LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Karty i wnioski


Urząd Stanu Cywilnego

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka (USC/1)eks
Karta nr USC/1
Wniosek nr USC/1

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (USC/2)
Karta nr USC/2

Przyjmowanie oświadczenia o nadaniu nazwiska męża matki (USC/3)
Karta nr USC/3

Przyjmowanie oświadczenia o zmianie imienia dziecka (USC/4)
Karta nr USC/4

Zawarcie związku małżeńskiego (USC/5)
Karta nr USC/5
Wniosek nr USC/5

Wydanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (małżeństwa konkordatowe) (USC/6)
Karta nr USC/6

Wydanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (USC/7)
Karta nr USC/7
Wniosek nr USC/7

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem (USC/8)
Karta nr USC/8

Przyjmowanie oświadczenia o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego za granicą (USC/9)
Karta nr USC/9

Rejestracja zgonów (USC/10)
Karta nr USC/10
Wniosek nr USC/10

Szczególne przypadki rejestracji stanu cywilnego (transkrypcja) (USC/11)
Karta nr USC/11
Wniosek nr USC/11 a, b, c
Pełnomocnictwo

Uzupełnienie aktów stanu cywilnego (USC/12)
Karta nr USC/12
Wniosek nr USC/12
Pełnomocnictwo

Sprostowanie aktu stanu cywilnego (USC/13)
Karta nr USC/13
Pełnomocnictwo

Odpisy aktów stanu cywilnego (USC/14)
Karta nr USC/14
Wniosek nr USC/14

Decyzja o zmianie imion i nazwisk (USC/15)
Karta nr USC/15
Wniosek nr USC/15

Unieważnienie wzmianki dodatkowej (USC/16)
Karta nr USC/16

Zaświadczenie o stanie cywilnym (USC/17)
Karta nr USC/17

Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych (USC/18)
Karta nr USC/18

Przyjęcie oświadzenia o uznaniu ojcostwa (USC/19)
Karta nr USC/19

Rejestracja zdarzeń, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane (USC/20)
Karta nr USC/20
Wniosek nr USC/20 a
Wniosek nr USC/20 b
Wniosek nr USC/20 c

Wydział Promocji, Współpracy i Sportu
 

Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury (PSW/1)
Karta nr PWS/1
Wniosek nr PWS/1

Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (PSW/2)
Karta nr PWS/2

Wniosek nr PWS/2
 
Wniosek o przyznawanie Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice (PSW/3)
Karta nr PWS/3
Wniosek nr PWS/3
Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
 
Wniosek o udostępnienie Herbu/Loga (PWS/4)
Karta nr PWS/4
Wniosek nr PWS/4
Wniosek o wydanie wyprawki malucha Myś z Myślenic (PWS/5)
Karta nr PWS/5
Wniosek nr PWS/5

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
 

Wydawanie dowodów osobistych (SOS/1)
Karta nr SOS/1

Wydawanie zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego (SOS/2)
Karta nr SOS/2
Wniosek

Zameldowanie na pobyt stały (SOS/3)
Karta nr SOS/3
Wniosek - 1 
Oświadczenie

Zameldowanie na pobyt czasowy (nie dotyczy cudzoziemców) (SOS/4)
Karta nr SOS/4
Wniosek - 1
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Oświadczenie

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały (SOS/5)
Karta nr SOS/5
Wniosek - 1
Oświadczenie

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy (SOS/6)
Karta nr SOS/6
Wniosek - 1
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Oświadczenie

Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis przetworzonych danych dotyczących danej osoby (SOS/7)
Karta nr SOS/7
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Oświadczenie

Wymeldowanie z pobytu stałego (nie dotyczy cudzoziemców) (SOS/8)
Karta nr SOS/8
Wniosek nr SOS/8 - 1 
Oświadczenie

Wymeldowanie z pobytu czasowego (nie dotyczy cudzoziemców) (SOS/9)
Karta nr SOS/9
Wniosek nr SOS/9 - 1
Oświadczenie

Wymeldowanie z pobytu stałego cudzoziemca (SOS/10)
Karta nr SOS/10
Wniosek nr SOS/10 - 1
Oświadczenie

