LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

TYTUŁ PROJEKTU:

Doposażenie szkół i przejść dla pieszych w zakresie edukacji komunikacyjnej.

NAZWA PROGRAMU:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA:

III ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T I TRANSPORTU MULTIMODALNEGO

DZIAŁANIE:

3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

NR UMOWY O DOFINANSOWANIE:

nr POIS.03.01.00-00-0177/22-00 z dnia 16.03.2023r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

507 374,20 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

431 268,07 PLN co stanowi 85 % wartości kwalifikowalnej projektu

OKRES REALIZACJI INWESTYCJI:

03.2023-12.2023

BENEFICJENT:

Gmina Myślenice

CEL PROJEKTU:

Podstawowym celem realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i działania na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez szkolenia i doposażenie szkół w narzędzia służące edukacji komunikacyjnej. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zagrożenia na drogach w okolicach szkół poprzez zakup i doposażenie mobilnych miasteczek oraz doposażenia przejść dla pieszych poprzez montaż ogrodzeń/balustrad zabezpieczających wtargnięcie dzieci na jezdnię, a także progów ograniczających prędkość pojazdów na drodze i wyświetlacza prędkości w celu uspokojenia ruchu na newralgicznym odcinku drogi przy szkole. Przyczyni się to do ograniczenia prędkości pojazdów i zmniejszenia ilości potencjalnych wypadków zagrażających życiu i zdrowiu dzieci.

MECHANIZM UMOŻLIWIAJĄCY SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH:

Masz podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projekcie?

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl