LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: www.myslenice.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-06-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia na stronie

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych, m.in. z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. nie posiadają szczegółowego opisu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-08
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach prowadzi następujące aplikacje mobilne:

•             Aplikacja BLISKO

Aplikacja BLISKO jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

•             Grafiki publikowane w aplikacji nie zawierają alternatywnej treści. Obecnie twórca aplikacji pracuje nad umożliwieniem dodawania alternatywnej treści do nowo dodawanych załączników. Przewidywany czas, od którego załączniki graficzne będą zawierać alternatywną treść, to 31 grudnia 2021 r.

•             Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 czerwca 2021 r. mogą nie być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

•             Mapy w aplikacji nie są dostępne cyfrowo. Twórca aplikacji korzysta z zewnętrznej biblioteki Mapbox, która nie deklaruje dostępności cyfrowej swoich map. Obecnie na rynku nie ma alternatywnego rozwiązania, które deklarowałoby dostępność cyfrową map. Zgodnie z tym, zapewnienie dostępności funkcji map oznacza bardzo wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Janusz Szczeciński
 • E-mail: janusz.szczecinski@myslenice.pl
 • Telefon: 12 63 92 312

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Rynek 8/9 w których mieszczą się poszczególne komórki organizacyjne UMiG Myślenice nie jest w pełni przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Obsługa wszystkich petentów została zlokalizowana na poziomie „0” przy wejściu od strony ul. Jordana. Znajduje się tam Urząd Stanu Cywilnego oraz Sala Obsługi Klienta ze stanowiskami wszystkich Wydziałów oraz kasami. Wstęp na salę odbywa się przez automatycznie rozsuwane drzwi. Dodatkowo stanowisko Dziennika Podawczego zostało wyposażone w mobilną pętle indukcyjną. Dostęp do pozostałych pomieszczeń urzędu jest utrudniony z uwagi na brak wind i podjazdów. Komunikacja między poziomami odbywa się tylko klatkami schodowymi. W budynku brak toalet dostosowanych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W najbliższym sąsiedztwie wejścia do budynku od ul. Jordana zostały wyznaczone odpowiednio oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na teren urzędu można wejść z psem asystującym.