LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

"Nie truj, wymień piec" - 2018 r.

Prawie 210 mln zł Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego 2014-2020 przeznaczył na wymianę pieców w Małopolsce. Być może w przyszłym roku będziemy mogli dofinansować wymianę 400 pieców w domach prywatnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice. W dalszej części artykułu przedstawiamy broszurę dotyczącą warunków wymiany pieców.

4 października w Myślenicach odbyła się debata subregionalna poświęcona dotacjom na wymianę kotłów, która miała na celu głównie możliwości poprawy jakości powietrza w całym regionie. 

Chociaż Myślenice mogą pochwalić się czystym powietrzem w porównaniu do okolicznych miast i gmin, to dużym zainteresowaniem zarówno ze strony mediów, jak i samych mieszkańców cieszyła się tematyka smogu. Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Maciej Ostrowski podkreślił swój aktywny udział w pozyskiwaniu środków na wymianę starych kotłów dla swoich mieszkańców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

O dotację z RPO WM na lata 2014-2020 mogą ubiegać się właściciele domów jedno- i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić go piecem na biomasę lub paliwa gazowe.

Myślenice przeszły ocenę formalną projektu wymiany pieców w ramach wyżej wymienionego projektu i jeśli będzie on realizowany, wnioski o pozyskiwanie środków dostępne będą za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

W debacie w sprawie jakości powietrza w Małopolsce brali udział Marszałek Województwa Małopolskiego pan Wojciech Kozak, prezes WFOSIGW pani Małgorzata Mrugała, szef WIOS w Krakowie pan Paweł Ciecko oraz burmistrz Miasta i Gminy Myślenice pan Maciej Ostrowski.

"Wymień piec" - broszura informacyjna


Regulamin oraz wniosek o rozliczenie dofinansowania wymiany pieca

(14.02.2018)

Regulamin uchwalony przez Radę Miejską w Myślenicach

Wniosek o rozliczenie dofinansowania na wymianę pieca


Wymiana pieców - projekt Gminy Myślenice z dofinansowaniem

(26.10.2017)

Projekt Gminy Myślenice został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski WM i wybrany do dofinansowania. Obecnie jesteśmy na etapie  podpisania umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Myślenice, a Zarządem Województwa Małopolskiego.

Wszystkich mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie informujemy, że o pozytywnym zakwalifikowaniu do projektu decyduje:

  • Pozytywna ocena energetyczna budynku (audytorzy rozpoczną swoje prace na początku listopada) i wykonanie zalecanych w ocenie prac termomodernizacyjnych (jeśli wystąpią)
  • Podpisanie umowy właściciela budynku z Gminą Myślenice zawierającej wytyczne, których mieszkaniec musi przestrzegać

Wszelkie prace związane z wymianą źródła ogrzewania mogą się rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy właścicielem budynku, a Gminą Myślenice. Umowa zawierać będzie wszystkie wytyczne, które muszą zostać spełnione aby otrzymać i rozliczyć dotację.


 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE REALIZACJI UMÓW NA WYKONANIE OCEN ENERGETYCZNYCH

Uprzejmie informujemy, że w ciągu najbliższych dni na terenie Miasta i Gminy Myślenice rozpocznie się sporządzanie ocen energetycznych budynków dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów oraz odbiorców końcowych w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wymiana starych kotłów węglowych).

Wykonawcą ocen energetycznych na terenie Miasta i Gminy Myślenice jest wybrane w drodze przetargu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego konsorcjum firm: Arkadiusz Kuryś (lider), ul. Osiedle Bolesława Prusa 25, 72-400 Kamień Pomorski i Energo-Term Michał Manikowski, ul. Księcia Warcisława I 22c/3, 71-667 Szczecin.

Audytorzy w pierwszej kolejności będą kontaktować się z mieszkańcami telefonicznie na numery podane w ankietach składanych w Urzędzie Gminy i umawiać się na wykonanie wizji lokalnej.
Osobami upoważnionymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego do wykonania wizji lokalnych i ocen energetycznych budynków na terenie Miasta i Gminy Myślenice są:
Arkadiusz Kuryś, Michał Manikowski, Michał Kamiński, Sebastian Mamzer, Jacek Gilek, Bartłomiej Morek, Wojciech Dyrcz, Kamila Jaroszewicz, Marek Wachałowicz, Tomasz Marchiński, Kamil Zięba, Przemysław Zięba, Artur Justyński, Roland Kałużniacki.

Podczas każdej wizyty audytorzy będą posiadać upoważnienie wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego a także upoważnienie zawierające listę audytorów wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. Osoby do których zgłoszą się audytorzy mają pełne prawo do ich wylegitymowania w celu potwierdzenia ich tożsamości.

Kluczowe jest, aby podczas każdej z wizyt obecny był właściciel budynku lub osoba przez niego upoważniona posiadająca wystarczającą wiedzę na temat budynku, wykonanych lub planowanych prac remontowych (powinna posiadać pisemne upoważnienie od właściciela).

Pierwsza wizyta u mieszkańca – wizja lokalna
Podczas wizji lokalnej audytor zbierze dane dotyczące budynku, dokona pomiarów i wpisze wszystkie dane do ankiety. Po wizycie właściciel/osoba upoważniona sprawdza poprawność wpisanych do ankiety danych i potwierdza ich prawidłowość podpisem, na tym etapie właściciel/osoba upoważniona nie podpisuje  żadnych innych dokumentów, oświadczeń ani zgody na przetwarzanie danych osobowych. Audytor nie udziela żadnych informacji o zasadach, terminie uzyskania dotacji ani możliwej wysokości dofinansowania.
W przypadku trudności w skontaktowaniu się z właścicielem/osobą upoważnioną, w celu umówienia pierwszego spotkania, Wykonawca zwraca się do koordynatora w gminie z prośbą 
o pomoc. W przypadku braku możliwości skontaktowania się przez koordynatora w gminie
z właścicielem/osobą upoważnioną w ciągu 15 dni roboczych od zgłoszenia zaistniałej sytuacji przez Wykonawcę, Wnioskodawca (gmina) podejmuje decyzję, czy dany budynek wykreślić z listy budynków przekazanej do Wykonawcy.

Druga wizyta u mieszkańca – przedstawienie wyników oceny. 
Na tym etapie audytor przedstawi dokument oceny energetycznej w całości w wersji papierowej oraz omówi z właścicielem/osobą upoważnioną wynik oceny energetycznej, przedstawi obliczoną moc kotła. Jeżeli z obliczeń wynika, że w budynku należy przeprowadzić określone prace termomodernizacyjne, audytor przedstawi możliwe warianty.
Właściciel/osoba upoważniona powinna sprawdzić prawidłowość wprowadzonych do oceny energetycznej danych adresowych, parametrów techniczno-użytkowych budynku oraz zdjęć.

Właściciel/osoba upoważniona podpisuje oświadczenie, które jest wyrażeniem zgody lub braku zgody na zaproponowany wariant termomodernizacji, w sytuacji braku potrzeby termomodernizacji  wystarczy złożyć sam podpis. Na tym etapie właściciel/osoba upoważniona nie podpisuje żadnych innych dokumentów, oświadczeń, zgody na przetwarzanie danych osobowych. Audytor nie zostawia egzemplarza oceny energetycznej ani w wersji papierowej ani elektronicznej mieszkańcowi/osobie upoważnionej. Obydwa egzemplarze najpierw składane są w Gminie do rozliczenia.

W przypadku braku możliwości zrealizowania drugiego spotkania i uzyskania podpisu od właściciela/osoby uprawnionej, Wykonawca zwraca się do koordynatora w gminie. Koordynator, w ciągu 15 dni roboczych od zgłoszenia zaistniałej sytuacji przez Wykonawcę, po ustaleniach z właścicielem/osobą upoważnioną, potwierdza prawidłowe wykonanie oceny energetycznej. W przypadku nie wyrażenia przez właściciela/osobę uprawnioną zgody na drugie spotkanie z Wykonawcą, lub zgody na złożenie podpisu pod oświadczeniem, w ciągu 15 dni roboczych od zgłoszenia zaistniałej sytuacji przez Wykonawcę, koordynator w gminie skontaktuje się z właścicielem/osobą upoważnioną i zweryfikuje, czy jest możliwość uzyskania podpisu na oświadczeniu. Jeśli jest taka możliwość przekazuje niezwłocznie uzyskaną informację Wykonawcy. Jeśli koordynator w gminie stwierdzi, że brak jest możliwości uzyskania podpisu od mieszkańca, potwierdza prawidłowość przygotowania oceny.

Reklamacje
Właściciel/osoba upoważniona ma prawo, podczas drugiej wizyty, zgłosić reklamację jeśli:
Do oceny energetycznej wpisano błędne dane adresowe, lub błędne parametry techniczno-użytkowe budynku 
W ocenie energetycznej zamieszczono niewłaściwe zdjęcia (innego budynku), dokonano błędów w obliczeniach oraz sformułowano błędne wnioski 
Reklamacja powinna być złożona na formularzu reklamacji/ponownej weryfikacji i powinna zawierać wskazanie konkretnego błędu w ocenie energetycznej. Wykonawca ma obowiązek poprawić ocenę energetyczną budynku na własny koszt w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji.

Wniosek o ponowną weryfikację oceny
Właściciel/osoba upoważniona ma prawo zgłosić żądanie ponownej weryfikacji oceny w przypadku wystąpienia sytuacji, która nie wiąże się z obiektywnymi błędami po stronie Wykonawcy.
Wniosek o ponowną weryfikację składa się pisemnie w formie adnotacji na ocenie energetycznej „nie akceptuję wyniku oceny oraz proszę o ponowną weryfikację oceny przez innego audytora”, podpis właściciela/osoby upoważnionej oraz powinien zawierać odpowiednie uzasadnienie.
Czas na wykonanie ponownej weryfikacji przez innego audytora to 11 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia i akceptacji przez Zamawiającego
 

Oświadczenie właściciela / osoby upoważnionej
Formularz reklamacji / ponownej weryfikacji


"Nie truj, wymień piec" - wnioski o udzielenie dotacji na wymianę pieca

Od 21 listopada do końca roku 2016 w Wydziale Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji - pokój 12 w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice będzie można składać wypełnione wnioski na dotację do wymiany pieców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji polega na wymianie w domach mieszkańców starych nieefektywnych pieców węglowych na ekologiczne kotły gazowe, na biomasę lub pompę ciepła. Gmina Myślenice mając na uwadze stan powietrza, jakość życia mieszkańców, ich potrzeby i plany w zakresie modernizacji ogrzewania uzyskała pozytywną ocenę złożonej karty Projektu. Warunkiem wdrożenia programu jest odpowiednie zainteresowanie mieszkańców, dlatego ważne jest wypełnienie przez Państwa poniższego wniosku, który ma charakter informacyjny. Wypełnienie wniosku jest wyrażeniem chęci przystąpienia do programu. Jest on cennym źródłem informacji niezbędnych do uzyskania przez Gminę dofinansowania przy składaniu ostatecznego wniosku.

INFORMACJA
do wniosku o udzielenie dotacji celowej na zmianę sposobu ogrzewania budynku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

1. Złożenie wniosku jest wyrażeniem zgody na przeprowadzenie bezpłatnego audytu energetycznego finansowanego w całości przez Województwo Małopolskie.
2. Audyt energetyczny wykaże jakiej mocy piec będzie najbardziej efektywny w Państwa gospodarstwie domowym.
3. Dofinansowanie niniejszej inwestycji wyniesie:
- 350 zł na każdy kilowat obliczonej przez audytora mocy nowego źródła ciepła w przypadku budynków jednorodzinnych (ale nie więcej niż 8.000 zł);
- 350 zł na każdy kilowat obliczonej przez audytora mocy nowego źródła ciepła w przypadku budynków wielorodzinnych dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu (ale nie więcej niż 10.000 zł);
- 80 zł za każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni w przypadku wymiany instalacji w budynku jednorodzinnym (ale nie więcej niż 6.000 zł);
- do wielokrotności 6.000 zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł za każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni.
4. Dotacja przekazana będzie po zrealizowaniu inwestycji na rachunek bankowy wskazany w umowie dotacji zawartej między Gminą Myślenice, a mieszkańcem na podstawie faktury lub rachunku.
5. W ramach niniejszego programu możliwa będzie wymiana starego nieefektywnego kotła węglowego na nowy ekologiczny piec gazowy na biomasę lub pompę ciepła.
6. Stare palenisko musi zostać całkowicie zlikwidowane, a piec zutylizowany.
7. Weryfikacja energochłonności budynków będzie następowała w oparciu o przeprowadzone oceny energetyczne zgodnie z zakresem przyjętym przez Instytucję Zarządzającą RPO WM. W oparciu o wyniki audytu energetycznego mieszkańcy będą ostatecznie podejmowali decyzję o uczestnictwie w projekcie (przede wszystkim po uzyskaniu informacji o zakresie prac termomodernizacyjnych do jakich będą zobowiązani).
8. Budynki dla których poprawa efektywności energetycznej jako warunek dostępowy do projektu nie będzie spełniony będą musiały mieć przeprowadzone prace termomodernizacyjne w okresie realizacji projektu. Zobowiązanie mieszkańca w zawieranej umowie dotacji do spełnienia w/w wymogu będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania budynku.
9. Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.myslenice.pl, oraz na Sali Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. Wypełnione wnioski można składać w Wydziale Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji pok. 12 w terminie od 21 listopada do 31 grudnia 2016 roku.
10. Prawidłowo wypełniony wniosek, podpisany, zeskanowany można również przesłać w w/w terminie na adres info@myslenice.pl 
11. O kolejności umieszczenia na liście decyduje data wpływu wniosku.

Wniosek o udzielenie dotacji na wymianę pieców (.pdf)


Informacja ws. audytów energetycznych u mieszkańców, którzy złożyli wnioski

Z dniem 31 grudnia 2016 minął termin składania wniosków o dotacje do wymiany pieców. Urząd Marszałkowski jest na etapie wyłonienia audytorów w przetargu. Audytorzy będą umawiać się telefonicznie na wizyty u osób, które złożyły wnioski.


W dniu 21 sierpnia 2017 do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice wpłynęła informacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu dla wykonania ocen energetycznych na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego.

Audyty przeprowadzać będzie Konsorcjum firm: Arkadiusz Kuryś (lider), ul. Osiedle Bolesława Prusa 25, 72-300 Kamień Pomorski i Energo-Term Michał Manikowski, ul. Księcia Warcisława 1 22c/3, 71-667 Szczecin.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się pod linkiem: www.bip.malopolska.pl (rozstrzygnięcie przetargu)

Według ostatnich informacji uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ozpoczęcie realizacji umowy przez wyżej wymienione firm planowane jest na początku września bieżącego roku.


Program wymiany pieców – Gmina Myślenice na liście rezerwowej

Informacja dla osób składających deklarację chęci udziału w projekcie dotyczącym zmiany sposobu ogrzewania budynku i termomodernizacji w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego do którego Gmina Myślenice prowadziła nabór w terminie od 27 września 2018 r. do 5 października 2018 r.

W związku z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,  dotyczącą złożonego przez Gminę Myślenice wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice – etap II” złożonego do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji –SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do którego Gmina Myślenice prowadziła nabór w terminie od 27 września 2018 r. do 5 października 2018 r. informujemy, iż wniosek został oceniony pozytywnie i umieszczony na liście rezerwowej.

Program „Czyste Powietrze” szansą na dofinansowanie

Aktualnie, każdy zainteresowany wymianą starego kotła węglowego na kocioł gazowy, kocioł na biomasę, pompę ciepła, system ogrzewania elektrycznego, czy też dociepleniem budynku, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej może złożyć wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Funduszu www.wfos.krakow.pl w zakładce „Czyste Powietrze”.
JAWOR - program pożyczkowy na termomodernizację dla osób fizycznych