Wymeldowanie z pobytu czasowego cudzoziemca (SOS/11)
Karta nr SOS/11
Wniosek nr SOS/11 - 1
Oświadczenie

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z poza granicy (nie dotyczy cudzoziemców) (SOS/12)
Karta nr SOS/12
Wniosek nr SOS/12 - 1, Wniosek nr SOS/12 - 2
Oświadczenie

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi (SOS/13)
Karta nr SOS/13
Karta nr  SOS/13-2
Wniosek nr SOS/13
Oświadczenie

Zameldowanie decyzją administracyjną (SOS/14)
Karta nr SOS/14
Wniosek nr SOS/14

Wymeldowanie decyzją administracyjną lub anulowanie zameldowania (SOS/15)
Karta nr SOS/15

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (SOS/16)
Karta nr SOS/16
Wniosek nr SOS/16
Oświadczenie do wniosku nr SOS/16
Oświadczenie

Wydawanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
Karta nr SOS/17
Wniosek nr SOS/17

Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (SOS/18)
Karta nr SOS/18
Wniosek nr SOS/18 - 1 
INSTRUKCJA
Oświadczenie

Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (SOS/19)
Karta nr SOS/19

Karta i wniosek dotyczące specjalnego trybu nadawania numeru PESEL na wniosek obywatela Ukrainy, bez konieczności wskazywania podstawy prawnej jego uzyskania
Karta nr SOS/20
Wniosek o nadanie nr PESEL


Wydział Edukacji, Kultury i Zdrowia
 

Dofinansowanie dokształcania nauczyciela (EKZ/1)
Karta nr EKZ/1
Wniosek nr EKZ/1

Przyznanie nagrody z funduszu promowania przez Gminę Myślenice wybitnie uzdolnionych uczniów (EKZ/2)
Karta nr EKZ/2
Wniosek nr EKZ/2

Przyznanie świadczenia socjalnego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, którzy pracowali w placówkach oświatowych - zapomoga losowa (EKZ/3)
Karta nr EKZ/3
Wniosek nr EKZ/3

Przyznanie świadczenia socjalnego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, którzy pracowali w placówkach oświatowych - dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (EKZ/4)
Karta nr EKZ/4
Wniosek nr EKZ/4

Przyznanie świadczenia socjalnego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, którzy pracowali w placówkach oświatowych - zapomoga finansowa (EKZ/5)
Karta nr EKZ/5
Wniosek nr EKZ/5

Przyznanie świadczenia socjalnego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, którzy pracowali w placówkach oświatowych - cel kulturalno - oświatowy (EKZ/6)
Karta nr EKZ/6
Wniosek nr EKZ/6

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli, ośrodków (EKZ/7)
Karta nr EKZ/7
Wniosek nr EKZ/7


Wydział Podatków i Opłat
 

Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku rolnego od osób fizycznych (POD/1)
Karta nr POD/1
Załącznik IR-1
Załącznik ZIR-1
Załącznik ZIR-2
Załącznik ZIR-3
Oświadczenie-klauzula

Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku leśnego od osób fizycznych (POD/2)
Karta nr POD/2
Załącznik ZIL-1
Załącznik ZIL-2
Załącznik ZIL-3
Załącznik IL-1
Oświadczenie-klauzula

Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku od nieruchomości od osób fizycznych (POD/3)
Karta nr POD/3
Załącznik IN-1
Załącznik ZIN-1
Załącznik ZIN-2
Załącznik ZIN-3
Oświadczenie-klauzula

Wydanie decyzji o zastosowaniu zwolnień i ulg podatkowych określonych w ustawie o podatku rolnym (POD/4)
Karta nr POD/4
Oświadczenie-klauzula

Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych (POD/5)
Karta nr POD/5
Załącznik DT-1
Załącznik DT-1A
Załącznik z uchwałą dot. stawek podatku od środków transportowych
Oświadczenie-klauzula

Ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą planu zagospodarowania przestrzennego  (tzw. renty planistycznej) przed  zbyciem  nieruchomości (POD/6)
Karta nr POD/6
Wniosek strony o wyliczenie opłaty planistycznej
Oświadczenie-klauzula

Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym (POD/7)
Karta nr POD/7
Wniosek o wydanie zaświadczenia z klauzulą RODO

