LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Plany zagospodarowania przestrzennego
 Łęki - część graficzna
Łęki - część opisowa
Bulina - część graficzna
Bulina - część opisowa
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki


Obszar dla osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego w Myślenicach
część graficzna 2002
część opisowa 2002
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego
część graficzna 2011
część opisowa 2011Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wykładany do publicznego wglądu


 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. Osiedle Traugutta

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.),w związku z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1688),  a także w związku z Uchwałą Nr 659/LXIII/2023 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 17 maja 2023 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. Osiedle Traugutta

Projekt ww. dokumentu udostępniony zostanie do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice (Rynek 8/9, 32-400 Myślenice), Wydział Gospodarki Przestrzennej, w dniach od 21 lutego 2024 r. do 13 marca 2024 r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Ponadto projekt zmiany miejscowego planu udostępniony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice https://myslenice.pl/samorzad/przydatne-dokumenty/plan zagospodarowania-przestrzennego oraz na stronie podmiotowej BIP.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 8 marca 2024 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, w Sali Ślubów – wejście od strony Rynku, o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu zmiany planu. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w sposób określony w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w formie papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, w tym podczas dyskusji publicznej lub w formie  elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: info@myslenice.pl z dopiskiem „zmiana planu” oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2024 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Informuję, że:

 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice z siedzibą Rynek 8/9, 32-400 Myślenice i są one podawane w celu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz § 11 pkt 14 w związku z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021r. poz. 2404), w związku z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1688), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@myslenice.pl
Załączniki: