LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Numery rachunków bankowych

   

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych.

Indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji podatkowej lub w zawiadomieniu.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, oraz podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Indywidualny numer rachunku bankowego.

OPŁATY

- z tytułu dzierżawy, najmu, czynszów, wieczystego użytkowania, zajęcia pasa drogowego, opłaty parkingowe,
- opłaty za miejsce na cmentarzu,
- wycen szacunkowych,
- mandaty, opłaty planistyczne, opłaty eksploatacyjne
- koncesje na alkohol
- opłaty za udostępnienie danych adresowych

46 8619 0006 0020 0000 0071 0001

OPŁATA SKARBOWA

91 8619 0006 0020 0001 6665 0001

WADIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

89 8619 0006 0020 0000 0071 0003 


 

GMINA MYŚLENICE - URZĄD MIASTA I GMINY W MYŚLENICACH

ul. Rynek 8/9, 32 - 400 Myślenice, województwo małopolskie
tel 12 639 23 00, fax. 12 639 23 05
www.myslenice.pl
info@myslenice.pl