LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Karty i wnioski


Urząd Stanu Cywilnego
 

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka (USC/1)eks
Karta nr USC/1
Wniosek nr USC/1

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (USC/2)
Karta nr USC/2

Przyjmowanie oświadczenia o nadaniu nazwiska męża matki (USC/3)
Karta nr USC/3

Przyjmowanie oświadczenia o zmianie imienia dziecka (USC/4)
Karta nr USC/4

Zawarcie związku małżeńskiego (USC/5)
Karta nr USC/5
Wniosek nr USC/5

Wydanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (małżeństwa konkordatowe) (USC/6)
Karta nr USC/6

Wydanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (USC/7)
Karta nr USC/7
Wniosek nr USC/7

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem (USC/8)
Karta nr USC/8

Przyjmowanie oświadczenia o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego za granicą (USC/9)
Karta nr USC/9

Rejestracja zgonów (USC/10)
Karta nr USC/10
Wniosek nr USC/10

Szczególne przypadki rejestracji stanu cywilnego (transkrypcja) (USC/11)
Karta nr USC/11
Wniosek nr USC/11 a, b, c
Pełnomocnictwo

Uzupełnienie aktów stanu cywilnego (USC/12)
Karta nr USC/12
Wniosek nr USC/12
Pełnomocnictwo

Sprostowanie aktu stanu cywilnego (USC/13)
Karta nr USC/13
Pełnomocnictwo

Odpisy aktów stanu cywilnego (USC/14)
Karta nr USC/14
Wniosek nr USC/14

Decyzja o zmianie imion i nazwisk (USC/15)
Karta nr USC/15
Wniosek nr USC/15

Unieważnienie wzmianki dodatkowej (USC/16)
Karta nr USC/16

Zaświadczenie o stanie cywilnym (USC/17)
Karta nr USC/17

Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych (USC/18)
Karta nr USC/18

Przyjęcie oświadzenia o uznaniu ojcostwa (USC/19)
Karta nr USC/19

Rejestracja zdarzeń, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane (USC/20)
Karta nr USC/20
Wniosek nr USC/20 a
Wniosek nr USC/20 b
Wniosek nr USC/20 c


Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
 

Wydawanie dowodów osobistych (SOS/1)
Karta nr SOS/1
Wniosek
Oświadczenie

Wydawanie zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego (SOS/2)
Karta nr SOS/2
Wniosek
Oświadczenie

Zameldowanie na pobyt stały (SOS/3)
Karta nr SOS/3
Wniosek - 1 
Oświadczenie

Zameldowanie na pobyt czasowy (nie dotyczy cudzoziemców) (SOS/4)
Karta nr SOS/4
Wniosek - 1
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Oświadczenie

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały (SOS/5)
Karta nr SOS/5
Wniosek - 1
Oświadczenie

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy (SOS/6)
Karta nr SOS/6
Wniosek - 1
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Oświadczenie

Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis przetworzonych danych dotyczących danej osoby (SOS/7)
Karta nr SOS/7
Wniosek nr SOS/7 - 1Wniosek nr SOS/7 - 2, Wniosek nr SOS/7 - 3, Wniosek nr SOS/7 - 4,
Oświadczenie

Wymeldowanie z pobytu stałego (nie dotyczy cudzoziemców) (SOS/8)
Karta nr SOS/8
Wniosek nr SOS/8 - 1 
Oświadczenie

Wymeldowanie z pobytu czasowego (nie dotyczy cudzoziemców) (SOS/9)
Karta nr SOS/9
Wniosek nr SOS/9 - 1
Oświadczenie

Wymeldowanie z pobytu stałego cudzoziemca (SOS/10)
Karta nr SOS/10
Wniosek nr SOS/10 - 1
Oświadczenie

Wymeldowanie z pobytu czasowego cudzoziemca (SOS/11)
Karta nr SOS/11
Wniosek nr SOS/11 - 1
Oświadczenie

