LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Polityka Prywatności

Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice. e-mail info@myslenice.pl, tel: 12 639 23 00.

Administrator powołał inspektora danych osobowych Pana Krzysztofa Dybła i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: iod@myslenice.pl, tel: 500512636 .

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:

1)  udzielona przez Panią/Pana zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
2)  działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
3)  obowiązki prawne ciążące na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
4)  niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
5)  prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi wniosków, petycji,  ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania i wykonania obowiązku prawnego nałożonego na administratora. Szczegóły określają odpowiednie klauzule znajdujące się pod konkretnymi formularzami.

Uprawnienia. RODO przyznaje Pani/Panu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo do sprostowania danych osobowych,
- prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgoda była wtrażona.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Pani/Panu, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Pani/Panu w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Państwa wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Pani/Panu w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Pani/Panu zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możecie również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Pani/Panu informacji o tym, jakie dane na Pani/Pana temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślecie wiadomość na adres iod@myslenice.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Panią/Pana informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Pani/Panu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wykaz powierzeń. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

1. H88 S.A. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań . KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Polityka prywatności fanpage Miasto i Gmina Myślenice na Facebooku