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (POD/8)
Karta nr POD/8
Wniosek o wydanie zaświadczenia z klauzulą RODO

Wydanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (POD/9)
Karta nr POD/9
Wniosek o zwrot akcyzy
Oświadczenie pp do akcyzy
Oświadczenie-klauzula
 

Zgłoszenie obowiązku podatkowego oraz zmian zaistniałych w ciągu danego  roku, mających wpływ na wysokość podatku rolnego od osób prawnych  (POD/10)
Karta nr POD/10
Załącznik nr DR-1
Załącznik nr ZDR-1
Załącznik nr ZDR-2

Zgłoszenie obowiązku podatkowego oraz zmian zaistniałych w ciągu danego  roku, mających wpływ na wysokość podatku od nieruchomości od osób  prawnych (POD/11)
Karta nr POD/11
Załącznik nr DN-1
Załącznik nr ZDN-1
Załącznik nr ZDN-2
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie podatków od nieruchomości

Zgłoszenie obowiązku podatkowego oraz zmian zaistniałych w ciągu danego  roku, mających wpływ na wysokość podatku leśnego od osób prawnych  (POD/12)
Karta nr POD/12
Załącznik nr DL-1
Załącznik nr ZDL-1
Załącznik nr ZDL-2

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowenia odpadami komunalnymi  (POD/13)
Karta nr POD/13
Deklaracja
Załącznik nr 1
Oświadczenie o zgonie
Oświadczenie klauzula

Wydanie decyzji o udzieleniu ulg w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis: umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą  (POD/14)
Karta nr POD/14
Wniosek o ulgę 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 4 - oświadczenie majątkowe

W wydanie decyzji o zastosowaniu ulg z zakresu podatków lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami - umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, podatnikowi nie prowadzącemu działalności gospodarczej
Karta nr POD/15
Wniosek o ulgę 
Załącznik nr 1
Oświadczenie klauzula

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
Karta nr POD/16
Wniosek

Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
Karta nr POD/17
Wniosek
Zestawienie poniesionych wydatków
Formularz pp

Wniosek o potwierdzenie przez Burmistrza Myślenic zawarcia umów dzierżawy
Karta nr POD/18
Wniosek

Zgłoszenie zmiany danych adresowych
Karta nr POD/19
Zmiana adresu


Wydział Mienia 
 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa osoba fizyczna
Karta mi_​k-01
Wniosek mi_w01

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawcą jest inwestor w związku z planowaną inwestycją
Karta mi k-02
Wniosek mi-w02.

Przydzielenie miejsca pod grobowiec
Karta mi k-03
Wniosek mi_w03

Zezwolenie na otwarcie grobowca
Karta mi k-04
Wniosek mi_w04

Zezwolenie na przedłużenie użytkowania grobu/grobowca
Karta mi k-05
Wniosek mi_w05

Zezwolenie na ustawienie nagrobka
Karta mi k-06
Wniosek mi_w06

Zezwolenie na przeniesienie uprawnień do dysponowania grobem murowanym 
Karta mi k-07
Wniosek mi_w07

Przydzielenie miejsca pod grób ziemny
Karta mi k-08
Wniosek mi_w08

Zezwolenie na pochowanie
Karta mi k-09
Wniosek mi_w09

Wydanie pozwolenia na wjazd na cmentarz komunalny i korzystanie z infrastruktury cmentarza
Karta mi k-10
Wniosek mi_w10

Dofinansowanie zabiegu sterylizacji bezdomnej kotki lub suczki
Karta mi k-11
Wniosek mi_w11

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Karta mi k-12
Wniosek mi_w12

Wynajem lokalu mieszkaniowego z gminnego zasobu mieszkaniowego
Karta mi k-13
Wniosek mi_w13

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych na obszarze gminy
Karta mi k-14
Wniosek mi_w14

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Karta mi k-15
Wniosek mi_w15

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Myślenice
Karta mi k-16
Wniosek mi_w16

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Karta mi k-17
Wniosek mi_w17

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Karta mi k-18
Wniosek mi_w18

Świadczenie dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i nieruchomości
Karta mi k-19
Wniosek mi_w19
 

Potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym
Karta mi k-20
Wniosek mi_w20

Zaświadczenie o prowadzeniu i posiadaniu gospodarstwa rolnego
Karta mi k-21
Wniosek mi_w21

Dzierżawa nieruchomości
Karta mi k-22
Wniosek mi_w22

Przedłużenie dzierżawy nieruchomości 
Karta mi k-23
Wniosek mi_w23

Ustanowienie służebności przesyłu
Karta mi k-24
Wniosek mi_w24

Przejęcie nieruchomości na rzecz gminy
Karta mi k-25
Wniosek mi_w25

Sprzedaż lokalu komunalnego na rzecz najemcy
Karta mi k-26
Wniosek mi_w26

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Karta mi k-27
Wniosek mi_w27

Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym
Karta mi k-28
Wniosek mi_w28

Zamiana nieruchomości
Karta mi k-29
Wniosek mi_w29

Wydanie zaświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie z hipoteki ustanowionej z tytułu zabezpieczenia spłaty zwaloryzowanej bonifikaty
Karta mi k-30
Wniosek mi_w30

Wydanie zaświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie z hipoteki ustanowionej z tytułu spłaty reszty ceny za lokal
Karta mi k-31
Wniosek mi_w31

Ustanowienie służebności
Karta mi k-32
Wniosek mi_w32

Wydanie odpisu aktu własności ziem
Karta mi k-33
Wniosek mi_w33

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Karta mi k-34
Wniosek mi_w34

Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Karta mi k-35
Wniosek mi_w35

Zaświadczenie dotyczące sprzedaży choinek
Karta mi k-36
Wniosek mi_w36

Licencja Taxi - Weryfikacja
Karta mi k-37
Wniosek TAXI MI.37

Wydział Gospodarki Przestrzennej
 

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (GP/1)
Karta nr GP/1
Wniosek GP1/1
Klauzula RODO

Zaświadczenie dot. strefy obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji oraz Specjalnej Strefy Rewitalizacji (GP/2)
Karta nr GP/2
Wniosek GP/2
Klauzula RODO

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (GP/3)
Karta nr GP/3
Wniosek nr GP/3

Wniosek o zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości (GP/4)
Karta nr GP/4
Wniosek nr GP/4

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (GP/5)
Karta nr GP/5
Wniosek nr GP/5

Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości (GP/6)
Karta nr GP/6
Wniosek nr GP/6

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości (GP/7)
Karta nr GP/7
Wniosek nr GP/7
Klauzula RODO

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości (GP/8)
Karta nr GP/8
Wniosek nr GP/8

Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału (GP/9)
Karta nr GP/9
Wniosek nr GP/9

Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (GP/10)
Karta nr GP/10

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (GP/11)
Karta nr GP/11
Wniosek nr GP/11

Zaświadczenie dot. strefy obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji oraz Specjalnej Strefy Rewitalizacji (GSA/1)
Karta nr GSA/1
Wniosek nr GSA/1

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego
Wniosek


Wydział Inwestycji
 

Wniosek o zezwolenie na lokalizację urządzień obcych w pasie drogowym drogi gminnej (INW/1)
Karta nr INW/1
Wniosek nr INW/1

Wniosek o zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń obcych lub reklam (INW/2)
Karta nr INW/2
Wniosek nr INW/2

Wniosek o zezwolenie na czasowe zajęcie/rozkopanie pasa drogowego i umieszczenie liniowych urządzeń obcych w pasie drogowym (INW/3)
Karta nr INW/3
Wniosek nr INW/3

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu zwykłego/technicznego/awaryjnego z drogi gminnej publicznej (INW/4)
Karta nr INW/4
Wniosek nr INW/4

Wniosek o wydanie uzgodnienia lokalizacji/przebudowy zjazdu z drogi wewnętrznej (INW/5)
Karta nr INW/5
Wniosek nr INW/5
 

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (BZK/1)
Karta nr BZK/1
Wniosek nr BZK/1

Świadczenia dla sołtysów 
-Oświadczenie o niekaralności 
-Wniosek o wydanie zaświadczenia 
-Oświadczenie o pełnieniu funkcji

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi
-  Wniosek .pdf
-  Wniosek .doc