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z poza granicy (nie dotyczy cudzoziemców) (SOS/12)
Karta nr SOS/12
Wniosek nr SOS/12 - 1, Wniosek nr SOS/12 - 2
Oświadczenie

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi (SOS/13)
Karta nr SOS/13
Wniosek nr SOS/13
Oświadczenie

Zameldowanie decyzją administracyjną (SOS/14)
Karta nr SOS/14
Wniosek nr SOS/14

Wymeldowanie decyzją administracyjną lub anulowanie zameldowania (SOS/15)
Karta nr SOS/15

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (SOS/16)
Karta nr SOS/16
Wniosek nr SOS/16
Oświadczenie do wniosku nr SOS/16
Oświadczenie

Wydawanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
Karta nr SOS/17
Wniosek nr SOS/17

Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (SOS/18)
Karta nr SOS/18
Wniosek nr SOS/18 - 1 
INSTRUKCJA
Oświadczenie

Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (SOS/19)
Karta nr SOS/19


Wydział Edukacji i Zdrowia
 

Dofinansowanie dokształcania nauczyciela (EZ/1)
Karta nr EZ/1
Wniosek nr EZ/1

Przyznanie nagrody z funduszu promowania przez Gminę Myślenice wybitnie uzdolnionych uczniów (EZ/2)
Karta nr EZ/2
Wniosek nr EZ/2

Przyznanie świadczenia socjalnego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, którzy pracowali w placówkach oświatowych - zapomoga losowa (EZ/3)
Karta nr EZ/3
Wniosek nr EZ/3

Przyznanie świadczenia socjalnego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, którzy pracowali w placówkach oświatowych - dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (EZ/4)
Karta nr EZ/4
Wniosek nr EZ/4

Przyznanie świadczenia socjalnego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, którzy pracowali w placówkach oświatowych - zapomoga finansowa (EZ/5)
Karta nr EZ/5
Wniosek nr EZ/5

Przyznanie świadczenia socjalnego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, którzy pracowali w placówkach oświatowych - cel kulturalno - oświatowy (EZ/6)
Karta nr EZ/6
Wniosek nr EZ/6

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli, ośrodków (EZ/7)
Karta nr EZ/7
Wniosek nr EZ/7


Wydział Podatków i Opłat
 

Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku rolnego od osób fizycznych (POD/1)
Karta nr POD/1
Załącznik IR-1
Załącznik ZIR-1
Załącznik ZIR-2
Załącznik ZIR-3
Oświadczenie-klauzula

Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku leśnego od osób fizycznych (POD/2)
Karta nr POD/2
Załącznik ZIL-1
Załącznik ZIL-2
Załącznik ZIL-3
Załącznik IL-1
Oświadczenie-klauzula

Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku od nieruchomości od osób fizycznych (POD/3)
Karta nr POD/3
Załącznik IN-1
Załącznik ZIN-1
Załącznik ZIN-2
Załącznik ZIN-3
Oświadczenie-klauzula

Wydanie decyzji o zastosowaniu zwolnień i ulg podatkowych określonych w ustawie o podatku rolnym (POD/4)
Karta nr POD/4
Oświadczenie-klauzula

Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych (POD/5)
Karta nr POD/5
Załącznik DT-1
Załącznik DT-1A
Oświadczenie-klauzula

Ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą planu zagospodarowania przestrzennego  (tzw. renty planistycznej) przed  zbyciem  nieruchomości (POD/6)
Karta nr POD/6
Wniosek strony o wyliczenie opłaty planistycznej
Oświadczenie-klauzula

Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym (POD/7)
Karta nr POD/7
Wniosek o wydanie zaświadczenia z klauzulą RODO

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (POD/8)
Karta nr POD/8
Wniosek o wydanie zaświadczenia z klauzulą RODO

Wydanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (POD/9)
Karta nr POD/9
Wniosek o zwrot akcyzy
Oświadczenie-klauzula

Zgłoszenie obowiązku podatkowego oraz zmian zaistniałych w ciągu danego  roku, mających wpływ na wysokość podatku rolnego od osób prawnych  (POD/10)
Karta nr POD/10
Załącznik nr DR-1
Załącznik nr ZDR-1
Załącznik nr ZDR-2
Oświadczenie-klauzula

Zgłoszenie obowiązku podatkowego oraz zmian zaistniałych w ciągu danego  roku, mających wpływ na wysokość podatku od nieruchomości od osób  prawnych (POD/11)
Karta nr POD/11
Załącznik nr DN-1
Załącznik nr ZDN-1
Załącznik nr ZDN-2
Oświadczenie-klauzula

Zgłoszenie obowiązku podatkowego oraz zmian zaistniałych w ciągu danego  roku, mających wpływ na wysokość podatku leśnego od osób prawnych  (POD/12)
Karta nr POD/12
Załącznik nr DL-1
Załącznik nr ZDL-1
Załącznik nr ZDL-2
Oświadczenie-klauzula

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowenia odpadami komunalnymi  (POD/13)
Karta nr POD/13
Deklaracja
Załącznik nr 1
Oświadczenie o zgonie
Oświadczenie klauzula

Wydanie decyzji o udzieleniu ulg w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis: umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą  (POD/14)
Karta nr POD/14
Wniosek
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 - ograniczenie dzialalności
Załącznik nr 4 - oświadczenie majątkowe

W wydanie decyzji o zastosowaniu ulg z zakresu podatków lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami - umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, podatnikowi nie prowadzącemu działalności gospodarczej
Karta nr POD/15
Wniosek
Załącznik nr 1
Oświadczenie klauzula


Wydział Mienia - Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (GOS/1)
Karta nr GOS 1
Wniosek nr GOS 1

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Myślenice (GOS/2)
Karta nr GOS 2
Wniosek nr GOS 2

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (GOS/3)
Karta nr GOS 3
Wniosek nr GOS 3

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy  wnioskodawcą jest inwestor, w związku z planowaną inwestycją (GOS/4)
Karta nr GOS 4
Wniosek nr GOS 4

Przydzielenie miejsca pod grobowiec (GOS/5)
Karta nr GOS 5
Wniosek nr GOS 5
Załącznik do karty nr GOS 5

Zezwolenie na otwarcie grobowca (GOS/6)
Karta nr GOS 6
Wniosek nr GOS 6
Załącznik do karty nr GOS 6

Zezwolenie na przedłużenie użytkowania grobu / grobowca (GOS/7)
Karta nr GOS 7
Wniosek nr GOS 7
Załącznik do karty nr GOS 7

Zezwolenie na ustawienie nagrobka (GOS/8)
Karta nr GOS 8
Wniosek nr GOS 8
Załącznik do karty GOS 8

Zezwolenie na przeniesienie uprawnień do dysponowania grobem murowanym (GOS/9)
Karta nr GOS 9
Wniosek nr GOS 9
Załącznik do karty nr GOS 9

Przydzielenie miejsca na cmentarzu komunalnym (GOS/10)
Karta nr GOS 10
Wniosek nr GOS 10
Załącznik do karty nr GOS 10

Zezwolenie na pochowanie (GOS/11)
Karta nr GOS 11
Wniosek nr GOS 11
Załącznik do karty nr GOS 11

Wydanie pozwolenia na wjazd na cmentarz komunalny i korzystanie z infrastruktury cmentarza (GOS/12)
Karty nr GOS 12
Wniosek nr GOS 12
Załącznik do karty nr GOS 12

Wynajem lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego (GOS/13)
Karta nr GOS 13
Wniosek nr GOS 13

Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy (GOS/14)
Karta nr GOS 14

Dofinansowanie zabiegu sterylizacji bezdomnej kotki lub suczki (GOS/15)
Karta nr GOS 15
Wniosek nr GOS 15

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywne (GOS/16)
Karta nr GOS 16
Wniosek nr GOS 16

Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych na obszarze Gminy (GOS/17)
Karta nr GOS 17
Wniosek nr GOS 17

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką (GOS/18)
Karta nr GOS 18
Wniosek nr GOS 18

Świadczenie dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (GOS/19)
Karta nr GOS 19
Wniosek nr GOS 19
Załącznik do karty GOS 19

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (GOS/20)
Karta nr GOS 20
Wniosek nr GOS 20


Wydział Mienia - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
 

Przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości (GNR/1)
Karta nr GNR 1
Wniosek nr GNR 1

Sprzedaż lokalu komunalnego na rzecz najemcy (GNR/2)
Karta nr GNR 2
Wniosek nr GNR 2

Dzierżawa nieruchomości (GNR/3)
Karta nr GNR 3
Wniosek nr GNR 3

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd (GNR/4)
Karta nr GNR 4
Wniosek nr GNR 4

Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym (GNR/5)
Karta nr GNR 5
Wniosek nr GNR 5

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (GNR/6)
Karta nr GNR 6
Wniosek nr GNR 6

Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (GNR/7)
Karta nr GNR 7
Wniosek nr GNR 7

Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym (GNR/8)
Karta nr GNR 8
Wniosek nr GNR 8

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (GNR/9)
Karta nr GNR 9
Wniosek nr GNR 9

Zamiana nieruchomości (GNR/10)
Karta nr GNR 10
Wniosek nr GNR10

Przejęcie nieruchomości na rzecz Gminy (GNR/11)
Karta nr GNR 11
Wniosek nr GNR 11

Ustanowienie Służebności (GNR/12)
Karta nr GNR 12
Wniosek nr GNR 12

Zaświadczenie o prowadzeniu i posiadaniu gospodarstwa rolnego (GNR/13)
Karta nr GNR 13
Wniosek nr GNR 13

Ustanowienie służebności i przesyłu (GNR/14)
Karta GNR 14
Wniosek nr GNR 14

Wydanie odpisu aktu własności ziemi (GNR/15)
Karta GNR 15
Wniosek nr GNR 15


Wydział Gospodarki Przestrzennej
 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (GP/1)
Karta nr GP/1
Wniosek nr GP/1

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (GP/2)
Karta nr GP/2
Wniosek nr GP/2

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (GP/3)
Karta nr GP/3
Wniosek nr GP/3

Wniosek o zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości (GP/4)
Karta nr GP/4
Wniosek nr GP/4

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (GP/5)
Karta nr GP/5
Wniosek nr GP/5

Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości (GP/6)
Karta nr GP/6
Wniosek nr GP/6

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości (GP/7)
Karta nr GP/7
Wniosek nr GP/7

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości (GP/8)
Karta nr GP/8
Wniosek nr GP/8

Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału (GP/9)
Karta nr GP/9
Wniosek nr GP/9

Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (GP/10)
Karta nr GP/10

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (GP/11)
Karta nr GP/11
Wniosek nr GP/11


Wydział Inwestycji
 

Wniosek o uzgodnienie wykonania przyłączy w pasie drogowym drogi gminnej (INW/1)
Karta nr INW/1
Wniosek nr INW/1

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie zjazdu z drogi gminnej (INW/2)
Karta nr INW/2
Wniosek nr INW/2

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (INW/3)
Karta nr INW/3
Wniosek nr INW/3

Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych, urządzeń i reklam (INW/4)
Karta nr INW/4
Wniosek nr INW/4

Wniosek o zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych (INW/5)
Karta nr INW/5
Wniosek nr INW/5


Główny Specjalista ds. Architektury - Architekt Gminny
 

Zaświadczenie dot. strefy obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji oraz Specjalnej Strefy Rewitalizacji (GSA/1)
Karta nr GSA/1
Wniosek nr GSA/1

-12°
6 km/h
1023 hPa
Więcej

Warunki powietrza

Myślenice, ul. H. Jordana:
PM 2.5: 34.1 PM 10: 42.8
Galeria zdjęć
Rozlicz PIT w gminie Myślenice

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

SIP Myślenice