LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 203 / 2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 1 lipca 2024 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt.3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj.
Dz.U z 2024 poz. 609) oraz art. 25 ust. 1 i ust. 2
i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościam
i
(tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)
oraz na podstawie Uchwały Nr 24/III/2024 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas 3 lat umowy dzierżawy nieruchomości zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 3 miasta Myślenice, składającą się z działki ewidencyjnej nr 1145/1 o pow. ok. 0,06 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykaz do pobrania

 

ZARZĄDZENIE NR 192 / 2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż został podany do publicznej wiadomości w dniach od 3.07.2024 r. do 24.07.2024 r. (21 dni) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 192/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku. Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 3, oznaczoną jako działka nr 1378 o pow. 0,0758 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00047162/5. Wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Załącznik do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 191 / 2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż został podany do publicznej wiadomości w dniach od 3.07.2024 r. do 24.07.2024 r. (21 dni) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 191/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku. Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 3, oznaczoną jako działka nr 249 o pow. 0,0865 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00020654/6. Wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Załącznik do pobrania

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż został podany do publicznej wiadomości w dniach od 3.07.2024 r. do 24.07.2024 r. (21 dni) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym na rzecz ich dotychczasowego użytkownika wieczystego, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 198/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku. Wykaz obejmuje nieruchomość zabudowaną położoną w Myślenicach obręb 2, oznaczoną jako działka nr 1223
o pow. 0,0393 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00001976/0. Wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Załącznik do pobrania

 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 3, oznaczonej jako działka nr 1501/7

Działka nr 1501/7 o powierzchni 0,1480 ha położona jest w Myślenicach obręb 3, objęta jest księgą wieczystą nr KR1Y/00018351/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta Myślenice, przy ulicy Daszyńskiego biegnącej wzdłuż drogi krajowej nr 7 (tzw. „Zakopianki”). Działka oddalona jest około 2,5 km od centrum Myślenic i około 800 metrów od granicy z sąsiednią gminą Pcim, miejscowością Stróża.

Działka nr 1501/7 ma nieregularny, podłużny kształt. Teren działki początkowo płaski, kolejno nachylony w kierunku południowo-wschodnim. Działka z dostępem do sieci gazowej. Na działkach sąsiadujących dostęp do sieci elektroenergetycznej oraz wodociągowej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi od strony południowej lokalna droga dojazdowa do miejscowości Stróża, od wschodu i zachodu tereny zabudowy miejskiej o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny lasów, od północy tereny lasów.

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Myślenice, uchwalony uchwałą nr 287/44/93 z dnia 12.10.1993 r., ogłoszony w Dz. Urz. Wk. Nr 14/93 poz. 67 z dnia 29.10.93 r., na obszarze, którego znajdowała się działka nr 1501/7 położona w Myślenicach obręb 3 utracił moc. W związku z powyższym ww. działka nie jest aktualnie objęta jakimkolwiek planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślenice, będącego załącznikiem nr 1b do uchwały nr 407/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31.05.2010 r. działka ewidencyjna nr 1501/7 posiada zaplanowane przeznaczenie: M1 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w terenach zabudowy miejskiej – w części około 0,09 ha, ZL – tereny lasów – w pozostałej części około 0,0580 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  150 000,00 zł brutto (zwolnione z podatku VAT)

Wysokość wadium wynosi:             25 000 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 31 lipca 2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.

Wadium należy wnieść najpóźniej do 26 lipca 2024 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku „Przetarg nieograniczony, działka nr 1501/7 Myślenice obr. 3”na rachunek Gminy Myślenice:

89 8619  0006  0020  0000  0071  0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel. 639-23-33.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl, BIP lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 24 w godzinach pracy Urzędu.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

ZARZĄDZENIE NR 176/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
z dnia 18.06.2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż został podany do publicznej wiadomości w dniach od 26.06.2024 r. do 17.07.2024 r. (21 dni) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich dotychczasowego użytkownika wieczystego, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 176/2024 z dnia 18 czerwca 2024 roku. Wykaz obejmuje nieruchomość zabudowaną położoną w Myślenicach obręb 1, oznaczoną jako działki nr 1342/31 o pow. 0,3434 ha, nr 1342/32 o pow. 0,6325 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00043317/9. Wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Załącznik do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 175/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
z dnia 18.06.2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż został podany do publicznej wiadomości w dniach od 26.06.2024 r. do 17.07.2024 r. (21 dni) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich dotychczasowego użytkownika wieczystego, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 175/2024 z dnia 18 czerwca 2024 roku. Wykaz obejmuje nieruchomość zabudowaną położoną w Myślenicach obręb 1, oznaczoną jako działki nr 2048 o pow. 0,0089 ha, nr 2050 o pow. 0,0053 ha, nr 2052 o pow. 0,0303 ha, nr 2054 o pow. 0,0174 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00053088/7. Wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Załącznik do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 174/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
z dnia 18.06.2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż został podany do publicznej wiadomości w dniach od 26.06.2024 r. do 17.07.2024 r. (21 dni) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich dotychczasowego użytkownika wieczystego, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 174/2024 z dnia 18 czerwca 2024 roku. Wykaz obejmuje nieruchomość zabudowaną położoną w Myślenicach obręb 2, oznaczoną jako działka nr 1056/2 o pow. 0,0206 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00044163/1. Wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Załącznik do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 173/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
z dnia 18.06.2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż został podany do publicznej wiadomości w dniach od 26.06.2024 r. do 17.07.2024 r. (21 dni) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym na rzecz ich dotychczasowego użytkownika wieczystego, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 173/2024 z dnia 18 czerwca 2024 roku. Wykaz obejmuje nieruchomość zabudowaną położoną w Polance, oznaczoną jako działka nr 1974/1 o pow. 0,09 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00036712/6. Wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Załącznik do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 172/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
z dnia 18.06.2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż został podany do publicznej wiadomości w dniach od 26.06.2024 r. do 17.07.2024 r. (21 dni) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich dotychczasowego użytkownika wieczystego, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 172/2024 z dnia 18 czerwca 2024 roku. Wykaz obejmuje nieruchomość zabudowaną położoną w Głogoczowie, oznaczoną jako działka nr 906/14 o pow. 0,1969 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00050776/6. Wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Załącznik do pobrania

Wyniki przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek nr 1979/12 i nr 1981/11 położonych w Myślenicach obręb 1, z dnia 19.06.2024 r. z godziny 9.00

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 2213), podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Gminy Myślenice, który odbył się w dniu 19 czerwca 2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działek oznaczonych nr 1979/12 o pow. 0,0167 ha i nr 1981/11 o pow. 0,0154 ha, położonych w Myślenicach obręb 1, opisanych w księdze wieczystej KR1Y/00053201/6:

– liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

– liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

– cena wywoławcza nieruchomości – 94 710,00 zł brutto

– najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

– nabywca nieruchomości – brak

Przetarg zakończony został wynikiem negatywnym, brak wpłaty wadium, brak oferentów.

Wyniki przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 164/3 położonej w Myślenicach obręb 1, z dnia 19.06.2024 r. z godziny 10.00

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 2213), podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Gminy Myślenice, który odbył się w dniu 19 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki nr 164/3 o pow. 0,1136 ha, położonej w Myślenicach obręb 1, opisanej w księdze wieczystej KR1Y/00053201/6:

– liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1
– liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
– cena wywoławcza nieruchomości – 184 500,00 zł brutto (w tym podatek VAT)
– najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 186 350,00 zł brutto (w tym podatek VAT)
– nabywca nieruchomości – MOMIKAR TRANS Artur Świętek

ZARZĄDZENIE NR 155 / 2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 3 czerwca 2024 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 609) art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony, nieruchomości położonej w Myślenicach na stokach Góry Plebańskiej zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach obręb 3: stanowiącej część działki ewidencyjnej o numerze 712/15 o powierzchni 260 m
2 oraz działkę ewidencyjną nr 712/11 o powierzchni 0,0164 ha, wymienioną w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 135 / 2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 8 maja 2024 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 609) art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach obręb 3, działka ewidencyjna o numerze 659/404 o powierzchni 20 m
2, wymienioną w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania 

 

ZARZĄDZENIE NR 131/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 2 maja 2024 roku
w sprawie: zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 1379/2,
nr 1376/9, oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz.U.2024 poz. 609 – tekst jedn. ze zm./, art. 13 ust. 1,
art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, 35 ust.1 i ust. 2, art. 198 g
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2023 poz. 344 – tekst jedn. ze zm./, oraz Uchwały Nr 728/LXXII/2023 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27.11.2023 r.,
w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych:

§ 1
 Przeznacza się do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowe składające się z działek ewidencyjnych nr 1379/2 KW nr KR1Y/00053758/5 oraz nr 1376/9 KW nr KR1Y/00055548/4 położone w Myślenicach obr. 1.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do pobrania 

ZARZĄDZENIE NR 117 / 2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 609) art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) oraz
w związku z Uchwałą nr 799/LXXIX/2024 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 marca 2024 roku zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej o numerze 628/10 o pow. 700 m
2, wymienioną
w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wykaz do pobrania 

 ZARZĄDZENIE NR 116 / 2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm. )
zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 433/9 o pow. około 0,0227 ha oraz działkę ewidencyjną nr 433/4 o powierzchni 58 m
2 wymienioną w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona
w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wykaz do pobrania 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działki nr 1979/12 i nr 1981/11

Działki nr 1979/12 o powierzchni 0,0167 ha i nr 1981/11 o powierzchni 0,0154 ha położone są w Myślenicach obręb 1, objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość wolna od obciążeńń i zobowiązań.

Nieruchomość znajduje się w Myślenicach przy ulicy Juliusza Słowackiego, w terenie strefy przemysłowej miasta Myślenice, w odległości około 2,5 km od centrum Myślenic. Bezpośrednie otoczenie stanowi zabudowa przemysłowo-usługowa oraz niezabudowane działki przeznaczone pod zabudowę przemysłowo-usługową. Działki tworzą funkcjonalną całość o łącznej powierzchni 0,0321 ha. Nieruchomość posiada mocno wydłużony kształt. Teren w większości płaski, niezagospodarowany, w całości stanowiący nieurządzony teren biologicznie czynny - porośnięty roślinnością trawiastą. Dostęp do infrastruktury technicznej przez działkę przebiega sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa w zasięgu 40 m. W odległości około 815 m przebiega sieć gazowa gA250, której strefa techniczna obejmuje wschodni skraj działki. Nieruchomość przylega do drogi wojewódzkiej
o nawierzchni asfaltowej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pod nazwą ”Myślenice Wschód, zatwierdzony uchwałą Nr 154/XX/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2019 r., działki nr 1979/12 i nr 1981/11 położone są w obszarze oznaczonym symbolem: 14PU tereny zabudowy produkcyjno-usługowej oraz częściowo 1KDG tereny dróg publicznych droga główna.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 94 710,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 18 000 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 19 czerwca 2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.

Wadium należy wnieść najpóźniej do 13 czerwca 2024 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku „Przetarg nieograniczony, działka nr 1979/12 i nr 1981/11 Myślenice obr. 1na rachunek Gminy Myślenice:

89 8619 0006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel. 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl, BIP lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki przetargu 1
Warunki przetargu 2
Warunki przetargu 3
Warunki przetargu 4

 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działka nr 164/3

Działka nr 164/3 o powierzchni 0,1136 ha położona w Myślenicach obręb 1 objęta jest księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie
z projektem podziału działka nr 164/2 podzieliła się na działki nr 164/3 i nr 164/4.

Nieruchomość znajduje się w Myślenicach przy granicy z Polanką, w odległości około 3 km od centrum Myślenic. Bezpośrednie otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, otwarte tereny zielone oraz grunty zadrzewione i zakrzewione. Działka zlokalizowana bezpośrednio przy drodze asfaltowej, powiatowej. Nieruchomość posiada mocno wydłużony kształt. Teren w granicach działki płaski, porośnięty roślinnością trawiastą. Dostęp do infrastruktury technicznej dobry.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części miasta Myślenice, osiedle Dolne Przedmieście, zatwierdzony uchwałą Nr 152/XX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 marca 2012 r., wraz ze zmianą uchwałą Nr 181/XXII/2012 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 1806 z dnia 24.04.2012 r.), działka nr 164/3 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem: 1MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej teren ochrony pośredniej strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinki i 3KDZ tereny dróg publicznych droga zbiorcza.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 184 500,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 36 800 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 19 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.

Wadium należy wnieść najpóźniej do 13 czerwca 2024 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku „Przetarg nieograniczony, działka nr 164/3 Myślenice obr. 1na rachunek Gminy Myślenice:

89 8619 0006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel. 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl, BIP lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki przetargu 1
Warunki przetargu 2
Warunki przetargu 3
Warunki przetargu 4

 

ZARZĄDZENIE NR 121/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 w trybie przetargu nieograniczonego

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz.U. 2024.609 – tekst jedn./, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2023.344 j. t. ze zm./, w związku z §1 uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 3, składającą się z działki nr 1501/7
o pow. 0,1480 ha objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00018351/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona
w „Gazecie  Myślenickiej”, na tablicy informacyjnej Urzędu, na stronie internetowej www.myslenice.pl oraz BIP.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania 
Wykaz do pobrania

 

ZARZĄDZENIE NR 96 / 2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia lutego 3 kwietnia 2024 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice i pozostającej
w użytkowaniu wieczystym Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – ognisko Myślenice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 72 ust. 3 pkt 5, art 73 ust. 2 i ust.2 b pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zmiany celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Myślenice, objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00048003/0, składającej się z działki nr 1084 o powierzchni 1182 m2 obręb 2 miasta Myślenice pozostającej w użytkowaniu wieczystym Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – ognisko w Myślenicach w ten sposób, że dla ww. działki objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który został zatwierdzony uchwałą nr 208/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 października 2012 roku ustala się nowy cel tego prawa jako usługowy.

 2. Począwszy od roku następnego po zawarciu umowy zmieniającej treść prawa użytkownika wieczystego w formie aktu notarialnego przyjmuje się stawkę procentową opłaty rocznej w wysokości 3 %.

§ 2

 1. Użytkownik wieczysty zobowiąże się w umowie zmieniającej cel prawa użytkownika wieczystego do realizacji określonego w § 1 celu użytkowania wieczystego zgodnie z postanowieniami wskazanego wyżej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 2. Ustala się wysokość opłaty z tytułu zmiany celu prawa użytkownika wieczystego nieruchomości, o której mowa w § 1 płatnej na rzecz Gminy Myślenice na kwotę 22 710,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące siedemset dziesięć złotych 00/100).

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż został podany do publicznej wiadomości w dniach od 3.04.2024 r. do 24.04.2024 r. (21 dni) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2024 z dnia 25 marca 2024 roku. Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 4, oznaczoną jako działka nr 693/3 o pow. 0,0172 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00031147/9. Wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Załącznik do pobrania 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 3, oznaczonej jako działka nr 1448/2

Działka nr 1448/2 o powierzchni 0,0037 ha położona w Myślenicach obręb 3. Działka nr 1448/2 objęta jest księgą wieczystą nr KR1Y/00047162/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość znajduje się w pobliżu centralnej części miasta Myślenice, przy ulicy Rajmunda Bergela. Zlokalizowana jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskim zagęszczeniu. Działka posiada bardzo nieregularny, wydłużony kształt (szerokość wynosi od ok. 3 m do ok. 4 m, a długość w centralnej części ok. 10,5 m). Działka leży w terenie nachylonym w kierunku południowo-wschodnim. Działka pokryta roślinnością trawiastą.

Wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej znajdują się w zasięgu nieruchomości (na działkach sąsiednich).
Nieruchomość nie posiada uregulowanego prawnie dostępu do drogi publicznej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Myślenice dla obszaru określonego uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 167/XXVI/96 z dnia 20.09.1996, oraz uchwałą nr 164/XX/2000 Rady Miejskiej
w Myślenicach z dnia 21.01.2000 r. zatwierdzony uchwałą nr 385/XLVIII/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 10.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 8 z dnia 11.01.2003 r., poz. 102), nieruchomość położona jest
w obszarze oznaczonym symbolem RP – tereny użytków rolnych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  3 000,00 zł brutto (zwolnione z podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi:             450,00 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 7 maja 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 2 maja 2024 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku „Przetarg nieograniczony, działka nr 1448/2 Myślenice obr. 3”na rachunek Gminy Myślenice:

89 8619  0006  0020  0000  0071  0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel. 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl, BIP lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki przetargu
Warunki przetragu 1
Warunki przetragu 2
Warunki przetragu 3

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 3, oznaczonej jako działka nr 1447/3

Działka nr 1447/3 o powierzchni 0,0024 ha położona w Myślenicach obręb 3. Działka nr 1447/3 objęta jest księgą wieczystą nr KR1Y/00047162/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość znajduje się w pobliżu centralnej części miasta Myślenice, przy ulicy Rajmunda Bergela. Zlokalizowana jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskim zagęszczeniu. Działka posiada bardzo nieregularny, wydłużony kształt (szerokość wynosi ok. 4 m, a długość ok. 6 m). Działka leży w terenie nachylonym
w kierunku południowo-wschodnim. Działka pokryta roślinnością trawiastą, znajdują się pojedyncze drzewa.

Wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej znajdują się w zasięgu nieruchomości (na działkach sąsiednich).

Nieruchomość nie posiada uregulowanego prawnie dostępu do drogi publicznej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Myślenice dla obszaru określonego uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 167/XXVI/96 z dnia 20.09.1996, oraz uchwałą nr 164/XX/2000 Rady Miejskiej
w Myślenicach z dnia 21.01.2000 r. zatwierdzony uchwałą nr 385/XLVIII/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 10.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 8 z dnia 11.01.2003 r., poz. 102), nieruchomość położona jest
w obszarze oznaczonym symbolem RP – tereny użytków rolnych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  2 000,00 zł brutto (zwolnione z podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi:             300,00 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 7 maja 2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.

Wadium należy wnieść najpóźniej do 2 maja 2024 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku „Przetarg nieograniczony, działka nr 1447/3 Myślenice obr. 3”na rachunek Gminy Myślenice:
89 8619  0006  0020  0000  0071  0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel. 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl, BIP lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki przetargu 
Warunki przetargu 1
Warunki przetargu 2
Warunki przetargu 3

 

ZARZĄDZENIE NR 69 / 2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 5 marca 2024 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt.3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj.
Dz.U z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1 i ust. 2
i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościam
i
(tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do użyczenia nieruchomość położoną w Bęczarce, składającą się
z działki ewidencyjnej nr 1590/2 o pow. ok. 0,1458 ha, oraz działek nr: 1588
o powierzchni 0,16 ha, 1813 o powierzchni 0,0189 ha, 1814 o powierzchni 0,15 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt.3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj.
Dz.U z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1 i ust. 2
i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościam
i
(tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do użyczenia nieruchomość położoną w Bęczarce, składającą się
z działki ewidencyjnej nr 1590/2 o pow. ok. 0,1458 ha, oraz działek nr: 1588
o powierzchni 0,16 ha, 1813 o powierzchni 0,0189 ha, 1814 o powierzchni 0,15 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 2213), podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości Gminy Myślenice, który odbył się o godz. 9.00 w dniu 20 marca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej nr 1507 o pow. 0,0251 ha, położonej w Myślenicach obręb 1, opisanej w księdze wieczystej KR1Y/00051198/7:

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1 (firma)
liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
cena wywoławcza nieruchomości – 91 920,00 zł brutto (w tym podatek VAT)
najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 92 840,00 zł brutto (w tym podatek VAT)
nabywca nieruchomości – PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GRANIT SPÓŁKA Z O. O. z siedzibą w Myślenicach

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 2213), burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka podaje do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości Gminy Myślenice, który odbył się o godz. 9.00 w dniu 20 marca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej nr 1507 o pow. 0,0251 ha, położonej w Myślenicach obręb 1, opisanej w księdze wieczystej KR1Y/00051198/7:

– liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1 (firma)
– liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
– cena wywoławcza nieruchomości – 91 920,00 zł brutto (w tym podatek VAT)
– najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 92 840,00 zł brutto (w tym podatek VAT)
– nabywca nieruchomości – PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GRANIT SPÓŁKA Z O. O. z siedzibą w Myślenicach

 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice 
ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działka nr 1979/14

Tryb przetarg ustny ograniczony do nieruchomości sąsiednich posiadających dostęp do drogi publicznej. Z uwagi na powyższe uzasadnione jest zbycie nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych działek nr 910/4, 1543, 1544, 1564, 1565, 1566/1, 1566/2, 1979/13, 2061, 2060 położonych w Myślenicach obręb 1, pod warunkiem wykazania prawnego uregulowania dostępu do drogi publicznej.

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Myślenice lub przesłać na adres Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice do dnia 19.04.2024 r. Wniosek o udział
w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości zawiera załącznik nr 4.

Działka nr 1979/14 o powierzchni 0,0346 ha położona w Myślenicach obręb 1, objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość położona we wschodniej części miasta, w pobliżu ulicy Juliusza Słowackiego. Zlokalizowana jest w obrębie zabudowy komercyjnej o przeciętnym zagęszczeniu. Działka nr 1979/14 o pow. 0,0346 ha, posiada bardzo nieregularny, wydłużony kształt (szerokość w centralnej części wynosi ok. 8 m, a długość w centralnej części wynosi ok. 50 m). Leży w terenie płaskim. Działka niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana, w przeważającej części zadrzewiona i zakrzaczona. Infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna oraz gazowa znajduje się w zasięgu nieruchomości (na działkach sąsiednich).

Dostęp do drogi publicznej: nieruchomość nie posiada uregulowanego prawnie dostępu do drogi publicznej.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. Myślenice Wschód, uchwalonym w dniu 30 grudnia 2019 r. - uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 154/XX/2019 (Dz.Urz.Woj. Małopolskiego, poz. 474 z dnia 15 stycznia 2020 r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest
w terenie oznaczonym symbolem 14PU
tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 189 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)

Wysokość wadium wynosi: 19 000 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 8 maja 2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 2 maja 2024 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku ,,Przetarg ograniczony, działka nr 1979/14 Myślenice obr. 1na rachunek Gminy Myślenice:
89 8619 0006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel. 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl, BIP lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

Załącznik 
Załącznik 1
Załącznik 2 
Załącznik 3 
Załącznik 4 

 

ZARZĄDZENIE NR 65/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 1 marca 2024 roku
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej położonej w Myślenicach obr.4, stanowiącej własność Gminy Myślenice.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz.U.2023 poz.40 – tekst jedn. ze zm./, art. 13 ust. 1,
art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, 35 ust.1 i ust. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2023 poz.344 – tekst jedn. ze zm./, oraz uchwały nr 775/LXXVIII/2024 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26.02.2024r., w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Myślenice – Spółka Sport Myślenice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1
Przeznacza się do zbycia w trybie bezprzetargowym tj. w formie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki, nieruchomości gruntowych składających się
z działek ewidencyjnych nr 120/16, 158/2, 157/1, 120/14 KW nr KR1Y/00088556/3 120/11, 161/6 KW nr KR1Y/00082219/7 położonych w Myślenicach obr. 4.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż został podany do publicznej wiadomości w dniach od 13.03.2024.2024 r. do 3.04.2024 r. (21 dni) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/2024 z dnia 8 marca 2024 roku. Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 1, oznaczoną jako działki nr 1979/12 o pow. 0,0167 ha i nr 1981/11 o pow. 0,0154 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6. Wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Załącznik do pobrania 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż został podany do publicznej wiadomości w dniach od 13.03.2024.2024 r. do 3.04.2024 r. (21 dni) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74/2024 z dnia 8 marca 2024 roku. Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 1, oznaczoną jako działka nr 1559/2 o pow. 0,0100 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00047163/2. Wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Załącznik  do pobrania

 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 3, oznaczonej jako działki nr 1152/7 i nr 1152/21

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: pierwszy: 7 lutego 2024 r.

Działki nr 1152/7 o powierzchni 0,0024 ha i nr 1152/21 o powierzchni 0,0066 ha położone w Myślenicach obręb 3, łączna powierzchnia działek 0,0090 ha. Działki nr 1152/6 i nr 1152/7 objęte są księgą wieczystą nr KR1Y/00018351/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z projektem podziału działka nr 1152/6 podzieliła się na działki nr 1152/20 i nr 1152/21.

Nieruchomość położona w centralnej części miasta Myślenic, przy ulicy Mostowej. Zlokalizowana w obrębie zabudowy mieszkaniowej oraz komercyjnej o wysokim zagęszczeniu. Czynniki środowiskowe niekorzystne. Nieruchomość o przeciętnej lokalizacji i położeniu. Działki sąsiadują ze sobą i tworzą spójną, funkcjonalną całość. Wydłużony kształt, w terenie stosunkowo płaskim. Infrastruktura techniczna dostęp do wszystkich sieci infrastruktury technicznej w zasięgu nieruchomości, na działkach sąsiednich.

Dostęp do drogi publicznej (ul. Mostowa): poprzez działkę 1152/7, 1152/20 (droga wewnętrzna).
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w mieście Myślenice pn. Myślenice - Centrumzatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 208/XXVI/2012 z dnia 24.10.2012 r., oraz zmianą uchwałą 254/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26.02.2013 r. oraz zmianą uchwała nr 105/XVII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28.10.2019 r., działki znajdują się w terenie oznaczonym symbolem 1.MN.49 tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 1.KDW.26 tereny dróg wewnętrznych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 15 610,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)

Wysokość wadium wynosi: 3 000 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 25 kwietnia 2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 19 kwietnia 2024 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku „Przetarg nieograniczony, działki nr 1152/7, nr 1152/21 Myślenice obr. 3na rachunek Gminy Myślenice:
89 8619 0006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel. 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl, BIP lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

Załącznik 
Załącznik 1
Załącznik 2 
Załącznik 3 

 

ZARZĄDZENIE NR 68 / 2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 4 marca 2024 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt.3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj.
Dz.U z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1 i ust. 2
i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościam
i
(tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, składającą się z działki ewidencyjnej nr 103/1 o pow. ok. 0,5245 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do pobrania

 

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 2213), podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Gminy Myślenice, który odbył się w dniu 6 marca 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej nr 932/3 o pow. 0,0185 ha, położonej w Porębie, księga wieczysta KR1Y/00071356/9:
liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1
liczba osób niedopuszczonych do przetargu –
cena wywoławcza nieruchomości – 12 500,00 zł brutto
najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 12 630,00 zł brutto
nabywca nieruchomości – Bogdan Rudnicki

ZARZĄDZENIE NR 64 / 2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

z dnia 1 marca 2024 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt.3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj.
Dz.U z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1 i ust. 2
i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościam
i
(tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, składającą się z części działki ewidencyjnej nr 628/10 o pow. ok. 0,50 ha wymienioną w Załączniku nr 1 i przedstawioną w Załączniku graficznym Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do pobrania

 

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 2213), podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Gminy Myślenice, który odbył się w dniu 6 marca 2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działek oznaczonych nr 1860/18 o pow. 0,0293 ha i nr 1860/20 o pow. 0,0116 ha, położonych w Myślenicach obręb 1, opisanych w księdze wieczystej KR1Y/00047163/2:

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0
liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
cena wywoławcza nieruchomości – 250 000,00 zł brutto
najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak
nabywca nieruchomości – brak

Przetarg zakończony został wynikiem negatywnym, brak wpłaty wadium, brak oferentów.

 

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 2213), podaję do publicznej wiadomości:
Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Gminy Myślenice, który odbył się w dniu 6 marca 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej nr 932/3 o pow. 0,0185 ha, położonej w Porębie, księga wieczysta KR1Y/00071356/9:
– liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1
– liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
– cena wywoławcza nieruchomości – 12 500,00 zł brutto
– najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 12 630,00 zł brutto
– nabywca nieruchomości – Bogdan Rudnicki

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 2213), podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Gminy Myślenice, który odbył się w dniu 6 marca 2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działek oznaczonych nr 1860/18 o pow. 0,0293 ha i nr 1860/20 o pow. 0,0116 ha, położonych w Myślenicach obręb 1, opisanych w księdze wieczystej KR1Y/00047163/2:

– liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

– liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

– cena wywoławcza nieruchomości – 250 000,00 zł brutto

– najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

– nabywca nieruchomości – brak

Przetarg zakończony został wynikiem negatywnym, brak wpłaty wadium, brak oferentów.

ZARZĄDZENIE NR 49/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 28.02.2024 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Przeznacza się do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 56,70 m2 usytuowany na parterze budynku Rynek 27 w Myślenicach, wymieniony w pozycji nr 1 załącznika do niniejszego Zarządzenia przeznaczony do wynajęcia na okres 3 lat.

§ 2.
Wykaz nieruchomości, o której mowa w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania 

ZARZĄDZENIE NR 41/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 19.02.2024 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 25 ust. 1
i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz Uchwały Nr 445/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gminnych stanowiących część sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na obszarze gminy Myślenice na czas nieoznaczony, zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości wymienione w Załączniku do niniejszego Zarządzenia:

 1. Działka nr 643 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,52 ha

 2. Działka nr 644 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,02 ha

 3. Działka nr 645 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,70 ha

 4. Działka nr 647 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,29 ha

 5. Działka nr 691 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,11 ha

 6. Działka nr 697/2 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0191 ha

 7. Działka nr 697/3 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0173 ha

 8. Działka nr 698/2 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0084 ha

 9. Działka nr 698/3 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0067 ha

 10. Działka nr 1684 w Krzyszkowicach o powierzchni 1,54 ha

 11. Działka nr 1406/1 w Głogoczowie o powierzchni 0,48 ha

 12. Działka nr 121/12 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0206 ha

 13. Działka nr 459/8 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0223 ha

 14. Działka nr 479/4 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0048 ha

 15. Działka nr 841/8 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0277 ha

 16. Działka nr 1567/3 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,04 ha

 17. Działka nr 187/1 w Polance o powierzchni 0,0721 ha

 18. Działka nr 1758/2 w Polance o powierzchni 0,0139 ha

 19. Działka nr 540/10 w Jasienicy o powierzchni 0,0069 ha

 20. Działka nr 1368/6 w Jasienicy o powierzchni 0,0332 ha

 21. Działka nr 1693/4 w Jasienicy o powierzchni 0,0044 ha

 22. Działka nr 1232/1 w Jaworniku o powierzchni 0,0464 ha

 23. Działka nr 2368/1 w Jaworniku o powierzchni 0,0198 ha

 24. Działka nr 139/1 w Bęczarce o powierzchni 0,012 ha

 25. Działka nr 891/2 w Bęczarce o powierzchni 0,13 ha

 26. Działka nr 1590/1 w Bęczarce o powierzchni 0,0241 ha

 27. Udział 7/128 w działce nr 1747 w Bęczarce o powierzchni 0,52 ha

 28. Działka nr 173/2 w Borzęcie o powierzchni 0,0215 ha

 29. Działka nr 488/1 w Borzęcie o powierzchni 0,0116 ha

 30. Działka nr 513/1 w Borzęcie o powierzchni 0,07 ha

 31. Działka nr 518/2 w Borzęcie o powierzchni 0,0349 ha

 32. Działka nr 518/3 w Borzęcie o powierzchni 0,0062 ha

 33. Działka nr 650/3 w Borzęcie o powierzchni 0,0185 ha

 34. Działka nr 772 w Borzęcie o powierzchni 0,19 ha

 35. Działka nr 1151 w Polance o powierzchni 0,01 ha

 36. Działka nr 120/3 w Zawadzie o powierzchni 0,0867 ha

 37. Działka nr 141/4 w Zawadzie o powierzchni 0,026 ha

 38. Działka nr 160/5 w Zawadzie o powierzchni 0,0067 ha

 39. Działka nr 165/2 w Zawadzie o powierzchni 0,0033 ha

 40. Działka nr 188/2 w Zawadzie o powierzchni 0,1832 ha

 41. Działka nr 370/1 w Zawadzie o powierzchni 0,087 ha

 42. Działka nr 382 w Zawadzie o powierzchni 0,07 ha

 43. Działka nr 664 w Zawadzie o powierzchni 0,0173 ha

 44. Działka nr 1291/4 w Borzęcie o powierzchni 0,0219 ha

 45. Działka nr 1321/4 w Borzęcie o powierzchni 0,0663 ha

 46. Działka nr 1479/6 w Borzęcie o powierzchni 0,0294 ha

 47. Działka nr 1479/8 w Borzęcie o powierzchni 0,0015 ha

 48. Działka nr 1482/10 w Borzęcie o powierzchni 0,0244 ha

 49. Działka nr 1517/11 w Borzęcie o powierzchni 0,0572 ha

 50. Działka nr 1518/3 w Borzęcie o powierzchni 0,0056 ha

 51. Działka nr 92/3 w Bęczarce o powierzchni 0,0494 ha

 52. Działka nr 93 w Bęczarce o powierzchni 0,04 ha

 53. Działka nr 224/5 w Głogoczowie o powierzchni 0,0426 ha

 54. Działka nr 650/32 w Głogoczowie o powierzchni 0,011 ha

 55. Działka nr 801/8 w Głogoczowie o powierzchni 0,0211 ha

 56. Działka nr 828/2 w Głogoczowie o powierzchni 0,0048 ha

 57. Działka nr 923/2 w Głogoczowie o powierzchni 0,005 ha

 58. Działka nr 926/1 w Głogoczowie o powierzchni 0,07 ha

 59. Działka nr 1015/2 w Głogoczowie o powierzchni 0,0063 ha

 60. Działka nr 1154/1 w Głogoczowie o powierzchni 0,0217 ha

 61. Działka nr 1397/1 w Głogoczowie o powierzchni 0,0826 ha

 62. Działka nr 1464/3 w Głogoczowie o powierzchni 0,0048 ha

 63. Działka nr 1468/3 w Głogoczowie o powierzchni 0,0309ha

 64. Działka nr 1468/5 w Głogoczowie o powierzchni 0,0782 ha

 65. Działka nr 1516/6 w Głogoczowie o powierzchni 0,0106 ha

 66. Działka nr 1516/8 w Głogoczowie o powierzchni 0,005 ha

 67. Działka nr 1582/25 w Głogoczowie o powierzchni 0,008 ha

 68. Działka nr 1647/2 w Głogoczowie o powierzchni 0,0205 ha

 69. Działka nr 1795/4 w Głogoczowie o powierzchni 0,0406 ha

 70. Działka nr 1798/2 w Głogoczowie o powierzchni 0,0545 ha

 71. Działka nr 1799/1 w Głogoczowie o powierzchni 0,0047 ha

 72. Działka nr 1803/3 w Głogoczowie o powierzchni 0,0039 ha

 73. Działka nr 1873/2 w Głogoczowie o powierzchni 0,0357 ha

 74. Działka nr 1920 w Głogoczowie o powierzchni 0,0108 ha

 75. Działka nr 1921/2 w Głogoczowie o powierzchni 0,0281 ha

 76. Działka nr 1529/2 w Trzemeśni o powierzchni 0,1112 ha

 77. Działka nr 393/2 w Zasani o powierzchni 0,1616 ha

 78. Działka nr 401/8 w Zasani o powierzchni 0,0233 ha

 79. Działka nr 1106/5 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0682 ha

 80. Działka nr 1106/6 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0092 ha

 81. Działka nr 1343/8 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0042 ha

 82. Działka nr 958/1 w Drogini o powierzchni 0,0135 ha

 83. Część działki nr 65/2 w Drogini o powierzchni 0,018 ha

 84. Działka nr 628/76 obręb 4 w Myślenicach o powierzchni 0,0161 ha

 85. Działka nr 628/89 obręb 4 w Myślenicach o powierzchni 0,0243 ha

 86. Działka nr 141/10 w Trzemeśni o powierzchni 0,0087 ha

 87. Działka nr 425/2 w Trzemeśni o powierzchni 0,0147 ha

 88. Działka nr 829 w Trzemeśni o powierzchni 0,01 ha

 89. Udział 7/256 w działce nr 428/1 w Trzemeśni o powierzchni 0,0295 ha

 90. Udział 1/22 w działce nr 428/2 w Trzemeśni o powierzchni 0,0117 ha

 91. Udział 1/22 w działce nr 431 w Trzemeśni o powierzchni 0,0377 ha

 92. Działka nr 685/2 w Bysinie o powierzchni 0,0129 ha

 93. Działka nr 1342/4 w Bysinie o powierzchni 0,0113 ha

 94. Działka nr 1527/3 w Bysinie o powierzchni 0,0854 ha

 95. Działka nr 1527/5 w Bysinie o powierzchni 0,1019 ha

 96. Działka nr 625/5 obręb 4 w Myślenicach o powierzchni 0,0039 ha

 97. Działka nr 625/6 obręb 4 w Myślenicach o powierzchni 0,0053 ha

 98. Działka nr 178/1 w Osieczanach o powierzchni 0,0312 ha

 99. Działka nr 1052/2 w Trzemeśni o powierzchni 0,1214 ha

 100. Działka nr 148/4 w Trzemeśni o powierzchni 0,0111 ha

 101. Działka nr 1973/8 w Trzemeśni o powierzchni 0,1485 ha

 102. Działka nr 50/2 w Zasani o powierzchni 0,0171 ha

 103. Działka nr 315/2 w Zasani o powierzchni 0,0109 ha

 104. Działka nr 137/10 w Porębie o powierzchni 0,0511 ha

 105. Działka nr 337/3 w Porębie o powierzchni 0,0303 ha

 106. Działka nr 886 w Porębie o powierzchni 0,06 ha

 107. Działka nr 1347/2 w Porębie o powierzchni 0,1755 ha

 108. Działka nr 1347/3 w Porębie o powierzchni 0,0272 ha

 109. Działka nr 1828/5 w Głogoczowie o powierzchni 0,1919 ha

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia 

ZARZĄDZENIE NR 33 / 2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 9 lutego 2024 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach obręb 3, działka ewidencyjna o numerze 1501/7 o powierzchni 1480 m
2, wymienioną w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż został podany do publicznej wiadomości w dniach od 14.02.2024 r. do 6.03.2024 r. (21 dni) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 32/2024 z dnia
8 lutego 2024 roku. Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obr. 1, składającą się z działki nr 164/3 o pow. 0,1136 ha objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6. Wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.
Załącznik do zarządzenia

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 2213), podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Gminy Myślenice, który odbył się w dniu 7 lutego 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działek oznaczonych nr 1152/7 o pow. 0,0024 ha i nr 1152/21 o pow. 0,0066 ha, położonych w Myślenicach obręb 3, opisanych w księdze wieczystej KR1Y/00018351/5:

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0
liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
cena wywoławcza nieruchomości – 15 610,00 zł brutto
najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak
nabywca nieruchomości – brak

Przetarg zakończony został wynikiem negatywnym, brak wpłaty wadium, brak oferentów.

 

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 2213), podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości Gminy Myślenice, który odbył się w dniu 7 lutego 2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej nr 1152/18 o pow. 0,0164 ha, położona w Myślenicach obręb 3, opisanej w księdze wieczystej KR1Y/00018351/5:
liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1
liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
cena wywoławcza nieruchomości – 9 750,00 zł brutto
najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 9 850,00 zł brutto
nabywca nieruchomości – Justyna Rapacz

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż został podany do publicznej wiadomości w dniach od 7.02.2024 r. do 28.02.2024 r. (21 dni) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 27/2024 z dnia        1 lutego 2024 roku. Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obr. 3, oznaczoną jako działka nr 1448/2 o pow. 0,0037 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00047162/5. Wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Załącznik do pobrania 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż został podany do publicznej wiadomości w dniach od 7.02.2024 r. do 28.02.2024 r. (21 dni) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2024 z dnia        1 lutego 2024 roku. Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obr. 3, oznaczoną jako działka nr 1447/3 o pow. 0,0024 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00047162/5. Wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Załącznik do pobrania 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza I przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działka nr 1507

Tryb przetarg ustny ograniczony do nieruchomości sąsiednich posiadających dostęp do drogi publicznej. Z uwagi na powyższe uzasadnione jest zbycie nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych działek nr 1504, 1506, 1508/1, 2056 położonych w Myślenicach obręb 1, pod warunkiem wykazania prawnego uregulowania dostępu do drogi publicznej.

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Myślenice lub przesłać na adres Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice do dnia 8 marca 2024 r. Wniosek o udział
w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości zawiera załącznik nr 4.

Działka nr 1507 o powierzchni 0,0251 ha położona w Myślenicach obręb 1, objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00051198/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość znajduje się we wschodniej części miasta Myślenice, w pobliżu ulicy Kazimierza Wielkiego. Zlokalizowana jest w obrębie zabudowy komercyjnej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej o wysokim zagęszczeniu. Działka posiada bardzo nieregularny, wydłużony kształt z załamaniem w kierunku południowo-zachodnim (szerokość od ok. 2 m do ok. 7 m, a długość w centralnej części wynosi ok. 54 m). Leży w terenie stosunkowo płaskim. Działka w przeważającej części jest utwardzona kruszywem. Stanowi integralną część placu wykorzystywanego komercyjnie. Wszystkie sieci infrastruktury technicznej znajdują się w zasięgu nieruchomości (na działkach sąsiednich).

Dostęp do drogi publicznej: nieruchomość nie posiada uregulowanego prawnie dostępu do drogi publicznej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w mieście Myślenice pn. Myślenice Wschód uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 154/XX/2019 z dnia 30.12.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 474 z dnia 5.01.2020 r.), nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 2U tereny zabudowy usługowej, ponadto działka znajduje się w granicy aglomeracji Myślenice oraz w granicy terenu ochrony pośredniej II rzędu strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej ze zbiornika Dobczyckiego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 91 920,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 15 000 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 marca 2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 15 marca 2024 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku „Przetarg ograniczony, działka nr 1507 Myślenice obr. 1na rachunek Gminy Myślenice:
89 8619 0006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel. 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl, BIP lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż został podany do publicznej wiadomości w dniach od 31.01.2024 r. do 21.02.2024 r. (21 dni) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 90/2023 z dnia 15 maja 2023 roku. Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 1, oznaczoną jako działka nr 1979/14 o pow. 0,0346 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6. Wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Warunki przetargu
Warunki przetargu 1
Warunki przetargu 2
Warunki przetargu 3
Warunki przetargu 4

Załącznik do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 13 / 2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 23 stycznia 2024 roku
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 25 ust. 1 i art 35 ust. 1 i ust.2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 80/2 o pow. 0,1 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania 

ZARZĄDZENIE NR 12/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 22.01.2024 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Przeznacza się do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 122,81 m
2, znajdujący się na parterze budynku w Myślenicach, os. Tysiąclecia 1, wymieniony w pozycji nr 1 do niniejszego Zarządzenia przeznaczony do wynajęcia na okres 5 lat.

§ 2.
Wykaz nieruchomości, o której mowa w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia 

ZARZĄDZENIE NR 256/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 24 października 2023 roku
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023 poz. 40 – tekst jedn. ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023 poz.344 – tekst jedn.) – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie Polanka, zabudowaną działką ewidencyjną nr 492/11 o pow. 1,0408 ha, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Porębie, oznaczonej jako działka nr 932/3

Działka nr 932/3 o powierzchni 0,0185 ha położona w Porębie. Działka nr 932/3 objęta jest księgą wieczystą nr KR1Y/00071356/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość znajduje się w pobliżu centrum miejscowości Poręba. Zlokalizowana jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne oraz letniskowej o stosunkowo niskim zagęszczeniu. Działka posiada nieregularny kształt (szerokość wynosi ok. 4m, a długość w centralnej części ok. 43 m). Działka leży w terenie znacznie nachylonym w kierunku południowo-wschodnim. Wszystkie sieci uzbrojenia terenu znajdują się na terenie nieruchomości lub w jej bezpośrednim zasięgu (na działkach sąsiednich), brak jedynie sieci gazowej w zasięgu nieruchomości.

Nieruchomość nie posiada uregulowanego prawnie dostępu do drogi publicznej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Poręba zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 391/XLIV/2014 z dnia 26.03.2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 2845 z dnia 21.05.2014r.), nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 3ML tereny zabudowy letniskowej oraz TOP teren ochrony pośredniej II rzędu ujęcia wody ze Zbiornika Dobczyckiego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 12 500,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 2 000 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 6 marca 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 1 marca 2024 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku „Przetarg nieograniczony, działka nr 932/3 Porębana rachunek Gminy Myślenice:

89 8619 0006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel. 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl, BIP lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki przetargu 1
Warunki przetargu 2
Warunki przetargu 3
Warunki przetargu 4

 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działki nr 1860/18 i nr 1860/20

Działki nr 1860/18 o powierzchni 0,0293 ha i nr 1860/20 o powierzchni 0,0116 ha położone w Myślenicach obręb 1. Działki nr 1860/18 i nr 1860/20 objęte są księgą wieczystą nr KR1Y/00047163/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość znajduje się w centralnej części miasta Myślenice, przy ulicy Juliusza Słowackiego. Zlokalizowana jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne, komercyjnej oraz zabudowy o charakterze publicznym
o wysokim zagęszczeniu. Działki nr 1860/18 i nr 1860/20 sąsiadują ze sobą i tworzą spójną, funkcjonalną całość
o łącznej powierzchni 0,0409 ha. Obszar działek posiada wydłużony kształt o szerokości ok. 6 m i łącznej długości ok. 69-70 m. Działki leżą w terenie płaskim, są utwardzone kruszywem. Wszystkie sieci infrastruktury technicznej znajdują się na terenie nieruchomości lub w jej bezpośrednim zasięgu (na działkach sąsiednich).

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej do której przylega (ulica Juliusza Słowackiego).
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w mieście Myślenice pn. Myślenice Wschód uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 154/XXI/2019 z dnia 30.12.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 474 z dnia 15.01.2020 r.), nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 6PU tereny zabudowy produkcyjno-usługowej oraz AM granica aglomeracji Myślenice.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 250 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 50 000 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 6 marca 2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 1 marca 2024 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku „Przetarg nieograniczony, działki nr 1860/18, nr 1860/20 Myślenice obr. 1”na rachunek Gminy Myślenice:
89 8619 0006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel. 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl, BIP lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki przetargu 1
Warunki przetargu 2
Warunki przetargu 3
Warunki przetargu 4

ZARZĄDZENIE NR 3/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 5 stycznia 2024 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz.U. 2023 poz. 40 – tekst jedn. ze zm./, art. 13 ust. 2, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2023 poz.344- tekst jedn. ze zm./, w związku
z uchwałą nr 756/LXXIV/23 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Myślenicach obr. 2 – zarządzam, co następuje:

 

§ 1
Przeznacza się do zbycia w drodze darowizny nieruchomości składające się
z działek ewidencyjnych:

A) nr 922/18 pow. 0,0413 ha, 924/12 pow. 0,0052 ha dla której Sąd Rejonowy
w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr   KR1Y /00009096/3;

B) 922/4 pow. 0,0506 ha, 922/15 pow. 0,0134 ha, 923/11 pow. 0,0066 ha, 923/2 pow. 0,0235 ha, 922/5 pow. 0,0298 ha, 923/3 pow. 0,0158 ha, 924/4 pow. 0,0145 ha, 924/3 pow. 0,0198 ha dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr  KR1Y /00087753/7

§ 2
Przeznaczone do zbycia nieruchomości zostały objęte wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona
w „Gazecie  Myślenickiej”, na tablicy informacyjnej Urzędu, na stronach internetowych Urzędu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania 

ZARZĄDZENIE NR 2/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 05.01.2024 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Przeznacza się do wynajęcia 2 lokale użytkowe:

 1. Lokal o powierzchni 20,00 m2, znajdujący się na I piętrze budynku Rynek 27 w Myślenicach, wymieniony w pozycji nr 1 załącznika do niniejszego Zarządzenia przeznaczony do wynajęcia na okres 3 lat.

 2. Lokal o powierzchni 20,91 m2, znajdujący się na II piętrze budynku Rynek 27 w Myślenicach, wymieniony w pozycji nr 2 załącznika do niniejszego Zarządzenia przeznaczony do wynajęcia na okres 3 lat.

§ 2.
Wykaz nieruchomości, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania

ZARZĄDZENIE NR    312  / 2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 8 grudnia 2023 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 25 ust. 1 i art 35 ust. 1 i ust.2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 80/2 o pow. 0,1 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 3, oznaczonej jako działki nr 1152/7 i nr 1152/21

Działki nr 1152/7 o powierzchni 0,0024 ha i nr 1152/21 o powierzchni 0,0066 ha położone w Myślenicach obręb 3, łączna powierzchnia działek 0,0090 ha. Działki nr 1152/6 i nr 1152/7 objęte są księgą wieczystą nr KR1Y/00018351/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z projektem podziału działka nr 1152/6 podzieliła się na działki nr 1152/20 i nr 1152/21.

Nieruchomość położona w centralnej części miasta Myślenic, przy ulicy Mostowej. Zlokalizowana w obrębie zabudowy mieszkaniowej oraz komercyjnej o wysokim zagęszczeniu. Czynniki środowiskowe niekorzystne. Nieruchomość o przeciętnej lokalizacji i położeniu. Działki sąsiadują ze sobą i tworzą spójną, funkcjonalną całość. Wydłużony kształt, w terenie stosunkowo płaskim. Infrastruktura techniczna dostęp do wszystkich sieci infrastruktury technicznej w zasięgu nieruchomości, na działkach sąsiednich.
Dostęp do drogi publicznej (ul. Mostowa): poprzez działkę 1152/7, 1152/20 (droga wewnętrzna).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w mieście Myślenice pn. Myślenice - Centrumzatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 208/XXVI/2012 z dnia 24.10.2012 r., oraz zmianą uchwałą 254/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26.02.2013 r. oraz zmianą uchwała nr 105/XVII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28.10.2019 r., działki znajdują się w terenie oznaczonym symbolem 1.MN.49 tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 1.KDW.26 tereny dróg wewnętrznych.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 15 610,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 3 000 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 7 lutego 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 5 lutego 2024 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku „Przetarg nieograniczony, działki nr 1152/7, nr 1152/21 Myślenice obr. 3na rachunek Gminy Myślenice:
89 8619 0006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel. 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl, BIP lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.Załąc

Załącznik 1 
Załącznik 2
Załącznik 3 
Załącznik 4 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza I przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 3, oznaczonej jako działka nr 1152/18

Tryb przetarg ustny ograniczony do nieruchomości sąsiednich posiadających dostęp do drogi publicznej. Z uwagi na powyższe uzasadnione jest zbycie nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych działek nr 1139/2, 1153/6, 1153/8, 1153/9, 1987 położonych w Myślenicach obręb 3, pod warunkiem wykazania prawnego uregulowania dostępu do drogi publicznej.

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Myślenice lub przesłać na adres Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice do dnia 30.01.2024 r. Wniosek o udział
w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości zawiera załącznik nr 4.

Działka nr 1152/18 o powierzchni 0,0164 ha położona w Myślenicach obręb 3, objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00018351/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość znajduje się w pobliżu centrum miasta Myślenice, w okolicach ulicy Mostowej. Zlokalizowana jest
w obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej o wysokim zagęszczeniu. Działka posiada nieregularny, wydłużony kształt (szerokość od ok. 4 m do ok. 7 m, a długość w centralnej części wynosi ok. 40 m). Leży w terenie płaskim. Działka jest w całości ogrodzona i zagospodarowana. Stanowi integralną część siedliska
z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Wszystkie sieci infrastruktury technicznej znajdują się na terenie nieruchomości lub w jej bezpośrednim zasięgu (na działkach sąsiednich). Posiada dostęp do drogi publicznej (ulica Mostowa), lecz poprzez parking (działka nr 1145/1), który w tej części jest dzierżawiony, brak zjazdu.

Dostęp do drogi publicznej: nieruchomość nie posiada uregulowanego prawnie dostępu do drogi publicznej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w mieście Myślenice pn. Myślenice - Centrum uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 208/XXVI/2012 z dnia 24.10.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 5566 z dnia 6.11.2012 r.), który obowiązuje od dnia 7.12.2021 r. z późniejszymi zmianami, nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 2.ZP.2 tereny zieleni urządzonej oraz GZWP Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 443 Dolina Rzeki Raby.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 9 750,00 zł brutto (zwolnione z podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 1 500 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 7 lutego 2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 5 lutego 2024 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku „Przetarg ograniczony, działka nr 1152/18 Myślenice obr. 3na rachunek Gminy Myślenice:

89 8619 0006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel. 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl, BIP lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

Załącznik 1
Załącznik 2 
Załącznik 3 
Załącznik 4
Załącznik 5

 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż został podany do publicznej wiadomości w dniach od 20.12.2023 r. do 10.01.2024 r. (21 dni) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 315/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku. Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 1, oznaczoną jako działka nr 1507 o pow. 0,0251 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00051198/7. Wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP

Załącznik do pobrania 

ZARZĄDZENIE NR 300/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 30.11.2023 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Przeznacza się do wynajęcia 3 lokale użytkowe:

 1. Lokal o powierzchni 20,00 m2, znajdujący się na I piętrze budynku Rynek 27 w Myślenicach, wymieniony w pozycji nr 1 załącznika do niniejszego Zarządzenia przeznaczony do wynajęcia na okres 3 lat.

 2. Lokal o powierzchni 65,69 m2, znajdujący się na II piętrze budynku Rynek 27 w Myślenicach, wymieniony w pozycji nr 2 załącznika do niniejszego Zarządzenia przeznaczony do wynajęcia na okres 3 lat.

 3. Lokal o powierzchni 32,88 m2, znajdujący się na parterze budynku w Myślenicach, os. Tysiąclecia 1, wymieniony w pozycji nr 3 do niniejszego Zarządzenia przeznaczony do wynajęcia na okres 10 lat.

§ 2.
Wykaz nieruchomości, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 289 / 2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 16 listopada 2023 roku

 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach obręb 3, działka ewidencyjna o numerze 712/7 o powierzchni 300 m2 oraz 712/15 o powierzchni  250 m2, wymienioną w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz do pobrania

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż został podany do publicznej wiadomości w dniach od 22.11.2023 r. do 13.12.2023 r. (21 dni) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 288/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku. Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną położoną w Porębie, oznaczoną jako działka nr 932/3 o pow. 0,0185 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00071356/9. Wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Załącznik do pobrania 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż został podany do publicznej wiadomości w dniach od 22.11.2023 r. do 13.12.2023 r. (21 dni) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 287/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku. Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 1, składającą się z działek nr 1860/18 o pow. 0,0293 ha i nr 1860/20 o pow. 0,0116 ha objętych księgą wieczystą nr KR1Y/00047163/2. Wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Załącznik do pobrnia

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż został podany do publicznej wiadomości w dniach od 15.11.2023 r. do 6.12.2023 r. (21 dni) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie zamiany, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 277/2023 z dnia 7 listopada 2023 roku. Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną położoną w Krzyszkowicach, oznaczoną jako działka nr 1248/4 o pow. 0,1204 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00080126/4. Wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Załącznik do pobrania 

ZARZĄDZENIE NR 271/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 06.11.2023 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami) – zarządzam, co następuje:

§ 1.
Przeznacza się do wynajęcia 2 lokale użytkowe znajdujące się na parterze budynku w Myślenicach, os. Tysiąclecia 1. Lokal wymieniony w pozycji nr 1 załącznika do niniejszego Zarządzenia o powierzchni 15,00 m
2 przeznaczony jest do wynajęcia na okres 3 lat, a lokal wymieniony w pozycji nr 2 załącznika do niniejszego Zarządzenia o powierzchni 76,30 m2 na okres 10 lat.

§ 2.
Wykaz nieruchomości, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż został podany do publicznej wiadomości w dniach od 25.10.2023 r. do 15.11.2023 r. (21 dni) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 254/2023 z dnia 23 października 2023 roku. Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 3, oznaczoną jako działka nr 1152/18 o pow. 0,0164 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00018351/5. Wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Załącznik do pobrania

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż został podany do publicznej wiadomości w dniach od 18.10.2023 r. do 8.11.2023 r. (21 dni) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie zamiany, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 251/2023 z dnia 13 października 2023 roku. Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 3, oznaczoną jako działka nr 659/595 o pow. 0,0280 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00047162/5. Wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Załącznik do pobrania 

ZARZĄDZENIE NR 255 / 2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 24 października 2023 roku

 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach obręb 3, działka ewidencyjna o numerze 659/165 o powierzchni 30 m2, wymienioną w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania 

ZARZĄDZENIE NR 238 / 2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE z dnia 5 października 2023 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 25 ust. 1 i art 35 ust. 1 i ust.2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 80/2 o pow. 120 m2 wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.
 

§ 4
Zarządzenie wcho dzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania 

ZARZĄDZENIE NR 245 / 2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia  11 października 2023 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach obręb 3, działka ewidencyjna o numerze 659/404 o powierzchni 40 m2, wymienioną w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż został podany do publicznej wiadomości w dniach od 11.10.2023 r. do 1.11.2023 r. (21 dni) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 243/2023 z dnia
9 października 2023 roku. Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 3, oznaczoną jako działka nr 1152/7 o pow. 0,0024 ha oraz nr 1152/21 o pow. 0,0066 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00018351/5. Wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Załącznik do pobrania 

 ZARZĄDZENIE NR 234 / 2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 2 października 2023 roku
 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1
i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm. )
zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Głogoczowie, stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 1659/2 o pow. 36 m
2 wymienioną
w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona
w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZARZĄDZENIE NR 235 / 2023 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE z dnia 2 października 2023 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 25 ust. 1 i art 35 ust. 1 i ust.2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 103/1 o pow. 0,02 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1  
Wykaz do pobrania 

ZARZĄDZENIE NR 209/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 12 września 2023 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art 35 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały nr 690/LXVIII/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku zarządzam, co następuje.

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość  położoną w Myślenicach obręb 3 przy ul. Mostowej, oznaczoną jako część działki nr 1139/2 o powierzchni około 0,5 ha, zabudowaną basenem przepływowym, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie  w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 3, oznaczonej jako działka nr 723/10

Nieruchomość położona w centralnej części miasta Myślenic, przy ulicy Solidarności. Zlokalizowana w obrębie zabudowy mieszkaniowej, komercyjnej oraz o charakterze publicznym, o przeciętnym zagęszczeniu. Czynniki środowiskowe przeciętne. Nieruchomość o dobrej lokalizacji i położeniu. Działka posiada kształt zbliżony do równoległoboku. Leży w terenie nachylonym w kierunku północnym. Działka niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana. Wymaga wykarczowania i wyplantowania. Infrastruktura techniczna dostęp do wszystkich sieci infrastruktury technicznej w zasięgu nieruchomości, na działkach sąsiednich.

Dostęp do drogi publicznej (ul. Solidarności): poprzez działkę 723/9 (pas drogowy).

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślenice dla obszaru określonego uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 167/XXVI/96 z dnia 20.09.1996 r., oraz uchwałą 164/XX/2000 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21.01.2000r. zatwierdzony uchwałą Nr 385/XLVIII/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 10.01.2002r., ogłoszony w Dz.Urz.Woj. Małopolskiego Nr 8 z dnia 11.01.03r., poz.102, działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem MN15 tj. tereny zabudowy o niskiej intensywności, jednorodzinnej.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 roku, poz. 344 tekst jedn. z póź. zm.) upłynął w dniu 6 września 2023 roku.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 331 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)

Wysokość wadium wynosi: 50 000 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 18 października 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.

Wadium należy wnieść najpóźniej do 11 października 2023 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku Przetarg działka nr 723/10 Myślenice obr. 3na rachunek Gminy Myślenice:

89 8619 0006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: Gazeta Myślenicka oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel. 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl, BIP lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

Załącznik  
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3 

 

ZARZĄDZENIE NR 191 / 2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 30 sierpnia 2023 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art 35 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały nr 691/LXVIII/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, działkę ewidencyjną nr 483/2 o pow. 67 m
2 wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż został podany do publicznej wiadomości w dniach od 23.08.2023 r. do 13.09.2023 r. (21 dni) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 158/2023 z dnia 12 lipca 2023 roku. Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 1, oznaczoną jako działka nr 1943/14 o pow. 0,0097 ha i nr 1944/3 o pow. 0,0076 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6. Wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.
Załącznik do pobrania 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza I przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Polance, oznaczonej jako działka nr 492/10

Tryb przetarg ustny ograniczony do nieruchomości sąsiednich posiadających dostęp do drogi publicznej. Z uwagi na powyższe uzasadnione jest zbycie nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych działek nr 478/1, 492/4, 492/13 położonych w Polance, pod warunkiem wykazania prawnego uregulowania dostępu do drogi publicznej.

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Myślenice lub przesłać na adres Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice do dnia 25.09.2023 r. Wniosek o udział w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości zawiera załącznik nr 4.

Działka nr 492/10 o powierzchni 0,0170 ha położona w Polance, objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00048041/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość położona w centralnej części wsi Polanka. Zlokalizowana jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz o charakterze publicznym o wysokim zagęszczeniu. Działka posiada bardzo nieregularny kształt (szerokość wynosi od ok. 6,5 do ok. 20 m, a długość w centralnej części wynosi ok. 20 m). Leży w terenie nachylonym w kierunku północno-wschodnim. Działka niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana, w przeważającej części zadrzewiona i zakrzaczona. Dostęp do infrastruktury technicznej – wszystkie sieci infrastruktury technicznej znajdują się na terenie nieruchomości lub w jej bezpośrednim zasięgu (na działkach sąsiednich).

Dostęp do drogi publicznej: nieruchomość nie posiada uregulowanego prawnie dostępu do drogi publicznej.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice część I (wydzielona na postawie uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach nr 199/XXV/2012 z dnia 28.09.2012 r.), zatwierdzony uchwałą Nr 255/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26.02.2013r., ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Małopolskiego poz.2229 z 19.03.2013r. nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem ZR – tereny zieleni nieurządzonej (przeważająca część) oraz 16KDW – tereny dróg wewnętrznych (niewielka część).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 8 610,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 1 500 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 11 października 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 5 października 2023 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku „Przetarg ograniczony, działka nr 492/10 Polanka”na rachunek Gminy Myślenice:
89 8619 0006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel. 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl, BIP lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4 
Warunki przetargu 

 

ZARZĄDZENIE NR 175/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 28.07.2023 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej  do wynajęcia.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami) oraz Uchwały nr 662/LXIII/2023 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 17 maja 2023 r., w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony, lokalu znajdującego się w budynku wielolokalowym stanowiącym współwłasność Gminy Myślenice, położonej w Myślenicach osiedle Tysiąclecia – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wynajęcia na okres 10 lat lokal użytkowy znajdujący się na parterze budynku w Myślenicach, os. Tysiąclecia 1, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu  na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona
w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

 


ZARZĄDZENIE NR 167/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 18 lipca 2023 roku
 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz.U. 2023 poz. 40 – tekst jedn. ze zm./, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2023.344 j. t. ze zm./, w związku z §1 uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 3, składającą się z działki nr 1412/9
o pow. 0,0921 ha objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00018351/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona
w „Gazecie Myślenickiej”, na tablicy informacyjnej Urzędu, na stronie internetowej
www.myslenice.pl oraz BIP.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz do pobrania 
Załączniik do pobrania 

ZARZĄDZENIE NR 166/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 18 lipca 2023 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz.U. 2023 poz. 40 – tekst jedn. ze zm./, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2023.344 j. t. ze zm./, w związku z §1 uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 3, składającą się z działki nr 723/10
o pow. 0,0558 ha objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00047162/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona
w „Gazecie Myślenickiej”, na tablicy informacyjnej Urzędu, na stronie internetowej
www.myslenice.pl oraz BIP.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz do pobrania
Załącznik do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 157/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 12 lipca 2023 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz.U. 2023 poz. 40 – tekst jedn. ze zm./, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2023.344 j. t. ze zm./, w związku z §1 uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 1, składającą się z działki nr 1946/12 o pow. 0,0117 ha objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona
w „Gazecie Myślenickiej”, na tablicy informacyjnej Urzędu, na stronie internetowej
www.myslenice.pl oraz BIP.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania
Załącznik do pobrania 2

 

ZARZĄDZENIE NR 158/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 12 lipca 2023 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz.U. 2023 poz. 40 – tekst jedn. ze zm./, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2023.344 j. t. ze zm./, w związku z §1 uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 1, składającą się z działki nr 1943/14 o pow. 0,0097 ha i nr 1944/3 o pow. 0,0076 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że są one zbędne dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona
w „Gazecie Myślenickiej”, na tablicy informacyjnej Urzędu, na stronie internetowej
www.myslenice.pl oraz BIP.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania
Załącznik do pobrania 2

ZARZĄDZENIE NR 159/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 12 lipca 2023 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz.U. 2023 poz. 40 – tekst jedn. ze zm./, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2023.344 j. t. ze zm./, w związku z §1 uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 1, składającą się z działki nr 1943/13 o pow. 0,0086 ha objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona
w „Gazecie Myślenickiej”, na tablicy informacyjnej Urzędu, na stronie internetowej
www.myslenice.pl oraz BIP.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania
Załącznik do pobrania 2

 

ZARZĄDZENIE NR 160/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 12 lipca 2023 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz.U. 2023 poz. 40 – tekst jedn. ze zm./, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2023.344 j. t. ze zm./, w związku z §1 uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 1, składającą się z działki nr 1942/4
o pow. 0,01 ha objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona
w „Gazecie Myślenickiej”, na tablicy informacyjnej Urzędu, na stronie internetowej
www.myslenice.pl oraz BIP.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania
Załącznik do pobrania 2 

ZARZĄDZENIE NR 161/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 12 lipca 2023 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyw trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz.U. 2023 poz. 40 – tekst jedn. ze zm./, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2023.344 j. t. ze zm./, w związku z §1 uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 1, składającą się z działki nr 536/2
o pow. 0,0057 ha objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona
w „Gazecie Myślenickiej”, na tablicy informacyjnej Urzędu, na stronie internetowej
www.myslenice.pl oraz BIP.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania
Załącznik do pobrania 2

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza I przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działka nr 1979/14

Tryb przetarg ustny ograniczony do nieruchomości sąsiednich posiadających dostęp do drogi publicznej. Z uwagi na powyższe uzasadnione jest zbycie nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych działek nr 910/4, 1543, 1544, 1564, 1565, 1566/1, 1566/2, 1979/13, 2061, 2060 położonych w Myślenicach obręb 1, pod warunkiem wykazania prawnego uregulowania dostępu do drogi publicznej.

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Myślenice lub przesłać na adres Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice do dnia 16.08.2023 r. Wniosek o udział
w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości zawiera załącznik nr 4.

Działka nr 1979/14 o powierzchni 0,0346 ha położona w Myślenicach obręb 1, objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość położona we wschodniej części miasta, w pobliżu ulicy Juliusza Słowackiego. Zlokalizowana jest w obrębie zabudowy komercyjnej o przeciętnym zagęszczeniu. Działka nr 1979/14 o pow. 0,0346 ha, posiada bardzo nieregularny, wydłużony kształt (szerokość w centralnej części wynosi ok. 8 m, a długość w centralnej części wynosi ok. 50 m). Leży w terenie płaskim. Działka niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana, w przeważającej części zadrzewiona i zakrzaczona. Infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna oraz gazowa znajduje się w zasięgu nieruchomości (na działkach sąsiednich).

Dostęp do drogi publicznej: nieruchomość nie posiada uregulowanego prawnie dostępu do drogi publicznej.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. Myślenice Wschód, uchwalonym w dniu 30 grudnia 2019 r. - uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 154/XX/2019 (Dz.Urz.Woj. Małopolskiego, poz. 474 z dnia 15 stycznia 2020 r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem 14PU tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 189 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 19 000 zł brutto
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 24 sierpnia 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 21 sierpnia 2023 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku Przetarg ograniczony, działka nr 1979/14 Myślenice obr. 1na rachunek Gminy Myślenice:

89 8619 0006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel. 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl, BIP lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki przetargu
Warunki przetargu 1
Warunki przetargu 2
Warunki przetargu 3
Warunki przetargu 4

ZARZĄDZENIE NR 143/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 27.06.2023 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) – zarządzam, co następuje:

§ 1.
Przeznacza się do wynajęcia na okres 3 lat lokal użytkowy znajdujący się na parterze budynku w Myślenicach, os. Tysiąclecia 1, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona
w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZARZĄDZENIE NR 144 / 2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) art. 25 ust. 1 i ust. 2, art 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344)
oraz Uchwały nr 676/LXV/2023 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Myślenice, działki nr 2005 położonej w Myślenicach zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 3 miasta Myślenice, działkę ewidencyjną nr 2005 o pow. 0,0190 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania 

 

ZARZĄDZENIE NR 139 / 2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art 35 ust. 1 i ust.2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344)
zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, działkę ewidencyjną nr 628/41 o pow. 0,0161 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania 

 

ZARZĄDZENIE NR 138/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz.U. 2023 poz. 40 – tekst jedn. ze zm./, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2023 poz. 344 – tekst jedn./, oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Polance, składającą się z działki nr 492/10 o pow. 0,0170 ha objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00048041/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona
w „Gazecie Myślenickiej”, na tablicy informacyjnej Urzędu, na stronie internetowej
www.myslenice.pl oraz BIP.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz do pobrania 
Załącznik do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 133/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023 poz.40 – tekst jedn. ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023 poz.344 – tekst jedn.) oraz Uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach obręb 4 przy ul. Mostowej, oznaczoną jako część działki nr 1139/2 o powierzchni około 0,5 ha, zabudowaną basenem przepływowym, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania 

 

ZARZĄDZENIE NR 122 / 2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 2 miasta Myślenice, działkę ewidencyjną o numerze 856/2 o pow. 61 m
2, wymieniona w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania

 

ZARZĄDZENIE NR 121 / 2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 3 miasta Myślenice, działkę ewidencyjną o numerze 1152/14 o pow. 167 m
2, wymieniona
w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania

 

ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 tekst jednolity) Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice odwołuje I publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Myślenice obręb 2 oznaczonej jako działka ewid. nr 856/2 o pow. 0,0061 ha, wyznaczony na dzień 28 czerwca 2023 roku o godz. 9,00. Powodem uzasadniającym odwołanie przetargu są nowe okoliczności faktyczne powodujące konieczność ponownej analizy sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości. 

 

ZARZĄDZENIE NR 106/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 26.05.2023 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) – zarządzam, co następuje:

§ 1.
Przeznacza się do wynajęcia na okres 1 roku lokal użytkowy znajdujący się na parterze budynku w Myślenicach, os. Tysiąclecia 1, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona
w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania 

ZARZĄDZENIE NR 90/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 15 maja 2023 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz.U. 2023 poz. 40 – tekst jedn. ze zm./, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2023 poz. 344 – tekst jedn./, oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 1, składającą się
z działki nr 1979/14 o pow. 0,0346 ha objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona
w „Gazecie Myślenickiej”, na tablicy informacyjnej Urzędu, na stronie internetowej
www.myslenice.pl oraz BIP.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Działka nr 1979/14 nie posiada dostępu do drogi publicznej oraz kształt i wymiary działki ograniczają w jej zagospodarowaniu na cele budowlane. Działka jest zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

Załącznik do pobrania 
Wykaz do pobrania 
 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 87 / 2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 8 maja 2023 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną
w Osieczanach, część działki ewidencyjnej o numerze 1954 o łącznej powierzchni 56 m
2, wymienioną w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania 

ZARZĄDZENIE NR 86 / 2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 2 maja 2023 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) zarządzam, co następuje:
 

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach obręb 1, działki ewidencyjne o numerach 1925, 1926, 1927, 1928, 1929 o łącznej powierzchni 0,523 ha, wymienioną w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 2, oznaczonej jako działka nr 856/2

Działka nr 856/2 o powierzchni 0,0061 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00009096/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość położona w centralnej części miasta Myślenice, przy ulicy Andrzeja Średniawskiego. Zlokalizowana jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej, komercyjnej oraz o charakterze publicznym o wysokim zagęszczeniu. Działka posiada bardzo nieregularny, wydłużony kształt (szerokość w centralnej części wynosi ok. 1,30 m, a długość wynosi ok. 35 m). Leży w terenie lekko nachylonym w kierunku południowym. Działka niezabudowana, częściowo ogrodzona i niezagospodarowania. Posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, do której bezpośrednio przylega. Wszystkie sieci infrastruktury technicznej znajdują się w bezpośrednim zasięgu.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą Myślenice Centrum, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 208/XXVI/2012 z dnia 24.10.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 5566 z dnia 6.11.2012 r.), który obowiązuje od dnia 7.12.2012 r., z późn. zm. przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem:

1.MU.15 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej przeważająca część,
1.KDL.3 tereny dróg publicznych klasy L lokalnej znikoma część,
ponadto działka znajduje się w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej zabytkowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 40 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 5 000 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 28 czerwca 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 21 czerwca 2023 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku „Przetarg, działka nr 856/2 Myślenice obr. 2” na rachunek Gminy Myślenice:

89 8619 0006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel. 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki przetargu
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3 

Myślenice, 28.04.2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż został podany do publicznej wiadomości w dniach od 10.05.2023r. do 31.05.2023r. (21 dni) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 84/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku. Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 2, oznaczoną jako działka nr 1253/12 o pow. 0,0021 ha objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00009096/3. Wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.
Załącznik 1
Zarządzenie

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 2213), podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości Gminy Myślenice, który odbył się w dniu 26 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działek oznaczonych nr 705/6 o pow. 0,0736 ha i nr 705/8 o pow. 0,0202 ha, położonych w Myślenicach obręb 3, opisanej w księdze wieczystej KR1Y/00018351/5:
liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1 (firma)
liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
cena wywoławcza nieruchomości – 150 000,00 zł
najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 151 500,00 zł
nabywca nieruchomości – PERFECT DEVELOPMENT KRAKÓW SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie

 

Myślenice, dnia 20 marca 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż został podany do publicznej wiadomości w dniach od 20.03.2023r. do 10.04.2023r. (21 dni) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 59/2023 z dnia 2o marca 2023 roku. Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 2, oznaczoną jako działka nr 856/2 o pow. 0,0061 ha objęte księgą wieczystą  nr KR1Y/00009096/3. Wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 72 / 2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 11 kwietnia 2023 roku

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) oraz w związku
z Uchwałą nr 640/LXI/2023 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 marca 2023 roku zarządzam, co następuje:

 

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 1 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 1573/1 o pow. około 400 m
2 wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 

ZARZĄDZENIE NR 65 / 2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) oraz w związku
z Uchwałą nr 639/LXI/2023 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 marca 2023 roku zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Osieczanach, część działki ewidencyjnej o numerze 440/1 o pow. 3 m
2, wymienioną w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania 

ZARZĄDZENIE NR 59/2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

z dnia 20 marca 2023 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz.U. 2023.49 – tekst jedn./, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2023 poz. 344 – tekst jedn./, oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 2, oznaczoną jako działka nr 856/2 o pow. 0,0061 objęta księgą wieczystą  nr KR1Y/00009096/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona
w „Gazecie  Myślenickiej”, na tablicy informacyjnej Urzędu, na stronie internetowej www.myslenice.pl oraz BIP.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego przeznacza się nieruchomość oznaczoną jako działka nr 856/2 o powierzchni 61 metrów kwadratowych, która bezpośrednio przylega do ulicy Andrzeja Średniawskiego. Kształt i wymiary działki nie pozwalają na wykorzystanie przedmiotowej nieruchomości. Długość działki około 35 m, szerokość działki maksymalna od strony ulicy około 3,3 m, w centralnej części szerokość około 1,3 m, do szerokość to około 1,0 m.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 3, oznaczonej jako działki nr 705/6 i nr 705/8

Tryb przetarg ustny ograniczony do nieruchomości sąsiednich posiadających dostęp do drogi publicznej. Z uwagi na powyższe uzasadnione jest zbycie nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych działek nr 703/2, 704/1, 704/3, 705/5, 705/9, 706/8 oraz 706/10 położonych w Myślenicach obręb 3 pod warunkiem wykazania prawnego uregulowania dostępu do drogi publicznej.

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Myślenice lub przesłać na adres Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice do dnia 19.04.2023 r. do godziny 15.30. Wniosek o udział w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości zawiera załącznik nr 4.

Działka nr 705/6 o powierzchni 0,0736 ha i działka nr 705/8 o powierzchni 0,0202 ha położone w Myślenicach obręb 3, objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00018351/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość położona w Myślenicach, na północnym stoku Góry Plebańskiej, ok. 1,2 km od ścisłego centrum miasta. Bezpośrednie otoczenie stanowią otwarte tereny zielone. Działki tworzą funkcjonalną całość o łącznej powierzchni 0,0938 ha. Nieruchomość posiada mocno wydłużony kształt ok. 146mx6,5m. Teren nachylony w kierunku północnym. Teren niezagospodarowany, w całości stanowiący nieurządzony teren biologicznie czynny. Dostęp do infrastruktury technicznej bardzo słaby – sieci: wodociągowa, kanalizacyjna i elektroenergetyczna w odległości 110-130m, sieć gazowa w odległości ok. 200m.

Działki nie posiadają urządzonego dojazdu oraz prawnego dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość położona w odległości ok. 110 m od urządzonej drogi publicznej, ul. Solidarności.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Plebańska Góra w mieście Myślenice ustanowionym uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 385/XLVIII/2002 z dnia 10.10.2002 r. oraz zmienionym uchwałą nr 6/II/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 3.12.2014 r. nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem M18, M22, M24 – tereny o funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy. Obszary oznaczone w/w symbolami przecinają tereny przeznaczone pod ulice dojazdowe – KD.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 150 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)

Wysokość wadium wynosi: 20 000 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 26 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 19 kwietnia 2023 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku „Przetarg ograniczony, działki nr 705/6, nr 705/8 Myślenice obr. 3” na rachunek Gminy Myślenice: 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel. 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

Załaczniki do Pobrania
Warunki Przetargu
Zał 1
Zał 2
Zał 3
Zał 4

 

ZARZĄDZENIE NR 38/2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

z dnia 20.02.2023 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 25 ust. 1
i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz Uchwały Nr 445/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gminnych stanowiących część sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na obszarze gminy Myślenice na czas nieoznaczony, zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości wymienione w Załączniku do niniejszego Zarządzenia:

 1.  

Działka nr 643 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,52 ha

 1.  

Działka nr 644 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,02 ha

 1.  

Działka nr 645 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,70 ha

 1.  

Działka nr 647 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,29 ha

 1.  

Działka nr 691 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,11 ha

 1.  

Działka nr 697/2 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0191 ha

 1.  

Działka nr 697/3 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0173 ha

 1.  

Działka nr 698/2 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0084 ha

 1.  

Działka nr 698/3 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0067 ha

 1.  

Działka nr 1684 w Krzyszkowicach o powierzchni 1,54 ha

 1.  

Działka nr 1406/1 w Głogoczowie o powierzchni 0,48 ha

 1.  

Działka nr 121/12 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0206 ha

 1.  

Działka nr 459/8 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0223 ha

 1.  

Działka nr 479/4 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0048 ha

 1.  

Działka nr 841/8 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0277 ha

 1.  

Działka nr 1567/3 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,04 ha

 1.  

Działka nr 187/1 w Polance o powierzchni 0,0721 ha

 1.  

Działka nr 1758/2 w Polance o powierzchni 0,0139 ha

 1.  

Działka nr 540/10 w Jasienicy o powierzchni 0,0069 ha

 1.  

Działka nr 1368/6 w Jasienicy o powierzchni 0,0332 ha

 1.  

Działka nr 1693/4 w Jasienicy o powierzchni 0,0044 ha

 1.  

Działka nr 1232/1 w Jaworniku o powierzchni 0,0464 ha

 1.  

Działka nr 2368/1 w Jaworniku o powierzchni 0,0198 ha

 1.  

Działka nr 139/1 w Bęczarce o powierzchni 0,012 ha

 1.  

Działka nr 891/2 w Bęczarce o powierzchni 0,13 ha

 1.  

Działka nr 1590/1 w Bęczarce o powierzchni 0,0241 ha

 1.  

Udział 7/128 w działce nr 1747 w Bęczarce o powierzchni 0,52 ha

 1.  

Działka nr 173/2 w Borzęcie o powierzchni 0,0215 ha

 1.  

Działka nr 488/1 w Borzęcie o powierzchni 0,0116 ha

 1.  

Działka nr 513/1 w Borzęcie o powierzchni 0,07 ha

 1.  

Działka nr 518/2 w Borzęcie o powierzchni 0,0349 ha

 1.  

Działka nr 518/3 w Borzęcie o powierzchni 0,0062 ha

 1.  

Działka nr 650/3 w Borzęcie o powierzchni 0,0185 ha

 1.  

Działka nr 772 w Borzęcie o powierzchni 0,19 ha

 1.  

Działka nr 1151 w Polance o powierzchni 0,01 ha

 1.  

Działka nr 120/3 w Zawadzie o powierzchni 0,0867 ha

 1.  

Działka nr 141/4 w Zawadzie o powierzchni 0,026 ha

 1.  

Działka nr 160/5 w Zawadzie o powierzchni 0,0067 ha

 1.  

Działka nr 165/2 w Zawadzie o powierzchni 0,0033 ha

 1.  

Działka nr 188/2 w Zawadzie o powierzchni 0,1832 ha

 1.  

Działka nr 370/1 w Zawadzie o powierzchni 0,087 ha

 1.  

Działka nr 382 w Zawadzie o powierzchni 0,07 ha

 1.  

Działka nr 664 w Zawadzie o powierzchni 0,00173 ha

 1.  

Działka nr 1291/4 w Borzęcie o powierzchni 0,0219 ha

 1.  

Działka nr 1321/4 w Borzęcie o powierzchni 0,0663 ha

 1.  

Działka nr 1479/6 w Borzęcie o powierzchni 0,0294 ha

 1.  

Działka nr 1479/8 w Borzęcie o powierzchni 0,0015 ha

 1.  

Działka nr 1482/10 w Borzęcie o powierzchni 0,0244 ha

 1.  

Działka nr 1517/11 w Borzęcie o powierzchni 0,0572 ha

 1.  

Działka nr 1518/3 w Borzęcie o powierzchni 0,0056 ha

 1.  

Działka nr 92/3 w Bęczarce o powierzchni 0,00494 ha

 1.  

Działka nr 93 w Bęczarce o powierzchni 0,04 ha

 1.  

Działka nr 224/5 w Głogoczowie o powierzchni 0,0426 ha

 1.  

Działka nr 650/32 w Głogoczowie o powierzchni 0,011 ha

 1.  

Działka nr 801/8 w Głogoczowie o powierzchni 0,0211 ha

 1.  

Działka nr 828/2 w Głogoczowie o powierzchni 0,0048 ha

 1.  

Działka nr 923/2 w Głogoczowie o powierzchni 0,005 ha

 1.  

Działka nr 926/1 w Głogoczowie o powierzchni 0,07 ha

 1.  

Działka nr 1015/2 w Głogoczowie o powierzchni 0,0063 ha

 1.  

Działka nr 1154/1 w Głogoczowie o powierzchni 0,0217 ha

 1.  

Działka nr 1397/1 w Głogoczowie o powierzchni 0,0826 ha

 1.  

Działka nr 1464/3 w Głogoczowie o powierzchni 0,0048 ha

 1.  

Działka nr 1468/3 w Głogoczowie o powierzchni 0,0309ha

 1.  

Działka nr 1468/5 w Głogoczowie o powierzchni 0,0782 ha

 1.  

Działka nr 1516/6 w Głogoczowie o powierzchni 0,0106 ha

 1.  

Działka nr 1516/8 w Głogoczowie o powierzchni 0,005 ha

 1.  

Działka nr 1582/25 w Głogoczowie o powierzchni 0,008 ha

 1.  

Działka nr 1647/2 w Głogoczowie o powierzchni 0,0205 ha

 1.  

Działka nr 1795/4 w Głogoczowie o powierzchni 0,0406 ha

 1.  

Działka nr 1798/2 w Głogoczowie o powierzchni 0,0545 ha

 1.  

Działka nr 1799/1 w Głogoczowie o powierzchni 0,0047 ha

 1.  

Działka nr 1803/3 w Głogoczowie o powierzchni 0,0039 ha

 1.  

Działka nr 1873/2 w Głogoczowie o powierzchni 0,0357 ha

 1.  

Działka nr 1920 w Głogoczowie o powierzchni 0,0108 ha

 1.  

Działka nr 1921/2 w Głogoczowie o powierzchni 0,0281 ha

 1.  

Działka nr 1529/2 w Trzemeśni o powierzchni 0,1112 ha

 1.  

Działka nr 393/2 w Zasani o powierzchni 0,1616 ha

 1.  

Działka nr 401/8 w Zasani o powierzchni 0,0233 ha

 1.  

Działka nr 1106/5 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0682 ha

 1.  

Działka nr 1106/6 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0092 ha

 1.  

Działka nr 1343/8 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0042 ha

 1.  

Działka nr 958/1 w Drogini o powierzchni 0,0135 ha

 1.  

Część działki nr 65/2 w Drogini o powierzchni 0,018 ha

 1.  

Działka nr 628/76 obręb 4 w Myślenicach o powierzchni 0,0161 ha

 1.  

Działka nr 628/89 obręb 4 w Myślenicach o powierzchni 0,0243 ha

 1.  

Działka nr 141/10 w Trzemeśni o powierzchni 0,0087 ha

 1.  

Działka nr 425/2 w Trzemeśni o powierzchni 0,0147 ha

 1.  

Działka nr 829 w Trzemeśni o powierzchni 0,01 ha

 1.  

Udział 7/256 w działce nr 428/1 w Trzemeśni o powierzchni 0,0295 ha

 1.  

Udział 1/22 w działce nr 428/2 w Trzemeśni o powierzchni 0,0117 ha

 1.  

Udział 1/22 w działce nr 431 w Trzemeśni o powierzchni 0,0377 ha

 1.  

Działka nr 685/2 w Bysinie o powierzchni 0,0129 ha

 1.  

Działka nr 1342/4 w Bysinie o powierzchni 0,0113 ha

 1.  

Działka nr 1527/3 w Bysinie o powierzchni 0,0854 ha

 1.  

Działka nr 1527/5 w Bysinie o powierzchni 0,1019 ha

 1.  

Działka nr 625/5 obręb 4 w Myślenicach o powierzchni 0,0039 ha

 1.  

Działka nr 625/6 obręb 4 w Myślenicach o powierzchni 0,0053 ha

 1.  

Działka nr 178/1 w Osieczanach o powierzchni 0,0312 ha

 1.  

Działka nr 1052/2 w Trzemeśni o powierzchni 0,1214 ha

 1.  

Działka nr 148/4 w Trzemeśni o powierzchni 0,0111 ha

 1.  

Działka nr 1973/8 w Trzemeśni o powierzchni 0,1485 ha

 1.  

Działka nr 50/2 w Zasani o powierzchni 0,0171 ha

 1.  

Działka nr 315/2 w Zasani o powierzchni 0,0109 ha

 1.  

Działka nr 137/10 w Porębie o powierzchni 0,0511 ha

 1.  

Działka nr 337/3 w Porębie o powierzchni 0,0303 ha

 1.  

Działka nr 886 w Porębie o powierzchni 0,06 ha

 1.  

Działka nr 1347/2 w Porębie o powierzchni 0,1755 ha

 1.  

Działka nr 1347/3 w Porębie o powierzchni 0,0272 ha

 1.  

Działka nr 1828/5 w Głogoczowie o powierzchni 0,1919 ha

 

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania 

ZARZĄDZENIE NR 23 / 2023 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 3 lutego 2023 roku
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały nr 439/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości Gminy Myślenice( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011. Poz. 246) zarządzam, co następuje:

 

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 3 miasta Myślenice, składającą się z działek ewidencyjnych: nr 1152/7 o pow. 0,0024 ha oraz 1152/6 o pow. ok. 0,0072 ha wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz do pobrania 

 

ZARZĄDZENIE NR 21 / 2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE z dnia 2 lutego 2023 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 1 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej o numerze 910/11 o pow. 137 m
2, wymienioną
w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz do pobrania

 

MI.6840.15.2022

Myślenice, dnia 31 stycznia 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż został podany do publicznej wiadomości w dniach od 31.01.2023r. do 21.02.2023r. (21 dni) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku. Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 3, oznaczoną jako działki nr 705/6 o pow. 0,0736 ha i nr 705/8 o pow. 0,0202 ha objęte księgą wieczystą  nr KR1Y/00018351/5. Wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl oraz BIP.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

 


 

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 2213), podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Gminy Myślenice, który odbył się w dniu 29 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 9/5 o pow. 0,0068 ha, położonej w Drogini, opisanej w księdze wieczystej KR1Y/00051855/1:
liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 2
liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
cena wywoławcza nieruchomości – 4 700,00 zł
najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 6 150,00 zł
nabywca nieruchomości – Katarzyna i Tomasz Ćwiertniewicz

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 7/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku przeznacza do zamiany nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Myślenice położoną w Myślenicach obręb 3, oznaczoną jako działka nr 672/3 o pow. 0,1090 ha objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00018351/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – IV Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 3 oznaczoną jako działka nr 659/490 o pow. 0,03 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00046247/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Powyższe zarządzenie wraz z załącznikiem (wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 12.01.2023r. 2.02.2023r. (21 dni).

ZAŁĄCZNIK pobrania

 


ZARZĄDZENIE NR 343 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 30 grudnia 2022 roku
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z 29 grudnia 2022 roku nr 592/LVIII/2022
w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 3 lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Myślenice przy ulicy Parkowej, składającej się z działek 625/3, 625/4, 625/7 zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, część działek ewidencyjnych o numerach nr 625/3, 625/4, 625/7 o łącznej pow. około 0,4063 ha, wymienioną w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ do pobrania


 

ZARZĄDZENIE NR 339 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 35 ust 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, składającej się z części działki ewidencyjnej nr 80/2 o pow. około 0,1 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK do pobrania

 


ZARZĄDZENIE NR 335 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1
i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm. )
zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Głogoczowie, stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 1659/2 o pow. 36 m
2 wymienioną
w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona
w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz - do pobrania

 


ZARZĄDZENIE NR 289 /2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 18 listopada 2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 25 oraz art. 35 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz Uchwały nr 439/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010 roku w sprawie wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości Gminy Myślenice zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzą się do wydzierżawienia nieruchomość położoną obrębie 3 miasta Myślenice, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1152/18 o pow. 0,0164 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia
podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, a ponadto informacja
o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

 


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
W dniu 16 listopada 2022 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice przeprowadzona została część jawna pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, przedmiotem którego jest działka ewidencyjna nr 628/52 o pow. 1,6626 ha położona w obr. 4 miasta Myślenice, która zakończyła się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu a w wymaganym terminie nie wpłynęło wadium.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Drogini, oznaczonej jako działka nr 9/5

 

1. Działka nr 9/5 o powierzchni 0,0068 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KR1Y/00051855/1 przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Dział I-Sp, III, IV – wolne od wpisów. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. Oznaczenie nieruchomości i stan własności ujawnione w księdze wieczystej są zgodne z danymi ewidencji gruntów, natomiast występuje różnica między powierzchnią nieruchomości zawartą w księdze wieczystej (0,0062 ha), a powierzchnią ujawnioną w ewidencji gruntów (0,0068 ha). Do sprzedaży, jak również w operacie szacunkowym (repertorium nr 34/2021) wyceny nieruchomości przyjęto powierzchnię z ewidencji gruntów.
Nieruchomość położona w miejscowości Droginia, w odległości ok. 600 m od centrum wsi oraz ok. 7 km od centrum Myślenic. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa zagrodowa oraz tereny zielone i rolne, a w dalszej kolejności boisko piłkarskie.

Działka posiada kształt zbliżony do trójkąta prostokątnego o podstawie długości ok. 5 m i wysokości ok. 25,5 m. teren płaski. Działka stanowi fragment drogi o nawierzchni gruntowej. Nieruchomość posiada przeciętny dostęp do infrastruktury – sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i kanalizacyjna gminna w zasięgu do 25 m, sieć wodociągowa gminna w zasięgu do 70 m, natomiast sieć gazowa w odległości ok. 90 m.

Działka nr 9/5 styka się jedynie punktowo z działką drogową nr 1020 (droga asfaltowa), brak dostępu do drogi publicznej.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Droginia przyjętego Uchwałą nr 133/XIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25.02.2016 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest niemal w całości w terenie oznaczonym symbolem: ZU – tereny zieleni urządzonej.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899 tekst jedn. z póź. zm) upłynął w dniu 18 października 2022 roku.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 4 700,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 900 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 22 listopada 2022 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku „Przetarg nieograniczony, działka nr 9/5 Droginia” na rachunek Gminy Myślenice: 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl, BIP lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki przetargu 
Warunki przetargu 1
Warunki przetargu 2
Warunki przetargu 3

 


ZARZĄDZENIE NR 257 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 21 października 2022 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do Wynajmu.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do oddania w najem na czas oznaczony 3 lata lokal o powierzchni 60,6 m2 położony w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łęki nr 259, 32-425 Trzemeśnia, usytuowanym na działkach nr 318 i 319 obręb 5 – Łęki, gmina Myślenice, wpisanych do KW KR1Y/00041147/2, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona
w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Promocji, Współpracy Sportu i Kultury .

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania

 


ZARZĄDZENIE NR 256 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 21 października 2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559), 23 ust.1 pkt 7a oraz art. 35 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości położone w Myślenicach obręb 3, stanowiące część działki ewidencyjnej nr 712/15 o pow. 260 m2 oraz działkę ewidencyjną nr 712/13 o powierzchni 160 m2 wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 243 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 29 września 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do oddania w najem na czas oznaczony 3 lata lokale położone w budynku przy ul. Ogrodowej 19, usytuowanym na działce nr 659/105 obręb 3 miasta Myślenice wpisanej do KW KR1Y/00079962/6 o łącznej powierzchni 52,2 m2: Lokal 1 – 45,20m2, Lokal 2 – 7,00m2, mieszczące się na Krytej pływalni Aquarius w Myślenicach, wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona
w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Promocji, Współpracy Sportu i Kultury .

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice 
ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony 
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Myślenicach obręb 4, oznaczonej jako działka nr 628/52

Działka ewidencyjna nr 628/52 o pow. 1,6626 ha położona w obrębie 4 miasta Myślenice, przy ul. Parkowej 1F, objęta księgą wieczystą KR1Y/00046780/6, ogrodzona, zabudowana budynkiem pawilonu mieszkalno-restauracyjnego oraz budynkiem sanitariatów.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego teren 1UT – teren usług turystyki i wypoczynku, z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia służące obsłudze ruchu turystycznego w tym obiekty hotelowe, zajazdy, zespoły domów campingowych i letniskowych wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb i wskaźników. Jako przeznaczenie uzupełniające w terenie usług turystyki i wypoczynku ustala się możliwość lokalizacji: usług o charakterze komercyjnym obejmujących: handel i gastronomię; budynków sanitarnych, gospodarczych i garaży; dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych, ścieżek rowerowych, przejść i ciągów pieszych; sieci,urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej; zieleni urządzonej w ramach przeznaczenia uzupełniającego wymienionego w ust. 2 jest: dostosowanie do funkcji i charakteru przeznaczenia podstawowego. Na terenie 1UT obejmującym istniejące zabudowania , położone w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią Q1% dopuszcza się możliwość realizacji nowego obiektu o parametrach ustalonych w niniejszym planie dla tego rodzaju inwestycji z zastrzeżeniem, aby konstrukcja budynku, oparta na ażurowych podporach zapewniała swobodny przepływ wody Q1%.

Osoby zainteresowane dzierżawą nieruchomości zobowiązane są do złożenia swojej oferty wraz z koncepcją zagospodarowania terenu w postaci i formie pisemnej oraz na nośniku cyfrowym (pendrive) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, dziennik podawczy w terminie do dnia 10 listopada 2022 r.

Część jawna przetargu zostanie przeprowadzona w dniu 16 listopada 2022 r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony 30-stu lat z warunkami wykonania inwestycji. Cena wywoławcza jednomiesięcznego czynszu dzierżawy wynosi 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/000) netto plus należny podatek VAT 23%.

Wysokość wadium wynosi: 6 150,00 zł brutto.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 10 listopada 2022 roku włącznie, w formie przelewu bankowego na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce numer: 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003, z dopiskiem „Przetarg Myślenice obręb 4, działka nr 628/52” . Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy.

Informacja o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w „Gazecie Myślenickiej” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21, tel. 12 639-23-29.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl.


WARUNKI DO POBRANIA
OFERTA
KLAUZULA RODO

ZARZĄDZENIE NR 231/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE z dnia 22 września 2022 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) – zarządzam, co następuje:

§ 1.
Przeznacza się do wynajęcia na czas oznaczony 3 lata lokal użytkowy znajdujący się na
II piętrze budynku w Myślenicach, Rynek 27, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona
w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 218/2022 z dnia 6 września 2022 roku przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Drogini, oznaczoną jako działka nr 9/5 o pow. 0,0068 objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00051855/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.
Powyższe zarządzenie wraz z załącznikiem (wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia) zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej www.myslenice.pl oraz BIP w dniach od 6.09.2022r. do 27.09.2022r. (21 dni).
Załącznik do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 212/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE 
z dnia 1 września 2022 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 187/1 położonej w Polance, stanowiącej własność Gminy Myślenice .

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /Dz.U.2022 poz.559 – tekst jedn. ze zm./, art. 13 ust. 1,
art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2021 poz.1899 – tekst jedn. ze zm./, oraz uchwały nr 502/LII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie zbycia
w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Polance, działka ewidencyjna nr 187/1 – Burmistrz Miasta
i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna: nr 187/1 o pow. 0,0721 ha, położoną
w Polance, stanowiącą własność Gminy Myślenice, objętą księgą wieczystą KR1Y/00082035/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice odwołuje I publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Myślenice obręb 1 oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 1979/10 o pow. 0,0645 ha i nr 1981/9 o pow. 0,0501 ha, wyznaczony na dzień 7 września 2022 roku o godz. 11.00.

Powodem uzasadniającym odwołanie przetargu są nowe okoliczności faktyczne powodujące konieczność wstrzymania do czasu rozstrzygnięcia postępowania sądowego.

Załącznik do pobrania 

ZARZĄDZENIE NR 213 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE z dnia 1 września 2022 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 202
2 r. poz. 559) oraz art. 25 ust. 1
i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm)
zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 659/404 położoną w Myślenicach obręb 3, o pow. 6 m2 wymienioną
w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona
w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE NR 190 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

z dnia 11 sierpnia 2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 25 ust. 1
i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościam
i
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm )
zarządzam, co następuje:

 § 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości położone w obr 4
w Myślenicach, stanowiące działki ewidencyjne: nr 628/47 o pow. 0,1164 ha,
część działki nr 628/91 o pow. 0,183 ha oraz część działki nr 628/88 o powierzchni 0,4502 wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE NR 176/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie:
podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022 poz.559 – tekst jedn. ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021 poz.1899 – tekst jedn.) oraz Uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza, co następuje:
 

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Myślenicach obręb 4, oznaczoną jako działka nr 628/52 o pow. 1,6626 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00046780/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA 

ZARZĄDZENIE NR 168/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 19 lipca 2022 roku

w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 106/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 9 maja 2022 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.2022.559 j. t. ze zm./, art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2021.1899 j. t. ze zm./ oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – zarządzam, co następuje:

§ 1
Uchyla się Zarządzenie nr 106/2022 z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Myślenicach obręb 4, oznaczonej jako działka nr 628/52 o pow. 1,6626 ha objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00046780/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

ZARZĄDZENIE NR 175 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 202
2 r. poz. 559) oraz art. 25 ust. 1
i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm)
zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 80/2 położoną w Myślenicach obręb 4, o pow. 300 m2 wymienioną
w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona
w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ DO POBRANIA

 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działki nr 1979/10 i nr 1981/9

Działka nr 1979/10 o powierzchni 0,0645 ha, działka nr 1981/9 o powierzchni 0,0501 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość położona w Myślenicach, przy ulicy Partyzantów, w terenie strefy przemysłowej miasta Myślenice, w odległości ok. 2 km od jego centrum. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa przemysłowo-usługowa, budynek mieszkalny jednorodzinny oraz niezabudowane działki przeznaczone pod zabudowę przemysłowo-usługową i mieszkaniowo-usługową.

Dostępność komunikacyjna – nieruchomość nie posiada prawnego dostępu do drogi publicznej. Działki od strony zachodniej przylegają do drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej, jednak bez tytułu prawnego do korzystania z dwóch działek po których przebiega droga. Droga publiczna o nawierzchni asfaltowej (ul. Partyzantów) w odległości ok. 40-50 m. Działki nr 1979/10 i nr 1981/9 tworzą funkcjonalną całość o łącznej powierzchni 0,1146 ha. Nieruchomość posiada mocno wydłużony kształt – długość 147 m, szerokość od ok. 8 m do 10,5 m. Teren w większości płaski, niezagospodarowany, w całości stanowiący nieurządzony teren biologicznie czynny. Dostęp do infrastruktury technicznej dobry – wszystkie media na działce bądź w bezpośrednim sąsiedztwie.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice Wschód” zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 154/XX/2019 z dnia 30.12.2019 r. przedmiotowe działki położone są w całości w terenie oznaczonym symbolem: 12PU – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 190 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 30 000 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 7 września 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13. Wadium należy wnieść najpóźniej do 31 sierpnia 2022 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku „Przetarg działek nr 1979/10, 1981/9 Myślenice obr. 1” na rachunek Gminy Myślenice:

89 8619 0006 0020 0000 0071 0003.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

WARUN KI PRZETARGU 
WARUNKI PRZETARGU 1
WARUNKI PRZETARGU 2
WARUNKI PRZETARGU 3

 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Jasienicy, oznaczonej jako działka nr 1693/5

 Działka nr 1693/5 o powierzchni 0,0568 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00078756/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Dział I-Sp, III, IV – bez wpisów.

Nieruchomość położona we wschodniej części miejscowości Jasienica. Zlokalizowana jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz komercyjnej o przeciętnym zagęszczeniu. Działka posiada nieregularny kształt. Leży w terenie nachylonym w kierunku północnym. Działka niezabudowana, niezagospodarowania. Pełni rolę placu, na którym składowane jest przede wszystkim drewno oraz balie do jego płukania i konserwacji, a także inne, różne materiały i surowce. Wszystkie sieci infrastruktury technicznej znajdują się na terenie nieruchomości lub w jej bezpośrednim zasięgu. Działka przylega do drogi o nawierzchni asfaltowej będącej we władaniu gminy.

Dostępność komunikacyjna – nieruchomość nie posiada prawnego dostępu do drogi publicznej (droga powiatowa, działka nr 480). Działka przylega do drogi o nawierzchni asfaltowej będącej we władaniu gminy (brak własności).

Obecnie działka jest dzierżawiona z przeznaczeniem na składowanie sprzętu gospodarskiego i opału. Umowa dzierżawy została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2024 r. z terminem wypowiedzenia wynoszącym 3 miesiące.

Na przedmiotowej działce nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Według obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Myślenice, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 407/LVIII/2010 z dnia 31.05.2010 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest w ramach strefy urbanizacji (strefa I), w terenie oznaczonym symbolem:
M3 – tereny zabudowy wiejskiej – niewielka część powierzchni nieruchomości,
ZR – tereny zieleni – zieleń łąkowa – przeważająca część powierzchni nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 40 560,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 6 000 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 7 września 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 31 sierpnia 2022 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku „Przetarg działka nr 1693/5 Jasienica” na rachunek Gminy Myślenice:

89 8619 0006 0020 0000 0071 0003.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka”
oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu. 

ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3
Warunki przetargu

ZARZĄDZENIE NR 163 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 5 lipca 2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 25 ust. 1
i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościam
i
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm )
zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości położone w Myślenicach, obręb 4 stanowiące działkę ewidencyjną nr 628/47 o pow. 0,5666 ha oraz 628/91
o pow. 0,1685 ha wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ DO POBRANIA 

 

ZARZĄDZENIE NR 161 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 4 lipca 2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 25 ust. 1
i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościam
i
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm )
oraz Uchwały nr 158/XXI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia na cele rolne dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości Gminy Myślenice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. poz. 3425) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, obręb 3 stanowiącą działkę ewidencyjną nr 712/15 o pow. 265 m2, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ DO POBRANIA 

 

ZARZĄDZENIE NR 159 / 2022 ​
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 1 lipca 2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm ) zarządzam, co następuje:

 § 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, obręb 3 stanowiącą działkę ewidencyjną nr 712/15 o pow. 200 m2, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ DO POBRANIA

 

ZARZĄDZENIE NR 106/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 9 maja 2022 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022 poz.559 – tekst jedn. ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021 poz.1899 – tekst jedn.) oraz Uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza,  co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomość  położoną w Myślenicach obręb 4, oznaczoną jako działka  nr 628/52 o pow. 1,6626 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00046780/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie  w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 


ZARZĄDZENIE NR 148/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do Użyczenia.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do użyczenia na czas oznaczony- 3 lata lokal użytkowy znajdujący się na I piętrze budynku w Myślenicach, Rynek 27, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu  na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA


ZARZĄDZENIE NR 131/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE z dnia 6 czerwca 2022 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 2022 poz. 559 – tekst jedn. ze zm./, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. 2021 poz. 1899 – tekst jedn. ze zm./, oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 1, oznaczoną jako działki nr 1979/10 o pow. 0,0645 oraz nr 1981/9 o pow. 0,0501 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że są one zbędne dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w „Gazecie Myślenickiej”, na tablicy informacyjnej Urzędu, na stronie internetowej www.myslenice.pl oraz BIP.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego przeznacza się nieruchomość oznaczoną jako działki nr 1979/10 i nr 1981/9 o łącznej powierzchni 0,1146 ha położone w całości w terenach zabudowy produkcyjno-usługowej. Działki tworzą funkcjonalną całość o mocno wydłużonym kształcie, długości 147 m i szerokości od ok. 8 m do 10,5 m. Dostępność komunikacyjna – nieruchomość nie posiada prawnego dostępu do drogi publicznej. Działki od strony zachodniej przylegają do drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej, jednak bez tytułu prawnego do korzystania z dwóch działek po których przebiega droga. Droga publiczna o nawierzchni asfaltowej (ul. Partyzantów) w odległości ok. 40-50 m. Działki sąsiednie posiadają dostęp do drogi publicznej.

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA


ZARZĄDZENIE NR 131/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 2022 poz. 559 – tekst jedn. ze zm./, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. 2021 poz. 1899 – tekst jedn. ze zm./, oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 1, oznaczoną jako działki nr 1979/10 o pow. 0,0645 oraz nr 1981/9 o pow. 0,0501 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że są one zbędne dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w „Gazecie Myślenickiej”, na tablicy informacyjnej Urzędu, na stronie internetowej www.myslenice.pl oraz BIP.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego przeznacza się nieruchomość oznaczoną jako działki nr 1979/10 i nr 1981/9 o łącznej powierzchni 0,1146 ha położone w całości w terenach zabudowy produkcyjno-usługowej. Działki tworzą funkcjonalną całość o mocno wydłużonym kształcie, długości 147 m i szerokości od ok. 8 m do 10,5 m. Dostępność komunikacyjna – nieruchomość nie posiada prawnego dostępu do drogi publicznej. Działki od strony zachodniej przylegają do drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej, jednak bez tytułu prawnego do korzystania z dwóch działek po których przebiega droga. Droga publiczna o nawierzchni asfaltowej (ul. Partyzantów) w odległości ok. 40-50 m. Działki sąsiednie posiadają dostęp do drogi publicznej.

 


ZARZĄDZENIE NR 105 / 2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 202
2 r. poz. 559) oraz art. 25 ust. 1
i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm)
zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 483/2 położoną w Myślenicach obręb 4, o pow. 67 m2 wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona
w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz do pobrania 

 

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 2213), podaję do publicznej wiadomości:

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Gminy Myślenice, który odbył się w dniu 10 maja 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Jaworniku, oznaczonej jako działka nr 1347/5, opisanej w księdze wieczystej KR1Y/00036232/7 zakończył się wynikiem negatywnym – brak wpłaty wadium do przetargu.

ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice odwołuje I publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Myślenice obręb 3 oznaczonej jako działka ewid. nr 1147/2 o pow. 0,0217 ha, wyznaczony na dzień 10 maja 2022 roku o godz. 9,00.

Powodem uzasadniającym odwołanie przetargu są nowe okoliczności faktyczne powodujące konieczność ponownej analizy sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 102 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 2 maja 2022 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 202
2 r. poz. 559) oraz art. 25 ust. 1
i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm)
oraz Uchwały nr 475/L/2022 Rady Miejskiej
w Myślenicach z dnia 25.04.2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na okres 10 lat umowy dzierżawy nieruchmości stanowiącej własność Gminy Myślenice zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 659/107 położonej w Myślenicach obręb 3, o pow. 0,05 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona
w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 87 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 202
2 r. poz. 559 ze zm) oraz art. 25 ust. 1
i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm )
oraz Uchwały nr 463/XLIX/2022 Rady Miejskiej
w Myślenicach z dnia 28 marca 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas 2 lat umowy dzierżawy nieruchomości zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach w obrębie 3, stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 1145/1 o pow. 0,06 ha wymienioną
w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona
w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ DO POBRANIA 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Jaworniku, oznaczonej jako działka nr 1347/5

Działka nr 1347/5 o powierzchni 0,1574 ha. Prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Jaworniku, składającej się między innymi z działki ewidencyjnej nr 1347/5 przysługuje Gminie Myślenice – w całości. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KR1Y/00036232/7 przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Dział I-Sp, IV – bez wpisów. W dziale III księgi wieczystej wpisano następujące ograniczenia:

1) służebność przejazdu, przechodu i przegonu jak przedstawiono to linią brązową przerywaną na mapie przyjętej do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Myślenicach w dniu 10.09.2013 za nr 3802/352/2013 oraz

2) ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, lecz nie dotyczy przedmiotowej działki, został złożony wniosek o wykreślenie ostrzeżenia.
Nieruchomości położona Jaworniku w odległości ok. 400 m od centrum wsi. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny zielone i rolne. Bezpośredni dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni żwirowej urządzonej na działce nr 1356 we władaniu Gminy Myślenice (brak własności), ok. 80m od drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Działka o niekorzystnej konfiguracji, posiada mocno nieregularny kształt. Teren nachylony w kierunku północnym, ze skarpą wzdłuż zachodniej granicy działki, opadającą w kierunku drogi.

Na terenie działki posadowiony budynek mieszkalny z częścią gospodarczą o powierzchni zabudowy ok. 85 m2. Budynek znajduje się w stanie awaryjnym i kwalifikuje się do rozbiórki. Budynek z 1950 roku, ostatnim okresie był nieużywany. W elementach konstrukcyjnych występują liczne uszkodzenia i ubytki m.in. pęknięcia fundamentów i ścian konstrukcyjnych, uszkodzenia konstrukcji dachu i ubytki w jego pokryciu. Budynek przylegający jest w trakcie rozbiórki.
Nieruchomość posiada dobry dostęp do sieci infrastruktury technicznej – media na działce lub w bezpośrednim sąsiedztwie.
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Jawornik zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 38/VII/2003 z dnia 17.03.2009 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2003 r., poz. 167) działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem M1 – tj. w terenie zabudowy zagrodowej, z dopuszczeniem jednorodzinnej oraz z nieuciążliwą działalnością usługową i gospodarczą. Zachodnia część działki znajduje się w terenie Kw – drogi wewnętrzne.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899 tekst jedn. z póź. zm.) upłynął w dniu 9 marca 2022 roku.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 84 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)

Wysokość wadium wynosi: 10 000 zł brutto
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 10 maja 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 4 maja 2022 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku „Przetarg nieograniczony, działka nr 1347/5 Jawornik” na rachunek Gminy Myślenice:

89 8619 0006 0020 0000 0071 0003.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl, BIP lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunku przetargu
Warunku przetargu 1
Warunku przetargu 2
Warunku przetargu 3

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 3, oznaczonej jako działka nr 1147/2

Działka nr 1147/2 o powierzchni 0,0217 ha. Prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Myślenicach obręb 3, składającej się między innymi z działki ewidencyjnej nr 1147 (w wyniku podziału geodezyjnego powstały działki nr 1147/1, 1147/2 oraz 1147/3) przysługuje Gminie Myślenice – w całości. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KR1Y/00047162/5 przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Dział I-Sp, IV – bez wpisów, zapisy w dziale III nie dotyczą przedmiotowej nieruchomości. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana zlokalizowana jest w centralnej części miasta Myślenice, w pobliżu ulicy Mostowej. Znajduje się w obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o stosunkowo wysokim zagęszczeniu. Od strony północno-zachodniej oraz północno-wschodniej graniczy z drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej, od strony południowo-zachodniej graniczy z działką niezabudowaną porośnietą roślinnością trawiastą oraz z działką zabudowaną, natomiast od strony południowo-wschodniej graniczy z działkami zabudowanymi. Ogólnie otoczenie nieruchomości tworzy tereny z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, komercyjną (hotel), rekreacyjno-wypoczynkową (basen odkryty, korty tenisowe, skatepark), parking publiczny, droga publiczna o nawierzchni asfaltowej, droga ekspresowa S7 tzw. „Zakopianka”, a także tereny niezabudowane zadrzewione i zakrzaczone.

Działka posiada nieregularny kształt. Leży w terenie nachylonym w kierunku południowo-wschodnim. Działka niezabudowana i niezagospodarowana, w przeważającej części pokryta roślinnością trawiastą. Na terenie działki zlokalizowany jest ciek wodny (rów). Infrastruktura techniczna: wszystkie sieci infrastruktury technicznej na terenie nieruchomości lub w jej bezpośrednim zasięgu. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej (ulica Mostowa – działka ewidencyjna nr 1147/3 oraz 1066/9).

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice-Centrum”, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 208/XXVI/2012 w dniu 24.10.2012 r. z późniejszymi zmianami przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem: 1.KDD.26 – tereny dróg publicznych klasy D – dojazdowej.
Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899 tekst jedn. z póź. zm) upłynął w dniu 1 kwietnia 2022 roku.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 23 500,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 3 000 zł brutto
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 10 maja 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 4 maja 2022 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku „Przetarg nieograniczony, działka nr 1147/2 Myślenice obr. 3” na rachunek Gminy Myślenice:

89 8619 0006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.plBurmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl, BIP lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki Przetargu 
Warunki Przetargu  1
Warunki Przetargu  2
Warunki Przetargu  3

ZARZĄDZENIE NR 72 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 28 marca 2022 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 202
2 r. poz. 559 ze zm) oraz art. 25 ust. 1
i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm )
zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Głogoczowie, stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 1659/2 o pow. 36 m2 wymienioną
w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona
w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że został podany do publicznej wiadomości w dniach od 22.03.2022 r. do 12.04.2022 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 67/2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 22 marca 2022 r.  Wykaz obejmuje ½ udziału własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nr 18, położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 9A zlokalizowanym przy ulicy Niepodległości w Myślenicach.
ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 63/2022 z dnia 17 marca 2022 roku przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Jasienicy, oznaczoną jako działka nr 1693/5 o pow. 0,0568 objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00078756/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.
Powyższe zarządzenie wraz z załącznikiem (wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia) zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej www.myslenice.pl oraz BIP w dniach od 17.03.2022r. do 7.04.2022r. (21 dni).
ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 64/2022 z dnia 17 marca 2022 roku przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową położoną w Jasienicy, oznaczoną jako działka nr 1693/6 o pow. 0,0123 ha objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00078756/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie wraz z załącznikiem (wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia) zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej www.myslenice.pl oraz BIP w dniach od 17.03.2022r. do 7.04.2022r. (21 dni).
ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

 

GNR.6840.9.2020, 9 marca 2022 r.

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 2213), podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości Gminy Myślenice, który odbył się w dniu 9 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 164/1 o pow. 0,0385 ha, położonej w Myślenicach obręb 1, opisanej w księdze wieczystej KR1Y/00053201/6:
– liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 2 (małżonkowie)
– liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
– cena wywoławcza nieruchomości – 19 700,00 zł
– najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 19 900,00 zł
– nabywca nieruchomości – Piotr i Joanna Rachtan

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem na czas oznaczony lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym zlokalizowanym na działce ewid nr 659/9, położonej w Myślenicach obręb 3, stanowiącej współwłasność Gminy Myślenice
Lokal znajduje się w budynku wielolokalowym położonym na działce nr 659/9 obr. 3 Myślenice Kw nr KR1Y/00028606/1 - os. Tysiąclecia nr 1, usytuowany jest na parterze budynku
z osobnym wejściem na prawo od strony wschodniej (od strony ul. Pardyaka). Powierzchnia lokalu wynosi 18,35 m2. W skład lokalu wchodzi pomieszczenie ekspozycyjne i niewielka łazienka. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną (wymaga zamontowania licznika energii elektrycznej), wodno- kanalizacyjną.

Lokal przeznaczony jest do wynajęcia na czas oznaczony – na okres 3 lat.
Sposób zagospodarowania: lokal użytkowy.

Czynsz płatny miesięcznie do 10-go dnia każdego miesiąca na dany miesiąc. Czynsz będzie podlegał waloryzacji w okresach rocznych w IV kwartale każdego roku o roczny wskaźnik wzrostu dochodów gminy Myślenice z tytułu najmu/dzierżaw, zawarty w założeniach do projektu budżetu gminy na rok następny.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 19 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.
Niezależnie od czynszu najmu Najemca ponosił będzie koszty związane z utrzymaniem wynajmowanego obiektu tj. koszty mediów (m. in.: opłaty za energię elektryczną, wodę, kanalizację, wywóz nieczystości), koszty podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.

Cena wywoławcza czynszu netto 850,00 zł/ miesiąc, wadium 85,00 zł.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2022 r. włącznie, w formie przelewu bankowego z dopiskiem „ Przetarg Myślenice najem lokalu” na rachunek Gminy Myślenice: 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje dotyczące lokalu będącego przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21, tel. 12 639-23-29.

LISTA OSÓB DOPUSZCZONYCH DO I PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO
działka nr 164/1 położona w Myślenicach obr. 1

Na podstawie art. 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 r. poz. 2213) Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice nr 302/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku podaje do publicznej wiadomości listę osób dopuszczonych do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 164/1, położonej w Myślenice obręb 1, o powierzchni 0,0385 ha, księga wieczysta KR1Y/00053201/6.

W terminie do 4 marca 2022 roku wpłynęło 1 (jedno) wadium i zgłoszenie udziału do przetargu wyznaczonego na dzień 9 marca 2022 r. na godz. 9.00, zakwalifikowano następujące osoby:

1) Piotr i Joanna Rachtan (małżonkowie)

Informacje podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.


ZARZĄDZENIE NR  53 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 2 marca 2022 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm) oraz art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm ) oraz Uchwały nr 444/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28.02.2022 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Głogoczowie,  stanowiącą część parceli gruntowej nr 1245, która tworzy działkę ewidencyjną nr 1561 o pow. 1 mwymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona
w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  53 / 2022


 

ZARZĄDZENIE NR  52 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 2 marca 2022 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm) oraz art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm ) oraz Uchwały nr 443/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28.02.2022 roku zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Głogoczowie, stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 1659/4 o pow. 36 mwymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  52 / 2022


 

 

ZARZĄDZENIE NR 51/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
 z dnia  02.03.2022 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm), art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm ) oraz Uchwały Nr 445/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gminnych stanowiących część sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na obszarze gminy Myślenice na czas nieoznaczony, zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości:

 1.  

Działka nr 643 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,52 ha

 1.  

Działka nr 644 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,02 ha

 1.  

Działka nr 645 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,70 ha

 1.  

Działka nr 647 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,29 ha

 1.  

Działka nr 691 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,11 ha

 1.  

Działka nr 697/2 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0191 ha

 1.  

Działka nr 697/3 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0173 ha

 1.  

Działka nr 698/2 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0084 ha

 1.  

Działka nr 698/3 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0067 ha

 1.  

Działka nr 1684 w Krzyszkowicach o powierzchni 1,54 ha

 1.  

Działka nr 1406/1 w Głogoczowie o powierzchni 0,48 ha

 1.  

Działka nr 121/12 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0206 ha

 1.  

Działka nr 459/8 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0223 ha

 1.  

Działka nr 479/4 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0048 ha

 1.  

Działka nr 841/8 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0277 ha

 1.  

Działka nr 1567/3 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,04 ha

 1.  

Działka nr 187/1 w Polance o powierzchni 0,0721 ha

 1.  

Działka nr 1758/2 w Polance o powierzchni 0,0139 ha

 1.  

Działka nr 540/10 w Jasienicy o powierzchni 0,0069 ha

 1.  

Działka nr 1368/6 w Jasienicy o powierzchni 0,0332 ha

 1.  

Działka nr 1693/4 w Jasienicy o powierzchni 0,0044 ha

 1.  

Działka nr 1232/1 w Jaworniku o powierzchni 0,0464 ha

 1.  

Działka nr 2368/1 w Jaworniku o powierzchni 0,0198 ha

 1.  

Działka nr 139/1 w Bęczarce o powierzchni 0,012 ha

 1.  

Działka nr 891/2 w Bęczarce o powierzchni 0,1322 ha

 1.  

Działka nr 1590/1 w Bęczarce o powierzchni 0,0241 ha

 1.  

Udział 7/128 w działce nr 1747 w Bęczarce o powierzchni 0,52 ha

 1.  

Działka nr 173/2 w Borzęcie o powierzchni 0,0215 ha

 1.  

Działka nr 488/1 w Borzęcie o powierzchni 0,0116 ha

 1.  

Działka nr 513/1 w Borzęcie o powierzchni 0,06ha

 1.  

Działka nr 518/2 w Borzęcie o powierzchni 0,0349ha

 1.  

Działka nr 518/3 w Borzęcie o powierzchni 0,0062 ha

 1.  

Działka nr 650/3 w Borzęcie o powierzchni 0,0185 ha

 1.  

Działka nr 772 w Borzęcie o powierzchni 0,17 ha

 1.  

Działka nr 1151 w Polance o powierzchni 0,01 ha

 1.  

Działka nr 120/3 w Zawadzie o powierzchni 0,0867 ha

 1.  

Działka nr 141/4 w Zawadzie o powierzchni 0,026 ha

 1.  

Działka nr 160/5 w Zawadzie o powierzchni 0,0067 ha

 1.  

Działka nr 165/2 w Zawadzie o powierzchni 0,0033 ha

 1.  

Działka nr 188/2 w Zawadzie o powierzchni 0,1832 ha

 1.  

Działka nr 370/1 w Zawadzie o powierzchni 0,087 ha

 1.  

Działka nr 382  w Zawadzie o powierzchni 0,06 ha

 1.  

Działka nr 664 w Zawadzie o powierzchni 0,02 ha

 1.  

Działka nr 1291/4 w Borzęcie o powierzchni 0,0219 ha

 1.  

Działka nr 1321/4 w Borzęcie o powierzchni 0,0663 ha

 1.  

Działka nr 1479/6 w Borzęcie o powierzchni 0,0294 ha

 1.  

Działka nr 1479/8  w Borzęcie o powierzchni 0,0015 ha

 1.  

Działka nr 1482/10 w Borzęcie o powierzchni 0,0244 ha

 1.  

Działka nr 1517/11 w Borzęcie o powierzchni 0,0572 ha

 1.  

Działka nr 1518/3 w Borzęcie o powierzchni 0,0056 ha

 1.  

Działka nr 92/3 w Bęczarce o powierzchni 0,00494 ha

 1.  

Działka nr 93 w Bęczarce o powierzchni 0,04 ha

 1.  

Działka nr 224/5 w Głogoczowie o powierzchni 0,0542 ha

 1.  

Działka nr 650/32 w Głogoczowie o powierzchni 0,011 ha

 1.  

Działka nr 801/8 w Głogoczowie o powierzchni 0,0179 ha

 1.  

Działka nr 828/2 w Głogoczowie o powierzchni 0,0048 ha

 1.  

Działka nr 923/2 w Głogoczowie o powierzchni 0,005 ha

 1.  

Działka nr 926/1 w Głogoczowie o powierzchni 0,07 ha

 1.  

Działka nr 1015/2 w Głogoczowie o powierzchni 0,0063 ha

 1.  

Działka nr 1154/1 w Głogoczowie o powierzchni 0,0217 ha

 1.  

Działka nr 1397/1 w Głogoczowie o powierzchni 0,0826 ha

 1.  

Działka nr 1464/3 w Głogoczowie o powierzchni 0,0048 ha

 1.  

Działka nr 1468/3 w Głogoczowie o powierzchni 0,0309ha

 1.  

Działka nr 1468/5 w Głogoczowie o powierzchni 0,0782 ha

 1.  

Działka nr 1516/6 w Głogoczowie o powierzchni 0,0106 ha

 1.  

Działka nr 1516/8 w Głogoczowie o powierzchni 0,005 ha

 1.  

Działka nr 1582/25 w Głogoczowie o powierzchni 0,008 ha

 1.  

Działka nr 1647/2 w Głogoczowie o powierzchni 0,02 ha

 1.  

Działka nr 1795/4 w Głogoczowie o powierzchni 0,0406 ha

 1.  

Działka nr 1798/2 w Głogoczowie o powierzchni 0,0545 ha

 1.  

Działka nr 1799/1 w Głogoczowie o powierzchni 0,0047 ha

 1.  

Działka nr 1803/3 w Głogoczowie o powierzchni 0,0039 ha

 1.  

Działka nr 1873/2 w Głogoczowie o powierzchni 0,0357 ha

 1.  

Działka nr 1920 w Głogoczowie o powierzchni 0,0108 ha

 1.  

Działka nr 1921/2 w Głogoczowie o powierzchni 0,0281 ha

 1.  

Działka nr 1529/2 w Trzemeśni o powierzchni 0,1112 ha

 1.  

Działka nr 393/2 w Zasani o powierzchni 0,1616 ha

 1.  

Działka nr 401/8 w Zasani o powierzchni 0,0233 ha

 1.  

Działka nr 1106/5 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0682 ha

 1.  

Działka nr 1106/6 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0092 ha

 1.  

Działka nr 1343/8 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0042 ha

 1.  

Działka nr 958/1 w Drogini o powierzchni 0,0135 ha

 1.  

Część działki nr 65/2 w Drogini o powierzchni 180 m2

 1.  

Działka nr 628/76 obręb 4 w Myślenicach o powierzchni 0,0161 ha

 1.  

Działka nr 628/89 obręb 4 w Myślenicach o powierzchni 0,0243 ha

 1.  

Działka nr 141/10 w Trzemeśni o powierzchni 0,0087 ha

 1.  

Działka nr 425/2 w Trzemeśni o powierzchni 0,0147 ha

 1.  

Działka nr 829 w Trzemeśni o powierzchni 0,01 ha

 1.  

Udział 7/256 w działce nr 428/1 w Trzemeśni o powierzchni 0,0295 ha

 1.  

Udział 1/22 w działce nr 428/2 w Trzemeśni o powierzchni 0,0117 ha

 1.  

Udział 1/22 w działce nr 431 w Trzemeśni o powierzchni 0,0377 ha

 1.  

Działka nr 685/2  w Bysinie o powierzchni 0,0016 ha

 1.  

Działka nr 1342/4 w Bysinie o powierzchni 0,0113 ha

 1.  

Działka nr 1527/3 w Bysinie o powierzchni 0,0854 ha

 1.  

Działka nr 1527/5 w Bysinie o powierzchni 0,1019 ha

 1.  

Działka nr 625/5 obręb 4 w Myślenicach o powierzchni 0,0039 ha

 1.  

Działka nr 625/6 obręb 4 w Myślenicach o powierzchni 0,0053 ha

 1.  

Działka nr 178/1 w Osieczanach o powierzchni 0,0312 ha

 1.  

Działka nr 1052/2 w Trzemeśni o powierzchni 0,1214 ha

 1.  

Działka nr 148/4 w Trzemeśni o powierzchni 0,0111 ha

 1.  

Działka nr 1973/8 w Trzemeśni o powierzchni 0,1485 ha

 1.  

Działka nr 50/2 w Zasani o powierzchni 0,0171 ha

 1.  

Działka nr 315/2 w Zasani o powierzchni 0,0109 ha

 1.  

Działka nr 137/10 w Porębie o powierzchni 0,0546 ha

 1.  

Działka nr 337/3 w Porębie o powierzchni 0,0303 ha

 1.  

Działka nr 886 w Porębie o powierzchni 0,06 ha

 1.  

Działka nr 1347/2 w Porębie o powierzchni 0,1755 ha

 1.  

Działka nr 1347/3 w Porębie o powierzchni 0,0272 ha

 1.  

Działka nr 1828/5 w Głogoczowie o powierzchni 0,1918 ha

§ 2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia nr 51/2022


 

MI.6840.1.2021

Myślenice, 2 marca 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 50/2022 z dnia 2 marca 2022 roku przeznacza do zamiany nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Myślenice położoną w Myślenicach obręb 3, oznaczoną jako działka nr 659/229 o pow. 0,0216 ha objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00047162/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – IV Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 3 oznaczoną jako działka nr 659/579 o pow. 0,0147 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/0009284/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Powyższe zarządzenie wraz z załącznikiem (wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 2.03.2022r. 23.03.2022r. (21 dni).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2022

 


 

ZARZĄDZENIE NR 45 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

Z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm) oraz art. 25 ust. 1
i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościam
i
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm )
zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, obręb 4 stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 628/10 o pow. około 0,05 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ DO POBRANIA 


 

ZARZĄDZENIE NR 46 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

z dnia 28 lutego 2022 roku

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm) oraz art. 25 ust. 1
i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościam
i
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm )
zarządzam, co następuje:

 § 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Głogoczowie, stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 1659/2 o powierzchni 0,031 ha oraz działki ewidencyjnej 1659/4 o pow. 0,0479 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ DO POBRANIA 

ZARZĄDZENIE NR 35 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

z dnia 22 lutego 2022 roku

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm) oraz art. 25 ust. 1
i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościam
i
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm )
zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, obręb 3 stanowiącą działkę ewidencyjną nr 712/17 o pow. 270 m2, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do pobrania - wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 33/2022 z dnia 18.02.2022 roku przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 3, oznaczoną jako działka nr 1147/2 o pow. 0,0217 objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00047162/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie wraz z załącznikiem (wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 18.02.2022 r. 11.03.2022 r. (21 dni).
Załącznik do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 28 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 14 lutego 2022 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościam
i (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm ) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, obręb 2 stanowiącą działkę ewidencyjną nr 1086 o pow. 225 m2, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona
w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania 

ZARZĄDZENIE NR 31 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 16 lutego 2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościam
i (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, składającej się z części działki ewidencyjnej nr 80/2 o pow. około 0,1 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do pobrania 

ZARZĄDZENIE NR 31 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

z dnia 16 lutego 2022 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościam
i (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm ) zarządzam, co następuje:

 § 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, składającej się z części działki ewidencyjnej nr 80/2 o pow. około 0,1 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 

ZARZĄDZENIE NR 21/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE 
z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2021 poz. 1372 – tekst jedn. ze zm., art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art 37 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2021 poz. 1899 – tekst jedn. ze zm./, oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 4, oznaczoną jako działka nr 483/9 o pow. 0,0014 ha, objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00038532/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w „Gazecie Myślenickiej” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 21

ZARZĄDZENIE NR 20/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2021 poz. 1372 – tekst jedn. ze zm., art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art 37 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2021 poz. 1899 – tekst jedn. ze zm./, oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 4, oznaczoną jako działka nr 483/8 o pow. 0,0029 ha, objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00038532/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w „Gazecie Myślenickiej” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 20 

ZARZĄDZENIE NR 19/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 27 stycznia 2022 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2021 poz. 1372 – tekst jedn. ze zm., art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art 37 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2021 poz. 1899 – tekst jedn. ze zm./, oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 4, oznaczoną jako działka nr 483/7 o pow. 0,0008 ha, objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00038532/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w „Gazecie Myślenickiej” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR19

ZARZĄDZENIE NR 18/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 27 stycznia 2022 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym


Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2021 poz. 1372 – tekst jedn. ze zm., art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art 37 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2021 poz. 1899 – tekst jedn. ze zm./, oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:
§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 4, oznaczoną jako działka nr 483/6 o pow. 0,0040 ha, objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00038532/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.
§ 2
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w „Gazecie Myślenickiej” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 18 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta w Myślenicach, Rynek 8/9 wejście od strony ul. Henryka Jordana, w Gazecie Myślenickiej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie Urzędu zostały podane do publicznej wiadomości w dniach od 27 stycznia do 17 lutego 2022 r. (21 dni) wykazy nieruchomości stanowiące własność Gminy Myślenice tj. działki nr 483/5, 483/6, 483/7, 483/8, 483/9 położone w Myślenicach obręb 4, które zostały przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Powyższe wykazy stanowią załączniki do zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice nr 17/2022, 18/2022, 19/2022, 20/2022, 21/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r., 
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Mienia, w terminie
6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

ZAŁĄCZNIKNR17

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,

położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działka nr 164/1

Tryb przetarg ustny ograniczony do nieruchomości sąsiednich posiadających dostęp do drogi publicznej. Z uwagi na powyższe uzasadnione jest zbycie nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych działek nr 163/2, 165 oraz 1796/7 (położona w Polance).
Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Myślenice lub przesłać na adres Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice do dnia 4.03.2022 r. do godziny 14.00. Wniosek o udział w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości zawiera załącznik nr 4.
Działka nr 164/1 o powierzchni 0,0385 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.


Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w północnej części miasta Myślenice, w pobliżu ulicy Henryka Sienkiewicza, przy granicy z miejscowością Polanka. Znajduje się w obrębie zabudowy mieszkaniowej o średnim zagęszczeniu. Od strony północnej oraz południowej graniczy z działkami niezabudowanymi porośnietymi roślinnością trawiastą oraz zadrzewionymi i zakrzaczonymi,od strony zachodniej graniczy z działką niezabudowaną porośniętą roślinnością trawiastą oraz z działką zabudowaną, natomiast od strony wschodniej graniczy z częścią porośniętą roślinnością trawiastą działki zabudowanej. Ogólnie otoczenie nieruchomości tworzy tereny z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową oraz handlowo-usługową. Czynniki środowiskowe korzystne. Nieruchomość o korzystnej lokalizacji i położeniu.

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w północnej części miasta Myślenice, osiedle Dolne Przedmieście, uchwalonym w dniu 29.03.2012 r. - Uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach nr 152/XX/2012 wraz ze zmianą uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 181/XXII/2012 z dnia 29.06.2012 r., z późniejszymi zmianami przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem: ZR – tereny zieleni nieurządzonej o podstawowym przeznaczeniu pod łąki i pastwiska, tereny zieleni łęgowej, zadrzewienia śródpolne oraz tereny upraw polowych. W obszarze terenów zieleni nie urządzonej obowiązuje zakaz zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 19 700,00 zł brutto (zwolnione z podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 3 000 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 9 marca 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 4 marca 2022 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku „Przetarg ograniczony, działka nr 164/1 Myślenice obr. 1” na rachunek Gminy Myślenice:

89 8619 0006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.
WARUNKIU PRZETARGU

ZAŁĄCZNIK 1 
ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3
ZAŁĄCZNIK 4 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 15/2022 z dnia 26.01.2022 roku przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 3, oznaczoną jako działka nr 1258/2 o pow. 0,0042 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00018351/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie wraz z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 26 stycznia 2022 r. do 16.02.2022 r. (21 dni).
Załącznik>>Pobierz

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 14/2022 z dnia 26.01.2022 roku przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym z częścią gospodarczą, znajdującym się w stanie awaryjnym, położoną w Jaworniku, oznaczoną jako działka nr 1347/5 o pow. 0,1574 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00036232/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie wraz z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 26.01.2022 r. do 16.02.2022 r. (21 dni).
Załącznik >> Pobierz

Z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), 23 ust.1 pkt 7a oraz art. 35 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm) zarządzam, co następuje:§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości położone w Myślenicach obręb 3,  stanowiące część działki ewidencyjnej nr 712/15 o pow. 260 m2 oraz działkę ewidencyjną nr 712/13 o powierzchni 160 m2 wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 305/2021


ZARZĄDZENIE NR 298/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 298/2021 z dnia 8.12.2021 roku przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 1, oznaczoną jako działka nr 164/1 o pow. 0,0385 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie wraz z załącznikiem (wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 8.12.2021r. 29.12.2021r. (21 dni).

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA 

ZARZĄDZENIE NR 282/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 29.11.2021 r.w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wynajęcia na okres 3 lat lokal użytkowy znajdujący się na parterze budynku w Myślenicach, os. Tysiąclecia 1, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona
w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK DO PROBRANIA


 

ZARZĄDZENIE NR 283/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE z dnia 29 listopada 2021 roku
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznazonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, zm. Dz. U. Z 2021 r., poz. 1894) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021 poz.1899) oraz Uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości
położone w Myślenicach obręb 3, stanowiące część działki ewidencyjnej nr 712/15 o pow. 260 m2, oraz działkę ewidencyjną nr 712/13 o pow. 160 m2, wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ DO POBRANIA


 

ZARZĄDZENIE NR 275/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE z dnia 19 listopada 2021 roku 
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, zm. Dz. U. Z 2021 r., poz. 1894) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021 poz.1899) oraz Uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Jaworniku, stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 544 o pow. 10 m2, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ JAWORNIK << KLIKNIJ


 

ZARZĄDZENIE NR 274/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE z dnia 19 listopada 2021 roku
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, zm. Dz. U. Z 2021 r., poz. 1894) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021 poz.1899) oraz Uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach obręb 3, stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 712/15 o pow. 210 m2, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ DO POBRANIA <KLIKNIJ


ZARZĄDZENIE NR 273/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE z dnia 19 listopada 2021 roku
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, zm. Dz. U. Z 2021 r., poz. 1894) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021 poz.1899) oraz Uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, obręb 1 stanowiącą działkę ewidencyjną nr 1424/4 o pow. 261 m2, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.
§ 3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ DO POBRANIA << KLIKNIJ


 

ZARZĄDZENIE NR 264/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

z dnia 29 października 2021 roku
w sprawie: przekazania pieca C.O. do budynku Przedszkola Samorządowego nr 6 w Myślenicach.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice nr 108/2003 z dnia 23.07.2003 r., w sprawie „Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentacji finansowo – księgowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice” zarządzam, co następuje:

§ 1
Zarządza się przekazanie Przedszkolu Samorządowemu nr 6 w Myślenicach pieca C.O. o łącznej wartości 67 650,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta w Myślenicach, Rynek 8/9 wejście od strony ul. Henryka Jordana, w Gazecie Myślenickiej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie Urzędu został podany do publicznej wiadomości w dniach od 25 października do 6 grudnia 2021 r. (21 dni) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, o powierzchni 0,0067 ha, składającej się z działki oznaczonej nr 483/2 położonej w Myślenicach obręb 4, objętej księgą wieczystą KR1Y/00038531/7. Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zarabie w Myślenicach wraz z sołectwem Chełm dla obszaru wschodniej części Zarabia”, zgodnie z którym przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną 5MN1. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działki nr 485 zarządzeniem nr 254/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 25 października 2021 r. uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Mienia, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

- Załącznik do zarządzenia

 


ZARZĄDZENIE NR 237/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 6 października 2021 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. 2020 poz.1990 z późn. zm.) oraz Uchwały   nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Polance, stanowiącą fragment działki ewidencyjnej nr 577/11 o pow. 250 m2,  wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

 


ZARZĄDZENIE NR 208/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. 2020 poz.1990 z późn. zm.) oraz Uchwały   nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, obręb 3 stanowiącą działkę ewidencyjną nr 1152/16 o pow. 176 m2,  wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

 


ZARZĄDZENIE NR 202/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. 2020 poz.1990 z późn. zm.) oraz Uchwały   nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach,obręb 3 stanowiącą działkę ewidencyjną nr 712/17 o pow. 270 m2,  wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,

położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działki nr 1979/13 i nr 1981/12

Działka nr 1979/13 o powierzchni 0,0222 ha, działka nr 1981/12 o powierzchni 0,0066 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działki nr 1979/13 i nr 1981/12 sąsiadują ze sobą i tworzą funkcjonalną całość. Obszar działek posiada nieregularny kształt, leży w terenie płaskim. Działki nieogrodzone i niezagospodarowane. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej (ulica Juliusza Słowackiego – działka ewidencyjna nr 1550) poprzez działki ewidencyjne nr 1979/12 oraz nr 1981/11 użytkowane rolniczo. Przez centralną część nieruchomości przebiega podziemna sieć gazociągu wysokoprężnego, znacznie ograniczająca możliwości jej zabudowy.
Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w mieście Myślenice pn. „Myślenice Wschód”, uchwalonym w dniu 30.12.2019 r. - Uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach nr 154/XX/2019 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 474 z dnia 15.01.2020 r.) przedmiotowe działki położone są w terenie oznaczonym symbolem: 14PU – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 73 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 14 000 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 29 października 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.

Wadium należy wnieść najpóźniej do 22 października 2021 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku „Przetarg działek nr 1979/13, 1981/12 Myślenice obr. 1” na rachunek Gminy Myślenice:
89 8619 0006 0020 0000 0071 0003.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki Przetargu 
Zał.1
Zał.2
Zał.3
Zał.4


ZARZĄDZENIE NR 216/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 2 września 2021 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020 poz.1990 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 2 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 1083 pow. około 600 m2, wymienioną w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 202/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICEz dnia 30 sierpnia 2021 roku
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020 poz.1990 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, obręb 3 stanowiącą działkę ewidencyjną nr 712/17 o pow. 270 m2, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

 


 

 

 

 

 

 

 


MI.6840.2.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 191/2021 z dnia 12.08.2021 roku przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 1, oznaczoną jako działka nr 1979/13 o pow. 0,0222 ha i nr 1981/12 o pow. 0,0066 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie wraz z załącznikiem (wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 12.08.2021r. 2.09.2021r. (21 dni).
Załącznik do Zarządzenia nr 191.2021_ zadnia 12.08.2021

GNR.6823.11.2020

Myślenice, 7.07.2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 153/2021 z dnia 5.07.2021 roku przeznacza do zamiany nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Myślenice położoną w Myślenicach obręb 4, oznaczoną jako działka nr 80/1 o pow. 0,0194 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00046780/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – IV Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 4 oznaczoną jako działka nr 98/4 o pow. 0,0191 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00035483/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Powyższe zarządzenie wraz z załącznikiem (wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany) zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 5.07.2021r. 26.07.2021r. (21 dni)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr _153_2021.zamiana

GNR.6840.5.2021

Myślenice, 29.07.2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 178/2021 z dnia 29.07.2021 roku przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 1/8 udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działki nr 1860/14 o pow. 0,0336 ha i nr 1860/16 o pow. 0,0147 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00049358/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że są one zbędne dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.  Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 29.07.2021r. do 19.08.2021 r. (21 dni).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany


ZARZĄDZENIE NR 161/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 12 lipca 2021 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz.713 – tekst jedn. ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz.1990 – tekst jedn.) oraz Uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza,  co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości  położone w Głogoczowie, oznaczone jako działki nr 809/2 o pow. 0,84 ha, nr 1641 o pow. 0,59 ha, nr 1642 o pow. 0,20 ha oraz nr 1668 o pow. 0,90 ha, wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie  w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 161 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 12 lipca 2021 r.


Myślenice, 30.07.2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 173/2021 z dnia 27.07.2021 roku przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach obręb 3, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 659/270 o pow. 0,0330 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00047162/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 27.07.2021r. do 17.08.2021r. (21 dni).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany


GNR.6840.8.2021

Myślenice, 9.07.2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 160/2021 z dnia 9.07.2021 roku przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 1, oznaczoną jako działka nr 1558/2 o pow. 0,0118 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00047163/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie wraz z wykazem zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 9.07.2021 r. do 30.07.2021 r. (21 dni).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

 


Informację o wyniku przetargu
I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 30.06.2021 r. na godz. 900 na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, stanowiącej własność Gminy Myślenice. Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 4, przy ulicy Spokojnej 10, oznaczona jako działka nr 533 o pow. 0,0840 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00034112/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 530 000,00 zł brutto

najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 535 300,00 zł brutto

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

nabywca nieruchomości (najwyższe postąpienie ceny):

Firma Handlowo-Usługowa Pasternak Małgorzata, Polanka

Informacja o wyniku przetargu

I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 30.06.2021 r. na godz. 900 na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, stanowiącej własność Gminy Myślenice. Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 4, przy ulicy Spokojnej 10, oznaczona jako działka nr 533 o pow. 0,0840 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00034112/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 530 000,00 zł brutto

najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 535 300,00 zł brutto

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

nabywca nieruchomości (najwyższe postąpienie ceny):

Firma Handlowo-Usługowa Pasternak Małgorzata, Polanka

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 154/2021 z dnia 5.07.2021 roku przeznacza do do zamiany nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Myślenice położoną w Myślenicach obręb 3, oznaczoną jako działki nr 659/140 o pow. 0,0475 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00047162/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – IV Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 3 oznaczoną jako działka nr 659/164 o pow. 0,0236 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00083831/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Powyższe zarządzenie wraz z załącznikiem (wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany) zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 5.07.2021r. 26.07.2021r. (21 dni).

Załączniki do pobrania
/pro_myslenice/zasoby/files/zalacznik-nr-1-do-zarzadzenia-nr-154-2021.zamiana.solidarnosci-1.doc

 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 4, oznaczonej jako działka nr 628/52

            Działka ewidencyjna nr 628/52 o pow. 1,6626 ha położona w obrębie 4 miasta Myślenice, przy ul. Parkowej 1F, objęta księgą wieczystą KR1Y/00046780/6, ogrodzona, zabudowana budynkiem pawilonu mieszkalno-restauracyjnego oraz budynkiem sanitariatów.

            Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego teren 1UT – teren usług turystyki i wypoczynku, z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia służące obsłudze ruchu turystycznego w tym obiekty hotelowe, zajazdy, zespoły domów campingowych i letniskowych wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb    i wskaźników. Jako przeznaczenie uzupełniające w terenie usług turystyki i wypoczynku ustala się możliwość lokalizacji: usług o charakterze komercyjnym obejmujących: handel i gastronomię; budynków sanitarnych, gospodarczych i garaży; dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych, ścieżek rowerowych, przejść i ciągów pieszych; sieci,urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej; zieleni urządzonej w ramach przeznaczenia uzupełniającego wymienionego w ust. 2 jest: dostosowanie do funkcji i charakteru przeznaczenia podstawowego. Na terenie 1UT obejmującym istniejące zabudowania , położone w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią Q1% dopuszcza się możliwość realizacji nowego obiektu o parametrach ustalonych w niniejszym planie dla tego rodzaju inwestycji z zastrzeżeniem, aby konstrukcja budynku, oparta na ażurowych podporach zapewniała swobodny przepływ wody Q1%.

Osoby zainteresowane dzierżawą nieruchomości zobowiązane są do złożenia swojej oferty wraz z koncepcją zagospodarowania terenu w postaci i formie pisemnej oraz na dowolnym nośniku cyfrowym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, dziennik podawczy w terminie do dnia 21 lipca 2021r.

Część jawna przetargu zostanie przeprowadzona w dniu 26 lipca 2021 r. o godz. 10.00,   w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony 30-stu lat z warunkami wykonania inwestycji. Cena wywoławcza jednomiesięcznego czynszu dzierżawy wynosi 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych  00/000) brutto, w tym należny podatek VAT.            

Wysokość wadium wynosi: 3 000,00 zł brutto.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 16 lipca 2021 roku włącznie, w formie przelewu bankowego na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice numer: 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003, z dopiskiem „Przetarg Myślenice obręb 4, działka nr 628/52” lub gotówką w kasie Urzędu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy.

Informacja o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w „Gazecie Myślenickiej” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21, tel. 12 639-23-29.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl.

ZAŁĄCZNIKI:

- Warunki przetargu
- Oferta - załącznik do warunków przetargu
- Klauzula RODO

 


ZARZĄDZENIE NR 118/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia  31 maja 2021 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. 2020 poz.1990 z późn. zm.) oraz Uchwały   nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, obręb 3 stanowiącą działkę ewidencyjną nr 712/7 o pow. 300 m2,  wymienioną  w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


ZARZĄDZENIE NR 112/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 26 maja 2021 roku

 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. 2020 poz.1990 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, obręb 3 stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 712/15 o pow. 260 m2,  oraz działkę nr 712/11 o pow. 150 m2  wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


ZARZĄDZENIE NR 105/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 12 maja 2021 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz.713 – tekst jedn. ze zm.), art. 35 ustawy      z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz.1990 – tekst jedn.) oraz Uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, obręb 4 oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 165/2 o pow. 0,1394 ha, objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00048135/4, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie  w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Myślenice

Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 2, przy ul. Traugutta, oznaczona jako działka nr 985/5 o pow. 0,0092 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/0009096/3 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działka znajduje się w terenie – 5MN, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Sąsiedztwo bezpośrednie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz niezabudowane działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Dojazd stromą drogą o nawierzchni asfaltowej, biegnącą po działce nr 1022, stanowiącą własność Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych oraz po działce nr 982/2, stanowiącej własność Gminy Myślenice. Działka posiada kształt wieloboku o szerokości od ok. 5m do 8,5m i długości ok. 17-18m. Teren lekko nachylony w kierunku południowym. Działka niezagospodarowana, porośnięta nieurządzoną zielenią trawiastą. Działka od strony północnej i południowej posiada wspólne ogrodzenie.

Dział III księgi wieczystej nr KR1Y/0009096/3 zawiera wpis dotyczący służebności przejazdu i przechodu po dz. 985/3 z której powstała przedmiotowa działka nr 985/5 na rzecz działki nr 984/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 20 000,00 zł brutto (w tym podatek VAT)
Wysokość wadium wynosi: 2 000 zł brutto (w tym podatek VAT)

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

Wadium należy wnieść najpóźniej do 23 czerwca 2021 r. włącznie. W formie przelewu bankowego na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003 z dopiskiem „wadium na przetarg ul. Traugutta”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel 639-23-36.

Warunki przetargu ustnego nieograniczonego 
Załącznik 1 
Załącznik 2
Załącznik 3 
Załącznik 4

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

 

ZARZĄDZENIE NR 64/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 26 marca 2021 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz.713 – tekst jedn. ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz.1990 – tekst jedn.) oraz Uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość  położoną w Myślenicach obręb 4, oznaczoną jako działka  nr 628/52 o pow. 1,6626 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00046780/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy  w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych, wymienioną  w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie  w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


ZARZĄDZENIE NR 84/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 22 kwietnia 2021 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do Użyczenia.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do użyczenia na czas nieoznaczony lokal użytkowy znajdujący się na parterze budynku w Myślenicach, Rynek 27, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu  na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


ZARZĄDZENIE NR .../2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia ... kwietnia 2021 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz.713 – tekst jedn. ze zm.), art. 35 ustawy      z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz.1990 – tekst jedn.) oraz Uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, obręb 3 przy ulicy Mostowej stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 1145/1 o pow. 0,06 ha, wymienioną  w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie  w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 2, oznaczonej jako działka nr 1060/6

Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Sobieskiego w Myślenicach, w strefie śródmiejskiej, w odległości ok. 300 m od Rynku. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Bezpośredni dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej, biegnącej   po działce nr 1060/5, stanowiącej własność Gminy Myślenice. Działka nr 1060/6 o pow. 0,0402 ha, posiada wieloboczny kształt, zbliżony do trójkąta. Teren lekko nachylony w kierunku północnym. Działka nieogrodzona, w całości stanowiąca teren biologicznie czynny, urządzony jako trawnik z jednym drzewem.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. Osiedle Traugutta, uchwalonym w dniu 29 września 2015r. - uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach nr 90/XIV/2015 przedmiotowa nieruchomość położona jest w większości w obszarze oznaczonym symbolem 7MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W terenach  7MN należy lokalizować budynki jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej albo w zabudowie bliźniaczej, z dopuszczeniem zabudowy szeregowej, pod warunkiem, że łączna długość jednego szeregu budynków  nie będzie przekraczała 25m.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 25 maja 2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta    i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.

Cena wywoławcza 104 550,00 zł brutto ( w tym podatek VAT), wadium 10 500 zł brutto.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 22 maja 2021 r. włącznie w formie przelewu bankowego  z dopiskiem „ Przetarg Myślenice obr. 2 działka nr 1060/6” na rachunek Gminy Myślenice: 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek.

Informacja o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w„Gazecie Myślenickiej” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21, tel. 12 639-23-29.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl.

ZAŁĄCZNIKI:
- Warunki I ustnego przetargu nieograniczonego
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, stanowiącej własność Gminy Myślenice

Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 4, przy ul. Spokojnej 10, oznaczona jako działka nr 533 o pow. 0,0840 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00034112/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działka znajduje się w terenie – 10MN1, teren z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Na działce nr 533 realizowana jest inwestycja polegająca na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej. Jest to obiekt murowany, piętrowy z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, kryty dachówką ceramiczną. Powierzchnia zabudowy 196 m2, powierzchnia użytkowa 353,92 m2. Budynek znajduje się w stanie surowym otwartym. Stopień zaawansowania prac budowlanych na dzień wyceny szacuje się na poziomie 35%. Nieaktualne pozwolenie na budowę. Ostatni wpis w dzienniku budowy w dniu 10 czerwca 2016 r. Realizowany budynek ma odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego widoczne m.in. na elewacjach budynku. Konieczność wykonania projektu zamiennego, zgodnie z decyzjami odpowiednich organów.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:               530 000,00 zł brutto (w tym podatek VAT)

Wysokość wadium wynosi:            55 000 zł brutto (w tym podatek VAT)

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

Wadium należy wnieść najpóźniej do 23 czerwca 2021 r. włącznie. W formie przelewu bankowego na rachunek Gminy Myślenice:  89 86190006  0020  0000  0071  0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka”, „Gazeta Prawna” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

ZAŁĄCZNIKI:
- Warunki I ustnego przetargu nieograniczonego
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3

 


GNR.6840.14.2020                                                                                                  12.04.2021 r.

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Gminy Myślenice, który odbył się w dniu 12 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 932/6, o pow. 0,0204 ha, położonej w Porębie, opisanej w księdze wieczystej KR1Y/00071356/9:

– liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 2 (1 Strona)
– liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
– cena wywoławcza nieruchomości – 13 300,00 zł
– najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 13 440,00 zł
– nabywca nieruchomości – Artur i Elżbieta Grzybczyk

 


 Myślenice, dnia 26 lutego 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,

położonej w Porębie, oznaczonej jako działka nr 932/6

Nieruchomości położona w Porębie o powierzchni 0,0204 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00071356/9. Nieruchomość położona w Porębie w odległości ok. 400m od centrum miejscowości. Bezpośrednie otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i letniskowa oraz tereny zielone i leśne. Bezpośredni dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada wydłużony, wieloboczny kształt, przeciętna szerokość to ok. 6m, przeciętna długość to ok. 32m. Teren działki mocno nachylony w kierunku południowym. Działka w dużej części użytkowana jako dojście do budynku letniskowego zlokalizowanego na działce sąsiedniej. W południowej części utwardzone miejsce postojowe. Schody, dojście i mury oporowe zostały wykonane z kamienia. Pozostała część działki nieurządzona, zadrzewiona i zakrzewiona. Przez teren działki przebiega sieć energetyczna i wodociągowa, sieć kanalizacyjna na sąsiednich działkach, brak dostępu do sieci gazowej.

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Poręba, uchwalonym w dniu 26.03.2014 r. - Uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach nr 391/XLIV/2014 przedmiotowa działka położona jest w terenie użytków rolnych – 5ML (południowa i centralna część) tereny zabudowy letniskowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę letniskową oraz w mniejszym stopniu w terenie oznaczonym symbolem 34MN1 (północna część działki) tereny zabudowy jednorodzinnej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 13 300,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)

Wysokość wadium wynosi: 1 330 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 kwietnia 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.

Wadium należy wnieść najpóźniej do 6 kwietnia 2021 r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg działka nr 932/6 Poręba” na rachunek Gminy Myślenice:

89 86190006 0020 0000 0071 0003.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21, tel 639-23-29.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 w godzinach pracy Urzędu.

Do pobrania
Warunki przetargu ustnego nieograniczonego 

Warunki przetargu ustnego nieograniczonego  1
Warunki przetargu ustnego nieograniczonego  2
Warunki przetargu ustnego nieograniczonego  3

 


ZARZĄDZENIE NR 14/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 12.01.2021 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej  do wynajęcia.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia     21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wynajęcia na okres 3 lat lokal użytkowy znajdujący się na parterze budynku w Myślenicach, Rynek 27, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu  na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 18/2021 z dnia 14.01.2021 roku przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji położoną w Myślenicach obręb 4, oznaczoną jako działka nr 533 o pow. 0,0840 ha objęta księgą wieczystą  nr KR1Y/00034112/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie wraz z wykazem zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 25.01.2021 r. do 15.02.2021 r. (21 dni).

Załącznik do Zarządzenia nr 18/2021 z dnia 14.01.2021


ZARZĄDZENIE  NR  13 / 2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 12 stycznia 2021 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm) oraz Uchwały nr 439/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości Gminy Myślenice, zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w obrębie 1 miasta Myślenice, działkę ewidencyjną nr 1725/2 o pow. 0,0347 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia nr 13/2021


ZARZĄDZENIE NR 10/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

z dnia 11 stycznia 2021 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2020 poz. 713 – tekst jedn. ze zm., art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2020 poz. 1990 – tekst jedn. ze zm./, oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Porębie, oznaczoną jako działka nr 932/6 o pow. 0,0204 ha objęta księgą wieczystą  nr KR1Y/00071356/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w „Gazecie  Myślenickiej” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia nr 10.2020

GNR.6840.14.2020, Myślenice, 11.01.2021 r..

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 10/2021 z dnia 11.01.2021 roku przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Porębie, oznaczoną jako działka nr 932/6 o pow. 0,0204 ha objęta księgą wieczystą  nr KR1Y/00071356/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 11.01.2021r. do 1.02.2021r. (21 dni).

 


ZARZĄDZENIE  NR  295 /2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 10 grudnia 2020 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm): zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 3 miasta Myślenice, składającą się z części działki ewidencyjnej nr 709/4 o pow. 0,02 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia nr 295/2020

ZARZĄDZENIE NR 293/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 9 grudnia 2020 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz.713 – tekst jedn. ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz.1990 – tekst jedn.) oraz Uchwały Nr 439/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości Gminy Myślenice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r. poz. 246) – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie Polanka, zabudowaną działką ewidencyjną nr 492/11 o pow. 1,0408 ha, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie  w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia nr 293/2020


ZARZĄDZENIE NR 290/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 03.12.2020 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia     21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wynajęcia na okres 3 lat lokal użytkowy znajdujący się na I piętrze budynku w Myślenicach, Rynek 27, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu  na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ZARZĄDZENIE  NR  273 /2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 20 listopada 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm): zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną obrębie w 4 miasta Myślenice, składającą się z części działki ewidencyjnej nr 80 o pow. 0,15 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 273/2020


ZARZĄDZENIE  NR  272 /2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 20 listopada 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm): zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, składającą się z części działki ewidencyjnej nr 103/1 o pow. 0,02 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 272/2020


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 3, oznaczonej jako działka nr 1446/3 

Nieruchomość gruntowa składa się z działki ewidencyjnej nr 1446/3 o powierzchni 0,008 ha położonej w Myślenicach obręb 3. Nieruchomość położona jest na południowym stoku Plebańskiej Góry, w odległości ok. 1,7 km od centrum miasta, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz otwartych terenów zielonych. Dojazd do nieruchomości od strony południowej drogą o nawierzchni asfaltowej (ul. Bergela). Urządzony dojazd  do przedmiotowej działki, szlakiem drożnym o nawierzchni betonowej, biegnącym po działce nr 1446/2, stanowiącej własność innych osób fizycznych. Działka posiada wydłużony kształt – szerokość ok. 3-3,5m, długość ok. 25m. Teren lekko nachylony w kierunku południowym. Działka zagospodarowana i ogrodzona wraz z działkami sąsiednimi, które użytkowane są jako jedna nieruchomość/gospodarstwo. Na działce posadowiona niewielka część budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego przy ul. Bergela 92. Ponadto część stanowi teren biologicznie czynny, będący fragmentem przydomowego ogrodu.

UWAGA! Zgodnie z mapą osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, przygotowaną w ramach Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej, przedmiotowa działka położona jest częściowo w strefie osuwisk nieaktywnych. Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości, będącej przedmiotem sprzedaży, w związku z brakiem dostępu do drogi publicznej wybrana została forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Osiedla Plebańska Góra w mieście Myślenice, uchwalonym w dniu 10.10.2002 r. - Uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach  nr 385/XLVIII/2002 przedmiotowa działka położona jest w terenie użytków rolnych – RP.

- RP – tereny z podstawowym przeznaczeniem dla użytkowania rolnego z wykluczeniem zabudowy. W terenie tym pozostawia się istniejącą zabudowę zagrodową na działkach siedliskowych z możliwością remontów i modernizacji. Wyklucza się lokalizację wszelkich obiektów kubaturowych oraz słupów elektroenergetycznych  i telekomunikacyjnych.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 21 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13: cena wywoławcza 3 100,00 zł, wadium 310,00 zł.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 14 grudnia 2020 r. włącznie. W formie przelewu bankowego  z dopiskiem "Przetarg Myślenice obr. 3 działka nr 1446/3" na rachunek Gminy Myślenice: 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek.

Informacja o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21, tel. 12 639-23-29.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości pod poniższym linkiem:

- Warunki przetargu
- Załącznik nr 1 do warunków przetargu
- Załącznik nr 2 do warunków przetargu

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 264/2020 z dnia 5.11.2020 roku przeznacza do zamiany nieruchomości położonej w Polance, oznaczonej jako działki nr 93/4 o pow. 0,0570 ha, nr 93/6 o pow. 0,0672 ha, nr 93/7 o pow. 0,1384 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00010338/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – IV Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Polance oznaczoną jako działka nr 315 o pow. 0,04 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00093917/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz ustanawia służebność przesyłu instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej po działkach 93/4, 93/6, 93/7 oraz nr 187/1 położonych w Polance. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 5.11.2020r. do 26.11.2020r. (21 dni).

ZARZĄDZENIE NR 264/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia  5.11.2020 roku

w sprawie: przeznaczenia do zamiany nieruchomości położonej w Polance, oznaczonej jako działki nr 93/4, 93/6, 93/7 stanowiące własność Gminy Myślenice za nieruchomość położoną w Polance oznaczoną jako działka nr 315 oraz ustanowienia służebności przesyłu instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej po działkach 93/4, 93/6, 93/7 oraz nr 187/1 położonych w Polance.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.2020.713 j. t./, art. 15 ust.1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 4, art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2020.65 j. t. ze zm./ oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz art. 3051 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz.U.2020. 1740 j.t./ –  zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustanowić na nieruchomości położonej w Polance obejmującej działki nr 93/4, 93/6, 93/7 dla której jest prowadzona księga wieczysta nr KR1Y/00010338/2 oraz nieruchomości składającej się z działki nr 187/1 dla której jest prowadzona księga wieczysta nr KR1Y/00082035/3, na rzecz każdoczesnego właściciela sieci kanalizacyjnej nieodpłatnej
i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej polegającej na:

a) dostępie właściciela instalacji kanalizacyjnej do infrastruktury technicznej instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w celu przeprowadzenia inspekcji ich stanu, usunięcia wszelkich usterek i awarii, a także konserwacji i remontów, w tym wymiany zniszczonych
i zużytych elementów urządzeń, jak również ich odbudowy,

b) prawie przejazdu i przejścia przez nieruchomość wraz z niezbędnym sprzętem celem dostępu do urządzeń, zwłaszcza do znajdującej się na działce nr 187/1 przepompowni.

§ 2

Przeznacza się do zamiany nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Myślenice położone w Polance, oznaczone jako działki nr 93/4 o pow. 0,0570 ha, nr 93/6 o pow. 0,0672 ha, nr 93/7 o pow. 0,1384 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00010338/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – IV Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Polance oznaczoną jako działka nr 315 o pow. 0,04 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00093917/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Myślenicach – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 3

Przeznaczone do zamiany nieruchomości zostały objęte wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w „Gazecie Myślenickiej” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 264/2020


ZARZĄDZENIE NR 254/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 19 października 2020 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm) oraz Uchwała Nr 439/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości Gminy Myślenice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r. poz. 246); zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie Polanka, składającą się z działki ewidencyjnej nr 492/11 o pow. 1,0408 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: 
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice


ZARZĄDZENIE  NR  244 /2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 12 października 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm): zarządzam, co następuje

§ 1

Zarządza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną obrębie 3 miasta Myślenice, składającej się z części działki ewidencyjnej nr 709/2 o pow. 300 m2 wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: 
Załącznik Nr 1 - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA


ZARZĄDZENIE NR 212/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 7 września 2020 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   w  trybie przetargu ustnego ograniczonego

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.2020 poz.713 – tekst jedn. ze zm., art. 13 ust. 1,      art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2020 poz.65 – tekst jedn. ze zm./, oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 3, oznaczoną jako działka    nr 1446/3 o pow. 0,008 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00047162/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy  w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy   na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona  w „Gazecie  Myślenickiej” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego


ZARZĄDZENIE  NR  211 /2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 7 września 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm): zarządzam, co następuje

§ 1

Zarządza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną obrębie 3 miasta Myślenice, składającej się z części działki ewidencyjnej nr 712/15 o pow. 0,025 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  211/ 2020


GNR.6840.6.2020

Myślenice, 3.09.2020r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 120/2020 z dnia 3.09.2020 roku przeznacza do zamiany nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Myślenice położone w Polance, oznaczone jako działki nr 165 o pow. 0,10 ha, nr 174 o pow. 0,02 ha, nr 175 o pow. 0,10 ha, nr 178 o pow. 0,17 ha, nr 186 o pow. 0,17 ha i nr 199 o pow. 0,13 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00010338/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Myślenicach obręb 4 oznaczone jako działki nr 333/5 o pow. 0,0811 ha, nr 333/10 o pow. 0,2792 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00080561/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych. Powyższe zarządzenie wraz z wykazem zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 3.09.2020r. do 24.09.2020r. (21 dni).

Załącznik do zarządzenia 120/2020: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany


ZARZĄDZENIE NR 196/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wynajęcia na okres 3 lat lokal użytkowy stanowiący część nieruchomości określonej jako działka nr 659/9 obręb 3 m. Myślenice o powierzchni 0,0910 ha znajdujący się w bloku nr 1 na Osiedlu Tysiąclecia w Myślenicach, w udziale przypadającym na Gminę Myślenice wymienionym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia


GNR.6840.8.2020

ZARZĄDZENIE NR 167/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 30 lipca 2020 roku

W sprawie: przeznaczenia do zamiany nieruchomości położonej w Myślenicach obręb 1 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1729/3 stanowiąca własność Gminy za nieruchomość położoną w Myślenicach obręb 1, oznaczoną jako działka nr 1732/1.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2020r. poz.713), art. 15 ust.1, art. 23 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 4, art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz.284 t.j. z późn.zm.) oraz Uchwały Nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 13 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy oraz ich wydzierżawiania  lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§1

Przeznacza się do zamiany nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Myślenice położoną w Myślenicach obręb 1, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 1729/3 o pow. 0,0351ha objętą księgą wieczystą  nr KR1Y/00046743/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 1 oznaczoną jako działka nr 1732/1 o pow. 0,0010ha, objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00079788/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych.

§2

Przeznaczone do zamiany nieruchomości zostały objęte wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, oraz na stronie internetowej Urzędu, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonane Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

Załącznik do zarządzenia


GNR.6840.15.2019


ZARZĄDZENIE NR 165/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 28 lipca 2020 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w  trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.2020 poz.713 – tekst jedn. ze zm., art. 13 ust. 1,      art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2020 poz.284 – tekst jedn. ze zm./, oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 1, składającą się z trzech przylegających do siebie działek oznaczonych jako działka  nr 1725/1 o pow. 0,0500 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00048133/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy  w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych, działka nr 1728/2 o pow. 0,0581 ha, działka nr 1729/4 o pow. 0,0315 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00046743/5 uznając, że są one zbędne dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy   na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona  w „Gazecie  Myślenickiej” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE    NR 157 /2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 20 lipca 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 3 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 1446/3 pow. około 80 m², wymienioną  w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE   NR 156 / 2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 20 lipca 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 2 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 1083 pow. około 600 m², wymienioną w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 131/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 19.06.2020 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej  do użyczenia.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do użyczenia na czas nieoznaczony lokal użytkowy znajdujący się na I piętrze budynku w Myślenicach, Rynek 27, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu  na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 3, oznaczonej jako działka nr 1436

Nieruchomość gruntowa niezabudowana składa się z działki ewidencyjnej nr 1436 o powierzchni 0,1583 ha  położonej w Myślenicach obręb 3. Nieruchomość położona jest  na południowym stoku Plebańskiej Góry, w odległości ok. 1,7 km od centrum miasta,  w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz otwartych terenów zielonych. Dojazd do nieruchomości od strony południowej drogą o nawierzchni asfaltowej (ul. Bergela). Działka posiada mocno wydłużony kształt – długość ok. 230 m, szerokość 6-8 m. Teren nachylony w kierunku południowym. Działka niezagospodarowana, porośnięta nieurządzoną zielenią trawiastą.  UWAGA! Zgodnie z mapą osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, przygotowaną w ramach Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej, przedmiotowa działka położona jest częściowo w strefie osuwisk nieaktywnych.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Osiedla Plebańska Góra w mieście Myślenice, uchwalonym w dniu 10.10.2002 r. - Uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach       nr 385/XLVIII/2002 przedmiotowa działka położona jest w terenie użytków rolnych – RP.

- RP – tereny z podstawowym przeznaczeniem dla użytkowania rolnego z wykluczeniem zabudowy.   W terenie tym pozostawia się istniejącą zabudowę zagrodową na działkach siedliskowych z możliwością remontów i modernizacji. Wyklucza się lokalizację wszelkich obiektów kubaturowych oraz słupów elektroenergetycznych  i telekomunikacyjnych.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 28 lipca 2020r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:

cena wywoławcza 45 000,00 zł, wadium 4 500,00 zł.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 21 lipca 2020r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „ Przetarg Myślenice obr. 3 działka nr 1436” na rachunek Gminy Myślenice: 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacja o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21, tel. 12 639-23-29.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu - www.myslenice.pl.

- Warunki I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2

Informacja o wyniku przetargu


ZARZĄDZENIE  NR  127 / 2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 16 czerwca 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm) : zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 434/2 o pow. 0,0042 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE  NR  122 / 2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 5 czerwca 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 3 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 2005 o pow. około 0,0190 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE  NR  121 / 2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 4 czerwca 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm): zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach obr 1 przy ulicy Sienkiewicza składającą się z części działki ewidencyjnej nr 140 o pow. 3 m2  wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 112/2020 z dnia 27.05.2020 roku przeznacza do zamiany nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Myślenice położoną w Polance, oznaczoną jako działka nr 492/13 o pow. 0,2731 ha  objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00048041/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomości gruntowe położone w Polance oznaczone jako działki nr 54 o pow. 0,04 ha, nr 55 o pow. 0,04 ha i nr 56 o pow. 0,05 ha objęte księgami wieczystymi nr KR1Y/00093216/6, KR1Y/00082913/2, KR1Y/00092775/5 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych. Powyższe zarządzenie wraz z wykazem zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 27.05.2020r. do 17.06.2020r. (21 dni).

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 111/2020 z dnia 27.05.2020 roku przeznacza do zamiany nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Myślenice położoną w Polance, oznaczoną jako działka nr 479 o pow. 0,06 ha zabudowaną drewnianym budynkiem przeznaczonym do rozbiórki oraz niezabudowaną działkę nr 507 o pow. 0,08 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00010338/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Polance oznaczone jako działki nr 313 o pow. 0,03 ha, nr 314 o pow. 0,04 ha i nr 317 o pow. 0,01 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00092897/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych. Powyższe zarządzenie wraz z wykazem zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 27.05.2020r. do 17.06.2020r. (21 dni).


ZARZĄDZENIE  NR  100 / 2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm): zarządzam, co następuje

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 1 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 1573/1 o pow. około 400 m2 wymienioną
w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia NR 100/2020


ZARZĄDZENIE  NR 95 / 2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 11 maja 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm): zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, działka ewidencyjna nr 625/3 o pow. około 0,073 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 94/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 8 maja 2020 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 tekst jednolity) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65, tekst jednolity ze zmianami); zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do oddania w użyczenie nieruchomość położoną w Drogini: działkę 9/7 pow. 0,02 ha, działkę 9/14 pow. 0,89 ha, działkę 171/5 pow. 0,07 ha i działkę 185/1 pow. 0,01 ha; wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice

PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa część działki ewidencyjnej nr 628/10 o pow. około 0,50 ha położonej w obr. 4 miasta Myślenice, przy ulicy Parkowej, przedstawionej na grafice poniżej.

Pełna treść ogłoszenia przetargu

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice

PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa działki ewidencyjnej nr 628/52 o pow. 1,6626 ha położonej  w obr. 4 miasta Myślenice, przy ulicy Parkowej 1F, objętej księga wieczystą KR1Y/00046780/6, ogrodzonej, zabudowanej budynkiem pawilonu mieszkalno - restauracyjnego oraz budynkiem sanitariatów.

Pełna treść ogłoszenia przetargu


ZARZĄDZENIE  NR  39 / 2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 3 marca 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm) : zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 1 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 658 o pow. 0,0682 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE  NR  38 / 2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 3 marca 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm) : zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 2 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 1244/9 o pow. 15 m2 wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2


Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE  NR  34 / 2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm): zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzą się do wydzierżawienia nieruchomość położoną obrębie 4 miasta Myślenice, składającej się z części działki ewidencyjnej nr 80 o pow. około 0,0008 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej. 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE  NR  33 / 2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzą się do wydzierżawienia nieruchomość położoną obrębie 4 miasta Myślenice, składającej się z części działki ewidencyjnej nr 80 o pow. około 0,1 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej. 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE  NR  26 / 2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 13 lutego 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm): zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Osieczanach składającą się z części działki ewidencyjnej nr 440/1 o pow. 3 m2  wymienioną
w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE  NR  14/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm) : zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości położone w obrębie 3 miasta Myślenice, składającą się z działki ewidencyjnej nr 1152/7 o pow. 0,0024 ha oraz działki 1152/8 o pow. ok. 0,0043 ha wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego


ZARZĄDZENIE NR 5/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 20 stycznia 2020 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   w  trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.2019 poz.506 – tekst jedn. ze zm., art. 13 ust. 1,art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2020 poz.65 – tekst jedn. ze zm./,  oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 2, oznaczoną jako działka    nr 1060/6 o pow. 0,0402 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00072324/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy  w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy   na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona  w „Gazecie  Myślenickiej” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego


ZARZĄDZENIE NR 18/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 03.02.2020 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do użyczenia na czas nieoznaczony lokal użytkowy znajdujący się na I piętrze budynku w Myślenicach, Rynek 27, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu  na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 11/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 27.01.2020 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do użyczenia na czas nieoznaczony lokal użytkowy znajdujący się w podworcu, na I piętrze budynku w Myślenicach, Rynek 27 z osobnym wejściem (nad szaletami), wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu  na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE  NR 9 / 2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j. ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami   (Dz.U.2020.65   t.j.  ze  zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, składającą się z części działki ewidencyjnej nr 628/10 o pow. ok. 0,50 ha wymienioną w Załączniku nr 1 i przedstawioną w Załączniku graficznym Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do zarządzenia


        ZARZĄDZENIE  NR 8 / 2020                
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j. ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami   (Dz.U.2020.65   t.j.  ze  zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, składającą się z działki ewidencyjnej nr 628/52 o pow. 1,6626 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 6/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 20.01.2020 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej  do wynajęcia na okres 15 miesięcy w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wynajęcia na okres 15 miesięcy lokal znajdujący się na I piętrze budynku wielolokalowym w Myślenicach, Rynek 27 od strony północnej, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu  na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 - Wykaz lokali do wynajęcia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 285/2019 z dnia 14.11.2019 roku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 3, oznaczoną jako działka  nr 1436 o pow. 0,1583 ha objęta księgą wieczystą  nr KR1Y/00047162/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 19.12.2019r. do 9.01.2020r. (21 dni).

- ZARZĄDZENIE NR 285/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE​
Załącznik nr 1 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 20.12.2019 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 80 o pow. 0,15 ha, oraz część działki 103/1 o pow. 0,02 ha położone w obr. 4 miasta Myślenice przy ulicy Zdrojowej z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze i rolne.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 317/2019 z dnia 18.12.2019 roku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice, przeznaczonych do zamiany nieruchomość gruntową położoną w Bysinie, oznaczoną jako działka nr 574/2 o pow. 0,0184 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00077361/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomość gruntową położoną w Bysinie oznaczoną jako działka nr 671/2 o pow. 0,0036 ha objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00046164/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 18.12.2019r. do 8.01.2020r. (21 dni).

ZARZĄDZENIE NR 317/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE z dnia 18.12.2019 roku
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 317/2019 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany


ZARZĄDZENIE NR 280/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 4 listopada 2019 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości stanowiące własność Gminy Myślenice przeznaczone do wniesienia aportem na rzecz spółki Gminy Myślenice.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506 t.j. z późn.zm.), art. 23 ust.1, art. 35, art. 37 ust. 2 pkt 7, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.2204 t.j. z pózn.zm.), uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 13 marca 1998r. w sprawie określania zasad, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata, uchwały nr 118/XVII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki - Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. z siedzibą
w Myślenicach, oraz zarządzenia 279/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 4 listopada 2019 roku – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, zarządza co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice, przeznaczonych do wniesienia w drodze aportu na rzecz spółki w której Gmina Myślenice jest wspólnikiem większościowym - Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach w zamian za objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym spółki 764 udziałów o łącznej wartości nominalnej 764 000,00 zł. Niepodzielna różnica pomiędzy wartością poszczególnych pozycji przedmiotu wkładu niepieniężnego w kwocie 764 900,00 zł, a kwotą podwyższenia kapitału zakładowego 764 000,00 zł, tj. kwota 900,00 zł zasili kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości przeznaczonych do aportu zawiera wykaz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przeznaczone do aportu nieruchomości zostały objęte wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, oraz na stronie internetowej Urzędu, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 14.11.2019 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 659/249 o pow. 0,003 ha, położonej w obr. 3 miasta Myślenice przy ulicy Pardyaka z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej w istniejącym obiekcie


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 5.11.2019 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 1152/18 o pow. 0,0164 ha, położonej w obr. 3 miasta Myślenice z przeznaczeniem na urządzenie ogrodu przydomowego


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 4.11.2019 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 710/2 o pow. 0,03 ha, położonej w obr. 3 miasta Myślenice na stoku Góry Plebańskiej z przeznaczeniem pod uprawy rolne


ZARZĄDZENIE NR 266/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia  18 października 2019 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonej do wynajęcia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) zarządzam, co następuje

§ 1

Przeznacza się do wynajęcia na okres 3 lat lokal użytkowy stanowiący część nieruchomości określonej jako działka nr 659/9 obręb 3 m. Myślenice o powierzchni 0,0910 ha znajdujący się w bloku nr 1 na Osiedlu Tysiąclecia w Myślenicach, w udziale przypadającym na Gminę Myślenice wymienionym w załączniku nr 1 do niniejszego.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do załączenia: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYNAJĘCIA


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 07.10.2019 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: działka o nr ewidencyjnym 709/2 o pow. 300 m², położona w obr. 3 miasta Myślenice, na stoku Góry Plebańskiej z przeznaczeniem nieruchomości na cele rolne


ZARZĄDZENIE NR 228/2019 ​
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 2 września 2019 roku

W sprawie: przeznaczenia do zamiany nieruchomości położonej w Polance oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 238 stanowiąca własność Gminy za nieruchomości położone w Myślenicach obręb 1, oznaczone jako działki 365/1, 366/1 i 367/1.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019r. poz.506 t.j. z późn.zm.), art. 15 ust.1, art. 23 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 4, art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.2204 t.j. z późn.zm.) oraz Uchwały Nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 13 marca 1998r. W sprawie określenia zasad, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§1

Przeznacza się do zamiany nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Myślenice położoną w Polance, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 238 o pow. 0,24ha objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00010338/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomości gruntowe położone w Myślenicach obręb 1 oznaczone jako działki nr 365/1 o pow. 0,2396ha, 366/1 o pow. 0,1191ha i 367/1 o pow. 0,2031ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00088855/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych.

§2

Przeznaczone do zamiany nieruchomości zostały objęte wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, oraz na stronie internetowej Urzędu, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonane Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia - wykaz nieruchomości


ZARZĄDZENIE Nr 211/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

W sprawie:  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 jednolity tekst ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204, jednolity tekst ze zmianami); zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do użyczenia nieruchomość położoną w Myślenicach, na Plebańskiej Górze, działkę ewid. nr 1366/3 o pow. 0,0415 ha obr. 3 miasta Myślenice; wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona      w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 202/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 7 sierpnia 2019 roku

w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne w Gminie Myślenice

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz 506 tekst jednolity), art 8 w związku z art. 21 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2019 poz.1182 tekst jednolity) oraz § 5 uchwały Nr 411/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018-2022 zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam maksymalną stawkę czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 5,00 zł.

§ 2

Stawkę czynszu za 1m² powierzchni użytkowej danego lokalu należy wyliczyć zgodnie z § 5 ust. 2 i 3 uchwały Nr 411/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018-2022.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr OA.0050.34.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 06.03.2018r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zmiana stawki czynszu za lokale mieszkalne wynika ze wzrostu kosztów utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego. Dotychczasowa stawka czynszu nie pokrywa kosztów funduszu remontowego i opłaty za administrowanie lokalami odprowadzanymi do wspólnot mieszkaniowych.

 


ZARZĄDZENIE NR 203/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
​z dnia  07 sierpnia 2019 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym            (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wynajęcia na okres 3 lat lokal użytkowy stanowiący część nieruchomości określonej jako działka nr 659/9 obręb 3 m. Myślenice o powierzchni 0,0910 ha znajdujący się w bloku nr 1 na Osiedlu Tysiąclecia w Myślenicach, w udziale przypadającym na Gminę Myślenice wymienionym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykaz nieruchomości przeznacoznej do wynajęcia


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.186.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 16.07.2019 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) oraz § 1 pkt. 2 ppkt. 8) Uchwały Nr 439/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010 roku w sprawie wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości Gminy Myślenice, zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości:

 1. położone w miejscowości Krzyszkowice, działki ewidencyjne numer:

643 pow. 0,52 ha, 644 pow. 0,02 ha, 645 pow. 0,7 ha, 647 pow. 0,29 ha,

691 pow. 0,11 ha, 697/2 pow. 0,0191 ha, 697/3 pow. 0,0173 ha,

698/2 pow. 0,0084 ha, 698/3 pow. 0,0067 ha, 1684 pow. 1,54 ha,

 1. położoną w miejscowości Głogoczów, działkę ewidencyjną numer:

1406/1 o pow. 0,48 ha,

 1. położone w miejscowości Krzyszkowice, działki ewidencyjne numer:

121/12 o pow. 0,0206 ha, 459/8 o pow. 0,0223 ha, 479/4 o pow. 0,0048 ha,

841/8 o pow. 0,0277 ha, 1567/3 o pow. 0,04 ha,

 1. położone w miejscowości Polanka, działki ewidencyjne numer:

187/1 o pow. 0,0721 ha, 1758/2 o pow. 0,0139 ha,

 1. położone w miejscowości Jasienica, działki ewidencyjne numer:

540/10 o pow. 0,0069 ha, 1368/2 o pow. 0,05 ha, 1693 o pow. 0,1 ha,

 1. położone w miejscowości Bysina, działki ewidencyjne numer:

1342/1 o pow. 0,0141 ha, 1527/3 o pow. 0,0854 ha oraz 1527/5 o pow. 0,1019 ha, 685/2 o pow. 0,0016 ha,

 1. położone w miejscowości Jawornik, działki ewidencyjne numer:

1232/1 o pow. 0,0464 ha oraz 2368/1 o pow. 0,0198,

 1. położone w miejscowości Bęczarka, działki ewidencyjne numer:

139/1 o pow. 0,0120 ha, 891/2 o pow. 0,1322 ha, 1590/1 o pow. 0,0241 oraz udział 7/128 w działce ewidencyjnej numer 1747 o pow. 0,52 ha,

 1. położone w miejscowości Borzęta, działki ewidencyjne numer:

173/2 o pow. 0,0215 ha, 488/1 o pow. 0,0116 ha, 513/1 o pow. 0,06 ha, 518/2 o pow. 0,0349 ha, 518/3 o pow. 0,0062 ha, 650/3 o pow. 0,0185 ha, 772 o pow. 0,17 ha,

 1. położoną w miejscowości Polanka, działka ewidencyjna numer:

1151 o pow. 0,01 ha,

 1. położone w miejscowości Zawada, działki ewidencyjne numer:

120/3 o pow. 0,0867 ha, 141/4 o pow. 0,026 ha, 160/5 o pow. 0,0067 ha, 165/2 o pow. 0,0033 ha, 370/1 o pow. 0,087 ha, 382 o pow. 0,06 ha, 664 o pow. 0,02 ha, 188/2 o pow. 0,1832 ha,

 1. położone w miejscowości Borzęta, działki ewidencyjne numer:

1291/4 o pow. 0,0219 ha, 1321/4 o pow. 0,0663 ha, 1517/11 o pow. 0,0572 ha, 1479/6 o pow. 0,0294 ha, 1479/8 o pow. 0,0015 ha, 1482/10 o pow. 0,0244 ha, 1518/3 o pow. 0,0056 ha,

 1. położone w miejscowości Myślenice obręb 4, działki ewidencyjne numer:

625/5 o pow. 0,0039 ha oraz 625/6 o pow. 0,0053 ha,

 1. położoną w miejscowości Osieczany, działka ewidencyjna numer:

178/1 o pow. 0,0312 ha,

 1. położoną w miejscowości Trzemeśnia, działka ewidencyjna numer:

1052/2 o pow. 0,1214 ha,

 1. położone w miejscowości Bęczarka, działki ewidencyjne numer:

92/3 o pow. 0,0494 ha oraz 93 o pow. 0,04 ha,

 1. położone w miejscowości Głogoczów, działki ewidencyjne numer:

224/5 o pow. 0,0542 ha, 650/32 o pow. 0,011 ha, 801/8 o pow. 0,0179 ha, 828/2 o pow.

0,0048 ha, 923/2 o pow. 0,005 ha, 926/1 o pow. 0,07 ha, 1015/2 o pow. 0,0063 ha, 1154/1

o pow. 0,0217 ha, 1397/1 o pow. 0,0826 ha, 1464/3 o pow. 0,0048 ha, 1468/3 o pow.

0,0309 ha, 1468/5 o pow. 0,0782 ha, 1516/6 o pow. 0,0106 ha , 1516/8 o pow. 0,005 ha, 1582/25 o pow. 0,008 ha, 1647/2 o pow. 0,02 ha, 1795/4 o pow. 0,0406 ha, 1798/2 o pow.

0,0545 ha, 1799/1 o pow. 0,0047 ha, 1803/3 o pow. 0,0039 ha, 1873/2 o pow. 0,0357 ha, 1920

o pow. 0,0108 ha oraz 1921/2 o pow. 0,0281 ha,

 1. położone w miejscowości Trzemeśnia, działki ewidencyjne numer:

148/4 o pow. 0,0111 ha, 1529/2 o pow. 0,1112 ha, 1973/8 o pow. 0,1485 ha,

 1. położone w miejscowości Zasań, działki ewidencyjne numer:

50/2 o pow. 0,0171 ha, 315/2 o pow. 0,0109 ha, 393 o pow. 0,1664 ha, 401/8 o pow. 0,0233 ha,

 1. położone w miejscowości Poręba, działki ewidencyjne numer:

137/10 o pow. 0,0546 ha, 337/3 o pow. 0,0303 ha, 886 o pow. 0,06 ha, 1347/2 o pow.
0,1755 ha, 1347/3 o pow. 0,0272 ha,

 1. położone w miejscowości Krzyszkowice, działki ewidencyjne numer:

1106/5 o pow. 0,0682 ha, 1106/6 o pow. 0,0092 ha oraz 1343/8 o pow. 0,0042 ha,

 1. położone w miejscowości Droginia, działka ewidencyjna numer:

958/1 o pow. 0,0135 ha,

 1. położone w miejscowości Głogoczów, działka ewidencyjna numer:

1828/5 o pow. 0,1918 ha, część działki ewidencyjnej numer 65/2 o pow. około 180 m2

wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia

 


GNR.6840.22.2019

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.185.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 16 lipca 2019 r.

W sprawie: w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości położonych w Polance oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 213 i nr 226 stanowiące własność Gminy za nieruchomość położoną w Myślenicach obręb 1, oznaczoną jako działka 360/1.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 t.j. z pózn.zm.), art. 15 ust.1, art. 23 ust.1, art. 25 ust 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 4, art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.2204 t.j. z pózn.zm.) oraz Uchwały Nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 13 marca 1998r. w sprawie określania zasad, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata - Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice - zarządza co następuje:

§1

Przeznacza się do zamiany nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Myślenice położone w Polance, oznaczone jako działki ewidencyjne nr 213 o pow. 0,19 ha i nr 226 o pow.0,11 ha objęte księgą wieczystą nr KRY/00010338/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomość gruntową położona w Myślenicach obręb 1 oznaczoną jako działka nr 360/1 o pow. 0,4490 ha objęta księgą wieczystą nr KRY/00088622/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych.

§2

Przeznaczone do zamiany nieruchomości zostały objęte wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, oraz na stronie internetowej Urzędu, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do zarządzenia


GNR.6840.24.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 2, oznaczonej jako działka nr 811/1

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z działki nr 811/1 o pow. 0,0450 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00009096/3, stanowiąca własność Gminy Myślenice, położona na terenie miasta Myślenice obręb 2, przy ulicy Średniawskiego. Działka położona w odległości ok. 600m od Rynku. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i szeregowa oraz budynek Centrum Pomocy Społecznej. Dostępność komunikacyjna słaba – działka nie posiada prawnego oraz fizycznego dostępu do drogi publicznej. W odległości ok. 30m na południe od działki przebiega ul. Średniawskiego, a w odległości ok. 40 m na północ ul. Sikorskiego. Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach 11-12 m x 37-38 m. Działka stanowi skarpę, nachyloną w kierunku południowym. Teren w przeważającej części jest zadrzewiony – około dwudziestu drzew, głównie robinii akacjowej, w tym drzewa w wieku kilkudziesięciu lat. Uzbrojenie terenu – wszystkie sieci infrastruktury technicznej w zasięgu do 50 m.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. Śródmieście – Bukówka, uchwalonym w dniu 8.10.2018r. - uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach nr 499\LIII\2018 przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem:

- 16MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą.

Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej dla działki nr 811/1 będącej przedmiotem sprzedaży została wybrana forma przetargu ograniczonego do działek przylegających posiadających ten dostęp.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 17 lipca 2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:

cena wywoławcza 48 100,00 zł, wadium 5 000,00 zł, (cena wywoławcza i wadium zawiera podatek VAT).

Wadium należy wnieść najpóźniej do 10 lipca 2019r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg Myślenice obr. 2 działka nr 811/1” (jeśli chęć zakupu dotyczy kilku działek należy wykonać kilka przelewów) na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki do przetargu
- Załącznik nr 1 przetargu
- Załącznik nr 2 do przetargu

Informacja o wynikach przetargu


Informacja

o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018 poz. 2204 t.j. ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice odwołuje wyznaczony na dzień 10 lipca 2019r. o godz. 10.00 pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 811/1 o pow. 0,0450 ha położonej w Myślenicach obręb 2, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta numer KR1Y/00009096/3.

Odwołanie przetargu następuje z przyczyn formalno – prawnych.

Informacja o odwołaniu przetargu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu.


GNR.6845.34.1.2019                                            

ZARZĄDZENIE nr OA.0050.134.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 6 czerwca 2019 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm) zarządzam co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, składającą się  z części działki ewidencyjnej nr 628/88 o pow. 0,6208 ha wymienionej w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik  - wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 2, oznaczonej jako działka nr 811/1

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z działki nr 811/1 o pow. 0,0450 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00009096/3, stanowiąca własność Gminy Myślenice, położona na terenie miasta Myślenice obręb 2, przy ulicy Średniawskiego. Działka położona w odległości ok. 600m od Rynku. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i szeregowa oraz budynek Centrum Pomocy Społecznej. Dostępność komunikacyjna słaba – działka nie posiada prawnego oraz fizycznego dostępu do drogi publicznej. W odległości ok. 30m na południe od działki przebiega ul. Średniawskiego, a w odległości ok. 40 m na północ ul. Sikorskiego. Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach 11-12 m x 37-38 m. Działka stanowi skarpę, nachyloną w kierunku południowym. Teren w przeważającej części jest zadrzewiony – około dwudziestu drzew, głównie robinii akacjowej, w tym drzewa w wieku kilkudziesięciu lat. Uzbrojenie terenu – wszystkie sieci infrastruktury technicznej w zasięgu do 50 m.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru
w mieście Myślenice pn. Śródmieście – Bukówka, uchwalonym w dniu 8.10.2018r. - uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach nr 499\LIII\2018 przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem:

- 16MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą.

Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej dla działki nr 811/1 będącej przedmiotem sprzedaży została wybrana forma przetargu ograniczonego do działek przylegających posiadających ten dostęp.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 10 lipca 2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:

cena wywoławcza 48 100,00 zł, wadium 5 000,00 zł, (cena wywoławcza i wadium zawiera podatek VAT).

Wadium należy wnieść najpóźniej do 3 lipca 2019r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg Myślenice obr. 2 działka nr 811/1” (jeśli chęć zakupu dotyczy kilku działek należy wykonać kilka przelewów) na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Załącznik I - warunki przetargu
 

Załącznik nr 1 do warunków przetargu
Załącznik nr 2 do warunków przetargu


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 13.05.2019 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 659/178 o pow. 58 m², położonej w Myślenicach obr. 3, z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu spożywczego.


GOS.7151.21.2019     

ZARZĄDZENIE nr OA.0050.114.2019

Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 14.05.2019 r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

    
    
Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) – zarządzam, co następuje:    

§ 1.

Przeznacza się do wynajęcia na czas nieoznaczony dziewięć stanowisk garażowych o powierzchni 12,65 m2 każde, w budynku murowanym położonym przy ul. 3-go Maja 16 w Myślenicach, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu  na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik 


GOS.7021.1.61.2019

ZARZĄDZENIE nr OA.0050.110.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 09.05.2019 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do  wydzierżawienia na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) oraz §1 pkt. 2 ust. 8 Uchwały Nr 439/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010 roku w sprawie wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości Gminy Myślenice, zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości położone w miejscowości Myślenice obręb 4:

 1. działka ewidencyjna numer 628/76 o pow. 0,0161 ha,

 2. działka ewidencyjna numer 628/89 o pow. 0,0243 ha,

wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 17.04.2019 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości: przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony 10 lat: na cel prowadzenia działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej, działki o nr ewidencyjnym 861/3, położonej w obr. 3 miasta Myślenice o pow. 1258 m²


 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 10.04.2019 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: działki o nr ewidencyjnym 712/15, o pow. 265m², położonej w obr. 3 miasta Myślenice, na stoku Góry Plebańskiej z przeznaczeniem nieruchomości na cele rolne


 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 04.04.2019 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: działki o nr ewidencyjnym 709/2,710/2 o łącznej pow. 438m², położonej w obr. 3 miasta Myślenice, na stoku Góry Plebańskiej z przeznaczeniem nieruchomości na cele rolne


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.81.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 03.04.2019 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym.

 

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) oraz uchwały nr 54/VIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 marca 2019 r. – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wynajęcia na okres 5 lat lokal użytkowy stanowiący część nieruchomości określonej jako działka nr 659/9 obręb 3 m. Myślenice o powierzchni 0,0910 ha znajdujący się w bloku nr 1 na Osiedlu Tysiąclecia w Myślenicach, w udziale przypadającym na Gminę Myślenice.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.80.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 03.04.2019 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym.

    Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) oraz uchwały nr 55/VIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 marca 2019 r. – zarządzam, co następuje:


§ 1.

Przeznacza się do wynajęcia na okres 5 lat lokal znajdujący się w budynku wielolokalowym w Myślenicach, Rynek 27, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu  na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


GNR.6840.17.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, 
położonej w Myślenicach obręb 2, oznaczonej jako działki nr 820/3, nr 820/4, nr 820/5

Nieruchomość składa się z działek nr 820/3 o pow. 0,0017 ha, nr 820/4 o pow. 0,0047 ha, nr 820/5 o pow. 0,0054 ha (łączna powierzchnia działek wynosi 0,0118 ha) stanowiąc własność Gminy Myślenice, położone na terenie miasta Myślenice obręb 2, przy ulicy Sikorskiego. Nieruchomość położona w odległości ok. 650m od ścisłego centrum miasta. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca i szeregowa. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej (ul. Sikorskiego). Nieruchomość posiada kształt wieloboku. Teren nachylony w kierunku południowym. Teren niezagospodarowany, porośnięty zielenią nieurządzoną z pojedynczymi zadrzewieniami. Nieruchomość posiada dobry dostęp doi infrastruktury technicznej – wszystkie media na działce bądź w bezpośrednim sąsiedztwie.
Zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. Śródmieście – Bukówka, uchwalonym w dniu 8.10.2018r. - uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach nr 499\LIII\2018 przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem:
- 17MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług.
Wzdłuż wschodniej granicy działek 820/4 i 820/5 projektuje się służebność gruntową pasem szerokości 5m celem obsługi komunikacyjnej dla działek nr 821/3 i 821/4.

Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej właścicieli działek sąsiednich z nieruchomością będącą przedmiotem sprzedaży wybrana została forma przetargu ograniczonego do tych właścicieli oraz została zaprojektowana służebność gruntowa celem zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej dla wszystkich właścicieli nieruchomości przyległych.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 25 kwietnia 2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:

cena wywoławcza 27 060,00 zł, wadium 2 700,00 zł, (cena wywoławcza i wadium zawiera podatek VAT).

Wadium należy wnieść najpóźniej do 18 kwietnia 2019r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg Myślenice obr. 2 działka nr 982/5” (jeśli chęć zakupu dotyczy kilku działek należy wykonać kilka przelewów) na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki
warunki I przetargu ustnego nieograniczonego
warunki przetargu ustnego nieograniczonego_załącznik.1
warunki przetargu ustnego nieograniczonego_załącznik.2

Informacja o wynikach przetargu


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.67.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 12.03.2019 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) – zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do użyczenia na czas nieoznaczony nieruchomość położoną w Bęczarce, zabudowaną budynkiem o powierzchni zabudowy 115 m2 i kubaturze 449,70 m3, wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości p