LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Czyste powietrze, zdrowy wybór

Link do strony: www.czystepowietrze.gov.pl

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze w Gminie Myślenice - wspiera w zakresie informacji i pomocy w wypełnianiu wniosków.  Otwarty w godzinach pracy Urzędu: Pn od 7:30 do 17:00, Wt-Czw od 7:30 do 15:30, Pt od 7:30 do 14:00.
    Wojciech Blak, Maria Gaczyńska, Dariusz Zborowski tel. 12 639 23 38, 693 832 221, e-mail: ekodoradcy@myslenice.pl

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie z terenu Gminy Myślenice: 1770 szt. (stan na dzień: 31.06.2024 r.)

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć z terenu Gminy Myślenice: 774 szt. (stan na dzień: 31.06.2024 r.)

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 16 995 841,17 zł (stan na dzień: 31.06.2024 r.)

 

 


„Czyste Powietrze” z dofinansowaniem do 136 200 zł

Od 3 stycznia obowiązują nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”. W zmianach m.in.:

  • podwyższenie progów dochodowych - więcej osób będzie mogło skorzystać z wyższych poziomów dofinansowania,
  • podniesienie kwot dotacji do poszczególnych inwestycji – większe dofinansowania
  • umożliwienie ponownego zawnioskowania – o dofinansowanie do termomodernizacji.

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” są odpowiedzią na potrzeby beneficjentów jak również sytuacją gospodarczą. W nowej odsłonie programu szczególnie promowane jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji, która służy bezpieczeństwu cieplnemu gospodarstw domowych. Efektywne energetycznie domy to mniejsze koszty ogrzewania i lepsza jakość powietrza.

Nowe progi dochodowe i maksymalne kwoty dotacji:

  • I poziom podstawowy - maksymalna kwota dotacji: 66 tys. zł

      dochód roczny na jednego właściciela/beneficjenta do 135 tys. zł

  • II poziom podwyższony - maksymalna kwota dotacji: 99 tys. zł

     progi dochodowe: 1894 lub 2651 zł netto (gosp. wieloosobowe lub jednoosobowe)

  • III poziom najwyższy - maksymalna kwota dotacji: 136,2 tys. zł

     progi dochodowe: 1090 lub 1526 zł netto (gosp. wieloosobowe lub jednoosobowe)

Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), powinna uzyskać do dnia złożenia wniosku (zgodnie z miejscem zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Zaświadczenia o dochodach w Gminie Myślenice są wydawane przez Centrum Usług Społecznych (CUS) ul. Słowackiego 82 (CUS - wcześniej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) na podstawie wniosków składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem o uzyskanie podwyższonej lub najwyższej bezzwrotnej dotacji. Wnioski można złożyć w CUS osobiście, przesłać pocztą lub w wersji elektronicznej przez portal GOV.pl (konieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany).

Ponadto dla wszystkich w rozliczeniu PIT dostępna jest ulga termomodernizacyjna

Gdzie składać wnioski?

Wniosek składa się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem serwisu gov.pl pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

Przydatna pomoc

 • Lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie "Czyste Powietrze” – dostępna na stronie www.lista-zum.ios.edu.pl
 Lista ZUM to pomoc dla wnioskodawców w wyborze kwalifikujących się do dofinansowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a także urządzeń wykorzystujących OZE (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz materiałów izolacyjnych i stolarki okiennej i drzwiowej.

 • Urząd Miasta i Gminy Myślenice – Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” pokój nr 2 (od strony Rynku) tel. (12) 639 23 38,                         kom. 693 832 221, e-mail: ekodoradcy@myslenice.pl


 

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami. Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy. Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą.

Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:
− Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,
− Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne
− REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.
− Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów - Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT) – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie.