na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki II przetargu ustnego nieograniczonego
Załącznik nr 1 do warunków przetargu
Załącznik nr 2 do warunków przetargu


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.175.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 tekst jednolity ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121, tekst jednolity ze zmianami) oraz Uchwały Nr 439/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości Gminy Myślenice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r. poz. 246); Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zarządza, co następuje:

§1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Trzemeśni, działkę ewid. nr 882/1 pow. 1,75 ha; wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.174.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 tekst jednolity ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121, tekst jednolity ze zmianami) oraz Uchwały Nr 439/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości Gminy Myślenice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r. poz. 246); Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zarządza, co następuje:

§1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Drogini: działkę 9/7 pow. 0,02 ha, działkę 9/14 pow. 0,89 ha, działkę 171/5 pow. 0,07 ha i działkę 185/1 pow. 0,01 ha; wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik do zarządzenia


 

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.173.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 tekst jednolity ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121, tekst jednolity ze zmianami) oraz Uchwały Nr 439/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości Gminy Myślenice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r. poz. 246); Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zarządza, co następuje:

§1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 1 miasta Myślenice działkę 1787 pow. 1,9383 ha; wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik do zarządzenia


 

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.171.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 tekst jednolity ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121, tekst jednolity ze zmianami); Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zarządza, co następuje:

§1
Przeznacza się do użyczenia nieruchomość położoną w Krzyszkowicach: działkę ewid. nr 1019/2 pow. 0,25 ha i działkę ewid. nr 1020/1 pow. 0,34 ha; wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik do zarządzenia


 

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.172.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 tekst jednolity ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121, tekst jednolity ze zmianami) oraz Uchwały Nr 439/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości Gminy Myślenice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r. poz. 246); Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zarządza, co następuje:

§1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice: działkę 120/9 pow. 2,3761 ha, część działki 164/1 pow. ok. 1,9397 ha i część działki 162/3 pow. ok. 0,02 ha; wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik do zarządzenia


 

ZARZĄDZENIE nr OA.0050.168.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 07.08.2018 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2018, poz.994 ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018, poz.121 ze zm.),  zarządzam  co następuje:

§1

Przeznacza się do wynajęcia na okres 3 lat lokal znajdujący się w budynku wielolokalowym w Myślenicach, Rynek 27, wymieniony w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz lokalu, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje,

iż w dniu 02.08.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony: działki o nr ewidencyjnym 628/47 oraz części działki o nr ewidencyjnym 628/60 o  łącznej pow. 0,6187 ha  położonych w obr. 4 miasta Myślenice, z przeznaczeniem pod uprawy rolne


Informacja o wyniku przetargu

W dniu 31 lipca 2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Myślenicach obręb 1 oznaczonej jako działka nr 146 o pow. 0,3944 ha, decyzja Wojewody Małopolskiego znak: WS-VII.7510.1.38.2017.PK z dnia 4.09.2017r.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono: 1 osobę, niedopuszczone: brak.
Cena wywoławcza ustalona została w wysokości: 100 000,00 zł brutto (w tym podatek VAT). Najwyższą cenę w trakcie licytacji w wysokości 101 000,00 zł brutto zaproponował Pan Andrzej Sikora, zostając Nabywcą nieruchomości oznaczonej jako działka nr 146 w Myślenicach obręb 1.


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 30.07.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 712/15 o pow. 300m² oraz część działki o nr ewidencyjnym 712/15 o pow. 360m2  położonej w obr. 3 miasta Myślenice na stoku Góry Plebańskiej, z przeznaczeniem pod uprawy rolne


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 30.07.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 1243/10 o pow. 1m², położonej w obr. 2 miasta Myślenice przy ulicy Słowackiego  z przeznaczeniem na sprzedaż obwarzanków


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
informuje

o wynikach I publicznych przetargach ustnych nieograniczonych z dnia 27.07.2018r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Myślenice położonych
w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/22, 882/36, 882/37, 882/38, 882/39, 882/40, 882/41, 882/42

         W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 20 lipca 2018r. nie zostało wniesione wadium i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na nieruchomości położone w Trzemeśni:

- o godz. 8.00 dla działki nr 882/36 o pow. 0,0978 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 78 506,00 zł, wadium 7 800,00 zł,
- o godz. 9.00 dla działki nr 882/37 o pow. 0,1021 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 76 046,00 zł, wadium 7 600,00 zł,
- o godz. 10.00 dla działki nr 882/38 o pow. 0,0980 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 67 586,00 zł, wadium 7 300,00 zł,
- o godz. 11.00 dla działki nr 882/39 o pow. 0,0956 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 72 356,00 zł, wadium 7 200,00 zł,
- o godz. 12.00 dla działki nr 882/40 o pow. 0,0928 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 69 896,00 zł, wadium 7 000,00 zł,
- o godz. 13.00 dla działki nr 882/41 o pow. 0,0999 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 76 046,00 zł, wadium 7 600,00 zł,
- o godz. 14.00 dla działki nr 882/42 o pow. 0,0963 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 73 586,00 zł, wadium 7 400,00 zł.

Cena wywoławcza i wadium zawiera 23% podatku VAT.

W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 882/9, 882/22, 882/36, 882/37, 882/38, 882/39, 882/40, 882/41, 882/42 położonych w Trzemeśni, zakończyły się wynikiem negatywnym.

Myślenice, dnia 27.07.2018r.


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
informuje

o wynikach I publicznych przetargach ustnych nieograniczonych z dnia 26.07.2018r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Myślenice położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/22, 882/28, 882/29, 882/30, 882/31, 882/32, 882/33, 882/34, 882/35

         W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 20 lipca 2018r. nie zostało wniesione wadium i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na nieruchomości położone w Trzemeśni:

- o godz. 8.00 dla działki nr 882/28 o pow. 0,0810 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 66 206,00 zł, wadium 6 600,00 zł,
- o godz. 9.00 dla działki nr 882/29 o pow. 0,0801 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy 88MN1, 89MN1, 90MN1), cena wywoławcza 68 666,00 zł, wadium 6 800,00 zł,
- o godz. 10.00 dla działki nr 882/30 o pow. 0,0802 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 66 206,00 zł, wadium 6 600,00 zł,
- o godz. 11.00 dla działki nr 882/31 o pow. 0,0810 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 66 206,00 zł, wadium 6 600,00 zł,
- o godz. 12.00 dla działki nr 882/32 o pow. 0,0835 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 68 666,00 zł, wadium 6 800,00 zł,
- o godz. 13.00 dla działki nr 882/33 o pow. 0,0842 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 68 666,00 zł, wadium 6 800,00 zł,
- o godz. 14.00 dla działki nr 882/34 o pow. 0,4064 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN, ZR), cena wywoławcza 255 872,00 zł, wadium 25 600,00 zł,
- o godz. 15.00 dla działki nr 882/35 o pow. 0,0866 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 71 126,00 zł, wadium 7 100,00 zł,

Cena wywoławcza i wadium zawiera 23% podatku VAT.

W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 882/9, 882/22, 882/28, 882/29, 882/30, 882/31, 882/32, 882/33, 882/34, 882/35 położonych w Trzemeśni, zakończyły się wynikiem negatywnym.

Myślenice, dnia 26.07.2018r.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
informuje

o wynikach I publicznych przetargach ustnych nieograniczonych z dnia 25.07.2018r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Myślenice położonych
w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/18, 882/19, 882/20, 882/21, 882/22, 882/24, 882/25, 882/27

    W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 20 lipca 2018r. nie zostało wniesione wadium i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na nieruchomości położone w Trzemeśni:

o godz. 8.00 dla działki nr 882/18 o pow. 0,0206 ha i nr 882/23 o pow. 0,0774 ha, (KR1Y/00024309/1, KR1Y/00084568/2, plan miejscowy KDW, MN), cena wywoławcza 76 415,00 zł, wadium 7 600,00 zł, 
o godz. 9.00 dla działki nr 882/19 o pow. 0,0838 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 72 356,00 zł, wadium 7 200,00 zł, 
o godz. 10.00 dla działki nr 882/20 o pow. 0,0851 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 73 586,00 zł, wadium 7 300,00 zł, 
o godz. 11.00 dla działki nr 882/21 o pow. 0,0203 ha i nr 882/26 o pow. 0,0728 ha, (KR1Y/00024309/1, KR1Y/00084568/2, plan miejscowy KDW, MN), cena wywoławcza 72 602,00 zł, wadium 7 300,00 zł, 
o godz. 12.00 dla działki nr 882/24 o pow. 0,0950 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 78 506,00 zł, wadium 7 800,00 zł, 
o godz. 13.00 dla działki nr 882/25 o pow. 0,1084 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 88 346,00 zł, wadium 8 800,00 zł, 
o godz. 14.00 dla działki nr 882/27 o pow. 0,0810 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 66 206,00 zł, wadium 6 600,00 zł. .
Cena wywoławcza i wadium zawiera 23% podatku VAT.

W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 882/9, 882/18, 882/19, 882/20, 882/21, 882/22, 882/24, 882/25, 882/27 położonych w Trzemeśni, zakończyły się wynikiem negatywnym.


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.152.2018
Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach
z dnia 23.07.2018 roku

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz.U.2017.1875 – tekst jednolity ze zm./, art. 13 ust. 1, art 23 ust. 1, art 25 ust. 1 i 2, art 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2018.121 – tekst jednolity ze zm./ oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 2, oznaczoną jako działki nr 982\10 i nr 984\9 o łącznej powierzchni 0,1005 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00089000/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że są one zbędne dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. 

§ 2

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, natomiast informacja
o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w "Gazecie Myślenickiej" oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzeniaZARZĄDZENIE nr OA.0050.148.2018
Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach
z dnia 23.07.2018 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz.U.2016.446 – tekst jednolity ze zm./, art. 13 ust. 1, art 23 ust. 1, art 25 ust. 1 i 2, art 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2016.2147 – tekst jednolity ze zm./ oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 2, oznaczoną jako działki nr 982\12 i nr 984\11 o łącznej powierzchni 0,0798 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00089000/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że są one zbędne dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. 

§ 2

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, natomiast informacja
o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w "Gazecie Myślenickiej" oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.149.2018
Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach
z dnia 23.07.2018 roku

w sprawie:     ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz.U.2017.1875 – tekst jednolity ze zm./, art. 13 ust. 1, art 23 ust. 1, art 25 ust. 1 i 2, art 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2018.121 – tekst jednolity ze zm./ oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 2, oznaczoną jako działki nr 982\9 i nr 984\8 o łącznej powierzchni 0,1007 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00089000/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że są one zbędne dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. 

§ 2

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, natomiast informacja
o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w "Gazecie Myślenickiej" oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.151.2018
Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach
z dnia 23.07.2018 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz.U.2017.1875 – tekst jednolity ze zm./, art. 13 ust. 1, art 23 ust. 1, art 25 ust. 1 i 2, art 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2018.121 – tekst jednolity ze zm./ oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 2, oznaczoną jako działki nr 982\8 i nr 984\7 o łącznej powierzchni 0,0984 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00089000/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że są one zbędne dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. 

§ 2

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, natomiast informacja
o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w "Gazecie Myślenickiej" oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzeniaZARZĄDZENIE nr OA.0050.153.2018
Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach
z dnia 23.07.2018 roku

w sprawie:     ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz.U.2017.1875 – tekst jednolity ze zm./, art. 13 ust. 1, art 23 ust. 1, art 25 ust. 1 i 2, art 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2018.121 – tekst jednolity ze zm./ oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1


Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 2, oznaczoną jako działki nr 982\6 o powierzchni 0,0489 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00089000/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że są one zbędne dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. 

§ 2

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, natomiast informacja
o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w "Gazecie Myślenickiej" oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.150.2018
Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach
z dnia 23.07.2018 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz.U.2017.1875 – tekst jednolity ze zm./, art. 13 ust. 1, art 23 ust. 1, art 25 ust. 1 i 2, art 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2018.121 – tekst jednolity ze zm./ oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 2, oznaczoną jako działki nr 982\5 o powierzchni 0,0996 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00089000/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że są one zbędne dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. 

§ 2

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, natomiast informacja
o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w "Gazecie Myślenickiej" oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje 
 

o wynikach I publicznych przetargach ustnych nieograniczonych z dnia 24.07.2018r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Myślenice położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/10, 882/11, 882/12, 882/13, 882/14, 882/15, 882/16, 882/17, 882/22 

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 20 lipca 2018r. nie zostało wniesione wadium i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na nieruchomości położone w Trzemeśni:

o godz. 8.00 dla działki nr 882/10 o pow. 0,0854 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 77 276,00 zł, wadium 7 500,00 zł, 
o godz. 9.00 dla działki nr 882/11 o pow. 0,0855 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 73 586,00 zł, wadium 7 400,00 zł, 
o godz. 10.00 dla działki nr 882/12 o pow. 0,0855 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 73 586,00 zł, wadium 7 400,00 zł, 
o godz. 11.00 dla działki nr 882/13 o pow. 0,1484 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, ZR, ZL), cena wywoławcza 104 336,00 zł, wadium 10 400,00 zł, 
o godz. 12.00 dla działki nr 882/14 o pow. 0,1042 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, ZR, ZL), cena wywoławcza 74 816,00 zł, wadium 7 500,00 zł, 
o godz. 13.00 dla działki nr 882/15 o pow. 0,1041 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, ZR, ZL), cena wywoławcza 74 816,00 zł, wadium 7 500,00 zł, 
o godz. 14.00 dla działki nr 882/16 o pow. 0,0802 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 72 356,00 zł, wadium 7 200,00 zł, 
o godz. 15.00 dla działki nr 882/17 o pow. 0,0844 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 76 046,00 zł, wadium 7 600,00 zł.
Cena wywoławcza i wadium zawiera 23% podatku VAT.

W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 882/9, 882/10, 882/11, 882/12, 882/13, 882/14, 882/15, 882/16, 882/17, 882/22 położonych w Trzemeśni, zakończyły się wynikiem negatywnym.


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 17.07.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 659/178 o pow. 58m², położonej w obr. 3 miasta Myślenice, z przeznaczeniem pod prowadzenie sklepu spożywczego


MI.GNR.6840.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                Myślenice, 27.06.2018r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działka nr 146. 

Nieruchomości położona w Myślenicach obręb 1. Lokalizacja ogólna – odległość od Myślenic około 2,5 km od centrum miasta. Działka położona przy ulicy H. Sienkiewicza, przy granicy z wsią Polanka, poza terenem zabudowy miejskiej i podmiejskiej, w obszarze typowo wiejskim. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny zielone i rolne. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej (ul. H. Sienkiewicza), z której urządzono bezpośredni zjazd na przedmiotową nieruchomość.
Nieruchomość posiada mocno wydłużony kształt – długość ok. 410-415m, szerokość 9-10m. Na terenie działki dwa znaczące obniżenia terenu – w części centralnej i południowej, w pozostałej teren o nieznacznych deniwelacjach. Teren niezagospodarowany, w części północnej i centralnej porośnięty nieurządzona zielenią, niską trawą, natomiast w części południowej porośnięty krzewami i młodymi drzewami.
Brak planu miejscowego dla obszaru, w którym położona jest przedmiotowa nieruchomość. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślenice uchwalonego uchwałą nr 407/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31.05.2010r. północna, mniejsza część działki położona jest w terenie zabudowy miejskiej o przeważającej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej – M1, natomiast większa, centralna i południowa część działki położona jest w terenie zieleni nieurządzonej – ZR. 
Wojewoda Małopolski decyzją znak: WS-VII.7510.1.38.2017.PK z dnia 4.09.2017r. stwierdził nabycie z mocy prawa, z dniem 1.07.2000r. Przez Gminę Myślenice, prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w jednostce ewidencyjnej Myślenice-miasto, obręb 0001 Myślenice 1, oznaczonej jako działka 146 o pow. 0,3944 ha, która zgodnie z wykazem synchronizacyjnym przyjętym do państwowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Starosty Myślenickiego z dnia 5.08.2016r., za nr P.1209.2016.3025 odpowiada parcelom gruntowym 816/2 i 817/2, objętym wykazem hipotecznym Lwh 542 gm. kat. Myślenice.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 100 000,00 zł brutto (zwolnione z podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 20 000 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 31 lipca 2018r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.

Wadium należy wnieść najpóźniej do 25 lipca 2018r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg działka nr 146 Myślenice obr. 1” na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006  0020  0000  0071  0003. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki I przetargu ustnego nieograniczonego
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 25.06.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania ich w użyczenia: działki o nr ewidencyjnym 1215/2, 1253/2, 1219, 1260/1, 1506/2, 1507, 1508 o łącznej pow. 1,8148, położonych w obr. 2 miasta Myślenice.


 

WARUNKI I PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice,
położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/22, 882/36, 882/37, 882/38, 882/39, 882/40, 882/41, 882/42

 

Przedmiot przetargu

 1. Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Trzemeśnia, gmina Myślenice w odległości ok. 650m od centrum miejscowości, ok. 7 km w kierunku południowo-wschodnim od Myślenic i ok. 30km od Krakowa. Lokalizacja ogólna dobra, w miejscu atrakcyjnym krajobrazowo, w obrębie Beskidu Makowskiego, u podnóża góry Kamiennik w paśmie Lubomira
  i Łysiny. W sąsiedztwie od strony zachodniej znajdują się tereny rekreacyjne i boiska sportowe LKS „Skalnik”, od strony północnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, od strony wschodniej i południowej otwarte tereny rolne i leśne. Dojazd wewnętrzną drogą
  o nawierzchni asfaltowej, a następnie gruntowej.    
       
  - Działka nr 882/9 o pow. 0,1151 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00024309/1. Działka została wydzielona pod drogę wewnętrzną. W planie miejscowym: tereny zabudowy jednorodzinnej oraz tereny dróg dojazdowych (MN, KDD). Udział 1/30 zbywany dla wszystkich działek jako obsługa komunikacyjna.
  - Działka nr 882/22 o pow. 0,2003 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka została wydzielona pod drogę wewnętrzną. W planie miejscowym: tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny dróg dojazdowych i drogi wewnętrzne (MN, KDD, KDW). Udział 1/30 zbywany dla wszystkich działek jako obsługa komunikacyjna.     
  a) działka nr 882/36 o pow. 0,0978 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 37-38m, szerokości ok. 25m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 170m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.      
  b) działka nr 882/37 o pow. pow. 0,1021 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 48-50m, szerokości ok. 20m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 150m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.       
  c) działka nr 882/38 o pow. 0,0980 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 48-49m, szerokości ok. 20m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 160m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.       
  d) działka nr 882/39 o pow. 0,0956 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 46-48m, szerokości ok. 21m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 170m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.       
  e) działka nr 882/40 o pow. 0,0928 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 45-46m, szerokości ok. 20m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 180m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.       
  f) działka nr 882/41 o pow. 0,0999 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 44-45m, szerokości ok. 22m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 190m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.       
  g) działka nr 882/42 o pow. 0,0963 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 42-44m, szerokości ok. 22m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 200m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.       
   
  Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 tekst jedn. z póź. zm) upłynął w dniu: 15 listopada 2017 roku.
 2. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Przetarg

 1. Cena wywoławcza nieruchomości zawiera również udział 1/30 w działkach drogowych
  nr 882/9 o pow. 0,1151 ha (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, KDD) i nr 882/22 o pow. 0,0851 ha (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN, KDW). W cenie sprzedaży i wadium zawarty podatek VAT. 
  a) dla działki nr 882/36, cena wywoławcza 78 506,00 zł; wadium 7 800,00 zł          
  b) dla działki nr 882/37, cena wywoławcza 76 046,00 zł; wadium 7 600,00 zł          
  c) dla działki nr 882/38, cena wywoławcza 67 586,00 zł; wadium 7 300,00 zł          
  d) dla działki nr 882/39, cena wywoławcza 72 356,00 zł; wadium 7 200,00 zł          
  e) dla działki nr 882/40 cena wywoławcza 69 896,00 zł; wadium 7 000,00 zł           
  f) dla działki nr 882/41, cena wywoławcza 76 046,00 zł; wadium 7 600,00 zł           
  g) dla działki nr 882/42, cena wywoławcza 73 586,00 zł; wadium 7 400,00 zł            
 1. Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
 2. Komisja przetargowa przeprowadza czynności sprawdzające i dopuszcza uczestników do przetargu. Komisja nie dopuści uczestnika do przetargu w przypadku:

a) braku wpłaty wadium,

b) braku możności stwierdzenia tożsamości osoby lub braku stosownego pełnomocnictwa,

c) niezłożenia stosownego oświadczenia (załącznik nr 1, 2).

 1. Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości określonej w pkt. 4, w sposób określony w pkt. 8 niniejszych warunków przetargowych oraz:

- udokumentowania legitymacji do skutecznego nabycia praw do nieruchomości jak i składania wszelkich oświadczeń na okoliczność czynnego uczestnictwa w przetargu (w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport),

- w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- udokumentowania legitymacji prawnej do skutecznego nabycia praw do nieruchomości w przypadku działania przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego),

- złożenie pisemnego oświadczenia w treści stanowiącej załącznik nr 1 do warunków przetargu,

- złożenie pisemnego oświadczenia w treści stanowiącej załącznik nr 2 do warunków przetargu
(w przypadku wpłacenia wadium gotówką).

Powyższe dokumenty należy złożyć Komisji Przetargowej.

 1. Wadium może być wnoszone w pieniądzu do dnia 20 lipca 2018r. włącznie i należy je wpłacić na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice numer:   89 86190006  0020  0000  0071  0003.
 2. Wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.
 3. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 lipca 2018r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13:          
  - o godz. 8.00 dla działki nr 882/36
  - o godz. 9.00 dla działki nr 882/37
  - o godz. 10.00 dla działki nr 882/38          
  - o godz. 11.00 dla działki nr 882/39          
  - o godz. 12.00 dla działki nr 882/40          
  - o godz. 13.00 dla działki nr 882/41          
  - o godz. 14.00 dla działki nr 882/42           

 

 1. Otwierając przetarg Przewodniczący Komisji Przetargowej:

- przedstawia skład Komisji Przetargowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice;

- podaje informacje dotyczące wystawionej do przetargu nieruchomości wraz z ceną wywoławczą;

- informuje iż ogłoszenie o przetargu ukazało się w Gazecie Myślenickiej w dniu 20.06.2018r. oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice;

- podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wpłaciły wadium oraz zostały dopuszczone do przetargu, z uwagi na spełnienie warunków określonych w pkt. 6 warunków przetargowych;

- informuje, że o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W związku z powyższym postąpienie nie może być niższe niż:   
a) dla działki nr 882/36 - 790 zł brutto; 
b) dla działki nr 882/37 - 770 zł brutto; 
c) dla działki nr 882/38 - 680 zł brutto; 
d) dla działki nr 882/39 - 730 zł brutto; 
e) dla działki nr 882/40 - 700 zł brutto; 
f) dla działki nr 882/41 - 770 zł brutto;  
g) dla działki nr 882/42 - 740 zł brutto; 
- ustala z uczestnikami przetargu wysokość postąpienia;

- informuje, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte;

- informuje, że wygrywający przetarg zobowiązany będzie do wpłacenia jednorazowo ceny uzyskanej w wyniku przetargu, nie później niż przed dniem zawarcia umowy notarialnej oraz do zawarcia tej umowy do trzech miesięcy od dnia zamknięcia przetargu, w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice;

- poucza o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.

 1. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie podnosząc do góry rękę kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. Po ustaniu zgłaszania postąpień, Przewodniczący komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby lub firmę, która przetarg wygrała.
 4. Z przetargu zostanie sporządzony protokół, który zawierał będzie rozstrzygnięcie przetargu.
  Protokół podpisany przez członków Komisji Przetargowej oraz osobę, która wygrała przetarg stanowić będzie podstawę zawarcia umowy notarialnej.
 5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej.                                          
  Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone w terminie
  3 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika przetargu.
  Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie ustalonym przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
 6. Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do:       
  - niezwłocznego zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd Miasta
  i Gminy Myślenice, nie później niż do trzech miesięcy od dnia zamknięcia przetargu w przypadku nie zaistnienia okoliczności z §11 ust. 2 opisanego w pkt. 17 rozporządzenia;

- wpłacenia jednorazowo ceny uzyskanej w wyniku przetargu, nie później niż na trzy dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej, na konto Gminy Myślenice, Bank Spółdzielczy
w Wieliczce O/Myślenice numer rachunku:    89 86190006  0020  0000  0071  0003.          
Przez spełnienie terminu płatności uważa się datę faktycznego wpływu należności na konto Urzędu Miasta i Gminy;

- koszty ewentualnego wskazania granic ponosi Nabywca;

- Nabywca zobowiązany jest do przedłożenia innych dokumentów, które zostaną uznane przez notariusza za niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, niedostarczenie powyższych dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium;

- poniesienie opłat notarialnych, sądowych i skarbowych związanych z nabyciem nieruchomości.

 1. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 2. Zgodnie z §12 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, właściwy organ podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu. Informacja będzie wywieszona na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.
 3. W sprawach dotyczących przebiegu przetargu nie wynikających z niniejszych warunków, decyduje Przewodniczący Komisji Przetargowej.
 4. Ogłoszenie o przetargu ukazało się w Gazecie Myślenickiej w dniu 20.06.2018r. i na stronie internetowej - „www.myslenice.pl”.
 5. Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
 6. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pokój 21 lub 26, telefon 12-63-92-329, 12-63-92-336.

Załączniki: Warunki przetargu

 


WARUNKI I PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice,
położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/22, 882/28, 882/29, 882/30, 882/31, 882/32, 882/33, 882/34, 882/35

 

Przedmiot przetargu

 1. Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Trzemeśnia, gmina Myślenice w odległości ok. 650m od centrum miejscowości, ok. 7 km w kierunku południowo-wschodnim od Myślenic i ok. 30km od Krakowa. Lokalizacja ogólna dobra, w miejscu atrakcyjnym krajobrazowo, w obrębie Beskidu Makowskiego, u podnóża góry Kamiennik w paśmie Lubomira
  i Łysiny. W sąsiedztwie od strony zachodniej znajdują się tereny rekreacyjne i boiska sportowe LKS „Skalnik”, od strony północnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, od strony wschodniej i południowej otwarte tereny rolne i leśne. Dojazd wewnętrzną drogą
  o nawierzchni asfaltowej, a następnie gruntowej.    
       
  - Działka nr 882/9 o pow. 0,1151 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00024309/1. Działka została wydzielona pod drogę wewnętrzną. W planie miejscowym: tereny zabudowy jednorodzinnej oraz tereny dróg dojazdowych (MN, KDD). Udział 1/30 zbywany dla wszystkich działek jako obsługa komunikacyjna.
  - Działka nr 882/22 o pow. 0,2003 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka została wydzielona pod drogę wewnętrzną. W planie miejscowym: tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny dróg dojazdowych i drogi wewnętrzne (MN, KDD, KDW). Udział 1/30 zbywany dla wszystkich działek jako obsługa komunikacyjna.     
  a) działka nr 882/28 o pow. 0,0810 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 40m, szerokości ok. 20m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 90m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa.
  W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.   
  b) działka nr 882/29 o pow. 0,0801 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o kształcie wieloboku o długości ok. 39m, szerokości ok. 17-24m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce.
  W odległości ok. 90m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: 88MN1, 89MN1, 90MN1 – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.       
  c) działka nr 882/30 o pow. 0,0802 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 39-40m, szerokości ok. 20m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 100m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.       
  d) działka nr 882/31 o pow. 0,0810 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 40m, szerokości ok. 20m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 100m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.       
  e) działka nr 882/32 o pow. 0,0835 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 41-42m, szerokości ok. 20m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 110m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.       
  f) działka nr 882/33 o pow. 0,0842 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 38-42m, szerokości ok. 16-20m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 120m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.       
  g) działka nr 882/34 o pow. 0,4064 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 98-110m, szerokości ok. 36-40m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 120m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną oraz częściowo ZR – tereny zieleni nieurządzonej
  o szczególnym znaczeniu przyrodniczym.    
  h) działka nr 882/35 o pow. 0,0866 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o regularnym kształcie wieloboku o długości ok. 20-37m, szerokości ok. 22-25m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 150m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa.
  W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.   
  Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 tekst jedn. z póź. zm) upłynął w dniu: 15 listopada 2017 roku.
 2. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Przetarg

 1. Cena wywoławcza nieruchomości zawiera również udział 1/30 w działkach drogowych
  nr 882/9 o pow. 0,1151 ha (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, KDD) i nr 882/22 o pow. 0,0851 ha (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN, KDW). W cenie sprzedaży i wadium zawarty podatek VAT. 
  a) dla działki nr 882/28, cena wywoławcza 66 206,00 zł; wadium 6 600,00 zł          
  b) dla działki nr 882/29, cena wywoławcza 68 666,00 zł; wadium 6 800,00 zł          
  c) dla działki nr 882/30, cena wywoławcza 66 206,00 zł; wadium 6 600,00 zł          
  d) dla działki nr 882/31, cena wywoławcza 66 206,00 zł; wadium 6 600,00 zł          
  e) dla działki nr 882/32, cena wywoławcza 68 666,00 zł; wadium 6 800,00 zł          
  f) dla działki nr 882/33, cena wywoławcza 68 666,00 zł; wadium 6 800,00 zł           
  g) dla działki nr 882/34, cena wywoławcza 255 872,00 zł; wadium 25 600,00 zł      
  h) dla działki nr 882/35, cena wywoławcza 71 126,00 zł; wadium 7 100,00 zł          
  Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
 1. Komisja przetargowa przeprowadza czynności sprawdzające i dopuszcza uczestników do przetargu. Komisja nie dopuści uczestnika do przetargu w przypadku:

a) braku wpłaty wadium,

b) braku możności stwierdzenia tożsamości osoby lub braku stosownego pełnomocnictwa,

c) niezłożenia stosownego oświadczenia (załącznik nr 1, 2).

 1. Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości określonej w pkt. 4, w sposób określony w pkt. 8 niniejszych warunków przetargowych oraz:

- udokumentowania legitymacji do skutecznego nabycia praw do nieruchomości jak i składania wszelkich oświadczeń na okoliczność czynnego uczestnictwa w przetargu (w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport),

- w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- udokumentowania legitymacji prawnej do skutecznego nabycia praw do nieruchomości w przypadku działania przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego),

- złożenie pisemnego oświadczenia w treści stanowiącej załącznik nr 1 do warunków przetargu,

- złożenie pisemnego oświadczenia w treści stanowiącej załącznik nr 2 do warunków przetargu
(w przypadku wpłacenia wadium gotówką).

Powyższe dokumenty należy złożyć Komisji Przetargowej.

 1. Wadium może być wnoszone w pieniądzu do dnia 20 lipca 2018r. włącznie i należy je wpłacić na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice numer:   89 86190006  0020  0000  0071  0003.
 2. Wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.
 3. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 26 lipca 2018r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13:          
  - o godz. 8.00 dla działki nr 882/28
  - o godz. 9.00 dla działki nr 882/29
  - o godz. 10.00 dla działki nr 882/30          
  - o godz. 11.00 dla działki nr 882/31           
  - o godz. 12.00 dla działki nr 882/32          
  - o godz. 13.00 dla działki nr 882/33          
  - o godz. 14.00 dla działki nr 882/34          
  - o godz. 15.00 dla działki nr 882/35          
   
 4. Otwierając przetarg Przewodniczący Komisji Przetargowej:

- przedstawia skład Komisji Przetargowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice;

- podaje informacje dotyczące wystawionej do przetargu nieruchomości wraz z ceną wywoławczą;

- informuje iż ogłoszenie o przetargu ukazało się w Gazecie Myślenickiej w dniu 20.06.2018r. oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice;

- podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wpłaciły wadium oraz zostały dopuszczone do przetargu, z uwagi na spełnienie warunków określonych w pkt. 6 warunków przetargowych;

- informuje, że o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W związku z powyższym postąpienie nie może być niższe niż:   
a) dla działki nr 882/28 – 670 zł brutto;
b) dla działki nr 882/29 – 690 zł brutto;
c) dla działki nr 882/30 - 670 zł brutto; 
d) dla działki nr 882/31 - 670 zł brutto; 
e) dla działki nr 882/32 - 690 zł brutto; 
f) dla działki nr 882/33 - 690 zł brutto;  
g) dla działki nr 882/34 – 2 560 zł brutto;         
h) dla działki nr 882/35 - 720 zł brutto; 
 - ustala z uczestnikami przetargu wysokość postąpienia;

- informuje, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte;

- informuje, że wygrywający przetarg zobowiązany będzie do wpłacenia jednorazowo ceny uzyskanej w wyniku przetargu, nie później niż przed dniem zawarcia umowy notarialnej oraz do zawarcia tej umowy do trzech miesięcy od dnia zamknięcia przetargu, w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice;

- poucza o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.

 1. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie podnosząc do góry rękę kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. Po ustaniu zgłaszania postąpień, Przewodniczący komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby lub firmę, która przetarg wygrała.
 4. Z przetargu zostanie sporządzony protokół, który zawierał będzie rozstrzygnięcie przetargu.
  Protokół podpisany przez członków Komisji Przetargowej oraz osobę, która wygrała przetarg stanowić będzie podstawę zawarcia umowy notarialnej.
 5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej.                                          
  Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone w terminie
  3 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika przetargu.
  Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie ustalonym przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
 6. Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do:       
  - niezwłocznego zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd Miasta
  i Gminy Myślenice, nie później niż do trzech miesięcy od dnia zamknięcia przetargu w przypadku nie zaistnienia okoliczności z §11 ust. 2 opisanego w pkt. 17 rozporządzenia;

- wpłacenia jednorazowo ceny uzyskanej w wyniku przetargu, nie później niż na trzy dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej, na konto Gminy Myślenice, Bank Spółdzielczy
w Wieliczce O/Myślenice numer rachunku:    89 86190006  0020  0000  0071  0003.          
Przez spełnienie terminu płatności uważa się datę faktycznego wpływu należności na konto Urzędu Miasta i Gminy;

- koszty ewentualnego wskazania granic ponosi Nabywca;

- Nabywca zobowiązany jest do przedłożenia innych dokumentów, które zostaną uznane przez notariusza za niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, niedostarczenie powyższych dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium;

- poniesienie opłat notarialnych, sądowych i skarbowych związanych z nabyciem nieruchomości.

