LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Zakończenie projektu grantowego „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy"

Gmina Myślenice zakończyła realizację projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

W ramach projektu 14 szkół z terenu gminy Myślenice, w których uczą się dzieci z Ukrainy przybyłe po wybuchu wojny 24 lutego 2022 roku, otrzymało wielowymiarowe wsparcie w postaci: szkoleń dla kadry placówek, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów z Ukrainy, zakupu sprzętu komputerowego oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do podjęcia przez uczniów z Ukrainy nauki w nowych szkołach oraz działań o charakterze integrującym uczniów polskich i ukraińskich - zajęć świetlicowych, wyjść integracyjnych oraz wycieczek promujących walory Małopolski.

Łącznie zorganizowano 27 wycieczek, podczas których uczniowie mogli się zintegrować wypoczywając aktywnie w wielu pięknych miejscach: w Ojcowie, Pieninach, Krakowie, Niepołomicach, Wieliczce, Czorsztynie, Zakopanem, Białym Dunajcu, Zubrzycy Górnej, Zawoi, Staniątkach, Gruszowie i na Sądecczyźnie. Uczniowie skorzystali również z szerokiej oferty kulturalnej i edukacyjnej Województwa Małopolskiego, odwiedzając np. Muzeum Etnograficzne, Teatr Ludowy, wystawę „Kosmopark”
w Krakowie czy Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach.

Wycieczki zorganizowane w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej dostarczyły uczniom wielu wrażeń i okazji do lepszego poznania się i wzajemnej pomocy na górskim szlaku czy podczas rowerowych wypraw, co z pewnością wpłynęło na lepszą integrację dzieci polskich i ukraińskich.”-mówi Jarosław Szlachetka-Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Wśród zakupionego sprzętu znalazły się monitory interaktywne, laptopy, tablety, komputery stacjonarne, drukarki, szafa mobilna do ładowania tabletów i laptopów, podłoga interaktywna, projektor multimedialny, ekran ścienny elektryczny, zestawy klocków lego, pozwalające na pracę
z uczniami metodą kinestetyczną, a także pomoce dydaktyczne w postaci książek, kart pracy itp.

 „Nowe wyposażenie szkół pozwoli na efektywne nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, ułatwi uczniom zrozumienie nowych treści oraz uatrakcyjni zajęcia lekcyjne. ”-mówi Burmistrz Jarosław Szlachetka.

Całość inwestycji pokryły środki unijne pozyskane z programu Województwa Małopolskiego
w wysokości 381 369,99 zł.

   

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Dofinansowanie na rozbudowę świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 w Myślenicach

Gmina Myślenice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania grantowego pn. Rozbudowa istniejącej infrastruktury społecznej - świetlica w SP2 Myślenice, w ramach projektu „Małopolska Tarcza Humanitarna Fundusze Europejskie dla Ukrainy, Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna”, w ramach 14 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 14.5 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST w zakresie infrastruktury społecznej, typ projektu A. wsparcie grantowe dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podpisano umowę na kwotę 150 000,00 zł pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Myślenice. Środki zostaną przeznaczone na dostosowanie pomieszczenia dawnej kotłowni na dodatkową świetlicę, która zapewni uczniom godne warunki do odbywania zajęć pozalekcyjnych.  Po wybuchu wojny na Ukrainie 24 lutego 2022r. szkoła odnotowała znaczny wzrost przybywających uczniów z Ukrainy. Większość z nich korzysta z zajęć świetlicowych. W szkole brakuje dodatkowego pomieszczenia, które z jednej strony będzie pełniło funkcje społeczne, a z drugiej pozwoli na organizację czasu i dodatkowych zajęć uczniom-również z Ukrainy - mówi burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka.

Zrealizowanie tych prac pozwoli na zwiększenie powierzchni użytkowej szkoły, podniesie komfort i warunki przebywania uczniów na świetlicy, pozwoli zapewnić dzieciom stałe miejsce do zajęć pozalekcyjnych, w którym dzieci z Ukrainy będą miały  możliwość uczenia się języka polskiego oraz przyjazne warunki do integracji z uczniami polskimi. Dodatkowa świetlica umożliwi organizację zajęć dodatkowych dla wszystkich potrzebujących takiego rodzaju wsparcia uczniów polskich i ukraińskich oraz pozwoli zapewnić im opiekę w czasie pozalekcyjnym, kiedy rodzice pracują zawodowo.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania w formie grantu wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem o przyznanie grantu tj. 100% UE.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału i możliwości podmiotów udzielających pomocy osobom uciekającym z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. w zakresie dostępności do niezbędnej infrastruktury społecznej.

Gmina Myślenice otrzymała dofinansowanie na zwiększenie potencjału i możliwości podmiotów udzielających pomocy osobom, które przybyły z Ukrainy od 24 lutego 2022 r. w zakresie dostępności do niezbędnej infrastruktury społecznej.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


 

Zakończenie projektu grantowego „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie Grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna"

Gmina Myślenice zakończyła realizację projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie Grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna” ramach 14 Osi priorytetowej REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce, Działanie 14.5 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – wsparcie grantowe dla NGO oraz JST w zakresie infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było zwiększenie potencjału i możliwości podmiotów udzielających pomocy osobom uciekającym z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. w zakresie dostępności do niezbędnej infrastruktury społecznej.

