LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Zagrożenia będące następstwem zmian klimatu są odczuwalne w codziennym życiu każdego człowieka. Dla mieszkańców Gminy Myślenice szczególne zagrożenia stanowią zjawiska i procesy, będące następstwem zmian warunków termicznych w obszarach zurbanizowanych, pojawianie się zjawisk ekstremalnych, w szczególności opadów atmosferycznych, występowanie suszy oraz długotrwałych upałów.

Plan Adaptacji do zmian klimatu dla gminy Myślenice do roku 2032, związany jest z dokumentem „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywą do roku 2030”,
który zawiera informacje na temat przewidywanych zmian klimatu dla Polski oraz potrzebę przedsięwzięcia kroków w celu ich adaptacji.

Na potrzeby Planu dokonano szczegółowej diagnozy, w której oceniono warunki klimatyczne (w tym przyszłe zmiany), wrażliwość na zmiany klimatu i potencjał do reagowania na zagrożenia związane
z tymi zmianami. Na jej podstawie wyznaczono cele Planu oraz działania, które pozwolą je osiągnąć.

Aby zapewnić sprawną realizację celu ogólnego jakim jest: adaptacja Miasta i Gminy Myślenice do zmian klimatu, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i wysokiej jakości życia mieszkańców, zdefiniowano szczegółowe: wzrost odporności na występowanie nawalnych deszczy, podtopień
i powodzi, na występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, na występowanie ekstremalnie wysokich temperatur powietrza, na występowanie okresów susz, spadek poziomu koncentracji zanieczyszczeń powietrza, wzrost świadomości mieszkańców w zakresie zmiany klimatu i jego konsekwencji.

Dzięki analizie określono sektory najbardziej wrażliwe, tj.: gospodarkę wodną, infrastrukturę, energetykę oraz zdrowie publiczne.

Zaproponowano również działania adaptacyjne: rozwój systemu monitoringu i ostrzegania przed zagrożeniami, uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi, wzmocnienie służb ratowniczych, rozwój terenów zielonych, ścieżek pieszych i tras rowerowych, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, przeciwdziałanie powodziom i podtopieniom, monitoring i porządkowanie gospodarki kanalizacyjnej, rozwój błękitno – zielonej infrastruktury, zagospodarowanie wody deszczowej, edukowanie, informowanie o następstwach zmian klimatu oraz promowanie dobrych praktyk, działań i postaw.

Skuteczność działań adaptacyjnych znacząco zależy od zaangażowania lokalnych władz, mieszkańców, organizacji społecznych i przedsiębiorców. Wspólne zaangażowanie pozwoli osiągnąć efekt synergii, skutecznie dążyć do zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców i efektywnego funkcjonowania gospodarki w warunkach zmian klimatu.

„Plan Adaptacji do zmian klimatu dla gminy Myślenice do roku 2032” umożliwi skuteczne ubieganie się o środki finansowe z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, krajowych i regionalnych programów operacyjnych czy środków z funduszy EOG, na rozwiązywanie problemów wynikających ze zmian klimatu.

Uchwała - załącznik