 1. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 2. Zgodnie z §12 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, właściwy organ podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu. Informacja będzie wywieszona na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.
 3. W sprawach dotyczących przebiegu przetargu nie wynikających z niniejszych warunków, decyduje Przewodniczący Komisji Przetargowej.
 4. Ogłoszenie o przetargu ukazało się w Gazecie Myślenickiej w dniu 20.06.2018r. i na stronie internetowej - „www.myslenice.pl”.
 5. Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
 6. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pokój 21 lub 26, telefon 12-63-92-329, 12-63-92-336.

Załączniki: Warunki przetargu

 


WARUNKI I PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice,
położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/18, 882/19, 882/20, 882/21, 882/22, 882/23, 882/24, 882/25, 882/26, 882/27

 

Przedmiot przetargu

 1. Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Trzemeśnia, gmina Myślenice w odległości ok. 650m od centrum miejscowości, ok. 7 km w kierunku południowo-wschodnim od Myślenic i ok. 30km od Krakowa. Lokalizacja ogólna dobra, w miejscu atrakcyjnym krajobrazowo, w obrębie Beskidu Makowskiego, u podnóża góry Kamiennik w paśmie Lubomira
  i Łysiny. W sąsiedztwie od strony zachodniej znajdują się tereny rekreacyjne i boiska sportowe LKS „Skalnik”, od strony północnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, od strony wschodniej i południowej otwarte tereny rolne i leśne. Dojazd wewnętrzną drogą
  o nawierzchni asfaltowej, a następnie gruntowej.    
       
  - Działka nr 882/9 o pow. 0,1151 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00024309/1. Działka została wydzielona pod drogę wewnętrzną. W planie miejscowym: tereny zabudowy jednorodzinnej oraz tereny dróg dojazdowych (MN, KDD). Udział 1/30 zbywany dla wszystkich działek jako obsługa komunikacyjna.
  - Działka nr 882/22 o pow. 0,2003 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka została wydzielona pod drogę wewnętrzną. W planie miejscowym: tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny dróg dojazdowych i drogi wewnętrzne (MN, KDD, KDW). Udział 1/30 zbywany dla wszystkich działek jako obsługa komunikacyjna.     
  a) działka nr 882/18 o pow. 0,0206 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00024309/1. Działka
  o kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 41m, szerokości ok. 5m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W pobliżu działki przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa.
  W planie miejscowym cała działka: KDW – drogi wewnętrzne. Działka nr 882/18 wraz z działką nr 882/23 tworzyć będą jedną nieruchomość.  
  Działka nr 882/23 o pow. pow. 0,0774 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 42-44m, szerokości ok. 18m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 30m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.      
  b) działka nr 882/19 o pow. 0,0838 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00024309/1. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 40m, szerokości ok. 21m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 50m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.       
  c) działka nr 882/20 o pow. 0,0851 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00024309/1. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 40m, szerokości ok. 21m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 50m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.       
  d) działka nr 882/21 o pow. 0,0203 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00024309/1. Działka
  o kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 41m, szerokości ok. 5m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 50m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa.
  W planie miejscowym cała działka: KDW – drogi wewnętrzne. Działka nr 882/21 wraz z działką nr 882/26 tworzyć będą jedną nieruchomość   
  Działka nr 882/26 o pow. 0,0728 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 40m, szerokości ok. 18m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce.
  W odległości ok. 60m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.      
  e) działka nr 882/24 o pow. 0,0950 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 44-50m, szerokości ok. 20m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 50m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa.
  W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.   
  f) działka nr 882/25 o pow. 0,1084 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 50-56m, szerokości ok. 20m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 70m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa.
  W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.   
  g) działka nr 882/27 o pow. 0,0810 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 40m, szerokości ok. 20m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 80m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa.
  W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.     
  Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 tekst jedn. z póź. zm) upłynął w dniu: 15 listopada 2017 roku.
 2. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg

 1. Cena wywoławcza nieruchomości zawiera również udział 1/30 w działkach drogowych
  nr 882/9 o pow. 0,1151 ha (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, KDD) i nr 882/22 o pow. 0,0851 ha (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN, KDW). W cenie sprzedaży i wadium zawarty podatek VAT. 
  a) dla działki nr 882/18 i nr 882/23, cena wywoławcza 76 415,00 zł; wadium 7 600,00 zł    
  b) dla działki nr 882/19, cena wywoławcza 72 356,00 zł; wadium 7 200,00 zł          
  c) dla działki nr 882/20, cena wywoławcza 73 586,00 zł; wadium 7 300,00 zł          
  d) dla działki nr 882/21 i nr 882/26, cena wywoławcza 72 602,00 zł; wadium 7 300,00 zł    
  e) dla działki nr 882/24, cena wywoławcza 78 506,00 zł; wadium 7 800,00 zł          
  f) dla działki nr 882/25, cena wywoławcza 88 346,00 zł; wadium 8 800,00 zł           
  g) dla działki nr 882/27, cena wywoławcza 66 206,00 zł; wadium 6 600,00 zł            
 1. Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
 2. Komisja przetargowa przeprowadza czynności sprawdzające i dopuszcza uczestników do przetargu. Komisja nie dopuści uczestnika do przetargu w przypadku:

a) braku wpłaty wadium,

b) braku możności stwierdzenia tożsamości osoby lub braku stosownego pełnomocnictwa,

c) niezłożenia stosownego oświadczenia (załącznik nr 1, 2).

 1. Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości określonej w pkt. 4, w sposób określony w pkt. 8 niniejszych warunków przetargowych oraz:

- udokumentowania legitymacji do skutecznego nabycia praw do nieruchomości jak i składania wszelkich oświadczeń na okoliczność czynnego uczestnictwa w przetargu (w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport),

- w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- udokumentowania legitymacji prawnej do skutecznego nabycia praw do nieruchomości w przypadku działania przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego),

- złożenie pisemnego oświadczenia w treści stanowiącej załącznik nr 1 do warunków przetargu,

- złożenie pisemnego oświadczenia w treści stanowiącej załącznik nr 2 do warunków przetargu
(w przypadku wpłacenia wadium gotówką).

Powyższe dokumenty należy złożyć Komisji Przetargowej.

 1. Wadium może być wnoszone w pieniądzu do dnia 20 lipca 2018r. włącznie i należy je wpłacić na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice numer:   89 86190006  0020  0000  0071  0003.
 2. Wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.
 3. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 25 lipca 2018r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13:          
  - o godz. 8.00 dla działki nr 882/18 i nr 882/23       
  - o godz. 9.00 dla działki nr 882/19 
  - o godz. 10.00 dla działki nr 882/20           
  - o godz. 11.00 dla działki nr 882/21 i nr 882/26     
  - o godz. 12.00 dla działki nr 882/24           
  - o godz. 13.0 dla działki nr 882/25 
  - o godz. 14.00 dla działki nr 882/27           
   
 4. Otwierając przetarg Przewodniczący Komisji Przetargowej:

- przedstawia skład Komisji Przetargowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice;

- podaje informacje dotyczące wystawionej do przetargu nieruchomości wraz z ceną wywoławczą;

- informuje iż ogłoszenie o przetargu ukazało się w Gazecie Myślenickiej w dniu 20.06.2018r. oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice;

- podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wpłaciły wadium oraz zostały dopuszczone do przetargu, z uwagi na spełnienie warunków określonych w pkt. 6 warunków przetargowych;

- informuje, że o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.         
W związku z powyższym postąpienie nie może być niższe niż:          
a) dla działki nr 882/18 i nr 882/23 - 770 zł brutto;  
b) dla działki nr 882/19 - 730 zł brutto;        
c) dla działki nr 882/20 - 740 zł brutto;        
d) dla działki nr 882/21 i nr 882/26 - 730 zł brutto;  
e) dla działki nr 882/24 - 790 zł brutto;        
f) dla działki nr 882/25 - 890 zł brutto;         
g) dla działki nr 882/26 - 670 zł brutto;        
- ustala z uczestnikami przetargu wysokość postąpienia;

- informuje, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte;

- informuje, że wygrywający przetarg zobowiązany będzie do wpłacenia jednorazowo ceny uzyskanej w wyniku przetargu, nie później niż przed dniem zawarcia umowy notarialnej oraz do zawarcia tej umowy do trzech miesięcy od dnia zamknięcia przetargu, w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice;

- poucza o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.

 1. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie podnosząc do góry rękę kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. Po ustaniu zgłaszania postąpień, Przewodniczący komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby lub firmę, która przetarg wygrała.
 4. Z przetargu zostanie sporządzony protokół, który zawierał będzie rozstrzygnięcie przetargu.
  Protokół podpisany przez członków Komisji Przetargowej oraz osobę, która wygrała przetarg stanowić będzie podstawę zawarcia umowy notarialnej.
 5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej.                                          
  Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone w terminie
  3 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika przetargu.
  Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie ustalonym przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
 6. Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do:       
  - niezwłocznego zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd Miasta
  i Gminy Myślenice, nie później niż do trzech miesięcy od dnia zamknięcia przetargu w przypadku nie zaistnienia okoliczności z §11 ust. 2 opisanego w pkt. 17 rozporządzenia;

- wpłacenia jednorazowo ceny uzyskanej w wyniku przetargu, nie później niż na trzy dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej, na konto Gminy Myślenice, Bank Spółdzielczy
w Wieliczce O/Myślenice numer rachunku:    89 86190006  0020  0000  0071  0003.          
Przez spełnienie terminu płatności uważa się datę faktycznego wpływu należności na konto Urzędu Miasta i Gminy;

- koszty ewentualnego wskazania granic ponosi Nabywca;

- Nabywca zobowiązany jest do przedłożenia innych dokumentów, które zostaną uznane przez notariusza za niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, niedostarczenie powyższych dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium;

- poniesienie opłat notarialnych, sądowych i skarbowych związanych z nabyciem nieruchomości.

 1. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 2. Zgodnie z §12 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, właściwy organ podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu. Informacja będzie wywieszona na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.
 3. W sprawach dotyczących przebiegu przetargu nie wynikających z niniejszych warunków, decyduje Przewodniczący Komisji Przetargowej.
 4. Ogłoszenie o przetargu ukazało się w Gazecie Myślenickiej w dniu 20.06.2018r. i na stronie internetowej - „www.myslenice.pl”.
 5. Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
 6. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pokój 21 lub 26, telefon 12-63-92-329, 12-63-92-336.

Załączniki: Warunki przetargu

 


MI.GNR.6840.10.2017                                                                                            Myślenice, 20.06.2018r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice,
położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/10, 882/11, 882/12, 882/13, 882/14, 882/15, 882/16, 882/17, 882/22

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Trzemeśnia, gmina Myślenice w odległości około 650m od centrum miejscowości, ok. 7 km w kierunku południowo-wschodnim od Myślenic i około 30 km od Krakowa. Lokalizacja ogólna dobra, w miejscu atrakcyjnym krajobrazowo, w obrębie Beskidu Makowskiego, u podnóża góry Kamiennik w paśmie Lubomira i Łysiny. W sąsiedztwie od strony zachodniej znajdują się tereny rekreacyjne i boiska sportowe LKS „Skalnik”, od strony północnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, od strony wschodniej i południowej otwarte tereny rolne i leśne. Dojazd wewnętrzną drogą o nawierzchni asfaltowej, a następnie gruntowej.

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera również udział 1/30 w działkach drogowych nr 882/9 o pow. 0,1151 ha (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, KDD) i nr 882/22 o pow. 0,0851 ha (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN, KDW). Ceny zawierają podatek VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 24 lipca 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:

o godz. 8.00 dla działki nr 882/10 o pow. 0,0854 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 77 276,00 zł, wadium 7 500,00 zł,

o godz. 9.00 dla działki nr 882/11 o pow. 0,0855 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 73 586,00 zł, wadium 7 400,00 zł,

o godz. 10.00 dla działki nr 882/12 o pow. 0,0855 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 73 586,00 zł, wadium 7 400,00 zł,

o godz. 11.00 dla działki nr 882/13 o pow. 0,1484 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, ZR, ZL), cena wywoławcza 104 336,00 zł, wadium 10 400,00 zł,

o godz. 12.00 dla działki nr 882/14 o pow. 0,1042 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, ZR, ZL), cena wywoławcza 74 816,00 zł, wadium 7 500,00 zł,

o godz. 13.00 dla działki nr 882/15 o pow. 0,1041 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, ZR, ZL), cena wywoławcza 74 816,00 zł, wadium 7 500,00 zł,

o godz. 14.00 dla działki nr 882/16 o pow. 0,0802 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 72 356,00 zł, wadium 7 200,00 zł,

o godz. 15.00 dla działki nr 882/17 o pow. 0,0844 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 76 046,00 zł, wadium 7 600,00 zł,

Wadium należy wnieść najpóźniej do 20 lipca 2018r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg Trzemeśnia numer działki ….. „ (jeśli chęć zakupu dotyczy kilku działek należy wykonać kilka przelewów) na rachunek Gminy Myślenice:  89 86190006  0020  0000  0071  0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Załącznik: Warunki przetargu

 


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.118.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 15 czerwca 2018 r.

W sprawie:  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

            Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, jednolity tekst ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, jednolity tekst ze zmianami) oraz Uchwały Nr 182/XXII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 25 lat, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w obr. 4 miasta Myślenice przy ul. Zdrojowej,  zarządzam  co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice przy ul. Zdrojowej, część działki ewidencyjnej nr 431/1 o pow. 75 m2, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia

Informacja

o odwołaniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na 30-letnią dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2018 poz. 121 tekst jednolity ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice odwołuje wyznaczony na dzień 22 czerwca 2018r. na godz. 9.00 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. 628/52 pow. 1,6626 ha położona w obrębie 4 miasta Myślenice, przy  ul. Parkowej 1F.

Powodem odwołania przetargu jest brak możliwości przekazania przedmiotu dzierżawy osobie, która przetarg wygra.

Myślenice 08.06.2018 r.


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 07.06.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 712/15 o pow. 200m2, położonej w obr. 3 miasta Myślenice na stoku Góry Plebańskiej, z przeznaczeniem pod uprawy rolne.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 07.06.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 700/3 o pow. 300m2, położonej w obr. 3 miasta Myślenice na stoku Góry Plebańskiej, z przeznaczeniem pod uprawy rolne.


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.88.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 18 maja 2018 r

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 tekst jednolity ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121, tekst jednolity ze zmianami) oraz Uchwały Nr 421/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 20 lat, po umowie zawartej na 10 lat, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w obr. 4 miasta Myślenice przy ulicy Zdrojowej; Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zarządza, co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 80 pow. ok. 0,04 ha, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na 
30-letnią dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice

PRZEDMIOT PRZETARGU
Przedmiotem przetargu jest działka ewidencyjna nr 628/52 o pow. 1,6626 ha położona w obr. 4 miasta Myślenice, przy ulicy Parkowej 1F, objęta księga wieczystą KR1Y/00047162/5, zabudowana budynkiem pawilonu mieszkalno - restauracyjnego oraz budynkiem sanitariatów.

W planie zagospodarowania przestrzennego teren UW1 – przeznacza się pod ośrodki wypoczynkowo - turystyczne. Warunki wynikające z ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego – dla terenu UW1: utrzymuje się istniejącą zabudowę ośrodków z możliwością przebudowy i rozbudowy oraz nowej budowy nowych obiektów i urządzeń związanych z wypoczynkiem; obiekty wymagające wyposażenia w wodę i odprowadzenie ścieków należy podłączyć do miejskich systemów: wodociągowego i kanalizacyjnego; powierzchnia działek nie wykorzystana pod zabudowę i inne urządzenia, z wyłączeniem ternu pod niezbędna komunikację wewnętrzną, powinna być zagospodarowana zielenią urządzoną;  wysokość budynków  liczona od poziomu gruntu wzdłuż  osi rzutu do kalenicy nie może przekraczać 9,0 m; w przestrzeni poddasza może być wbudowana nie więcej niż jedna kondygnacja użytkowa; maksymalna odległość dolnej krawędzi okapu od średniego poziomu terenu w obrysie rzutu budynku nie może przekraczać 4,5m; maksymalna wysokość podmurówki w przypadku spadku terenu, liczona jako średnia arytmetyczna wysokości odstokowej i przystokowej - nie może przekraczać 1,2 m; kształt rzutu budynku  prostokątny bądź złożony z prostokątów połączonych ze sobą; dach dwuspadowy, symetryczny, o jednakowym nachyleniu  połaci :37-45 stopni, z wysuniętymi okapami wzdłuż dłuższej elewacji minimum 60 cm; dopuszcza się doświetlenie poddasza lukarnami nakrytymi dwuspadowymi daszkami lub prostokątnymi oknami połaciowymi, przy zachowaniu ich  odległość  od krawędzi połaci dachowej minimum 1,5 m; otwory okienne i drzwiowe - prostokątne; kolorystyka - pokrycie dachu w kolorach: czerwonym, czerwonobrązowym bądź brązowym; drewniane i kamienne elementy konstrukcyjne - w kolorze naturalnym.

Cena wywoławcza wynosi: 11.000 zł brutto (wysokość jednomiesięcznego czynszu, w tym 23% VAT)
Wysokość wadium wynosi: 2.200 zł brutto

Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż: 110 zł
Licytacji podlega miesięczny czynsz dzierżawy.  
Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 19 czerwca 2018 r. włącznie, w formie przelewu bankowego lub gotówki na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice numer: 89 86190006  0020  0000  0071  0003 lub gotówką w kasie Urzędu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

TERMINY
Pierwszy przetarg miał miejsce 18 maja 2018 r.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 czerwca 2018 r. o godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.
Umowa dzierżawy zawarta zostanie z mocą od 1 lipca 2018 roku.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • wniesienie wadium w wyznaczonym terminie,
 • podpisanie i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z dodatkowymi warunkami dzierżawy,
 • osobiste wstawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26 lub 21, tel 639-23-36 lub 639-23-29.
Warunki dzierżawy wraz z oświadczeniem, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki dzierżawyZARZĄDZENIE nr OA.0050.74.2018
Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach
z dnia 7.05.2018 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.2017.1875 – tekst jednolity ze zm./, art. 13 ust. 1, art 23 ust. 1, art 25 ust. 1 i 2, art 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2018.121 – tekst jednolity ze zm./ oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1

1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 1, oznaczoną jako działka nr 146 o pow. 0,3944 ha uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. 
2. Wojewoda Małopolski decyzją znak: WS-VII.7510.1.38.2017.PK z dnia 4.09.2017r. stwierdził nabycie z mocy prawa, z dniem 1.07.2000r. przez Gminę Myślenice, prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w jednostce ewidencyjnej Myślenice-miasto, obręb 0001 Myślenice 1, oznaczonej jako działka 146 o pow. 0,3944 ha, która zgodnie z wykazem synchronizacyjnym przyjętym do państwowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Starosty Myślenickiego z dnia 5.08.2016r., za nr P.1209.2016.3025 odpowiada parcelom gruntowym 816/2 i 817/2, objętym wykazem hipotecznym Lwh 542 gm. kat. Myślenice.

§ 2

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w "Gazecie Myślenickiej" oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzeniaZARZĄDZENIE nr OA.0050.75.2018
 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 08.05.2018 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.  2017, poz.1875 ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018, poz.121 ze zm.), zarządzam  co następuje:

§1

Przeznacza się do wynajęcia na okres 12 miesięcy lokal znajdujący się w budynku wielolokalowym w Myślenicach, Rynek 27, wymieniony w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu  na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia
 


ZARZĄDZENIE NR 71
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 30.04.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 1698 o pow. 4m², położonej w obr. 1 miasta Myślenice, z przeznaczeniem pod umieszczenie tablicy reklamowe


ZARZĄDZENIE NR 70
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 25.04.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 712/15 o pow. 220m2, położonej w obr. 3 miasta Myślenice na stoku Góry Plebańskiej, z przeznaczeniem pod uprawy rolne


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.57.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 4 kwietnia 2018 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 tekst jednolity ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121, tekst jednolity ze zmianami) oraz Uchwały Nr 420/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 5 lat, po umowie zawartej na 6 miesięcy, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w obr. 4 miasta Myślenice przy ulicy Parkowej; Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zarządza, co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 628/10 pow. ok. 0,0330 ha, zabudowaną budynkiem, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.45.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 29 marca 2018 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 tekst jednolity ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121, tekst jednolity ze zmianami); Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zarządza, co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, w obrębie 4 miasta, działkę ewidencyjną numer 628/52 pow. 1,6626 ha, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice

 

PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest działka ewidencyjna nr 628/52 o pow. 1,6626 ha położona w obr. 4 miasta Myślenice, przy ulicy Parkowej 1F, objęta księga wieczystą KR1Y/00047162/5, zabudowana budynkiem pawilonu mieszkalno - restauracyjnego oraz budynkiem sanitariatów.

W planie zagospodarowania przestrzennego teren UW1 – przeznacza się pod ośrodki wypoczynkowo - turystyczne. Warunki wynikające z ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego – dla terenu UW1: utrzymuje się istniejącą zabudowę ośrodków z możliwością przebudowy i rozbudowy oraz nowej budowy nowych obiektów i urządzeń związanych z wypoczynkiem; obiekty wymagające wyposażenia w wodę i odprowadzenie ścieków należy podłączyć do miejskich systemów: wodociągowego i kanalizacyjnego; powierzchnia działek nie wykorzystana pod zabudowę i inne urządzenia, z wyłączeniem ternu pod niezbędna komunikację wewnętrzną, powinna być zagospodarowana zielenią urządzoną; wysokość budynków liczona od poziomu gruntu wzdłuż osi rzutu do kalenicy nie może przekraczać 9,0 m; . w przestrzeni poddasza może być wbudowana nie więcej niż jedna kondygnacja użytkowa; maksymalna odległość dolnej krawędzi okapu od średniego poziomu terenu w obrysie rzutu budynku nie może przekraczać 4,5m; maksymalna wysokość podmurówki w przypadku spadku terenu, liczona jako średnia arytmetyczna wysokości odstokowej i przystokowej - nie może przekraczać 1,2 m; kształt rzutu budynku prostokątny bądź złożony z prostokątów połączonych ze sobą; dach dwuspadowy, symetryczny, o jednakowym nachyleniu połaci :37-45 stopni, z wysuniętymi okapami wzdłuż dłuższej elewacji minimum 60 cm; dopuszcza się doświetlenie poddasza lukarnami nakrytymi dwuspadowymi daszkami lub prostokątnymi oknami połaciowymi, przy zachowaniu ich odległość od krawędzi połaci dachowej minimum 1,5 m; otwory okienne i drzwiowe - prostokątne; kolorystyka - pokrycie dachu w kolorach: czerwonym, czerwonobrązowym bądź brązowym; drewniane i kamienne elementy konstrukcyjne - w kolorze naturalnym.

Cena wywoławcza wynosi: 15.000 zł brutto (wysokość jednomiesięcznego czynszu, w tym 23% VAT)

Wysokość wadium wynosi: 3.000 zł brutto

Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż: 150 zł

Licytacji podlega miesięczny czynsz dzierżawy.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 15 maja 2018 r. włącznie, w formie przelewu bankowego lub gotówki na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice numer: 89 86190006 0020 0000 0071 0003 lub gotówką w kasie Urzędu.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

TERMINY

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 18 maja 2018 r. o godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

Umowa dzierżawy zawarta zostanie z mocą od 1 czerwca 2018 roku.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • wniesienie wadium w wyznaczonym terminie,

 • podpisanie i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z dodatkowymi warunkami dzierżawy,

 • osobiste wstawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26 lub 21, tel 639-23-36 lub 639-23-29.

Warunki dzierżawy wraz z oświadczeniem, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

WARUNKI DZIERŻAWY

działki 628/52 obr. 4 miasta Myślenice

integralna część ogłoszenia o przetargu

Działka 628/52 wydzierżawiana jest na cel rozbudowy bazy turystyczno-mieszkaniowej w rekreacyjnej dzielnicy Miasta – Zarabie.

Na wydzierżawionym terenie Dzierżawca wykona inwestycję: wybuduje całorocznie funkcjonujący, stały obiekt/-y/, w którym znajdzie się minimum 70 miejsc noclegowych.

Wydzierżawiający na okres wynoszący maksymalnie 2 lata od czasu przejęcia terenu umową dzierżawy zapewni Dzierżawcy zniżkę w płatności czynszu dzierżawy – czynsz wynosił będzie 15% kwoty wylicytowanej w przetargu.

Wydzierżawiający określa ostateczny termin zakończenia inwestycji (potwierdzony właściwym dokumentem PNB) na dzień 31 maja 2023 roku. Niedopełnienie tego obowiązku skutkowało będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym, a Dzierżawca będzie miał miesiąc na usunięcie z terenu nieruchomości i ruchomości, będących jego własnością.

OŚWIADCZENIE uczestnika przetargu

Ja .................................................................................................................................................

legitymująca/y się …........................................................Seria …............ Nr …................................

reprezentujący ...............................................................................................................................

...................................................................................................................................................

oświadczam, że:

1) zapoznałam/em się:

 • z warunkami przetargu na dzierżawę nieruchomości ….........................................................

....................................................................… i przyjmuję je bez zastrzeżeń;

 • ze stanem faktycznym ww. nieruchomości (stanem technicznym zabudowań)* i przyjmuję go bez zastrzeżeń oraz wyrażam gotowość wydzierżawienia nieruchomości bez zastrzeżeń w obecnym stanie;

oraz oświadczam, że nie będę wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Gminy Myślenice.

2)** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnianie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu ww. nieruchomości.

……..….................................................

podpis osoby składającej oświadczenie

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy wyłącznie osób fizycznych

Wersja edytowalna - Ogłoszenie o przetargu Pole Biwakowe

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje

iż w dniu 04.04.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 1219 o pow. 0,0033 ha, położonej w obr. 2 miasta Myślenice, z przeznaczeniem pod sezonowy ogródek 


MI.GOS.7151.7.2018

ZARZĄDZENIE nr OA.0050.53.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 04.04.2018 r.

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2017, poz.1875) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018, poz.121), zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wynajęcia na okres 1 roku dziewięć stanowisk garażowych o powierzchni 12,65 m2 każde, w budynku murowanym położonym przy ul. 3-go Maja 16 w Myślenicach, wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.45.2018

Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

z dnia 29 marca 2018 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 tekst jednolity ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121, tekst jednolity ze zmianami); Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zarządza, co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, w obrębie 4 miasta, działkę ewidencyjną numer 628/52 pow. 1,6626 ha, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje

W dniu 20.03.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 1219 o pow. 0,0072 ha, położonej w obr. 2 miasta Myślenice, z przeznaczeniem pod sezonowy ogródek.


MI.GNR.6840.11.2017

Informacja o wyniku przetargu

W dniu 1 marca 2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 1/1280 udziału w niezabudowanej nieruchomości położonej w Łękach oznaczonej jako działka nr 288 o pow. 0,33 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00084109/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach - Wydział Ksiąg Wieczystych.
Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono: 1 osobę, niedopuszczone: brak.
Cena wywoławcza ustalona została w wysokości: 740,00 zł brutto (w tym podatek VAT). Najwyższą cenę w trakcie licytacji w wysokości 750,00 zł brutto zaproponował Pan Krzysztof Zięba, zostając Nabywcą 1/1280 udziału w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 288 położonej w Łękach.


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.27.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 27.02.2018 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Treść zarządzenia i załącznik do zarządzenia


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

czytaj więcej


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.14.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 29.01.2018 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.13.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 29.01.2018 r

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż udziału 1/1280 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
stanowiącej własność Gminy Myślenice

Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Łękach, Gmina Myślenice, oznaczona jako działka nr 288 o pow. 0,33 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00084109/7 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.

Ogłoszenie o przetargu
Warunki przetargu ustnego nieograniczonego
Załącznik nr 1 do warunków przetargu
Załącznik nr 2 do warunków przetargu


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
informuje

W dniu 21.12.2017 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 2 lat i 9 miesięcy; działka ewidencyjna nr 1243/10 o pow. 0,0001 ha, objęta Księgą Wieczystą nr KW KR1Y/00055774/7; położona w obr. 2 miasta Myślenice przy ulicy Słowackiego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej – sprzedaż obwarzanków.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 21.12.2017 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony; działka ewidencyjna nr 700/3 o pow. 300 m2, objęta Księgą Wieczystą nr KW KR1Y/00048217/3; położona w obr. 3 miasta Myślenice, z przeznaczeniem nieruchomości na cele rolne


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
informuje

o wynikach I publicznych przetargach ustnych nieograniczonych z dnia 19.12.2017r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Myślenice położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/22, 882/28, 882/29, 882/30, 882/31, 882/32, 882/33, 882/34, 882/35, 882/36, 882/37, 882/38, 882/39, 882/40, 882/41, 882/42

czytaj dalej 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
informuje

o wynikach I publicznych przetargach ustnych nieograniczonych z dnia 18.12.2017r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Myślenice położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/10, 882/11, 882/12, 882/13, 882/14, 882/15, 882/16, 882/17, 882/18, 882/19, 882/20, 882/21, 882/22, 882/23, 882/24, 882/25, 882/26, 882/27

czytaj dalej


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.274.2017
Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach
z dnia 5.12.2017 roku

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

treść zarządzenia
załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że w dniu 05.12.2017r została podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia na okres 10 lat ; działka ewidencyjna nr 846/3 o pow. 0,0164 ha, objęta Księgą Wieczystą nr KR1Y/00031233/9 położona w obr. 2 miasta Myślenice przy ul. Kniaziewicza – wydzierżawienie działki z możliwością zagospodarowania jej w formie przydomowego terenu zielonego.

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.273.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia  5.12.2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.266.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 28.11.2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.263.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 27.11.2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice, 
położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/22, 882/28, 882/29, 882/30, 882/31, 882/32, 882/33, 882/34, 882/35, 882/36, 882/37, 882/38, 882/39, 882/40, 882/41, 882/42 

Treść ogłoszenia
Warunki przetargu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice, 
położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/10, 882/11, 882/12, 882/13, 882/14, 882/15, 882/16, 882/17, 882/18, 882/19, 882/20, 882/21, 882/22, 882/23, 882/24, 882/25, 882/26, 882/27

Treść ogłoszenia
Warunki przetargu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.222.2017
Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach
z dnia 4.10.2017 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.221.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 04.10.2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.220.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 2 października 2017 r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.219.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 2 października 2017 r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.211.2017
Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach
z dnia 26.09.2017 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.195.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice

PRZEDMIOT PRZETARGU:
Przedmiotem przetargu są działki położone w obr. 3 miasta Myślenice, przy ulicy Mostowej:

Treść ogłoszenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.183.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 31 lipca 2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.175.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 21.07.2017r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.159.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 5.07.2017r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.151.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 23.06.2017r.


W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej własność Gminy Myślenice 

Z uwagi na położenie w strefie zagrożeń powodzi historycznych oraz na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości (w terenach tego przeznaczenia obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków) będącej przedmiotem sprzedaży wybrana została forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. Nieruchomość zbywana ma poprawić konfigurację i sposób zagospodarowania sąsiednich nieruchomości. 
Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Polance, składa się z działki nr 492/12 o pow. 0,0253 ha będąca własnością Gminy Myślenice objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00048041/7 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Lokalizacja ogólna dobra, odległość od centrum miasta ok. 2 km. Sąsiedztwo bezpośrednie stanowi zabudowa przemysłowo-usługowa oraz rzeka Raba i tereny zielone. Przedmiotowe działki w większości stanowią rów o szerokości ok. 5-6,5m i długości ok. 93-94m. Teren działek niezagospodarowany, znacznie obniżony w stosunku do otaczającego terenu. Dostęp do sieci infrastruktury technicznej - słaby. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się ok. 500m od  centrum miejscowości. Dojazd drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej, do której działka przylega od strony północnej. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny zieleni nieurządzonej i niewielki ciek wodny. Działka posiada nieregularny kształt. Teren nieogrodzony, niezagospodarowany, częściowo zadrzewiony i zakrzewiony. Dostęp do sieci infrastruktury technicznej – dobry, na działce bądź działkach sąsiednich. Sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna, sieć gazowa w odległości do 100m.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka, uchwalonym uchwałą nr 303/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 7.02.2006r. (Dz.Urz. Nr 164 z 5.04.2006r.) oraz jego późniejszą zmianą uchwaloną uchwałą nr 209/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24.10.2012r. Dla części wydzielonej na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 199/XXV/2012 z dnia 28.09.2012r. (Dz.Urz. Poz. 5650 z 7.11.2012r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze typu "ZR", tj. w terenach zieleni nieurządzonej z podstawowym przeznaczeniem pod łąki, zadrzewienia i zakrzewienia, zieleń położoną wzdłuż cieków wodnych pełniące ważną rolę połączeń w systemie węzłów i korytarzy ekologicznych. W terenach tego przeznaczenia obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5000,00 zł brutto (zwolnione z podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 500 zł brutto 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 31 lipca 2017r. o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

Wadium należy wnieść najpóźniej do 24 lipca 2017r. włącznie. W formie przelewu bankowego na rachunek Gminy Myślenice:  89 8619  0006  0020  0000  0071  0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka”  oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać
w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki przetargu - załącznik nr 1
Warunki przetargu - załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.150.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 20.06.2017 r.


W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.140.2017
Burmistrza Miasta i Gminy  Myślenice
z dnia 07 czerwca 2017 roku
 

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę na czas oznaczony 30 lat
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice

PRZEDMIOT PRZETARGU
Przedmiotem przetargu są działki położone w obr. 3 miasta Myślenice, przy ulicy Mostowej:

1) część działki 1139/7 pow. około 0,0520 ha, objęta księga wieczystą KR1Y/00047162/5, zabudowana budynkiem szatniowo – gospodarczym;
2) działka 1139/8 pow. 0,1886 ha, objęta księgą wieczystą KR1Y/00080330/7, zabudowana: dwoma kortami tenisowymi, boiskiem treningowym ze ścianką oraz boiskiem do badmintona.
W planie zagospodarowania przestrzennego teren 1.US.1 – teren sportu i rekreacji z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty sportowe oraz terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne wraz z zapleczem; poza przeznaczeniem podstawowym dopuszcza się: obiekty handlowo-usługowe, obiekty małej architektury, zieleń urządzona – zieleńce i skwery, dojścia, dojazdy, ścieżki rowerowe.

Cena wywoławcza wynosi:    2.800 zł brutto (wysokość jednomiesięcznego czynszu, w tym 23% VAT)
Wysokość wadium wynosi:    2.800 zł brutto

Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż: 30 zł
Licytacji podlega miesięczny czynsz dzierżawy.  
Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 20 czerwca 2017 r. włącznie w formie przelewu bankowego lub gotówki na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice numer:  89 86190006  0020  0000  0071  0003 lub gotówką w kasie Urzędu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

TERMINY
Pierwszy przetarg miał miejsce w dniu 28 kwietnia 2017 r.
Drugi przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
wniesienie wadium w wyznaczonym terminie,
podpisanie i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z dodatkowymi warunkami dzierżawy,
osobiste wstawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
W Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26 lub 21, tel 639-23-36 lub 639-23-31 można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu oraz zapoznać się z treścią przyszłej umowy dzierżawy. 
Warunki dzierżawy wraz z oświadczeniem, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

WARUNKI DZIERŻAWY 
części działki 1139/7 i działki 1139/8 obr. 3 miasta Myślenice

Na wydzierżawionym terenie Dzierżawca zmodernizuje istniejące korty tenisowe oraz przeprowadzi inwestycję obejmującą budowę trwałego zadaszenia umożliwiającego użytkowanie kortów przez cały rok. Wszelkie nakłady inwestycyjne poniesione zostaną w ciągu 2 (dwóch) lat od podpisania umowy dzierżawy i taki stan użytkowania pozostanie przez cały okres dzierżawy. Dzierżawca przez cały okres dzierżawy będzie nieodpłatnie umożliwiał korzystanie z pomieszczeń sanitarnych i szatniowych znajdujących się w budynku na działce 1139/7, Dzierżawcy kortów odkrytych.


OŚWIADCZENIE uczestnika przetargu

Ja .................................................................................................................................................
legitymująca/y się …........................................................Seria ............ Nr …................................
reprezentujący .....................................................................................................................................................................................................................................................................
oświadczam, że:
1) zapoznałam/em się:
z warunkami przetargu na dzierżawę nieruchomości ….........................................................
…............................................................… i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
ze stanem faktycznym ww. nieruchomości (stanem technicznym zabudowań)* i przyjmuję go bez zastrzeżeń oraz wyrażam gotowość wydzierżawienia nieruchomości bez zastrzeżeń w obecnym stanie;
oraz oświadczam, że nie będę wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Gminy Myślenice.
2)** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnianie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu ww. nieruchomości.


……..….................................................
podpis osoby składającej oświadczenie     
* niepotrzebne skreślić
** dotyczy wyłącznie osób fizycznych


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.117.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 10.05.2017 r.

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.116.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 10 maja 2017 r.

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.113.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 8 maja 2017 r

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załacznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.114.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 8 maja 2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


Nasz znak: MI.GNR.6823-6840.2.2016

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

Wykaz nieruchomości


MI.GOS.7151.VIII.2017

ZARZĄDZENIE nr OA.0050.106.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 27.04.2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

Treść zarządzenia


MI.GNR.6845.83.2.2017.S

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.94.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 24.04.2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


MI.GNR.6845.81.2.2017.S 

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.93.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 24.04.2017 r.

 

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


MI.GOS.7021.25.2017

ZARZĄDZENIE nr OA.0050.91.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 19.04.2017 r.

 

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


MI.GOS.7021.25.2017

ZARZĄDZENIE nr OA.0050.90.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 19.04.2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.88.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 10 kwietnia 2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia.
Załącznik do zarządzenia.MI.GNR.6845.48.2.2017.RW
   

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.86.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 10.04.2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia.
Załącznik do zarządzenia.


MI.GNR.6845.91.2.2017.O1 

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.85.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 10.04.2017 r.


W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Treść zarządzenia.
Załącznik do zarządzenia.


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice

PRZEDMIOT PRZETARGU
Przedmiotem przetargu jest część działki 628/10 o pow. około 0,0330 ha, zabudowana budynkiem bufetu gastronomicznego oraz budynkiem toalet, położona w obr. 4 miasta Myślenice, przy ulicy Parkowej.

W planie zagospodarowania przestrzennego teren ZP – teren przeznacza się pod miejski park wypoczynkowy, z zielenią wysoką i niską, plażami, ścieżkami spacerowymi, urządzeniami i placami gier i zabaw; dopuszcza się lokalizacje wolnostojących tymczasowych obiektów usługowych związanych z rekreacją o charakterze architektury parkowej. Utrzymuje się istniejące budynki czasowe usytuowane na terenie zalewowym rzeki Raby. Łączna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 1% powierzchni terenu.

Cena wywoławcza wynosi:    1.000 zł brutto (wysokość jednomiesięcznego czynszu, w tym 23% VAT)
Wysokość wadium wynosi:    1.000 zł brutto

Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż: 10 zł
Licytacji podlega miesięczny czynsz dzierżawy.  
Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2017 r. włącznie w formie przelewu bankowego lub gotówki na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice numer:  89 86190006  0020  0000  0071  0003 lub gotówką w kasie Urzędu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

TERMINY
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wniesienie wadium w wyznaczonym terminie,
- osobiste wstawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26 lub 21, tel 639-23-36 lub 639-23-31.
Warunki dzierżawy udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.62.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 21.03.2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

treść zarządzenia.pdf

MI.GNR.6845.72.1.2017.O2

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.65.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 28.03.2017 r.

 

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2016r. poz. 446 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. Poz. 2147, tekst jednolity ze zm.), zarządzam  co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 2 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 1244/9 o pow. ok. 15m2, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia.doc
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice

PRZEDMIOT PRZETARGU:
Przedmiotem przetargu są działki położone w obr. 3 miasta Myślenice, przy ulicy Mostowej:
1) część działki 1139/7 pow. około 0,0520 ha, objęta księga wieczystą KR1Y/00047162/5, zabudowana budynkiem szatniowo – gospodarczym;
2) działka 1139/8 pow. 0,1886 ha, objęta księgą wieczystą KR1Y/00080330/7, zabudowana: dwoma kortami tenisowymi, boiskiem treningowym ze ścianką oraz boiskiem do badmintona.
W planie zagospodarowania przestrzennego teren 1.US.1 – teren sportu i rekreacji z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty sportowe oraz terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne wraz z zapleczem; poza przeznaczeniem podstawowym dopuszcza się: obiekty handlowo-usługowe, obiekty małej architektury, zieleń urządzona – zieleńce i skwery, dojścia, dojazdy, ścieżki rowerowe.

Cena wywoławcza wynosi: 3.075 zł brutto (wysokość jednomiesięcznego czynszu, w tym 23% VAT)
Wysokość wadium wynosi: 3.075 zł brutto

Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż: 40 zł
Licytacji podlega miesięczny czynsz dzierżawy.  
Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2017 r. włącznie w formie przelewu bankowego lub gotówki na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice numer:  89 86190006  0020  0000  0071  0003 lub gotówką w kasie Urzędu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

TERMINY
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
wniesienie wadium w wyznaczonym terminie,
podpisanie i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z dodatkowymi warunkami dzierżawy,
osobiste wstawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26 lub 21, tel 639-23-36 lub 639-23-31.
Warunki dzierżawy wraz z oświadczeniem, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.


WARUNKI DZIERŻAWY 
działek 1139/7 i 1139/8 obr. 3 miasta Myślenice

Na wydzierżawionym terenie Dzierżawca zmodernizuje istniejące korty tenisowe oraz przeprowadzi inwestycję obejmującą budowę trwałego zadaszenia umożliwiającego użytkowanie kortów przez cały rok. Wszelkie nakłady inwestycyjne poniesione zostaną  w ciągu 2 (dwóch) lat od podpisania umowy dzierżawy i taki stan użytkowania pozostanie przez cały okres dzierżawy.
Dzierżawca przez cały okres dzierżawy będzie nieodpłatnie umożliwiał korzystanie z  pomieszczeń sanitarnych i szatniowych znajdujących się w budynku na działce 1139/7, Dzierżawcy  kortów odkrytych.

OŚWIADCZENIE uczestnika przetargu

Ja .................................................................................................................................................
legitymująca/y się …........................................................Seria …............ Nr …................................
reprezentujący ...............................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
oświadczam, że:
1) zapoznałam/em się:
z warunkami przetargu na dzierżawę nieruchomości ….........................................................
…....................................................................… i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
ze stanem faktycznym ww. nieruchomości (stanem technicznym zabudowań)* i przyjmuję go bez zastrzeżeń oraz wyrażam gotowość wydzierżawienia nieruchomości bez zastrzeżeń w obecnym stanie;
oraz oświadczam, że nie będę wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Gminy Myślenice.
2)** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnianie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu ww. nieruchomości.


……..….................................................
podpis osoby składającej oświadczenie     
* niepotrzebne skreślić
** dotyczy wyłącznie osób fizycznych
ZARZĄDZENIE NR OA.0050.60.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 22 marca 2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, jednolity tekst ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, jednolity tekst ze zmianami);  zarządzam  co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 628/10 pow. ok. 0,0330 ha, zabudowaną budynkiem „Bufetu Pod Zielonym Słoniem”, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy                w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja           o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


Nasz znak: MI.GNR.6823-6840.3.2016
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.
wykaz.pdf


Nasz znak: MI.GNR.6840.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.
wykaz.pdf


Nasz znak: MI.GNR.6823-6840.2.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr OA.0050.41.2017 z dnia 8.03.2017 roku przeznacza do zamiany nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Myślenice położoną w Myślenicach obręb 2, oznaczoną jako działka nr 846/4 o pow. 0,0023 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00031233/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach  Wydział Ksiąg Wieczystych oraz decyzja Wojewody Małopolski nr WS-VII.7532.1.353.2016.KM z dnia 10.11.2016r. na nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 2 oznaczoną jako działka nr 850/2 o pow. 0,0010 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/0007463/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział Ksiąg Wieczystych. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 8.03.2017r. do 29.03.2017r. (21 dni).ZARZĄDZENIE NR OA.0050.39.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 1 marca 2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, jednolity tekst ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, jednolity tekst ze zmianami); zarządzam  co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 3 miasta Myślenice przy ulicy Mostowej, działkę 1139/8 o pow. 0,1886 ha oraz cześć działki 1139/7 o pow. ok. 0,0520 ha, zabudowaną kortami tenisowymi, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do zarządzeniaMI.GNR.6840.14.2015

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Dotyczy: III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 22.02.2017r. na godz. 900 na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, stanowiącej własność Gminy Myślenice. Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 4, przy ulicy Spokojnej 10, oznaczona jako działka nr 533 o pow. 0,0840 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00034112/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.
W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 15 lutego 2017r. nie zostało wniesione wadium w wysokości 55 000 zł brutto (w tym podatek VAT) i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na działkę nr 533 o pow. 0,0840 ha położonej w Myślenicach obręb 4 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji,
o cenie wywoławczej 400 000zł brutto (w tym podatek VAT). W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 533 położonej w Myślenicach obręb 4, zakończył się wynikiem negatywnym.MI.GNR.6840.3.2016

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Dotyczy: II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 22.02.2017r. na godz. 1000 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działka nr 164 o pow. 0,1589 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.
W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 15 lutego 2017r. nie zostało wniesione wadium w wysokości 10 000 zł brutto (w tym podatek VAT) i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na działkę nr 164 o pow. 0,1589 ha położonej w Myślenicach obręb 1 o cenie wywoławczej 80 000zł brutto (w tym podatek VAT). W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że II publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 164 położonej w Myślenicach obręb 1, zakończył się wynikiem negatywnym.Myślenice, 13.02.2017 r.
MI.GNR.6845.2.2017.IB

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.26.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 1 lutego 2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, jednolity tekst ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, jednolity tekst ze zmianami) oraz Uchwały Nr 263/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, po uprzedniej umowie zawartej na 1 rok, części działki 628/10 stanowiącej nieruchomość położoną w obr. 4 miasta Myślenice; zarządzam  co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 628/10 pow. ok. 15 m2, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona  w Gazecie Myślenickiej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzeniaMyślenice, 16.01.2017 r.
MI.GNR.6845.90.3.2016.O2

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 16.01.2017 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat; działka ewidencyjna nr 1243/10 o pow. 0,0001 ha, objęta Księgą Wieczystą KW KR1Y/00055774/7; położona w obr. 2 miasta Myślenice, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej -sprzedaż obwarzanków.Myślenice, 16.01.2017 r.
MI.GNR.6840.14.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, stanowiącej własność Gminy Myślenice

Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 4, przy ul. Spokojnej 10, oznaczona jako działka nr 533 o pow. 0,0840 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00034112/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 22.06.2016r., drugi przetarg 15.12.2016r. z wynikami negatywnymi.
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działka znajduje się w terenie - 10MN1, teren z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Na działce nr 533 realizowana jest inwestycja polegająca na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej. Jest to obiekt murowany, piętrowy z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, kryty dachówką ceramiczną. Powierzchnia zabudowy 196 m2, powierzchnia użytkowa 353,92 m2. Budowa realizowana jest w oparciu o pozwolenie na budowę. Budynek znajduje się w stanie surowym otwartym. Stopień zaawansowania prac budowlanych na dzień wyceny szacuje się na poziomie 34,25%.
Realizowany budynek ma odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego widoczne m.in. na elewacjach budynku. Konieczność wykonania projektu zamiennego, zgodnie z decyzjami odpowiednich organów.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 400 000,00 zł brutto (w tym podatek VAT)
Wysokość wadium wynosi: 55 000 zł brutto (w tym podatek VAT)
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 lutego 2017r. o godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 15 lutego 2017r. włącznie. W formie przelewu bankowego na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: "Gazeta Myślenicka" oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki przetargu ustnego nieograniczonego
Oświadczenie - załącznik 1 do warunków przetargu
Oświadczenie - załącznik 2 do warunków przetargu


Myślenice, 16.01.2017r.
MI.GNR.6840.9.2016


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działka nr 164 o pow. 0,1589 ha

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 15 grudnia 2016r. z wynikiem negatywnym.
Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 1, przy ulicy Sienkiewicza, oznaczona jako działka nr 164 o pow. 0,1589 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części miasta Myślenice, osiedle Dolne Przedmieście, zatwierdzonym uchwałą nr 152/XX/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29.03.2012r. (Dz.U.WM. poz. 1806 z 24.04.2012r. wraz z późniejszymi zmianami), położona jest na obszarze typu: "1MN" - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, "ZR" - tereny zieleni nieurządzonej oraz "KDZ" - drogi zbiorcze.
Odległość ok. 2,5 km od centrum miasta, bezpośrednio przy granicy z miejscowością Polanka, poza terenem zabudowy miejskiej i podmiejskiej, w obszarze typowo wiejskim. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny zielone i rolne. Działka według rejestru gruntów stanowi w całości grunt orny klasy IIIa. Przedmiotowa nieruchomość posiada mocno wydłużony kształt - długość od 148m w części zachodniej do 173m w części wschodniej, szerokości ok. 9-10m. Teren częściowo ogrodzony - częściowo od strony wschodniej i zachodniej działka posiada wspólne ogrodzenie z nieruchomościami sąsiednimi. Teren niezagospodarowany, w całości porośnięty nieurządzoną zielenią trawiastą. Dostęp do infrastruktury technicznej przeciętny - przez teren działki przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa, sieć energetyczna w zasięgu do 50m.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 80 000,00 zł brutto (w tym podatek VAT)
Wysokość wadium wynosi: 10 000 zł brutto (w tym podatek VAT)

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 lutego 2017r. o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 15 lutego 2017r. włącznie. W formie przelewu bankowego na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: "Gazeta Myślenicka" oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki przetargu ustnego nieograniczonego
Oświadczenie - załącznik 1 do warunków przetargu
Oświadczenie - załącznik 2 do warunków przetarguMyślenice, 11.01.2017r.
Nasz znak: MI.GNR.6840.10.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr OA.0050.2.2017 z dnia 9.01.2017 roku przeznacza do zamiany nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Myślenice położoną w Głogoczowie, oznaczoną jako działka nr 1928/1 o pow. 0,0192 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00016511/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach - Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomości gruntowe położone w Głogoczowie oznaczone jako działki nr 1927/2 o pow. 0,0015 ha i nr 1929/2 o pow. 0,0313 ha objęte księgą wieczystą. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 9.01.2017r. do 30.01.2017r. (21 dni).


Myślenice, 11.01.2017r.
Nasz znak: MI.GNR.6840.7.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr OA.0050.6.2017 z dnia 9.01.2017 roku przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 4, oznaczoną jako działka nr 693/3 o pow. 0,0172 ha objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00048216/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach - Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 9.01.2017r. do 30.01.2017r. (21 dni).


15.12.2016

Informacja o wyniku przetargu:
Dotyczy: II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 15.12.2016r. na godz. 9:00 na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, stanowiącej własność Gminy Myślenice. Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 4, przy ulicy Spokojnej 10, oznaczona jako działka nr 533 o pow. 0,0840 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00034112/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.
W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 8 grudnia 2016r. nie zostało wniesione wadium w wysokości 55 000 zł brutto (w tym podatek VAT) i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na działkę nr 533 o pow. 0,0840 ha położonej w Myślenicach obręb 4 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, o cenie wywoławczej 400 000zł brutto (w tym podatek VAT). W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 533 położonej w Myślenicach obręb 4, zakończył się wynikiem negatywnym.


15.12.2016

Informacja o wyniku przetargu:
Dotyczy: I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 15.06.2016r. na godz. 11:00 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działka nr 164 o pow. 0,1589 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.
W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 15 czerwca 2016r. nie zostało wniesione wadium w wysokości 10 000 zł brutto (w tym podatek VAT) i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na działkę nr 164 o pow. 0,1589 ha położonej w Myślenicach obręb 1 o cenie wywoławczej 98 400zł brutto (w tym podatek VAT). W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 164 położonej w Myślenicach obręb 1, zakończył się wynikiem negatywnym.


15.12.2016

Informacja o wyniku przetargu:
W dniu 15 grudnia 2016r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Myślenicach obręb 1 oznaczonej jako działka nr 1858/76 o pow. 0,1229 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00047163/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach - Wydział Ksiąg Wieczystych.
Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono: 2 osoby, niedopuszczone: brak.
Cena wywoławcza ustalona została w wysokości: 173 000,00 zł brutto (w tym podatek VAT). Najwyższą cenę w trakcie licytacji w wysokości 176 460,00 zł brutto zaproponował Pan Tomasz Górka reprezentujący firmę FHU GIPSON, zostając Nabywcą nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1858/76 w Myślenicach obręb 1.


02.12.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że w dniu 01.12.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony trzech lat działka o nr ewidencyjnym 570/10, KR1Y/00052271/0, położona w Borzęcie, o powierzchni 0,0566 ha,
z przeznaczeniem na uprawy rolne.


24.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej własność Gminy Myślenice.

czytaj całość
warunki I przetargu ustnego ograniczonego
załącznik nr 1
załącznik nr 2


21.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 16.11.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat: działka ewidencyjna nr 434/2  o pow. 0,0042 ha, KR1Y/00046780/6, położona w obr. 4 miasta Myślenice, z przeznaczeniem na cel prowadzenia działalności gastronomiczno-handlowej.


21.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że w dniu 16.11.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony: działka o nr ewidencyjnym 1436, KR1Y/00047162/5, położona w obrębie 3 miasta Myślenice, o powierzchni 0,1583 ha, z przeznaczeniem na uprawy rolne.


14.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że w dniu 10.11.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony: działka o nr ewidencyjnym 709/4, KR1Y/00018351/5, położona w obrębie 3 miasta Myślenice, o powierzchni 0,0300 ha, z przeznaczeniem na uprawy rolne.


14.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że w dniu 10.11.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony: działka o nr ewidencyjnym 709/2, KR1Y/00018351/5, położona w obrębie 3 miasta Myślenice, o powierzchni 0,0300 ha, z przeznaczeniem na uprawy rolne.


07.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że został podany do publicznej wiadomości w dniach od 7.11.2016r. do 28.11.2016r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy,  stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OA.0050.217.2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 7.11.2016r. Wykaz obejmuje samodzielny lokal mieszkaniowy nr 7 w budynku nr 2 na osiedlu 1000-lecia w Myślenicach wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w działce  nr 659/8 obręb 3 miasta Myślenice.

Załącznik nr 1


02.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 02.11.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku; działka ewidencyjne nr 846/2 o pow. 0,0186 ha, objęta Księgą Wieczystą KW KR1Y/00031233/9; położona w obr. 2 miasta Myślenice, z przeznaczeniem na umożliwienie wykonania prac remonowo-budowlanych budynku znajdującego się w granicy działki, dojazdu oraz składowania materiałów budowlanych.


25.10.2016 r.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, działki nr 164 Myślenice obręb 1.

Przetarg
Warunki przetargu ustnego nieograniczonego
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


25.10.2016 r.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, działki nr 1858/76 Myślenice obręb 1.

Przetarg
Warunki przetargu ustnego nieograniczonego
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


25.10.2016 r.

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, działki nr 533 Myślenice obręb 4.

Przetarg
Warunki przetargu ustnego nieograniczonego
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


12.10.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 12.10.2016 r. zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 10 lat; działki ewidencyjne nr: 1610/2 o pow. 0,0106 ha, KW KR1Y/00043601/7 i 1612/2 o pow. 0,0374 ha, KWKR1Y/00043638/5; położone w obr. 4 miasta Myślenice, z przeznaczeniem na cele techniczne związane z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnej telefonii komórkowej, równocześnie obiekt pełni rolę wieży widokowej.