Jeszcze nie dawno pomieszczenie w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte było wykorzystywane jako składzik po nieużytkowanej kotłowni. Wymiany wymagały wszystkie powierzchnie, instalacje oraz stolarka okienna i drzwiowa. Dzięki pozyskanemu wsparciu udało się nadać całkowicie nową funkcjonalność i wygląd pomieszczeniu. Do tej pory stare i zaniedbanie pomieszczenie straszyło wyglądem i było wykorzystywane jako składowisko starych mebli i wyposażenia. Położone zostały nowe tynki i posadzka. Wymieniono elektrykę i ogrzewanie. Zamontowano wentylację oraz oświetlenie. Stare pomieszczenie nabrało blasku i ciepła.

W ramach projektu Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach otrzymała wsparcie na remont i dostosowania pomieszczenia na nową świetlicę szkolną. Utworzenie pomieszczenia przyjaznego uczniom (w tym z Ukrainy) umożliwiło prowadzenie szeregu zajęć poza lekcyjnych, spotkań z podopiecznymi czy ich rodzicami. Zrealizowanie prac budowlanych zwiększyło powierzchnię użytkową szkoły, podniosło komfort i warunki przebywania uczniów na świetlicy, gdzie dzieci z Ukrainy mają  możliwość uczenia się języka polskiego oraz przyjazne warunki do integracji z uczniami polskimi. Dodatkowa świetlica umożliwia organizację zajęć dodatkowych dla wszystkich potrzebujących takiego rodzaju wsparcia uczniów polskich i ukraińskich oraz pozwala zapewnić im opiekę w czasie pozalekcyjnym, kiedy rodzice pracują zawodowo.

Większość inwestycji pokryły środki unijne pozyskane z programu Województwa Małopolskiego w wysokości 150 000,00 zł.

   

    


Nowy sprzęt komputerowy do szkół w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej

Gmina Myślenice otrzymała dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

- W ramach projektu 14 z 18 szkół z terenu gminy Myślenice, czyli szkoły do których uczęszczają uczniowie przybyli z Ukrainy po wybuchu wojny 24 lutego 2022 roku otrzyma nowy sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne, a całość inwestycji pokryją środki pozyskane z programu Województwa Małopolskiego. Dodatkowo szkoły zorganizują wycieczki oraz zajęcia integrujące środowisko uczniów ukraińskich i polskich . Z pewnością otrzymane wielowymiarowe wsparcie  wpłynie pozytywnie na atmosferę w szkole, jakość nauczania, a także rozwój uczniów wspomnianych szkół  – mówi burmistrz Jarosław Szlachetka.

Umowa na kwotę 381 369,99 zł pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Myślenice została podpisana 4 maja 2023 r. i stanowi 100% kosztów realizacji zadania grantowego. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie placówek oświatowych w sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne,  wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów z Ukrainy podejmujących nauczanie w małopolskich szkołach, działania o charakterze integrującym środowisko uczniów z Polski i Ukrainy, w tym wycieczki promujące walory Małopolski i grupowe zajęcia świetlicowe oraz działania w zakresie doskonalenia i doradztwa dla kadry placówek.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału małopolskich organów prowadzących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi prowadzonymi od 24 lutego 2022 r. w Ukrainie.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Przekazanie sprzętu elektronicznego dla szkół z Gminy Myślenice

W Muzeum Niepodległości w Myślenicach odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu elektronicznego dla placówek oświatowych z terenu Gminy Myślenice w ramach dwóch programów - „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” oraz „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”. W uroczystości uczestniczyli burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka, sekretarz Gminy Myślenice Robert Pitala, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia Małgorzata Ciemińska oraz zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Danuta Nowak.

Gmina Myślenice otrzymała dofinansowanie z programów „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” oraz „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” na zakup sprzętu elektronicznego dla szkół podstawowych.

Założeniem programu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej.

Dzięki dofinansowaniu w ramach wspomnianego projektu wyposażenie otrzymały:

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach – 12 komputerów stacjonarnych, 5 tabletów,
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach – 8 laptopów, 11 myszek, 6 kamer internetowych
 • Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach – 5 laptopów, 1 monitor interaktywny

„Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” to projekt realizowany w celu rozwoju małopolskich  organów prowadzących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi prowadzonymi od 24 lutego 2022 r. na Ukrainie.

W ramach tego programu sprzęt trafił do placówek takich jak:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach – 2 laptopy, 1 monitor interaktywny, 13 tabletów
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach – 2 monitory interaktywne, 3 tablety, 1 drukarka
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach – 3 monitory interaktywne
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Św. Jadwigi Królowej w Myślenicach – 1 monitor interaktywny
 • Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach  – 1 monitor interaktywny
 • Zespół Placówek Oświatowych im. Obrońców Warszawy w Osieczanach – 1 laptop, 1 drukarka
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce – 1 laptop, 1 monitor interaktywny
 • Zespół Placówek Oświatowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Borzęcie   - 2 monitory interaktywne, 4 tablety, 1 drukarka, 1 router, 1 szafa mobilna do ładowania laptopów i tabletów
 • Zespół Placówek Oświatowych im. Tadeusza Kościuszki w Głogoczowie – 2 monitory interaktywne,
 • Zespół Placówek Oświatowych im. Prof. Karoliny Lanckorońskiej w Jasienicy- 2 monitory interaktywne, 2 routery,
 • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku – 2 laptopy, 2 komputery stacjonarne, 2 monitory interaktywne
 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polance –1 monitor interaktywny
 • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Banachiewicza w Porębie – 1 laptop, 1 monitor interaktywny, 1 myszka
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Trzemeśni - 2 monitory interaktywne

Kwota dofinansowania  z grantu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” wynosi 74 918,69 zł, natomiast z grantu „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” wynosi 381 369,99 zł.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19